Nazwa inwestycji (numer i tytuł projektu)

Transkrypt

Nazwa inwestycji (numer i tytuł projektu)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa
Nazwa inwestycji (numer i
tytuł projektu):
Umowa Nr UDA-POIG.04.04.00-12-045/09-00
Pn: „Uruchomienie innowacyjnego centrum leczenia i profilaktyki z
wykorzystaniem OZE”
Całkowita wartość projektu:
19 130 399,89
Kwota dofinansowania
12 511 830,79
Nazwa beneficjenta:
HOTEL MOTYL Sp. z o.o.