Dynatel™ 965 DSP/SA Analizator pętli abonenckich

Komentarze

Transkrypt

Dynatel™ 965 DSP/SA Analizator pętli abonenckich
Signat
ure
Not
Verifie
d
Dynatel™ 965 DSP/SA
Analizator pętli abonenckich
Analizator pętli abonenckich Dynatel™ 965DSP/SA jest urządzeniem, posiadającym pełen zestaw funkcji
przeznaczonych do kompleksowego testowania linii POTS i xDSL.
W niewielkim, sterowanym mikroprocesorowa urządzeniu zawarte są funkcje mostka pojemnościowego,
mostka rezystancyjnego, reflektometru TDR, analizatora widma. Dynatel 965 DSP jest przeznaczony do
mierzenia, diagnozowania i lokalizacji uszkodzeń w telekomunikacyjnych kablach miedzianych typu
skrętka i koncentrycznych. Dynatel 965 DSP oferuje automatyczne procedury testowania, które pozwalają
na łatwe i szybkie pomiary oraz ocenę stanu linii pod kątem instalacji ISDN, HDSL, ADSL, E1.
Urządzenie dostosowane jest do pracy w terenie, odporne na różne warunki atmosferyczne, lekkie i łatwe
do przenoszenia.
3M
Poland
+22
739600
0
Digitally
signed by
3M Poland
+22
7396000
DN: cn=3M
Poland +22
7396000,
c=PL
Date:
2003.03.02
05:01:37 +
01'00'
Reason:
Document
is released
Location:
Warszawa
Dynatel™ 965DSP i 965DSP/SA pozwala przeprowadzić następujące pomiary
i testy:
A. Testy diagnostyczne
Napięcie ( 0 - 300VDC, 0 - 250AC )
Prąd( 0 - 110mA )
Rezystancja ( 0 — 999 MΩ)
Test upływności ( 0 — 999 MΩ)
B. Lokalizacja uszkodzeń
Rezystancyjna ( mostek rezystancyjny ) - zwarcia, doziemienia, przebicia.
Lokalizacja złącz w których połączone są żyły o różnych średnicach.
Test Kupfmullera — umożliwia lokalizację uszkodzeń gdy wszystkie żyły w kablu są
uszkodzone.
Pojemnościowa ( mostek pojemnościowy ) - przerwy, niepełne przerwy.
Reflektometr ( TDR ) — Lokalizacja przerw, zamian, korekcji zamian, namokniętych odcinków
kabla, zrównolegleń, włączonych pojemności, zwarć, przesłuchów.
Tryby pracy reflektometru:
• test pojedynczej linii — graficzny wykres pojedynczej pary pozwala na obserwację i pomiar
odległości do poszczególnych zdarzeń
• test dwóch linii jednocześnie — pozwala na porównywanie aktualnego stanu dwóch par
• tryb różnicowy — porównuje wykresy dwóch par
• przesłuch — wykres pokazujący z miejsca przesłuchów pomiędzy dwiema parami
• odczyt z pamięci — pozwala na porównanie zapamiętanego przebiegu z wykresem aktualnie
testowanej linii.
Jeden przebieg
Dlugosc
Wykres jednej pary
Dwa przebiegi
Dlugosc
Porównywanie wykresów dwóch par
C. Testowanie linii abonenckich
Pomiar rezystancji pętli oraz asymetrii rezystancyjnej.
Precyzyjny generator sygnałów - identyfikacyjnych, testowych z pasma akustycznego i
sygnałów z pasma od 200kHz do 1200 kHz.
Pomiar tłumienia —
Pomiar tłumienia w paśmie akustycznym.
Pomiar szerokopasmowy do 1,2 MHz — pozwalający na wstępną klasyfikację linii
pod kątem zastosowań dla ISDN lub xDSL.
Pomiar szumów- w dBrnc lub w dBmOp (filtr psofometryczny).
Szum metaliczny
Szumy do ekranu
Pomiar asymetrii wzdłużnej względem ziemi na wejściu toru.
D. Funkcje pomocnicze
Pomiar rezystancji uziemienia.
Zliczanie cewek pupinizacyjnych (0-4).
Równoważnik dzwonka — zliczanie równoważników dzwonka.
Autokalibracja — ustawienie parametrów początkowych dla niektórych testów.
Kalkulator do przeliczanie rezystancji na długość w zależności od temperatury i średnicy żyły.
Aparat telefoniczny z wybieraniem tonowym lub impulsowym.
Szybki test — jednoczesny, ciągły pomiar napięcia, rezystancji i długości
E. Pomiary DSL
Pomiary linii ISDN, HDSL i ADSL z wykorzystaniem filtrów szerokopasmowych E,F lub G.
Tłumienność DSL — pomiar tłumienności w paśmie zależnym od rodzaju usługi xDSL.
Szum DSL — pomiar szumu metalicznego i względem ziemi w paśmie zależnym od rodzaju
usługi xDSL.
Szerokopasmowy analizator widma — charakterystyka poziomu sygnału linii w funkcji
częstotliwości.
Uwaga: funkcja pomiaru tłumienności i szumu DSL oraz analizator widma są dostępne
tylko w przyrządzie w wersji rozszerzonej Dynatel 965 DSP/SA.
Przesłuch ISDN
Przesłuch ADSL Downstream
F. Testowanie linii w trybie automatycznym
Automatyczne cykle pomiarowe mierzące parametry linii oraz sporządzające charakterystyki
tłumienia w funkcji częstotliwości. Rodzaj i zakres wykonywanych pomiarów jest dostosowany
do typu testowanej usługi POTS lub xDSL. Istnieją trzy rodzaje testów:
• Test pary aktywnej.
• Test pary nieaktywnej.
• Testy szerokopasmowe — testy linii 56kB, 64kB, ISDN, HDSL, ADSL, E1.
Testy automatyczne mogą być przeprowadzane z wykorzystywaniem urządzenia końcowego
FED (generator sygnału do pomiaru tłumienia, zwarcie i rozwarcie linii) lub jednostronnie.
Przyrząd dokonuje analizy zmierzonych wyników i sygnalizuje nieprawidłowe wartości.
Szerokopasmowy
Wyniki
Wykres tlum
Powtórz
Powót
Przykład wyników pomiarów oraz wykresu tłumienia w funkcji częstotliwości dla linii xDSL
testowanej w trybie automatycznym.
Funkcja testów automatycznych w istotny sposób skraca czas przeprowadzenia cyklu
pomiarowego i zwiększa wydajność pracy pomiarowca. Dane uzyskiwane z pomiarów mogą być
przesyłane do komputera PC, a następnie przetwarzane, przeglądane i archiwizowane.
Abonent
Centrala
Pomiary w cyklu automatycznym z wykorzystaniem urządzenia końcowego 1342 FED II
G.Zapamiętywanie wyników pomiarów
Dynatel 965 DSP/SA umożliwia zapamiętywanie i odczyt zachowanych wykresów
reflektometrycznych i wyników testów automatycznych.
Pojemność pamięci przyrządu: ok. 100 wykresów reflektometrycznych.
Bezprzewodowe przesyłanie danych z przyrządu do komputera PC.
IR port — złącze podczerwone do komunikacji z komputerem ( w wyposażeniu kabel z
interfejsem IR-RS232) umożliwia przesłanie wyników pomiarów Autotestów oraz przebiegów
TDR do komputera PC lub wydruk na drukarce.
Do prezentacji i przetwarzania danych w komputerze PC służy program PC-Link działający w
środowisku Windows.
Wygląd przyrządu oraz opis funkcji pomiarowych
-
[Powrót] - powrót do poprzedniego kroku funkcji.
[Kontrast] - regulacja kontrastu, wyłączania lub
wyłączanie podświetlania.
Welcome
DynatelTM 965DSP
On
Off
Subscriber Loop
A l
/TDR
[Zapis] — zapis wyników pomiarów TDR i funkcji
AUTO, znak ‘minus’.
S/N:
c 1998
Ver6.0.3
USA
Setup
On
Off
[On/Off] - włącznik główny 965DSP.
Help
[Tab] - wybieranie opcji funkcji pomiarowych.
[Setup] - zmiana ustawień w każdej funkcji.
[Pomoc] — funkcja pomocy.
Dynatel 965DSP
TM
Enter
On
Off
[Góra] i [Dół] - przyciski kursora, służą także
do wprowadzania spacji lub kasowania.
Enter
V 1 mA2
4
7
dB
5
xDSL
8
[Lewo] i [Prawo] - przyciski kursora.
3
Funkcje pomiarowe
6
9
Auto
0
V1
mA
2
3
4
9
[TDR] - reflektometr.
5
[dB] - pomiar tłumienności.
dB
6
Auto
0
[Auto] - automatyczny test pary aktywnej
nieaktywnej, lub testy szerokopasmowe.
[Telefon] - wybieranie numeru abonenta,
telefon.
[Enter] - akceptacja lub potwierdzanie wyboru
kroku funkcji.
7
DSL
8
[Napięcie] - pomiar napięcia stałego zmiennego.
[Prąd] - pomiar prądu pętli lub uziemienia.
[Rezystancja] - pomiar rezystancji.
[Toolbox] - dostęp do: Auto-kalibracji, zliczania
obw. pupinizacyjnych, przeliczania rezystancji na
odległość, testu KM, testu rezystancji pętli,
asymetrii.
[Przerwy] - lokalizacja uszkodzeń pojemnościowych
(przerwy, niepełne przerwy).
[Ton] - generowanie sygnału do pomiaru
tłumienności lub do identyfikacji par.
[RFL] - lokalizacja uszkodzeń rezystancyjnych —
mostek rezystancyjny (zwarcia, doziemienia,
przebicia ).
[DSL] — pomiary linii xDSL: tłumienność DSL
szumy DSL, szerokopasmowy analizator widma.
Analizator pętli abonenckiej Dynatel 965 DSP
Dane urządzenia
Wymiary
Waga
Materiał
Wytrzymałość
Wyświetlacz
25 cm x 10 cm x 6 cm
1.5 m
wysokość x szerokość x głębokość
długość kabli pomiarowych
1,95 kg z bateriami i futerałem
GE Xenoy o wysokiej wytrzymałości na uderzenia
Upadek w miękkim pokrowcu z wysokości 1,5 m
Obudowa bryzgoszczelna, możliwość pracy przy małych lub średnich opadach
atmosferycznych
LCD (7,4 x 7,4 cm), rozdzielczość 192 na 192 pixele, podświetlany
Klawiatura
Membranowa 24-przyciski
Standardy
FCC część 15, klasa A: Digital Devices for US, EN55022(Radiated emissions),
EN55024-2(Electrostatic discharge), EN55024-3(radiated immunity),
EN55024-4(transient immunity) oraz IEC1010(product safety) for Europe
ISO9001 certyfikat producenta,Belcore TSY000078 metody produkcji
UL50 test deszczu, znak CE dla Europy
Specyfikacja środowiskowa
praca
Przechowywanie
-18° to 60°C
-40° do 75°C
0 to 95% bez kondensacji
0 do 95% bez kondensacji
0 to 5,000 m
0 do 12,000 m
Temperatura
Wilgotność względna
Wysokość
Odporność na wodę
Bryzgo-szczelny
Specyfikacja
Funkcja pomiarowa
Napięcie zmienne
Napiêcie Sta³e
Pr¹d Sta³y
Rezystancja i test
upływności
Rezystancja pętli
Asymetria rezystancyjna
Kalkulator do przeliczania
Ω/m
Zliczanie cewek
pupinizacyjnych
Równoważniki dzwonka
Lokalizacja przerwy
(bez szumów)
zakres
rozdzielczość
Dokładność
0 do 99,9 V ~
100 do 250 V ~
0 do 99,9 V 100 do 300 V 0 do 59,9 mA 60 do 110 mA przy Rwej = 430 Ω
0,1 V
1,0 V
0,1 V
1,0 V
0,1 mA
0,1 mA
1% ±0,5 V
3%
1% ±0,5 V
3%
1% ±0,3 mA
2%
0 do 9999 Ω
0 do 9999 Ω
10 kΩ do 99,9 kΩ
100 kΩ do 999 kΩ
1 MΩ do 9,9 MΩ
10 MΩ do 99 MΩ
100 MΩ do 990 MΩ
0 do 99,9 Ω
100 do 999,9 Ω
1000 do 7000 Ω
0 do 99,9 Ω
0 do 9999 Ω
1Ω
1Ω
100 Ω
1 kΩ
0,1 MΩ
1 MΩ
10 MΩ
0,01 Ω
0,1 Ω
1,0 Ω
0,01 Ω
0,01Ω
1% ± 5Ω
1% ± 50Ω z napięciem centrali
1%
3%
3%
5%
10%
0-5
1
1
0,0 do 4,0
0 do 2000 nF
0 do 1000 m
1000 do 3000 m
3 km do 15 km
15 km do 30 km
0,1Ω
10 nF
1m
1m
10 m
100 m
1% ± 1m
3%
5%
10%
0,1% ± 0,01Ω
0,2% ± 0,01Ω
1,0% ± 0,01Ω
1%rezyst. pętli ± 0,01Ω
-
funkcja pomiarowa
Zakres
rozdzielczość
Dokładność
1 do 20 MΩ
Jeżeli RDK (Rezyst. Do
końca pętli) wynosi:
0 do 99,9 Ω
100 do 999,9 Ω
1000 do 7000 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1,0 Ω
0,1%RDK ± 0,01Ω
0,2%RDK ± 0,01Ω
1,0%RDK ± 0,01Ω
0 do 7 kΩ
Ruszk1 > 2Ruszk2
0 do 99,9 Ω
100 do 999 Ω
1 do 3,5 KΩ
0,01 Ω
0,1 Ω
1Ω
5%
5%
5%
Lokalizacja uszkodzeń rezystancyjnych
Zakres uszkodzenia
Rezystancja do uszkodzenia
(przy uszkodzeniu 1MΩ
oraz bez szumów)
Test Kupfmuellera
Rezystancja pętli
Stosunek uszkodzeń
Rezystancja do
uszkodzenia
Konwersja rezystancji
na odległość
(przy uszkodzeniu 1MΩ
oraz bez zakłóceń)
Wszystkie wyniki konwersji
0,1 m
zależą od średnicy żył oraz
1m
temperatury mierzonych par.
10 m
Uwaga: Dokładność przy uszkodzeniu o wartości >1MΩ jest uzależniona od zakłóceń w linii, zmian
temperatury oraz gdy odległość do uszkodzenia jest niewielka w stosunku do długości pętli.
Pomiar tłumienności
0.5 dB, 2 Hz
-40 do +10 dBm
0,1 dB, 1 Hz
200 do 3000Hz
0.5
dB, 10 Hz
0,1
dB,
5
Hz
3000 do 9995 Hz
przy Z=600 Ω
1
dB,
10
Hz
1 dB, 20 Hz
10 kHz do 19,9 kHz
Tłumienność
-50 do + 2 dBm
0,1 dB, 1 kHz
2 dB, 1%
szerokopasmowa
20k do 1200 kHz,
przy Z=135 Ω
Szum Metaliczny
-90 do —40 dBm0P
1 dB
2 dB
(Gauss)
(0 do 50 dBrnc)
Szumy do ziemii
-50 do +10 dBm0P
1 dB
2 dB
(40 do 100 dBrnc)
0 do 85 dB
1 dB
2 dB
Tłumienność niesymetrii
względem ziemii na
wejściu linii
TDR — funkcja reflektometru
0,5 m
0,6% zakresu
Zakresy
30, 60, 150, 300, 600,
1.500, 3.000, 6.000,
10.000m
Szerokość impulsu
5ns, 34ns, 235ns, 1600ns
Zadane wartości
Współczynnik prędkości
0,50 — 0,99
0,01
falowej VP
(150 do 299 µS/m)
1 µS/m
Zoom
x1, x2, x4, x8, x16
Zadane wartości
Wzmocnienie pionowe
x1, x2, ….,.x64, x128
Zadane wartości
Tryby pracy
Pojedyncza linia,
dwie linie , różnicowy,
przesłuch, wywołanie
przebiegu z pamięci,
lokalizacja uszkodzeń
chwilowych
0 do 999,9 m
1000 do 9999 m
10 km do 99,99 km
funkcja pomiarowa
Zakres
rozdzielczość
Dokładność
rozdzielczość
1 Hz
dokładność
1%
1 Hz
0,1 dB
10 Hz
1 dB
1 kHz
1%
0,2 dB
2%
1 dB
1 dB
Sygnały wyjściowe — ganerator (@ 600 Ω ZIN)
rodzaj
Sygnał identyfikacyjny
ID
Sygnał wysokiej
częstotliwości Z 135Ω
Częstotliwość
200 do 1000 Hz
zadany poziom wyj.
200 do 9999 Hz
-20 do+1 dBm
10kHz do 19,99 kHz
-20 do+1 dBm
20 kHz do 1200 kHz
0 dB
Wybieranie
DTMF
Standard 1Hz 1dB
Sygnał akustyczny
Sygnał akustyczny
impulsowe
Testy automatyczne
Zgodnie z CCITT
Q.23
10 impulsów na sekundę 60ms przerwy, 40ms impuls, 600 ms między cyframi
Te same zakresy, rozdzielczości i dokładności pomiarów
Dynatel 965 DSP/SA (pomiary ISDN/IDSL,
HDSL, ADSL
Pomiary DSL
-75 do + 5 dBm
20 do 1200 kHz
0,1 dB
1 dB
+10/+20/+30 do +90 dBrn
1 dB
2 dB
+40/+50/+60 do 120 dBrn
1 dB
2 dB
Tłumienność DSL
Zin 100 Ω lub 135Ω
Szum (filtr E,F lub G)
Szum metaliczny
Zin 100 Ω lub 135Ω
Szum wzdłuzny
dla Zin 10 kΩ
Szerokopasmowy analizator widma
Szerokopasmowy
analizator widma
Zakres
10kHz do 1,8 MHz
5 podzakresów
od 120 kHz do 2 MHz
Dynamika
-90 do +10 dBm
Rozdzielczość
częstotliwości
1% zakresu
Impedancja wejściowa
135 Ω
Zasilanie
Czas pracy
ładowalne akumulatorki NiMH 1,5 Ah
lub baterie 6AA (LR6)
dla akumulatorów: 12 godzin typowej pracy bez podświetlenia ekranu, 4
godziny z podświetleniem
3M Poland Sp. z o. o.
Dział Telekomunikacji
Oddział w Katowicach
ul. Moniuszki 3
Oddział w Gdańsku
ul. Spichrzowa 21
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. 0-22 739-61-00, fax. 0-22 739-60-03
40-005 Katowice
Tel. 0-32 201 36 96, fax 0-32 253 61 71
80-750 Gdańsk
Tel. 0-58 300 93 20, fax 0-58 300 93 30
www.3m.pl/telecom
[email protected]
Innowacje