Burmistrz Gminy Siechnice Milan Ušák zaprasza do wzięcia udziału

Transkrypt

Burmistrz Gminy Siechnice Milan Ušák zaprasza do wzięcia udziału
Wspieramy podmioty gospodarcze
działające na terenie Siechnic
Burmistrz Gminy Siechnice Milan Ušák zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie:
Konkurs trwa od 22.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
i jest kierowany do wszystkich aktualnych
i przyszłych płatników podatku od środków
transportowych.
Każdy uczestnik ma możliwość zostania Laureatem
konkursu i tym samym otrzymać nagrodę pieniężną.
Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który zarejestruje
lub przerejestruje na terenie gminy Siechnice środki
transportowe objęte podatkiem od środków transportowych za rok 2014. Jedynym z warunków konkursu jest
brak na koniec roku budżetowego zaległości, odroczeń
i umorzeń z tytułu należnego gminie podatku.
Możliwość uzyskania aż do 500 zł nagrody od nowo
zarejestrowanego środka transportowego - liczy się
przede wszystkim termin rejestracji i zgłoszenia.
Wystarczy wypełnić zgłoszenie i dostarczyć je do
Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Szczegóły w regulaminie konkursu znajdującego się
na stronie:
www.sisk-siechnice.pl,
www.siechnice.gmina.pl
oraz w Urzędzie Miejskim
w Siechnicach - lok. 302.
Wszystkie prawa i obowiązki uczestnika konkursu, organizatora oraz
wypłacającego nagrodę regulowane są wyłącznie w regulaminie
konkursu a niniejsza informacja ma charakter promocyjny.
Zgłaszam udział w konkursie „Siechnice Gmina przyjazna
środkom transportowym” edycja styczeń - październik 2014 r.
Karta numer ……….....….
1
2
3
4
5
6
Dopuszcza się zestawienie zbiorcze: wydruk lub wydruki zawierający
łącznie dane o których mowa w wierszu nr V kolumna od I do IV.
W przypadku braku pół proszę użyć kolejnego formularza.
Oświadczam iż:
1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu;
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych w zgłoszeniu w celach związanych z organizacją i przebiegiem
konkursu i jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż administratorem tak
zebranych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest
Organizator;
3. Upoważniam Organizatora do
wystąpienia do właściwego organu
podatkowego oraz organu rejestrującego o udostępnienie informacji
objętych
tajemnicą
skarbową
a niezbędnych do rozstrzygnięcia
konkursu.
podpis/podpisy zgodnie z zasadami
reprezentacji