Raport bieżący nr 5/2015 pobierz

Transkrypt

Raport bieżący nr 5/2015 pobierz
Zawarcie umów znaczących pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta
(Raport bieżący nr 05/2015)
13.02.2015 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 12 lutego 2015 roku powziął informację
o otrzymaniu przez spółkę zależną CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6,
umowy pożyczki z dnia 29 stycznia 2015 roku zawartej ze spółką zależną NG2 Suisse S.a.r.l.
z siedzibą w Zug, przy ul. Alpenstrasse 15, 6300 Zug. Przedmiotem umowy jest pożyczka w kwocie
213 256 000,00 zł udzielona przez NG2 Suisse S.a.r.l. dla spółki CCC.eu Sp. z o.o., na okres jednego
roku, do 29 stycznia 2016 roku. Spółka CCC.eu Sp. z o.o. wraz z umową pożyczki otrzymała umowę
wzajemnego potrącenia wierzytelności z dnia 29 stycznia 2015 roku zawartą ze spółką NG2 Suisse
S.a.r.l. Na podstawie ww. umowy potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące NG2 Suisse S.a.r.l.
wobec CCC.eu Sp. z o.o. z tytułu wynagrodzenia w wysokości 213 256 000,00 zł za przeniesienie na
rzecz CCC.eu Sp. z o.o. praw do znaków towarowych, o czym Spółka informowała w raporcie
bieżącym RB nr 55/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku oraz wierzytelności przysługujące CCC.eu
Sp. z o.o. względem NG2 Suisse S.a.r.l. z tytułu zobowiązania NG2 Suisse S.a.r.l. do wypłaty kwoty
wyżej opisanej pożyczki. Celem zawarcia niniejszych Umów jest dokonanie wzajemnej kompensaty
rozliczeń jakie powstały w relacjach obu stron i w konsekwencji wierzytelności CCC.eu Sp. z o.o.
i spółki NG2 Suisse S.a.r.l. wzajemnie się znoszą we wskazanych powyżej kwotach i ulegają
umorzeniu.
Szczegółowe warunki Umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego
typu. W Umowach nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowy nie zostały
zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis
– Wiceprezes
2/ Mariusz Gnych – Wiceprezes
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł