Rdz 1,1-2

Transkrypt

Rdz 1,1-2
1. POZNAJEMY PISMO ŚWIĘTE
1. Uzupełnij tekst luk słowami, które zostały rozpoznane w trakcie kalamburów.
Pewien filozof nazwał Biblię miłosnym …………….. Boga do nas (S. Kierkegaard). W nim Pan
Bóg mówi o swojej miłości do człowieka. Słowa objawiające prawdę o miłości Boga spisane
zostały przez ludzkich autorów, którzy zostali wybrani i natchnieni przez Boga, by przekazali
wszystko to i tylko to, co chciał powiedzieć ludziom Pan Bóg. Słowa Pisma Świętego są jak
……………., którym Pan Bóg rozjaśnia prawdę o sobie i człowieku. By poznać Boga, konieczne
jest czytanie Biblii. Pan Bóg zaprasza nas do jej czytania, mówiąc przez proroków, że Jego słowo
jest jak źródło …………… dającej życie czy też jak …………………, z którego wypieka się chleb.
Siła słów Pisma Świętego jest czasami porównywana do …………………., który oczyszcza
wnętrze człowieka, ale też zapala go do jeszcze większej miłości i dobroci.
2. Wpisz nazwy z ramek we właściwe miejsca. Jedna z nazw nie pasuje.
Nazwa księgi
Nazwa akapitu
Numer wierszy
Sigla
Numer rozdziału
Rdz 1,1-2
3. Odszukaj podane niżej teksty w Piśmie Świętym i dokończ je.
J 4,14 – „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, stanie się w nim…………………………
……………………….………………………………………………………………………….
J 6, 68 – Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy?....................................
…………………………………………………………………………………………………..
J 14,6 – Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
4. Dopisz nazwę księgi biblijnej wyrażoną poniżej skrótem.
Kpł
1 Sm
Ps
Iz
Mk
1 Kor
Ap

Podobne dokumenty