anna dziemidowicz

Transkrypt

anna dziemidowicz
ANNA
DZIEMIDOWICZ
+48 693 155 744
[email protected]
ZYK ANGIELSKI
CMS
GET RESPONSE
CONFLUENCE (WIKI)
SAP
WORD
POWER POINT
PROFIL ZAWODOWY
Poparta wieloletnim do wiadczeniem umiej tno
tworzenia tre ci do
zró nicowanych grup odbiorców, uwzgl dniaj c specyfik wybranego medium.
Wysokie zdolno ci interpersonalne
z osobami na ró nych stanowiskach.
oraz umiej tno
budowania relacji
DO WIADCZENIE ZAWODOWE
02.2016 – obecnie, projekt dla:
Michael Bridge Communication
Specjalista ds. komunikacji
Rekomendacje tematyki, pisanie i t umaczenie informacji
prasowych
Pisanie wywiadów
Wspó praca z blogerk w zakresie przygotowywania wpisów
promocyjnych
Rekomendacje dotycz ce tre ci pism w sytuacjach
kryzysowych
Followup informacji prasowych
Monitoring mediów
06.2015 – 01.2016 IT.Expert Sp. z o. o.
EXCEL
ZAINTERESOWANIA
stylizacja ubioru
pisanie
gotowanie
literatura fantastyczna
fitness
Specjalista ds. komunikacji wewn trznej
Wdro enie i zarz dzanie Stref Pracownika w Intranecie:
- tworzenie i zarz dzanie tre ci
- zaanga owanie redaktorów wspó prowadz cych
Pisanie i redagowanie komunikatów
Zainicjowanie i wspieranie procesu onboarding
Wspó zarz dzanie obecno ci firmy w wybranych kana ach
Social Media – w zakresie komunikacji skierowanej do
potencjalnych pracowników
Wdro enie akcji e-mailingowych do potencjalnych
pracowników
Dzia ania wspieraj ce projekty marketingowe i PR
Wdro enie dzia
z obszaru CSR:
- nawi zanie wspó pracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski
Dzieci ce
05.2000 – 06.2015 Antalis Poland Sp. z o. o.
2013 – 2015 Specjalista ds. Public Relations i certyfikacji
2011 – 2012 Specjalista ds. danych i certyfikacji
2003 – 2010 Starszy specjalista ds. obs ugi klienta wewn trznego
2002 – 2002 Specjalista ds. technicznych
Odpowiedzialno za komunikacj internetow firmy
z klientami:
- zarz dzanie wysy
kampanii e-mail
- zarz dzanie tre ciami na stronie internetowej
Pisanie i t umaczenie informacji prasowych, artyku ów
promocyjnych, reklam produktowych
Pisanie, t umaczenie i redagowanie komunikatów
Nawi zywanie i utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami
prasy bran owej
Wspó praca z Central w zakresie korporacyjnej strategii PR
oraz materia ów marketingowych
Wprowadzenie i redagowanie internetowego newsletter’a dla
pracowników, wzbogaconego o wersj mobiln
Wspó praca z Product Managerami i Dzia em Marketingu w
Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
zakresie PR produktowego
Intensyfikacja dzia
wizerunkowych i organizacja akcji
wspieraj cych oraz charytatywnych w ramach dzia
CSR, m.
in.:
- organizacja i koordynacja zbiórki prezentów w ramach akcji
„I Ty mo esz zosta w. Miko ajem”
- nawi zanie wspó pracy i koordynacja zbiórki zabawek dla
dzieci z Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika
Monitoring mediów
KL KLUCZOWE OSI GNI CIA
2012 – 2013 uczestniczenie w projekcie wdro enia nowej
strony internetowej dla ca ej grupy Antalis jako
Content Leader w Polsce: tworzenie, t umaczenie i
redagowanie tekstów, wspó praca z Zarz dem, Product
Managerami oraz wszystkimi dzia ami w firmie
2013 zainicjowanie wykorzystania e-mailingów, jako
ównego sposobu komunikacji z klientem zewn trznym
poprzez zwi kszenie ilo ci wysy anych wiadomo ci z 20 do 50
rocznie
2013 zainicjowanie i koordynacja projektu weryfikacji
bazy adresów e-mailowych klientów, baza unikalnych
adresów wzros a o ok. 30%
2009 – 2010 wdro enie i redagowanie wewn trznego
bloga w kryzysowej sytuacji po czenia z firm
konkurencyjn
SZKOLENIA
Bud etowanie w PR
Wykorzystanie wizerunku w materia ach handlowych oraz
promocyjnych w Internecie
Copywriting i content marketing
E-content – sztuka redagowania tre ci w Internecie
Google Analytics – poziom podstawowy
Storytelling – sztuka narracji marki
Prawo autorskie w marketingu on-line
Sztuka pisania dobrych informacji prasowych i utrzymywania
relacji z dziennikarzami
White papers
Social Media Marketing B2B
WYKSZTA CENIE
1993 – 1998 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierunek: prawo
Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)