WOlT GMINY LANCUT W6JT - b i p . g m i n a l a n c u t . p

Transkrypt

WOlT GMINY LANCUT W6JT - b i p . g m i n a l a n c u t . p
WOlT GMINY LANCUT
Zal~cznik
37-100 lancut
ul. Mickiewicza 2 a
do
Zarz~dzenia
Nr 61112
W6jta Gminy Lancut
z dnia 11 wrzesnia 2012r.
OGLOSZENIE WOJTA GMINY LAN-CUT
Zgodnie z Zarzetdzeniem Nr 60112 z dnia 3 wrzesnia 2012r. oglaszam przetarg w formie
licytacji ustnej na sprzedaz drewna pochodzetcej z wycinki drzew z dzialki Nr 2438/32
w Kosinie :
Przetarg Nr 1 - drewno stosowe opalowe w ilosci 5 m3 - cena wywolawcza 435,00zl
(brutto), minimalne post~powanie 50,00zl.
Przetarg Nr 2 - drewno wielkowymiarowe w ilosci 6,34m 3 - cena wywolawcza 1514,00zl
(brutto), minimalne post~powanie 50,00zl.
przetarg odbedzie sh; w Urzedzie Gminy Lancut, ul Mickiewicza 2a (II pietro sala nr 33) w dniu 26.09.2012r. tj. w srode. Przetarg nr 1 odb~dzie
Przetarg nr 2 odb~dzie
si~
si~
od godziny 1000
od godziny 1030
-
wplata wadium nie jest wymagana . wplata wadium nie jest wymagana. Do przetargu nalezy zglosic si~ z dowodem tozsamosci. Obowietzkiem uczestnictwa w licytacji jest wczeSniejsze zapoznanie si~ z przedmiotem licytacji w miejscu jego skladowania. Nabywc~
przedmiotu licytacji staje si~ uczestnik, kt6ry jako ostatni w Iicytacji zaoferuje najwyzsz~ cen~ zawieraj~c~ minimalne post~pienie , a cena ta zostanie trzykrotnie wywolana przez prowadz~cego licytacj~. Z chwilet wygrania licytacji , nabywca przejmuje prawa wlasnosci do nabycia przedmiotu i przejmuje nad nim doz6r do czasu odbioru z miejsca skladowania . Osi~ni~te ceny sprzedazy w licytacjach Set cenami brutto (letcznie z podatkiem V A T).Dokonane zaplaty w wysokosci ustalonej w licytacji wymagane nie p6Zniej niz do dnia odbioru drewna. Spos6b zaplaty got6wket lub przelewem na konto Gminy Lancut or 59124026431111000037781750, z tytulu wplaty lub przelewu nalezy zapisac " drewno z dzialki nr 2438/32 w Kosinie". Protokolarne wydanie sprzedanego drewna z fakturet VAT (przez czlonka Komisji przetargowej) odb~dzie si~ do 7 dni od dnia przetargu , w terminie ustalonym z nabywcEt, okreslonym w przetargu. Podstawet do wydania drewna jest okazanie dowodu tozsamosci nabywcy i oryginalu dowodu wplaty lub przelewu (potwierdzonego przez realizujetcego przelew ) za przedmiot licytacji w ustalonej wysokosci. W wypadku braku wplaty za przedmiot licytacji lub op6Znienia w odbiorze nabytego drewna wi~cej niz 7 dni w stosunku do terminu okreslonego w protokole z przetargu nabywca traci prawa wlasnosci, prawo do jego odbioru, traci ewentualnet zaplat~, a przetarg zostanie uwazany za mewazny. Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Urz~dzie Gminy w Lancucie, ul. Mickiewicza 2a pok.nr 17 (Ip) w godzinach pracy Urz~du tel. 017 225 6546. Zastrzega si~ prawo do odst~pienia od przetargu z waznych przyczyn organizatora
przetargu, do chwHi jego rozpocz~cia.
W6JT
,