REGULAMIN KONKURSU „Rejs z Czwórką” organizowanego przez

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Rejs z Czwórką” organizowanego przez
REGULAMIN KONKURSU „Rejs z Czwórką”
organizowanego przez:
Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy
al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału
zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.
Celem konkursu jest zwiększenie popularności stacji, zachęcenie do uważnego słuchania i
wspólnej zabawy.
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs odbędzie się na antenie Programu Czwartego Polskiego Radia
„Czwórki” w okresie od 4.01.2015 r. do 28.06.2015 r., w audycji „Co was
kręci”, a jego rozwiązanie będzie miało miejsce na antenie w dniu
28.06.2015 r.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie gimnazjów i liceów,
spełniający
wymagania
nałożone
niniejszym
Regulaminem.
Osoby
niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą
przedstawiciela ustawowego - załącznik do niniejszego Regulaminu.
Pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego należy doręczyć Organizatorowi
na prośbę Organizatora. W Przypadku niedoręczenia zgody Uczestnik
zostaje wykluczony z Konkursu.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która prześle SMS zgłoszeniowy opisany
w § 2 ust. 1
4. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin
tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą
brać udziału w Konkursie.
5. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na
antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.
§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie. Uczestnicy
zgłaszają się wysyłając SMS o treści ŻAGLE na podany przez Organizatora
w audycji numer telefonu – 72 151 (koszt smsa: 2,46 zł z VAT).
2. Wysłanie wiadomości SMS jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika
chęci wzięcia udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę wiadomości SMS wysyłane przez
Internet.
4. Zgłoszenie jest pierwszym z 7 etapów konkursu. W kolejnych etapach na
antenie Czwórki w audycji „Co Was kręci” w terminach 04.01.2015,
01.02.2015, 01.03.2015, 05.04.2015, 03.05.2015, 07.06.2015 będą
przedstawiane zadania konkursowe. Zadania konkursowe po emisji audycji
będą publikowane na stronie www.czworka.polskieradio.pl. Zadania zwane są
również w dalszej części regulaminu UTWOREM. Każdy z UTWORÓW będzie
punktowany w skali od 1-3. Rozwiązania zadań konkursowych należy wysłać
do 15.06.2015r.
5. Komisja konkursowa NAGRODZI jednego Zwycięzcę, który zdobędzie najwięcej
punktów w trakcie trwania Konkursu.
6. Wiadomości SMS przyjmowane są od momentu ogłoszenia Konkursu na antenie
Czwórki do 31.05.2015 r. do godz. 12:00. Po zgłoszeniu Uczestnik ma za
zadanie śledzić i realizować zadania konkursowe.
7. Nadesłany Utwór:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr
osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
8. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która spełni warunki niniejszego
regulaminu i zdobędzie najwięcej punktów podczas trwania Konkursu.
§ 3
NAGRODY
1. Organizatorzy przewidują przyznanie jednej nagrody w postaci Rejsu
organizowanego przez Niebieską szkołę w terminie 19.09 – 05.11.2015 (47
dni) wartość nagrody wynosi 4 600,00 PLN brutto.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
3. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą
do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.
4. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do pokrycia podatku od nagrody w
wysokości 460 zł brutto.
5. Kwotę o której mowa w ust. 4 Zwycięzca przeleje na konto wskazane przez
Organizatora w terminie 14 dni od potwierdzenie chęci odbioru nagrody.
6. Warunkiem wydania nagrody jest wpłata podatku o którym mowa w ust. 4.
7. W przypadku rezygnacji z nagrody z jakichkolwiek przyczyn nagroda
zostanie przekazana Uczestnikowi, który zajął drugie miejsce w
obowiązującej punktacji po spełnieniu warunków zapisanych w ust. 4-6.
§ 4
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie w celu
dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania
nagród. Dane te będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres,
jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu
zostaną usunięte.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu
posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na co każdy
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
§ 5
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został
stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń
osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że
ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go
z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia
nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do
korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i
praw pokrewnych w całości i we fragmentach w nieograniczonej ilości) na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci
komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) nadawanie i reemitowanie Utworu za pomocą wizji i fonii,
d) publiczne wystawienie.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz
decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu.
§ 6
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora
Komisji Reklamacyjnej.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji
Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy
od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.polskieradio.pl/czworka.
Załącznik
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZSTNIKA NA UDZIAŁ
W KONKURSIE „REJS Z CZWÓRKĄ”
....................................................
(miejscowość, data)
……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(imię, nazwisko, adres przedstawiciela ustawowego)
Ja,
niżej
podpisany/a,
jako
przedstawiciel
ustawowy...................................................................
(imię
i
nazwisko
Uczestnika Konkursu)
wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie „Rejs z Czwórką” na zasadach
określonych Regulaminie Konkursu.