Polska-Kraków: Szwy chirurgiczne - Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Transkrypt

Polska-Kraków: Szwy chirurgiczne - Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/11
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242141-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Kraków: Szwy chirurgiczne
2014/S 135-242141
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Punkt kontaktowy: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501
Kraków
Osoba do kontaktów: Łukasz Sendo
31-501 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124247120
E-mail: [email protected]
Faks: +48 124247046
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.su.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa szwów chirurgicznych (DZP-LS-271-132/2014).
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/11
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital
Uniwersytecki w Krakowie.
Kod NUTS PL213
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych. Zamówienie składa się z 4 części.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 167 301,87 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część nr 1
1)
Krótki opis
Szwy szybkowchłanialne, plecione, syntetyczne (poz. 1–10),
Szwy niewchłanialne, naturalne, plecione, jedwabne, powlekane (poz. 11–14),
Szwy niewchłanialne monofilamentowe polibutester (poz. 15–23),
Szwy niewchłanialne, poliestrowe, plecione, powlekane (poz. 24),
Niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe szwy poliamidowe (poz. 25),
Szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione, powlekane (poz. 26–29),
Szwy niewchłanialne, polipropylenowe, monofilamentowe (poz. 30),
Szwy poliamidowe niewchłanialne, plecione, powlekane (poz. 31)
Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonany z poliglikonatu (poz. 32).
Różne rodzaje i rozmiary.
Pozycja i ilość:
1. 36 saszetek
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/11
2. 216 saszetek
3. 144 saszetek
4. 36 saszetek
5. 2 340 saszetek
6. 504 saszetek
7. 180 saszetek
8. 10 800 saszetek
9. 1 476 saszetek
10. 36 saszetek
11. 11 160 saszetek
12. 2 419 saszetek
13. 1 426 saszetek
14. 4 622 saszetek
15. 720 saszetek
16. 144 saszetek
17. 432 saszetek
18. 144 saszetek
19. 144 saszetek
20. 144 saszetek
21. 144 saszetek
22. 144 saszetek
23. 144 saszetek
24. 360 saszetek
25. 360 saszetek
26. 1 080 saszetek
27. 360 saszetek
28. 360 saszetek
29. 360 saszetek
30. 360 saszetek
31. 1 296 saszetek
32. 720 saszetek
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 393 618,26 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Część nr 2
1)
Krótki opis
1. rękaw ochronny – 100 szt
2. gazik laparoskopowy – 40 szt
3. urządzenie do czyszczenia optyki – 60 szt
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 39 254,08 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
4/11
Część nr: 3
Nazwa: Część nr 3
1)
Krótki opis
1. Szew z drutu – 200 szt.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 888,89 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Część nr 4
1)
Krótki opis
Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłóknowy (poz.1–4)
Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy (poz. 5–11)
Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany (poz. 12–19)
Szew wchłanialny jednowłóknowy (poz. 20–21)
Szew syntetyczny, wchłanialny, wielowłóknowy, powlekany (poz. 22–43)
Szew wchłanialny jednowłóknowy wykonany z polidioksanonu (poz. 44-45)
Szew poliestrowy pleciony, syntetyczny, niewchłanialny (poz. 46).
Różne rodzaje i rozmiary.
Pozycja i ilość:
1. 48 saszetek
2. 864 saszetek
3. 756 saszetek
4. 720 saszetek
5. 864 saszetek
6. 900 saszetek
7. 900 saszetek
8. 900 saszetek
9. 864 saszetek
10. 900 saszetek
11. 900 saszetek
12. 360 saszetek
13. 492 saszetek
14. 720 saszetek
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/11
15. 440 saszetek
16. 360 saszetek
17. 300 saszetek
18. 1296 saszetek
19. 4860 saszetek
20. 756 saszetek
21. 756 saszetek
22. 792 saszetek
23. 492 saszetek
24. 660 saszetek
25. 660 saszetek
26. 528 saszetek
27. 1020 saszetek
28. 1020 saszetek
29. 1020 saszetek
30. 1640 saszetek
31. 1020 saszetek
32. 1020 saszetek
33. 1440 saszetek
34. 408 saszetek
35. 720 saszetek
36. 720 saszetek
37. 720 saszetek
38. 720 saszetek
39. 600 saszetek
40. 360 saszetek
41. 498 saszetek
42. 672 saszetek
43. 672 saszetek
44. 540 saszetek
45. 540 saszetek
46. 90 saszetek
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)
Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 720 540,64 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w
poszczególnych częściach niniejszego postępowania wynosi:
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/11
— Część 1 – 11 000 PLN;
— Część 2 – 1 000 PLN;
— Część 3 – 400 PLN;
— Część 4 – 20 000 PLN.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wymagany termin płatności wynosi 60 dni.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w
formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do
obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach
medycznych.
2. Oferowane wyroby muszą być nowe, nie używane.
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w
postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga
złożenia w ofercie dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
1.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których
mowa w punkcie 2.1.
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/11
1.4. Zamówienie może zostać udzielone tylko wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych:
2.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2a do specyfikacji - oświadczenie
wykonawcy) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (załącznik nr 2b do specyfikacji - oświadczenie pełnomocnika).
2.2. Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
2.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2a do specyfikacji - oświadczenie wykonawcy)
albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(załącznik nr 2b do specyfikacji - oświadczenie pełnomocnika).
2.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2.2.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2.2.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.2.8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/11
nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2.9. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,zamiast dokumentów:
2.2.9.1. o których mowa w punktach 2.2.2-2.2.4 i 2.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2.2.9.2. o których mowa w punkcie 2.2.5 i 2.2.7 składa zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2.10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2.2.9.1 a) i c) oraz w punkcie 2.2.9.2 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie
2.2.9.1 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2.11. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2.9 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis punktu 2.2.10 stosuje się odpowiednio.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 40
2. Jakość. Waga 60
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/11
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w
celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu
złożone zostaną co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej stosowane
będzie jedynie kryterium ceny. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie
postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. Ocenie
będzie podlegać cena brutto, podobnie jak w fazie poprzedzającej przeprowadzenie aukcji. Punktacja będzie
dokonana z dokładnością do 8 miejsc po przecinku. Adres strony internetowej na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna: www.soldea.pl.
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP-LS-271-132/2014
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.8.2014 12:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 12,30 PLN
Warunki i sposób płatności: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony
http://www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych. Jeżeli wykonawca chce otrzymać Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia w formie pisemnej musi zwrócić się z wnioskiem o jej przekazanie z jednoczesnym
przedstawieniem dowodu wpłaty za specyfikację. Wpłaty można dokonać na rachunek nr: 10 1560 0013 2231
2426 6000 0002.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.8.2014 - 12:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 25.8.2014 - 12:15
Miejscowość:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, sala
konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Pozostałe wymagane dokumenty:
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10/11
1.1. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
zamawiającego:
1.1.1. Oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych wyrobów medycznych do obrotu i używania na terenie Polski
zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.
1.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty
wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD.
1.3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do
oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD. (Arkusz winien zawierać wszystkie
ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
1.4. Próbki – minimum 2 saszetki z każdej pozycji.
1.5. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
1.6. Kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem.
1.7. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy
w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/11
Dz.U./S S135
17/07/2014
242141-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2014
17/07/2014
S135
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11/11
11/11