Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu

Transkrypt

Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu
r
(
Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu
Powiatu Górowskiego na 2010 rok.
(
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32 /10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 29 września 2010 r.
Dział
Rozdział
r19»
"
%-
-
•* V
01005
fi
-_ °° .
-'
Paragraf
"^^*
tf d $"~
j
- -'•
355731,00
706 345,00
5293101,00
D,00
5293101,00
1 310729,-TJO
-0,00
1 310 729,00
. . Transport i łączność
Podatek od nieruchomości
3356.00
- 26.00
3 330,00
4500
Pozostate podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 030,00
26,00
1 056,00
1 232372,00
0,00
1 232 372,00
266 536.00
50000.00
316536.00
1 500,00
96.0D
1 598.00
387 500.00
- 50 000,00
337 500,00
9189.00
- 96,00
9 091 ,00
3179164^0
0,00
3 179 164,00
3 031 628,00
0,00
3 031 628,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup uslug pozostałych
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-'
_
. •
. .
***-,,.
publiczne i ochrona przeciwpożarowa "
3r. ,
-,
•
;-'.t.
. •:
1 Bezpieczeństwo
J
r
r
r
1 Komendy pawia towePanstwowej Straży Pożarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe zada nia^w. za kresie polityki społecznej
4»*
B5321
v
Szkoty zawód owe
3020
|
f
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkqonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkqonarius;y
_, . —e-~ •
-•-•'-.
'
Oświata i wychowanie
'«^
,'-
,.. ..'
'
-
Zespoły do spraw orzekania t> niepełnosprawności
4300
BeSTia
.. •
Zakup materiałów i wyposażenia
i
.
-
4210
80130
-
'--
44SO
4070
.-46*-
2965164,00
350 614,00
4060
852
Ł
Zakup usług pozostałych
75411
-. • f*-
1 422 923.00
4309
Drogi
publiczne
powiatowe"'
\c
- •
-- f.ft-
...
1 542 261 .OQ
2 96S 184,00
1 753 472,00
; -. •" i
B01
1 422 923,00
1 067192,00
6D014
•
1542261^10
686 280,00
Drogi publiczne wojewódzkie
'
Po zmianie
Zakup usług pozostałych
60013
-
Roi nictwo -i ło w ie ctwo
'<* Prace geodezyjno-urżądzeniowe na potizebjr rolnictwa
Zmiana
4307
•i.
*
Przed zmianą
Treść
Zakup usług pozostałych
' "
-
"V
173 938,00
9071.00
183009.00
164192,00
- 9 071 ,00
155121.00
11 16B;063,QO.
0,00
11 16S 063,00
.4 353OBO.OO
, 0,00
4 353 080,00
5 000.00
5 500,00
10500.00
42 679,00
4 400,00
47 079,00
220 300,00
- 9 900.00
210400,00
1 319757X10
4 000,00
1 323 757,00
146000,00
4000,00
150 000,00
29100.00
4 000,00
33 100,00
Strona 1 z 1
/Vj
ł
1
)
Razem:
BeSTia
36 953 776,00
1
1 426 923,00
38 380 699,00
Strona 2 z l

Podobne dokumenty