Czy ofettamazawierai biling rozm6w wychodz4cych ( numer

Transkrypt

Czy ofettamazawierai biling rozm6w wychodz4cych ( numer
Czy ofettamazawierai biling rozm6w wychodz4cych( numer abonentainicjujqcego
rozmowQ,ewentualnypoSrednik,gdy rozmowa byla przekazana,numer,jaki wybrano na
mieScie,data, godzinakoszt rozmowy, zgodnie ztaryfarri operator6w), pelna rejestracja
rozm6w ptzychodzqcych(w tym r6wnie2 nieodebranychi zloSliwych) wrczz informacj4,
kt6ry abonentodebral pol4czenie,bufor rozm6w o wielko$ci do 30000 zdarzeffl
Odpowi edz Z amawiaj qcego :
centrala winna byd cyfrowa ISDN 2B+ D do 32 abonent6w,p- g, 2 porty cyfrowe,
z funkcj4DDl nie skonfigurowane,o 6lqczach cyfrowych.
- winnaposiadad system zintegrowanynagrywania na kartg VOIP l,
- winna posiadai systemzintegrowany na kartg GSM - l,
- winna posiadai kartg LAN - l, zprogramem SERWER CTI, z licencj4na
1 stanowisko,
- winna posiadaobcjg poczty glosowej,
-winna posiada6biling rozm6w wychodzqcych,pelnqrejestracjErozm6w przychodzqcych
( nieodebranychi zloSliwych),wraz z informacj4kt6ry abonentcentrali odebral polqczenie,
- bufor rozm6w o wielkoSci do 30000 zdavefi.
; isi;. 'rJr5i-l;
ln*+$aiE.;'r*. !i!,1+tr: I i ; ir:-: