NTN TN

Transkrypt

NTN TN
Protokół pobrania próbki krwi
w kierunku klasycznego pomoru świń
Załączrik nr 2 do
Instukcji str'onł l
.... Data:
Weterynarii: ..........
57,
Parlyzantów
Weterynaryjny:
A1.
odbiorce: Pańsfrvorry Instytut
Ł+t*oo-łułryry
ffiInspektoret
Numer idenĘ{ikacyjny próbki:
PL n
n n!
num€r
numer
NTN
TN
numer rok
próbki (ostatnie dwie c
kolejny
)
#eTHi*"'
Śrviadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia (świnia)
Numer irlenĘrfi kacyj ny znrierzęcia
:
PLNTTTINNTTN
Numer identyfikacyjny
próbki:...'.
..:......-.....-..
Powiat:.....
Gmina:.....
Imię, nazwisko, adres wlaściciela zwierzęcia: -..'.'-........
Imię i nazwisko, adres lekarza weterynarii pobierającego próbkę: .........'.-Data pobrania próbki'
E I --!
Pleć
męska
I
Wiek:
<io
Masa
I roku
ciala:
UĘtkowość:rozrodowa
I:-!_I-!-I
zenska
I
do
2lat
tr
!
do
3lat
!
n
!
tucz
powyeej 3 lat
I D,! ę
I
l
Status zdrowofny zwierzęcił; ....... -..'.'..
Dod'atkowe informacje dotyczące zwierzęcia, od którego pobrano próbkę:
martwe
tak
pochodzące z gospodarsfwa:
znalezione
0
o
o
o
o
n
ni*
!
gdzie u świńprzez 3 dni stwierd.za się
świń
położonego prz7 kompieksie leśnym
leĘcego w poblizu granicy panstwa
o zamkrriętym cyklu produkcyjnym
gdzie jest ćluze 7Źgęszczenie
n
tak I
tak n
tak n
tak n
gorączkę tak
f
ń* !
nie !
ni" !
nie t
nie
inne możliwości
Data i podpis lekarza weterynani
pobierającego probkę
Data i podPis
powiatowego lekarza weterynarii