1 ROPS.X.361/1/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ pieczęć Wykonawcy

Transkrypt

1 ROPS.X.361/1/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ pieczęć Wykonawcy
ROPS.X.361/1/2012
Załącznik Nr 3 do SIWZ
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W ZAKRESIE CZĘŚCI I* / CZĘŚCI II* ZAMÓWIENIA
* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
Ja(my), niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………………………..,
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, oświadczam(y), że:
Wykonawca spełnia wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone art. 297 § 1
Kodeksu karnego.
……………………., dn. ……………….., ………………………………………………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy)
1

Podobne dokumenty