885.4 SLOVAKINKIELINEN KIRJALLISUUS

Komentarze

Transkrypt

885.4 SLOVAKINKIELINEN KIRJALLISUUS
885.4 SLOVAKINKIELINEN
KIRJALLISUUS
885.4
Pol.
-
4521
Mikuláš
Problémy literárnej vedy včera a dnes.
Bakos
,
Bratislava
1964.
391
p.
885.4
Čaplovič, Ján
0 štúdiu staršej
Bratislava 1953*
Pol.
-
466
slovenskej literatúry.
(Umenie
111 p.
život,
a
25.)
f
r^'/&
3Ľ. -C<f ('
r V
'
885.4
Pol.
-
5517
Mináč, Vladimír
0 literatúre.
Zost. a doslov napíš. Vincent
Sabík. Bratislava 1972.
130 p.
885-4
Minárik,
Pol.
-
7071
Jozef
Literárna rukovät / Jozef Minárik.
Bratislava, 1979*
390 s. s ill.
[et
aI.J.
Pol.
885.4
-
9744
Noge, Július
Hľadanie epickej syntézy ; z vývinovej
problematiky slovenskej socialistickej
prázy a jej kritiky / Július Noge,
Bratislava, 1930.
556 s.
82
885.4
82
Pol.
-
517O
Novomeský, Laco
0 literatúre. Zost. Vincent Šabík.
slava 1971.
187 p.
Brati-
Pol.
-
11
437
Patera. Ludvík
Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry /
Ludvík Patera.
Bratislava : Slovneský
spisovateľ, 1988.
411 s. (Horizonty ;
zv. 68.)
885.4
885.4 A/Z
92 (457.6)
:
885.4
885.4
Popovič
Pol.
,
-
4804
Anton
Strukturalizmus v slovenskej
Dejiny
174 p.
-
texty
-
vede I95I-I949.
Martin 1970.
bibliografia.
885*4
!
:
016
885.4
Pol. P.
Studia z literatury słowackiej / red, %
Zdzisław Niedziela,
Warszawa, 1982,
117 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego
Prace historycznoliterackie }
i ť>2B,
45).
PB.
Salanimet
Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře / zpracoval J. Vopravil. Praha
Státní pedagogické naklad., 1973* 1540 s.
:
014.1
885
014.1 s 885.4
:
PB.Erikoisbgr.;
Tšekkil. kir j
Brabec
,
.
Jiří et al.
Slovník zakázaných autorů 1948-1980 / red.
Jiří Brabrc et al. Praha
Státní pedagog,
541 s.
naklad., 1991ISBN 80-04-25417-9
;
016
016
:
:
885
885.4
885.4
;
016
PB. Erikolsbgr,
TSekkil, kirj.
j
literární věda 196? / red. a
sest. Emanuel Macek, Boris Mĕdllek, V
Věra Theimerová, Praha, [1969].
(Novinky literatury. Spole293 s.
čenské vědy, Sada 6, Jazykovědaliterární věda » 1j69 s 4-9)
Česká
016
;
885
885.4
:
016
PB. Erikoisbgr.s
TSekkil. kirj.
Česká literární věda 1970
bohemistika / sest. a red, Emanuel Ma.ek,
:
Věra Theimerová. Praha, 1975»
358
(Novinky literatury. Jazykověda
literární věda } 1972
8-10)
-
;
016
;
885
PB. Erikoisbgr.
Tsekkil. kirj.
Česká literární věda
1976 s bohemistika /
sest. Emanuel Macek, Boris Mědílek, Věra
Praha
Yladyková.
Ustav pro českou a
světovou literaturu ČSAV, 1986,
1-2.
:
:
(Literárněvědné práce
016
016
:
:
885
885.4
)
55»?6)
885.4
;
016
PB. Erikoisbibl
slovakk. kirj
.
Fedor, Michal
Slovanský nadrealizmus í anotovaná bibliografia / zost. Fedor Michal s použitím materiálu doplomovej práce Anny Balážovej,
Martin, 1968.
245 s.
.:
885.4
:
016
PB. E ikoisbibl.!
slovaEk.
kir;).
Imrich
Bibliografia bernolákovcoc / Imrich
Kotvan,
408 s.
Martin* 1957.
Kotvan>
016
:
808.54 -085
885.4
016
:
Pol.
-
4804
Anton
Popovič
Štrukturalizmus v slovenskej vede 1931-1949*
Dejiny
texty
bibliografia. Martin 1970.
174 P,
-
-
885.4
II
Pol.
Vongre j
.
-
10
817
Pavol
Literárna história v Matici slovenskej
1863-1965 / Pavol Vongrej. [Martin] ;
MS, 1988. 95 s.
061 (457.6)
MS
s
889.4
885.4
069 (457-6)(05)
885.4 (05)
:
Pol.
Letopis Pamätníka slovenskej literatúry.
2-
1968Martin.
[l:
Literárne pamiatky
a pamätníky.J
P.
885.4 s 069 (437-6)(05)
885.4 (05)
Pol. P.
Literárne pamiatky a pamätníky.
mätníka slovenskej literatúry.
Sborník Pa-
[l].
1967.
Martin,
[2-:
Letopis
Pamätníka slovenskej literatúry.]
(í
885*4
•
069 (437.6)
Martin
Literárnomťlze.lný letopis.
venská.
71975Martin 1974885.4 (05)
Pol. P.
Matica slo-
82/89
Suht&et muihin kir jallisuuksiin
885.4
:
85/881
Pol. P.
Medzili t er árny kontext slovenskej socialistickej literatúry. Vedecjý red,
Dionýz Durišin.
Bratislava 1977.
247 P.
(
Łitteraria. 19»)
885.4
"1945/"
:
885.4
:
881
Pol.
-
7764
Brtáň t Rudo
Slovensko-slovanské literárne vztahy
kontakty.
Výber zo štúdií a článkov.
a
Bratislava 1979.
345 p.
885.4
:
881
Pol. P.
Historická novela. Medziliterárne súvislosti slovenského romantizmu.
VeBratisladecký red, s Dionýz Durišin.
va 1976.
185 P.
( Litteraria«
18.)
885.4 -52
885.4 "18"
885.4
:
881
Pol. P.
Kollár.
Ján
0 literárnej vzájomnosti.
Prel.
štúdiu a poznámky napíš. Karol Rosenbaum.
Bratislava 1954«
225 p.
(Korešpondencia a dokumenty, 2.)
,
881
950.8 (=81)
Pol.
-
11 440
deskoslovensko-sovStským
literárním vztahům / red. Vladimír KostQlomouo t Univerzita Palackého,
řica.
1989. 3P5 s.
Materiály k
885
:
885.4
882 (082)
882
*
Sedlák
Pol.
Imrich
,
-
10
541
Literárne múzeum A, S. Puškina
úvahy, informácie
Partizánske-Brodzany
a fakty o múzeu a expozícii / Imrich
Matica
Sedlák, Jhiraj Chován.
Martin
ill.
slovenská, 1987.
179 s.
:
;
:
069 (457.6)
885.4
:
?
885.4:882
882
')
885.4
:
882
Pol. P.
Vztahy a
Slovenská a ruská literatúra.
Vedecký
red. Mikuláš Bakoš.
súvislosti.
Bratislava 1975»
S&T P*
( Bibliotheca Slavica Slovaca, 5-)
885.4
V 21
’
i
882
ahy a
Pol.
-
6928
súvislosti slovenskej a rusZost. Dionýz Čurišin.
kej literatúry.
Bratislava 1977«
354
P*
885.4
S
882
(05)
Pol. P.
Sovětská literatura. Zprávy Ceskoslovensko-sovětského institutu.
3:1-6
1954
Praha.
882 (05)
885
05 (47)
882 (05)
•
885.4
S
884
Pol. Po
Bobrownicka, Maria
Dramat czeski i słowacki na scenach
polskich. Wrocław 1965«
259 p.
(Prace komisji słowianoznawstwa PAN, 9«)
885 i 884
792 (438)
885.4
:
Pol. P.
884
Bylina»
Stanisław
Stosunki literackie polsko-czeskie i
polsko-słowackie 1890-1959 / Stanisław
Bylina,,.[et al.] •, pod red, Jerzego
Slizińskiego,
Wrocław, 1978»
560 s.
(Prace slawistyczne { 6).
884
:
885
885.4 s 884
885
884
Pol.
-
4885
*
Studia poświęcone stosunkom literackim polskoczeskim i polsko-słowackim.
Praca przygotowana... przez Jerzego Ślizińskiego [etc.]. Wrocław 1969.
202 s.
1
885.4
:
884
Pol. P,
Vztahy slovenskej a polskej literatúry
od klasicizmu po súčasnost.
Vedecký rečL.
Mikuláš Bakoš. Bratislava 1972.
581 p(Bihllotheca Slavica slovaca, 3«)
885.4
!
884
Pol. P.
Związki i paralele literatur polskiej i
słowackiej.
Księga referatów wygłoszonych
na sesji naukowej polsko-słowackiej...
1970 r. Red. naukowy; Maria Bobrownicka.
228 p.
Wrocław 1972.
(Prace komisji słowianoznawstwa PAN, 26.)
885.4
•
884
:
016
PB.
Erikoisbibl.
slovakk. kir j
.
Fedor
,
Michal
bibliografia slovenPolonica Slovaca
sko-pol akých literárnych vzťahov v
rokoch 1945-1966 / zost. Michal Fedor,
Martin, 196?*
200 s.
;
*
885.4 s 885
Pol. P.
Forst, Vladimír
Martin Kukučín a čeští realisté na prelomu století. Praha 1969«
63 p.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 79:4-)
885.4 Kukučín
885.4
S
885
Pol. P.
Plch Jaromír
Příspěvek ke vztahům české a slovenské literatury dvacátých let v díle Joži
Zindra. Praha 1974*
149 p.
(Sborník pedag. fakulty univ. Karlovy, 1974«)
,
885
Zindr
885.4
»
885
Pol.
-
7114
Tömőik, Miloš
Literarne dvojobrazy.
medzi slovenskou a
19. a 20. storočia.
296 p.
Zo vzťahov
českou literatúrou
Bratislava
1976.
885.4
:
885.8
Pol. P.
MruškoviS, Viliam
Slovensko-lužickosrbské literárne vzťahy /
Viliam MruškoviS. Martin, 1980.
100 s.
(Pocumenta Litteraria Slovaca { 13»)
885.4
:
686
Pol.
-
4737
Klátik Zlatko
Štúrovci a Juhoslovania. Príspevok k dejinám slovensko- juhoslovanských literárnych vzťa,
hov.
Bratislava
1965*
209
í
P*
885-4
:
886
Pol.
-
4753
Literárne vzťahy Slovákov a južných Slovanov.
Sborník prác z vedeckej konferencie v SmoleniBratislaciach... 1966. Red. Zlatko Klátik.
va
1968.
373
p.
f
Chmel
S
894.511
Pol.
-
536
i
885.4
Rudolf
Literárne vzťahy slovensko-mad ’arské.
Dokumenty z 19. a zo začiatku 20. storočia.
,
Martin
1973»
438
p.
885.4
:
894.511
Pol.
P.
Tradície a literárne vztahy,
Hagyománok
és irodalmi kapcsolatok.
Zborník z konferencie o vzťahoch slovenskej a maäarskej literatúry v Smoleniciach,.. 1969»
Bratislava
Vedecký red. Mikuláš Bakoš.
1972.
272 p.
(Bibliotheca Slavica Slovaoa, 4.)
Pol. P.
Listy Mateja Bela / pripravil a preložil
Juraj Pavelek.
Martin : Matica slovenská,
1990.
502 s.
il.
:
(Bocumenta Litteraria
ISBN
80-7090-069-5
885.4 Bel
92 Bel (457.6)
:
885.4
Slovaca
j
59)«
r (o3)(oa)^
Ensyklopediát. Kongressit. Aikakaus lebdet
Kokoomateokset. Sarjat
.
(05) AikakauŁ lehdei
885.4 (05)
885.4
069 (457.6)(05)
!
Pol.
Letopis Pamätníka slovenskej literatúry.
2-
1968Martin.
[is
Literárne pamiatky a pamätníky.]
P.
885.4 (05)
885.4
069 (437.6)(05)
:
Literárne pamiatky a pamätníky.
mätníka slovenskej literatúry.
Pol. P.
Sborník Pa-
[l].
1967.
Martin.
[2-:
Letopis
Pamätníka slovenskej literatúry.]
885.4 (05)
Literárnohistorický
démie vied a umení.
Pol. P.
sborník
Slovenskej
9:3-4
1932
Bratislava.
[1954-!
Slovenská literatúra.]
aka-
885.4 (05)
Pol. P.
Literárnomúze.lný letopis.
Matica slo-
venská.
7-
1973Martin 1974-
O69 (437*6)
:
885*4
Martin
Pol. P.
885-4 (05)
Literárny
Irq
1964-
Martin.
archív.
Prameny a dokumenty.
Pol.
časopis Zväzu slospisovatel l ov.
Bratislava.
Literárny týždenník
venských
San.
1989:1885.4 (05)
:
Pol.
885 .4 (05)
Literárny
život
s
1 s 1-6
[-19683
1969.
Kultúrny
(ha]
Organ Sväzu sloven-
ských spisovateľov.
Bratislava,
San.
život].
05
885.4 (05)
82(05)
Litteraria.
Pol. P.
Štúdie a dokumenty,
1-
1958Bratislava.
\
885.4 (05)
Pol. P.
Romboid.
Literatúra
teória
Literárnokritický mesačník.
14 s 7-12
15-
,
1979”
Bratislava.
885.4
-1/-9
(05)
-
kritika,
885-4 (05)
Pol. P.
Slavica Slovaca. Časopis pre slovanskú
filológiu. Orgán Slovenského výboru slavistov.
2-
Bratislava
1967-
881 (05)
808.1 (05)
808.54 (05)
885.4 (05)
Slovenská literatúra.
rárnu vedu.
1,
2:2-4, 3-
Pol. P.
Časopis pre
1954Bratislava,
05
lite-
885.4 (05)
Pol. P.
Slovenské pohl’ady.
Revue našej i za-
hraničnej literatúry.
6054-6,
64 s 1-5, 1965-66
1944, 1948,
1965-66
Bratislava.
Pavol Salaša« Register... 1881-1938,
Diel 2; systematický.
Martin 1957.
Ignác Ružarovský
Bibliografia...
414
p.
&
Margita Yargová,
1939-64.
Martin
94
1968.
05
885.4 -1/-9 (05)
P-
885.4 (05)
Pol. P.
Slovo a tvar. Revue pre jazykovedu, štylistiku a slovesnosť.
1-3
1947-49
Bratislava.
881
(05)
80 (05)
808.1 (05)
808.54 (05)
(081/082) Kokcomateokset
885.4 (081)
Krčméry
,
Pol.
Stefan
-
772?
6, (Články a űvany z
Výber z diela.
estetiky a poetiky.)
Doslov napis, Ján
Stevček. Bratislava 1975«
294 p.
398 (=854)
885.4 (081)
Pol.
-
7242
Matuška* Alexander Zost. a doslov napis.
ŐTTteratiíre.
177
1973.
Vincent Sabi*. Bratislava
P*
82
885.4 (081)
Pol.
Matuška. Alexander
Od včerajška k
Karol Rosenbaum.
526
p.
spisy,
-
dnešku.
Edičně pripr.
Bratislava 1979«
(Alexander Matuška, Vybraná
2.)
7462
885.4 (081)
Pol.
-
7233
Rosenbaum. Karol
Priestorom literatúry. Výber literárnych statí. Bratislava 1970.
359
P.
885.4 (081)
Rúfus
,
Pol.
-
6194
Milan
0 literatúre.
Zost. a doslov napíš,
Vincent Šabík. Bratislava 1974*
208 p,
(Knižnica Slovenského spisovatel’a, 57«)
885.4 (081)
Pol. P.
gkultétym Jozef
Dielo / Jozef Skultéty.
2
Z dejín slovenskej literatúry /
Martin,
zost. t ed. pripr. Michal Kocák.
s.
1985. 402
(Documenta Litteraria Slovaca \ 24).
:
885.4 (081)
Pol.
StevSek, Ján
Skice.
Bratislava 1977»
198
-
P»
7199
885.4 (081)
Vlček
Jaroslav
Kapitoly zo slovenskej
Pol.
-
6389
,
literatúry.
Haluzický
Prel. Bohumil
a Jozef Nižnanský. Bratislava 1954*
445 P*
885.4 (081)
Pol.
Vlček Jaroslav
Slovensku. Výbor z článkov.
-
4201
,
Sv. Martin
1932.
36i
Turčiansky
p.
943-76 (081)
930.8 (437.6)
W
Pol.
-
11 442
Kapitoly z dějin české literární historioOlografie / odp. red. Zdenek Vtípil.
mouc : Univerzita Palackého, 1989» 520 s.
(Václavkova Olomouc 1987.)
il.
885.4 (082)
885.4
.0
t
885-4 (082)
Pol. P.
Literárněvědná studie. Josefu H r a
b á k o v i k šedesátinám. Red, Dušan
-
Jeřábek, Milan Kopecký a Karel
Palaš,
Brno 1972.
598 p.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta, 179»)
82
(082)
885 (082)
082.2 Hrabák
Filos.
885.4 (082)
Pol. P.
0 interpretácii umeleckého textu.
Red.
kolektlvs František Miko [et al.].
Bratislava 1972.
179 P*
(Zborník Kabinetu literárnej komunikácie
a experimentálnych metodík Pedag. fak.
v Nitre,
3*)
82
885.4
(
Pol.
082 )
-
9957
Slovakistidké štúdie i Zbornik vybraných prednášok Letného aeminára slovenského jzyka a kultúry Studia Academica Slovaca / zost. Josef Mistrík.
Martin, 1995»
ill.
597 s.
:
808.54 (082)
950.8 (457.6)(082)
945.76 (082)
Pol. -11564
Text a textológia
/
zost.
Bratislava : Veda, 1989.
ISBN 80-224-0066-1
885.4(082)
Ivan Kusý.
159 s.
(082.1) Sarjai
885.4 (082.1)
Pol. P.
Archív slovenského písomníctva. Vydáva Matica
slovenská. Rediguje Stanislav Mečiar.
1-2
TurčianskySv.Martinl942
Erit.
885.4 (082.1)
Historica litteraria Slovaca.
ská učená spoločnosť.
Pol. P.
[Vydáva]
Sloven-
1
Bratislava 1940
Erit.
885.4 (082.1)
Pol. P.
Sborník filozofickej fakulty Univerzity
Komenského. Philologica.
9*64-71, 10-12, 15-16,
16a, 17, 19
Bratislava
1958-67
[lB, 20-:
Zborník. ..l
808.54 (082.1)
80 (082.1)
82/89 (082.1)
885*4 (082.1)
Pol. P.
a prác Vysokej školy pedaSpoločenské vedy.
gogickej v Bratislave.
Slovenský jazyk a literatúra.
Sborník štádií
1:1-4
Bratislava
1957
808.54 (082.1)
082.1
885.4 (082.1)
Pol. P.
Studia academica Slovaca.
5
Bratislava
1976
808.54 (082.1)
950.8 (437«6)(082.l)
885.4 (082.1)
Pol. P.
Zborník filozofickej fakulty Univerzity
Komenského.
Philologica.
18,
20Bratislava 1966,
ľ-17. 19:
1968-
Sborník...!
808.54 (082.1)
80 (082.1)
82/89 (082.1)
885.4 (082.1)
Pol. P.
Zborník kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnych metodík pedagogickej fakulty v Nitre.
3
Bratislava
1972
Erit.
82 (082.1)
82
;
371 (082.1)
Pol, kot.
Pešat autografov Slovesnej
jari
1974
zost. Peter Strelinger j karikatúry
Martin, 1974.
Alexander Ric\ter.
10 s.
111.
:
92 (437.6}
883.4 (084)
92 (437.6)
885.4
091.5
091.5
885.4 A/Z
;
:
:
:
18
/
;
(09)
Kir jalli-
suudenhistoria: yleisesitykset
885.4 (09)
Pol.
-
659
De, i lny slovenskej literatury
1. Dejiny staršej slovenskej literatúry.
[Autori:] Ján Mišianik [etc.]. Vedecký
Bratislava 1958.
redaktor:
Andrej Mráz.
2, Literatúra národného obrodenia.
[Autori:]
Milan Pišút, Karol Rosenbaum
redaktor;
Ivan Kusý.
Vedecký
&
Viktor Kochol
Bratislava
1960.
5. Literatúra druhej polovice devätnásteho
Vestoročia. [Autori:] Oskár Cepan [etc.].
decký redaktor: Karol Rosenbaum.
1965.
782
p.,
il^^^
Bratislava
885.4 (09)
Fr.fdeck.f» Fr.
vy.
Pol.
-
6570
Slovensko literární od doby BernolákoMoravská Ostrava 1920.
506 p.
885.4 (09)
Krčméry
,
Pol.
-
6555
Štefan
Dejiny literatury slovenskej.
Bratislava
19?6.
1-2.
Pol
885.4 (09)
-
»
7722
Ivan & Šmatlák, Stanislav
Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia. Bratislava 1975«
56? p.» 111.
(Dejiny slovenskej literatúry, 4.)
Kusý,
885.4
"189/191"
885.4 (09)
Pol.
-
8929
Páleníček, Ludvík
Rukovšt české a slovenské literatury
od roku 1918 / Ludvík Páleníček, Ján
Gregorec, Vladimír Petřík.
7. vyd.
252 s.
Praha, 1968.
885 (09)
885.4 (09)
Pol.
-
5139
Pražák Albert
Dějiny slovenské literatury.
1. Od nejstarších časů do nové doby. Praha 1950.
,
376
p.
885.4 (09)
Pol.
Přehledné dějiny literatury.
Red. Bohuš
Balajka a kol.
1
Praha 1970
885 (09)
-
5594
885.4 (09)
Pol. P.
Skultéty, Jozef
Text priDejiny slovenskej literatúry.
pravil, úvod a poznámky napísal Michal Kocák.
Martin 1968,
55 p.» ill.
(Documenta litteraria Slovaca, 6.)
885.4 (09)
Vlček
,
Pol.
-
4200
Jaroslav
Obnovené
Dejiny literatúry slovenskej.
vyd. z r. 1890. Turčiansky Sv. Martin 1925*
451 P-
885.4 (09)
885 (09)
Pol. K.
Vydra Bohumil
Literatura czechosłowacka.
-
601
,
Tłum. Marja
Bunikiewiczowa. Wybór tekstów i układ Wi(Wielka
tolda Bunikiewicza. Warszawa s.a.
literatura powszechna,
pp.
I
547-798»)
"1/9"
Kir jalli«
suudenhistoria;
eri aikakaudet
Pol.
Kr&máry
,
-
10
332
Stefan
Prehl ad dejín slovenskej literatúry
a vzdelanosti / Stefan Krínéry,
2. vyd.
Turčianský Sv. Martin, 1921.
109 a.
1
885.4 "/3-92"
885.4 "/17"
Pol.
Minárik,
-
600 6
Jozef
Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry. Píseň o ModHory, hory,
rom kameni, Divine a Zvolene,
dierne hory, Hugolin Gavlovid; Valaská
škola mravúv stodola, Bratislava 1973»
98 P.
885.4
-1
885.4
"/17"
Mi š i anik
“
,
Ján
Pol.-5635
slovenskej literatúry.
412 p.
p ohfády do staršej
Bratislava 1974«
"/1780"
Dejiny
Pol.
-
staršej slovenskej literatúry.
[Napíš.] Ján Mišianik [et al.]. Ved.
red. Andrej Mráz. Bratislava 1958»
318 p., ill. (Dejiny slovenskej literatúry, 1.)
656
i
885.4
885.4
"/14"
Pol.
-
7160
Minárik
Jozef
Stredoveká literatúra: svetová, česBratislava 1977.
ká, slovenská.
341
p., ill.
,
885
"/14"
82/89 "05/14"
Pol. P.
Škultéty.
Dielo
Jozef
Jozef Škultéty.
História / zost. a edične pripr.
Július Valach. Martin
Matica slovenská,
1989. 527 s.
(Dooumenta Litteraria Slovaca ; 51).
6
/
:
:
885.4 "800/192"
885.4 A/Z
92 (457.6)
885.4
:
u
885.4
"8OO/178O"
Minář ik
,
Pol.
9917
Jozef
Dejiny slovenskej literatúry /
Jozef
Minárik,
1 s Staršia slovenská literatúra
(800-I790). Bratislava, 1985. 575
ill.
Pol.
885.4 "15/16"
9582
Mínárlk, Jozđf
Renesančná
a humanistická
literatúra
svetová, česká, slovenská / Jozef
Minaŕik,
Bratislava, 1985.
26? 2*
ill.
82/89 "15/16"
885 "15/16"
:
:
Pol. 9581
885.4 "15/17"
Minář lk, Jozef
Baroková literatúra s svetová, česká,
slovenská / Jozef Minárik, Bratislava,
ili.
1984.
588 s.
.i
82 / 89 n l5 /i 7
885 "15/17"
:
885.4
"15/16”
Pol.
-
6594
Euzmrk, Jozef
Slovník autorov slovenských a so slo1-2.
venskými vzťahmi za humanizmu.
Martin 1976.
92 (437-6)
í
885.4
Pol.
Skultéty
.
P.
Jozef
Jozef Skultéty.
5
starSeJ a obrodeneckej literatúry
/ zost. a edične pripr. Michal EliaS. Martin s Matica slovenská, 1988.
527 s
(Dooumenta Litteraria Slovaoa j 25).
Dielo
:
/
Zo
885.4 A/Z
92 (437.6)
:
885.4 "16/19"
885.4
Pol.
Hugolín
11 455
Gavloviő v dejinách slovenskej kul-
s zborník z vedeckej konferencie s*-4.
Júna 1987 v Považskej Bystrici / zost. Imrich Sedlák.
Martin : Matica slovenská,
il.
1989. 518 s.
ISBN 80-7090-016-4
túry
:
885.4 Gavloviő (082)
92 Gavloviő (457.6)
885.4 "17"
:
885.4
í
885.4 "18/19"
885 "18/19"
Fisát
,
Pol.
-
5022
Milan
Literárne studie
1955.
417 P.
a portréty.
Bratislava
885.4 "18/19"
Pol.
-
7652
gmatlák, Stanislav
Dve storočia slovenskej lyriky. Obdobia, osobnosti, diela. Bratislava
1979.
535
p.
885.4
-1
885.4
Brtžň
"18"
Rudo
Postavy slovenskej literatúry.
1971.
502 p., ill.
Pol.
-
5179
,
Bratislava
885.4
"18"
Pol. P.
Historická novela.
Medziliterárne súvislosti slovenského romantizmu.
VeBratisladecký red.: Dionýz Durišin.
va 1976.
185 p.
( Litteraria> 18.)
885.4 -52
881
885.4
:
885.4
"18"
Pol.
-
6549
Klátik, Zlatko
Slovenský a slovanský romantizmus.
Typológia epických druhov,
1977.
332
p.
881 "18"
Bratislava
885.4
"18'*
Pol.
-
4738
Kochol Viktor
Problémy a postavy slovenskej obrodeneckej
281 p.
literatúry. Bratislava 1965*
,
885.4 "18"
Pol.
-
6543
Pi Süt, Milan
Romantizmus v slovenskej literatúre.
Súbor štúdií a statí. Bratislava 1974.
SIO
p.
885-4
"18"
Škulte ty, Jozef
Vôňa domoviny.
Bratislava 1975*
Pol.
(Výber
452 p.
z
-
6416
článkov II.)
885.4
"1856/1848"
Pol.
-
6119
Kolbuszewski Jacek
Modele estetyczne liryki słowackiej
romantycznego przełomu. Wrocław 1975*
162 p.
,
885.4 -1
885.4 "1848/1918"
Liba,
PB. Erikoisbgr.:
slovakk. kirjall.
Peter
starých otcov s príspevok k výskumu spoločenskej funkcie a k vydávaniu
prozaickej literatúry pre l’ud na Slovensku v rokoch 1848-1918 / Peter Liba.
Martin, 1970.
420 s. : ill.
Čítanie
Ölő
:
885.4 -5
885.4
"188/191"
Pol.
Mazák, Pavol
-
5^74
Slovenský román v období literárneho realizmu. Význam a tvar. Bratislava 1975*
.
121 p.
885.4 -JI
885.4
"189/191"
Pol.
-
7722
Ivan & Šmatlák, Stanislav
Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia. Bratislava 1975.
P«» ül.
(Dediny slovenskej literatúry, 4.)
Kusý,
885.4 (09)
Pol.
P.
Predpoklady vzniku slovenskej socialistickej
literatúry / aut.; Ján Brezina...[et al.].
Bratislava
(Litteraria
Veda,
;
;
25).
885.4 "1890/19"
885.4 .0
198?.
287 s.
885.4 "19"
Pol.
-
7099
Bagin, Albín
Literatúra v premenách Sasu,
slava 1979.
293 P*
Brati-
885.4 "19 W
Pol.
Cepan, Oskar
Kontúry naturizmu.
229
Bratislava
p.
885.4 -3
-
7181
1977«
885.4 "19"
Pol.
-
6476
Drug, Štefan
BratiOd robotníckej poézie k DAVu.
slava 1976.
250 p. (Horizonty, 32.)
885.4
-1
885.4 "19"
Pol.
-
5315
Geneza slovenskej socialistickej literatúry.
Zost.
Ján
Brezina.
Bratislava
1972.
345
p.
Pol.
Mráz
,
-
10
426
Andrej
Minulosť a prítomnosť slovenskej
kultury / Andrej Mráz.
Bratislava
s.
Tatran, 1987.
219
985.4 "19" (081)
885.4 "19"
Pol. kot. 17
Niedziela, Zdzisław
Współczesna literatura słowacka. Warszawa
26 p. (Nauka dla wszystkich, 201.)
1973*
885.4 "19"
Okáli
Pol.
Daniel
Výboje a súboje.
579
-
6148
,
p.
Bratislava 1973*
(Horizonty, 2?,)
882
"19"
885.4 ''l9''
Pol.
-
7455
Pisilt. Milan
Hodnoty a čas. Literárne úvahy,
kritiky a glosy. Zost. Rudolf Chmel.
Bratislava 1978»
377
P*
885.4 "19"
Stevček Ján
Lyrizovaná próza.
288 p.
Pol.
-
5983
,
Bratislava 1973»
885.4 -3
885.4
"19"
Stevček Pavol
Nová slovenská literatura.
Pol.
-
5321
.
,
Praha
(Malá moderní encyklopedie, 48«)
1964.
196
p.
885.4 "19"
Pol.
-
Truhlář. Břetislav
Préza socialistického realizmu*
Bratislava 1978,
162 p.
885.4 -3
6926
Pol.
885.4 "1918/"
-
9708
Nawrocki, Witold
z problemaWspółczesność i historia
tyki współczesnej literatury czeskiej
i słowackiej / Witold Nawrocki, Katowice, 1982.
439 S.
885 A/Z
:
ISBN
05-216.0275-4
885 1918/
885.4 A/Z
„
„
885.4 "1918/1945"
Pol.
-
9592
De. l lny slovenskej literatúry.
3 s Literatúra v rokoch 1918-1945 /
Bratislava,
zodp. red. ; Božena lustrová,
ill.
1984.
851 s. s
885.4
"1918/1945"
Pol.
-
9541
Patera, Ludvík
Tradice a výboje slovenské literatury /
261 s.
Praha, 1983»
Ludvík Patera.
885.4 "192"
Pol.
-
6816
Smatlák, Stanislav
Program a tvorba. Studie o slovenskej
proletárskej literatúre. Bratislava
1977.
253
P.
885.4 "1929/1954"
Pol.
-
7569
Nové snahy
Literatúra a revolúcia.
o proletársku literatúru 1929-1934.
Zost., úvod, poznámky a vysvetlivky
napíš. Štefan Drug.
Bratislava 1978.
p.
467
885.4
Pol.
"1950/198O"
Česká a
-
slovenská literatura 1950boji proti fašismu a válce /
hl. red.: Josef Klementa. Olomeuc,
268 s. s 111.
1964.
1980 v
885
"1930/198O"
9905
Pol.
885.4 "1945 /1980”
-9229
Truhlář, Břetislav
Prđza socialistického realizmu
1945-1980
/
Břetislav Truhlář,
tislava, 1983.
254
885.4 a/z
:
Bra-
885.4 "1945/"
Pol.
Kusý,
Ivan
Premeny povstaleckej prózy.
historické štúdie.
229
P*
-
Literárno-
Bratislava 1974«
(Horizonty, 31.)
885.4 -3
6168
885.4
"1945/"
Pol.
Kusý. Ivan
Premeny povstaleckej prózy.
slava 1974»
229 p.
885.4 -3
-
7272
Brati-
885.4 "1945/"
Noge, Július
Pol.
-
6169
Kritické komentáre. Bratislava 1974«
308 p. (Horizonty, 29.)
885.4 "1945/"
Pol. P.
Medzlli t er árny kontext slovenskej socialistickej literatúry. Vedecjý red.
Bratislava 1977»
Dionýz Durišin.
247 P*
(Litteraria, 19*)
885.4
:
83/881
:
885.4 "1945/"
Pol.
-
7384
Števgek, Pavol
Dotyky slova / Pavol Števgek.
1978,
344
Bratislava)
s.
82 .03
885 "1945/"
885.4
"1945/195"
Pol.
K problematike slovenskej prózy.
ký red, Ivan Kusý.
316
p.
-
Vedec-
Bratislava 1961,
885.4 -3
6669
885.4 "195/"
Pol.
-
7675
Válek, Miroslav
0 literatúre a kultúre.
Zost. a
Stanislav
poznámku
napíš.
edičnú
Smatlák. Bratislava 1979*
510 p.
008 (457.6)
:
555
885.4
"1975/"
Pol,
-
Sulik« Ivan
Kapitoly o súčasnej próze / Ivan
Sulik. Bratislava« 1985» 553 s.
885.4 -3
9941
Pol.
-
11
438
desaťročia : k problémom slovenskej
literatúry sedemdesiatych rokov / zost.
Vladimír Petřík.
Bratislava : Slovenský
Hodnoty
spisovateľ,
1989«
ISBN 80-220-0009-4
885.4 "197”
885.4 A/Z
92 (437.6)
:
885.4
534 s.
885.4
Dopisy
a/ Z
Pol. P.
československých
spisovatelů StanKu
Vrazovi a Ljudevitu Gajovi.
K tisku uprav.
Karel Paul.
Praha 1925.
148 p.
(Sbírka pramenův ku poznání lit. života...
Skupina II: 23.)
88§.4
A/Z
497.1)
950.8 (457
497.1)
950.8 (457-6
:
:
885.4/^O5)
P*l.
-
9895
Encyklopédia
slovenských spisovateľov /
napísal kol.
autorov pod ved. Karola
1-2
Bratislava, 1984«
Rosenbauma,
ill.
:
Pol.
-
11 438
desaťročia t k problémom slovenskej
literatúry sedemdesiatych rokov / zost.
Vladimír Petřík, Bratislava s Slovenský
Hodnoty
1989»
80-220-0009-4
spisovateľ,
ISBN
885.4 ”197"
885.4 -A/ 2,
92 (457.6)
:
885.4
554 s.
Pol.
-
10 975
Janaszek-Ivaničková, Halina
literatura i_
Misjonarze i konsumenci
wartości w krajach słowiańskich / Halina
Janaszek-Ivaničková
Katowice
Sl^sk,
:
.
1987.
ISBN
358 s
83-216-0598-2
.
881 .0
885.4 A/Z
92 (437.6)
885.4
884 / 885 (081)
:
:
885.4
a/z
Pol.
-
6594
Kuzmfk, Jozef
Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu.
1-2»
Martin 1976*
885.4
"15/I6''
885.4
A/ z
Pol.
-
9708
Nawrocki, Witold
Współczesność i historia
z problematyki współczesnej literatury czeskiej
i słowackiej / Witold Nawrocki. Katowice, 1902.
439 s.
ISBN 85-216-O275-4
885 "19J8/"
:
885 A/Z
885.4 "1918/"
Pol.
-
ll
457
Patera. Ludvik
Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry /
Ludvik Patera.
Bratislava t Slovneský
spisovateľ, 1988.
411 s. (Horizonty ;
zv. 60.)
885.4
885-».4 ,A/Z_
92 (457.6) s 885.4
Pol. P.
Skultéty
.
Jozef
Dielo / Jozef Škultéty.
Zo staršej a obrodeneckej
5
:
literatúry
zost. a ediőne pripr. Michal Eliáš. Martin : Matica slovenská, 1988.
527 s*
/
(Documenta Litteraria Slovaca
885.4 A/Z
92 (457.6)
:
885.4 "16/19"
885.4
;
25).
Pol. P.
gkultéty
«
Jozef
Dielo / Jozef Skultéty.
4 : 0 tomantizne / zost. a ediőne
pripr. Pavol
Martin, 1937571 s.
(Documenta litteraria slovaca t 27)«
835.4 A/Z
92 (457.6)
:
085.4
Pol. P.
Skultéty.
Dielo
Jozef
Jozef Skultéty.
História / zost. a edične pripr.
Július Valach.
Martin : Matica slovenská,
1989. 527 s.
(Dooumenta Litteraria Slovaca j 31).
6
/
t
885.4 "800/192"
885.4 A/Z
92 (457.6)
j
885.4
885.4
Pol. -9229
kJ Z
Truhlář, Břetislav
Próza socialistického realizmu s
Břetislav Truhlář,
tislava, 1983.
254
1945-1980
/
885.4 "1945/198O"
Bra-
885.4
a/z
Pol.
-
4199
Jaroslav)
Malá rukoväť literárno-historická z
prác Jaroslava Vlčka. Doslov: Viera Száthmáry-Vlčková.
Turčiansky Sv. Martin 1932.
300 p.
(Vlček
,
885
A/Z
Pol. kot.
18
jari 1974 /
zost. Peter Strelinger s karikatúry ;
Martin, 1974.
Alexander Richter.
ill.
10 s.
Pešat autografov Slovesnej
:
92 (457.6)
885.4 (O84)
92 (437.6)
885.4
091.5
091.5
885.4 A/z
:
:
:
:
885.4 Ábrahamffy
271 (437.6) 1 92
Ábrahamffy
Gajdoš, Vševlad J.
Život a dielo Jána Abrahamffyho.
sky Sv. Martin 1942.
99 P*> ill.
(Archív slovenského písomníctva, 1.)
'1
Pol. P.
Turčian-
885.4
Alexy
PB.
Henkilöbgr.
Halasat Pavol
Janko Alexy s personálna bibliografia
/ Pavol Halaša. Martin, 1974.
227 s.
012 Alexy
92 Alexy (437.8)
s
75
Pol. P.
Božena Slanöíková-Timrava j Koloman Banšell t zborník z vedeckej konferencie o
živote a,.diele Boženy SlanôíkoveJ-Timravy
a Kolomana BanSella 1. a 2, októbra 1987
v Lugenci / zost. Michal Kocák.
Martin
Matica slovenská, 1990.
247 s. t il.
(Booumenta Litteraria Slovaca ; 36).
ISBN 80-7090-007-5
:
885.4 Slanglková-Timraya
92 SlangÍková-Timrava (437.8)
885.4 BanSell
92 Banšell
.6)
885.'
:
:
885.4
885.4 Barč-Ivan (084)
(Barěrlvan, Július)
Íť[ľius"Barč-Ivan
15 fotopohladníc.
Dekan,
Pol. kot,
(1909-1955).
Uvod a scenár:
Martin 1979.
8 p. f ill.
20
Súbor
Ján
885.4 Barč-Ivan
Pol,
-
7245
Rámpák,
Zoltán
Variácie Júliusa Barča-Ivana,
tislava 1973*
24-8 p., ill.
Bra-
885.4
Bayer
Pol.
-
807
Felber, Stanislav
Ján Bayer, slovenský baconista XVII. storočia. Bratislava 1953«
135 p.
\
Pol. P.
Listy Mateja Bela / pripravil a preložil
Juraj Pavelek.
Martin
Matica slovenská,
:
1990.
il.
502 s.
(Bocumenta Litteraria
ISBN
;
80-7090-069-5
885.4 Bel
92 Bel (457.6)
t
885.4
Slovaca
;
58)*
885.4 Benešová
Moldanová. Dobrava
Božena Benešová.
P»
Pol.
Praha
1976.
-
6804
310
885.4
B eniak
Gregorec
«
Pol.
-
Ján
Básnický svet Valentína Beniaka.
Bratislava 1970»
207 P«» ill.
7191
Pol. P.
885.4 Botto
Bottá. Ján
Listy Jána Bottu / pripr, Pavol
220 s, i 111.
Vongrej,
Martin, 1983»
(Documenta litteraria slovaca } 18),
885.4 -6
885.4 Cajak
Pol.
Hvišč, Jozef
Literárny vývin Jána Čajaka ml.
Bratislava 1975*
141 p., ill.
(Siluety, 19.)
-
6152
885.4
Chałupka
Pol.
-
5520
(Chałupka, Ján)
Ján Chałupka 1871-1971• Zborník materiálov z
vedeckej konferencie v dňoch 16.-17. apríla 1971
v Březne, usporiadanej pri príležitosti 100. výročia úmrtia. Zost. Ladislav Bartko.
1973.
198 p.
Martin
885.4 Chrobák
Pol.
-
7094
Poézia Chrobákovej prázy. Zost. Ján
StevSek. Bratislava 1977»
276 p.
012 Chrobák
016 Chrobák
A/ Z
kirj aili j at
Pol. P.
885.4 Dohnány
(Dohnány,
Mikuláš)
Listy a denníky Mikuláša Dohnányho.
danie pripravil Rudolf Chmel.
Martin
ill.
p.,
217
(Documenta litteraria slovaca, 11.)
\
Na vy-
1971*
885.4 Perienčlk
Pel. P.
MlkuláS Btefan Perieáík, Jozef Hérák a
Banská Štiavnica
zborník z vedeckých
konferencií o Mikulášovi Stefanovi Perlenáíkovi a o Jozefovi Horákovi, ktorá
se konali v 14.-15. mája 19131, a v 25.26, marca 1992 v Banskej Štiavnici / zoat.
Michal Kocák.
Martin, 1994«
205 s,
(Dooumenta litterarla Slovaca > 20).
:
885.4 Horák, J.
914.376
Banská .Stiavnic
885*4 Figuli
Pol.
Fischerová-Sebestóvá,
Margita Figuli.
-
4739
Anna
Martin 1970.
99
p.
012 Figuli
N
»
ill.
Pol. P.
Listy Jána Pranoisolho : I i 1840-1850 /
Martin t Matica slopripr. Michal Eliáš.
venská, 1990.
272 s.
s
portr.
(Documenta Litteraria Slovaoa
ISBN
80-7090-068-7
885*4 Prancisoi
92 Prancisoi (457.6)
:
885.4
;
57).
885.4 Gavlovič
Mráz
,
Pol. P.
Andrej
Gavlovičova Škola kresťanská.
k
va
slovenskému literárnemu “baroku.
1940.
60
p.
(Historica litteraria Slovaca, 1.)
Príspevok
Bratisla-
885.4
Gregorová
PB.
Henkilöbibl.
Vydrová, Hana
Hana Gregorová
Hana Vydrová.
/
;
personálna bibliografia
Martin, 1974.
156 s.
012 Gregorová
Pol. P.
:
II : 1854-1859 /
na vyd. pripravil Augustín Malovčík. Martin : Matica slovenská, 1989«
42? s.
(Documenta Litteraria Slovaoa ; 54).
Listy Martina Hamuljaka
885.4 Hamuljak
92 Hamuljak (457.6)
t
885.4
885-4 Hečko (O84)
Pol. kot. 20
(Hečko František)
František Hečko 1905-1960. Súbor 12
f otopohl’adníc. Üvod a scenár Ján Dekan,
Martin 1975«
Zodp. red. Michal Eliáš.
6 p., 12 f otop.
,
885.4 Hollý
Pol. P.
(Hollý, Ján)
Korešpondencia Jána Hollého. Pripravil
Jozef Ambruš.
Úvod napísal K. Rosenbaum.
Martin
1967.
418
p.,
ill.
(Documenta litteraria Slovaca,
\
3«)
Pol, K.
-
1084
Pamätnioa z osláv dvojstého výročia
narodenia Jána Hollého / zost, Juraj
Chován,
Martin j MS, 1985«
460 s.
ill.
885.4
Hollý
(437.6)
Hollý
92
s 885.4
Pel.
885.4 Horák, J.
p.
Mikuláš Stefan Periešík, Jozef Hérák a
Banská Štiavnica : zborník z vedeckých
konferencií o Mikulášovi Stefanovi PerlenSíkovi a o Jozefovi Horákovi, ktorá
se konali v 14.-15* mája 19ISI, a v 25.26, marca 1982 v Banskej Štiavnici / zost,
Michal Kocák.
i Documenta
Martin, 19&4*
litterarla Slovaca
885.4
\
205 s.
20).
Pprienôík
914.576
Banská Štiavnica
Pol. P.
Horov, Pavol
Pavol Hotov : 1914-1975 : Zborník z
vedeckej konferencie o živote a diele
národného umelca Pavla Horova 24. a 25.
mája 1984 Michalovciach / zost. Michal
Kocák.
Martin, 1986.
152 s.
(Documenta Litteraria Slovaca | 26).
885.4
Horov
92 Horov (437.6)
:
805.4
885.4
Horov
Pol.
-
7906
0_ diele Pavla Horova / zost. Albín Bagin,
155 s. s
Ján Zambor. Bratislava; 1980.
i 11.
Pol.
Hronský
,
Jozef C
-
11
815
.
román / Jozef C.
Svet na Trasovisku
Martin
s
Matica Slovenská, 1991«
Hronský.
:
453
ISBN
s.
80-7090-215-9
885 .4 -51
92 Hronský (437.6)
885*4 Hronský
:
885.4
/
885« 4 Hronský
Pol.
-
5181
Klatile, Zlatko
Krajina plná detstva.
Hronského tvorba pre mládež. Bratislava 1971»
169 p.
885.4 -93
Pol.
Húrban
.
10
765
Jozef Miloslav
Jozef Miloslav Húrban s život zvoniaci
Sinom : život a dielo v dokumentoch./
[autorsky spracoval Tomáš Winkler].
260 s.
Martin ; Osveta, 1987.
ill.
:
885.4 Húrban,
92 Húrban,
Jozef Miloslav
Jozef Miloslav
885.4
Húrban
(O84)
Pol. kot.
20
(Húrban. Jozef Miloslav)
Jozef Miloslav Húrban (1617-1888).
Sťttfvod a scenár: Eva
bo§ 15 fotopohladníc
Malőovská,
Martin 1978.
7 p.» ill.
.
885.4
Húrban
Pol,
Mináč Vladimír
Zobrané spory J. M, Kurbana.
1974.
139 P-, ül-
-
6228
,
Bratislava
885.4
Hurban-Vajanský
(084-)p 01,o l,
(Hurban-Ya.janský, Svetozár)
kot,
20
Svetozár Hurban-Vajanský 1047-1916.
Sűbor 21 fotopohladnío, Uvod a soenár:
Martin 197Ö.
Jarmila Gráfová.
14 P*>
111.
885.4 Jakobeus
Pol. P.
Jakobeus, Jakub
Výber z diela.
Štúdiu napíš. Jozef MinaTexty prel. a poznámky napíš. Jozef Minárik & Mária Vyvíjalová. Bratislava 1963»
pik.
457
p.,
ill.
(Pamiatky staršej literatúry slovenskej, 7«)
873 (437.6)
-821
Pol. P.
Janka Jesenského I : 1890-1918 /
pripr. Pavol Petrus.
Martin t Matica
Listy
slovanská, 1989*
597
s.
Dooumenta Litteraria Slovaca
ISBN 80-7090-027-X
(
885*4
92
Jesenský
Jesenský
(457*6)
t
885*4
;
55).
885.4 Jilemnický
Pol.
-
746?
Jilemnický. Peter)
Kronika cesty Petra Jilemnického.
Výbor publicistiky, korespondence a
veršů. Výbral, uspoř,, předmluvou...
opatř. Stepán Vlašín.
1979.
197
P.
Hradec Králové
885.4 Jilemnický
Pol.
-
5232
(Jilemnický, Peter)
Peter Jilemnický.
Zborník z příležitosti 70.
výročia narodenia. Zost. Juraj Pavelek. Bratislava 1972.
264 p., ill.
Pol. kot. l
6
885.4 Jilemnický
Karel & Pancíř, Josef
Petr Jilemnický.
Národní umělec, komunista, vlastenec. Praha 1971.
46 p.,
Michl
ill.
,
Pol.
-
11 571
Peter Jilemnický s vždy s ľudom : život
a dielo v dokumentoch / autorsky spracoval
Břetislav Truhlář. Martin : Osveta, 1989»
il.
541 s.
:
ISBN
80-217-0024-6
885.4 Jilemnický
92 Jilemnický (457.6)
885.4
-1
s 885.4
Pol.
-
765
Plamienky štastia,
Venované pamiatke
j.
Bost. Juraj PaveRuženy Jilemnické
napíš.
lek.
Úvodnú štúdiu
Daniel Okáli. Bratislava 1979.
519 p., ill.
92 Jilemnická (457-6)
i
885.4 Jilemnický
885.4 Jilemnický
Pol.
-
5564
Truhlár, Břetislav
Národní umelec
106 p., ill.
Petr Jilemnický.
Praha 1959»
885*4
Jilemnický
069
Pol.
-
5925
Muzeum Petra Jilemnického v Jure při
2 vyd.
Zost. Juraj Pavelek.
Bratislave.
Bratislava 1973»
135 P« ♦ ill*
885.4 Jilemnický (084)
( Jllemnloký,
Pol. kot,
21
Peter)
Peter Jilemnický 1901-1949.
Súbor 21
fotopohladníc. Uvod a scenár; Juraj Pa0 p,, ill.
velek. Martin 1976,
885.4
Kollár
Pol.
-
8466
Kollár. Ján
Pamäti z mladších rokov života / Ján
249 s.
Kollár,
Bratislava, 1957*
885.4 -94
885.4 Král’
Br t ári
>
Pol.
5016
Rudo
Život básnika Janka Král’ a.
189
-
P-> ill.
V
Martin
1972.
885.4
Kráľ
Pol.
-
5890
Král*, Fráňo
Cesta zarúbaná.
Bratislava 1975*
P*
885.4 -JI
290
885.4 Králik
Pol.
Zoltán
Dramatik Stefan Králik.
Rámpák
1975.
-
6195
,
245
p., ill.
Bratislava
(Siluety, 18.)
885.4
Krasko
Pol. P.
(Krasko, Ivan)
Ivan Krasko
Viliam Turčány.
287
P.
( Lltterarla,
1876-1976.
Vedecký red.:
Bratislava 1978.
20-21.)
885.4 Krasko
S mat lák
Pol.
Stanislav
Vývin a tvar Kraskovej lyriky.
tislava 1976.
219 p.
-
6731
,
Bra-
885.4
Kutáni
Kubáni
,
(O84)
Pol. kot. 29
Ľudovít
Kubáni
súbor 15
1830-1869
'adníc / úvod a scenár: Amália
Rakúsová. Martin, 1980.
8 s.
ill.
Ľudovít
fotopohl
:
:
:
885.4 Kukučín
Pol.
-
5274
Čepan,
Oskár
Kukučínove epické istoty.
270 p.
Bratislava 1972.
885.4 Kukučín
Pol. P.
Forst, Vladimír
Martin Kukučín a čeští realisté na prelomu století. Praha 1969.
65 p.
(Rozpravy CSAV. Rada SV, 79*4*)
885.4
i
885
885*4 Kukučín
808.54 -08 s 92 Kukučín
Pol. P.
K jazyku a dielu Martina Kukučina.
Vedecký
red. Jozef Ružička. Bratislava 1960.
259 P*
(Jazykovedné
štúdie, s*)
(í
885.4
Kukučín (084)
Pol, kot.
21
CKukučín, Martin)
Martin Kukučín 1860-1928.
Súbor 15
fotopohladníc.
Uvod a scenár: Anna Ma11 p.» ill.
runiaková.
Martin 1978.
885.4 Kukučín
Pol.
Noge, Július
Martin Kukučín
(2ivot
343 p.
a dielo
-
-
4736
tradicionalista a novátor.
Bratislava 1962.
1860-1907«)
f
885*4 Kukučín
Pri áavková-Mináriková
Pol.
,
-
5310
Marianna
Tektologické á štylistické problémy Kukučínovho
diela. Bratislava 1972.
261 p.
885*4 Kuzmány
(Kuzmány,
Pol.
P.
Karol)
Karol Kuzmány (1806-I866).
Sborník z vedeckej konferencie Ústavu slovenskej literatúry SAY a Matice slovenskej... 1966 v Turč.
Zred. Pavol Yongrej.
Martin
Tepliciach.
ill.
p.,
1967.
290
(Documenta litteraria Slovaca,
5»)
012 Kuzmány
H
Pol.
HvlSč
.
-
11. 441
Jozef
Básnická cesta Milana Lajčiaka / Jozef
Hvišô. Bratislava t Slovenský spisova(Siluety ;
174 s.
il.
teľ, 1988.
:
zv. 28.)
885*4 Lajölak
92 LajSiak (457.6)
:
885.4
Pol. P.
Elena Maróthy-Šoltésová : zborník z vedec
kej konferencie 14.-15. mája 1985 vo Zvolene / zost. Terdzia Kaäšayová.
Martin i
Matica slovenská, 1987.
s.
255
(Documenta Litteraria Slovaoa ; 50).
885.4 Mardthy-Šoltésová
92 Mardthy-Soltésová (457.6)
012 Mardthy-Soltésová
016 Mardthy-Soltésová
t
885*4
885.4 Maróthy-Soltésová
Pol. P.
Timravy a Soltésovej.
--v>.i.eaiK
KoreSoondencía
'č pripr. Ivan Kusý.
BratislaPre tlač
va
1952.
228 p.
(Korešpondencia
a dokumenty,
1.)
885.4 Slančíková-Timrava
885-4 Matuška (084)
Pol«
29
kot.
Matuška, Alexander
Alexander Matuška s 1910-1975
sűbor
21 fotopohl'adníc / úvod a scenár: Vladimír Petřík. Martin, 1980.
7 s.
'•
:
ill.
885.4 Mráz
Pol.
-
7273
Mráz, Andrej
Brázdami života. Vybrala a ediSne
priprav, Ľudmila Rampáková. Doslov
napis. Karol Rosenbaum,
1974.
157 P., ül.
Bratislava
885.4 Nádaši-Jégé (O84)
Mádaši-Jégé
,
Pol. kot.
29
Ladislav
Ladislav Nádaši-Jégé ; 1866-1940 : súbor
21 fotopohl adníc / úvod a scenárs Michal
Kocák.
Martin, 1980.
11 s. s 111.
Pol. P.
88 5.4 Eíosák-Nezabudov
Sedlák, Imrich
Bohuĕ losák-lezabudov
Sedlák.
ill.
Imrich
409 s
/
Martin, 1982,
(Monografie- Biografia
%
l).
885.4 Novomeský
Pol. kot.
19
A slovo čisté. K sedemdesiatinám národného umelca Laca Novomeského.
Zost. Imrich Vaško.
Martin 1974«
43 P*»
ill.
885.4 Novomeský
Pol.
-
Kedý nevystačia slová.
meškem.
tislava
State o Lacovi NovoBrap., ill.
Vedecký red. Stanislav Smatlák.
1964.
190
4734
f
885*4 Novomeský
Pol.
-
6007
(Novomeský, Ladislav)
Ladislav Novomeský.
1904-1974* Zborník
na 70. narodeniny národného umelca Dr. h. c,
Ladislava Novomeského, čestného predsedu
Matice slovenskej.
Zost. Karol Rosenbaum.
Martin 1974*
244 p. ill.
>
885.4 Novomeský (O84)
Pol. kot,
20
(Movomeský, Ladislav)
Ladislav Novomeský 1904-1976.
Súbor
21 f otopohl ’adníc.
Úvod a scenár: Mária
Martin 1979*
Hagarová.
12 p., ill.
885.4 Novomeský
Smatlakł Stanislav
Ladislav Novomeský.
Patera. Praha 1978.
Pol.
-
6927
Piel. Ludvík
151
P*
PB. Hen kilöbgr.
Daniel Okáli s personálna bibliografia /
zost. Jarmila Gerbócová.
Martin : Matica
(Personálna
slovenská. 1986.
bib91 s.
liografia)
012 Okáli
016 Okáli
92 Okáli (457.6)
tľ&f. H
ôkku t
:
885.4
885-4
Ondrejov
(O84)
(Ondrejov, Ľudo)
Pol. kot.
20
L*udo Ondrejov 190.-1962. Súbor 15
fotopohladníc.
Uvod a scenár; Terézia
Kaäšayová. Martin 1977.
7 p.> 111.
885.4 Országh
Pol. kot. 16
Zápisník 1-2/1971« XVII. Hviezdoslavov Kubín.
Red. Theo H. Florin. Bratislava 1971.
29 p
’’
ill.
Pol. P.
885.4 Pauliny-Tőth
Gombaié, Eduard
život a dielo /
Martin, 1976.
500
Viliam Pauliny-Tdth
Eduard Gombala,
ill.
(Monografie
-
:
Biographica 1 6).
885.4
Pauliny-Tőth
(O84)
Pol. kot,
20
(Pauliny-Tőth, Viliam)
Viliam Pauliny-T<sth 1826-1077. Súbor
Uvod a scenár: Anna
Maruniaková.
Martin 1977.
7 p. ill.
15 fotopohladnlc
.
»
885.4 Petrovič
Pol. P.
(Petrovič, Jozef)
Korešpondencia Jozefa Petroviča.
nie pripravil Jozef Ainbruš.
Martin
188 p., ill.
(Pocumenta litteraria Slovaca,
\
7»)
Na vyda-
1969.
885.4 Pilárik
Pol. P.
Pilárik, Stefan
Výher z diela« Pripr., štúdiu a poznámky
napíš, Jozef Minárik. Bratislava 1958.
593
p,, ill.
(Pamiatky staršej literatúry slovenskej,
885.4
-821
6.)
885.4 Plávka
Gregorec
,
Pol.
7274
Ján
Syntáza Andreja Plávku,
1972.
-
251
p., ill.
Bratislava
885.4 Plávka
(Plávka,
Pol.
-
6805
Andrej)
Andrej Plávka 1907-1977» Zborník na
70. narodeniny... Zost. Karol Rosenbaum. Martin 1977»
246 p., ill.
Pol.
Brezina,
-
Ján
Básnik Ján Ponižan / Ján Brezina.
Bratislava
Veda, 1988.
317 s.
:
885.4 Ponižan
92 Ponižan (437.6)
;
885
10
855
085.4 PoniSan
Pol.
Chorváth« Michal
Literarne dielo Jána PoniSana«
Bratislava 1972.
158 P«» ili«
-
7234
885.4 Poničán
Pol.
-
Ponižan Ján
Búrlivá mladost. Spomienky J,
1920-1938. Bratislava 1975.
324
7024
.
ill.
p.,
885.4 Rakovský
Pol.
-
7465
Okál Miloslav
Život a dielo Martina Rakôvskáho.
1, Martin 1979»
586 p.
,
885.4
Rakovský
Okál
,
Pol.
-
7465
Miloslav
Život a dielo Martina Rakovského /
2
Miloslav Okál.
Martin* 19£*5»
(551 s.).
Pol, kot, 20
885-4 Rázuzová-Martáková
(084)
(Rázuaová-Martáková. Mária)
Mária Rázusová-Martáková 1905-1964.
Sdbor 15 fotopohladníc,
Uvod a scenár:
Michal Eliáš.
Martin 1976.
4 p.# ili.
Pol. P.
Kmeťa Ľudovítovi Vladimírovi Eisnerovi / pripr. Viliam Sokolík,
Martin, 1984» 272 s. s ill.
(Documenta litteraria slovaca 4 22),
Listy Andreja
001 (457.6) :
đT
885.4 Pizner
.
r
92 Kneí
92 Rizner T457.6)
-
*
i
Pol. P.
Listy
Ľudmily fiiznerovej-PodjavorinskeJ /
pripr. Michal Kocák.
Martin : Matica slovenská.
1 x 1889-1918. 1988.
425 s.
2 t 1919-1951. 1989.
397 s.
ISBN 80-7090-009-I
(Dooumenta Litteraria Slovaca j J2, 35).
885*4 Riznerová-Podjavorinská
92 Riznerová-Podjavorinská (437.6)
P'
:
885*4
885*4
Šimko
Lepáček Celestín
Vojtech Šimko,
Pol. P.
,
spisovatel’ Bernolákovej
školy.
Turčiansky Sv. Martin 1942.
173 P*
(Archív slovenského písomníctva, 2.)
Pol. P
885.4 Skultéty
Skultéty, Jozef
Listy Jozefa Skultétyho,
1 t 1871-1910 / pripravil Michal
Xocák* Martin, 1932»
429 s. s ill,
(Pocumenta Łitterarl* filoraca
885 .4 -6
>
16).
885.4 Skultéty
okultéty t
Pol. P.
Jozef
Listy Jozefa Skultétyho,
2
1911-1941 / pripr. Michal Kocák.
Martin, 1985«
357 s,
(Pocumenta litteraria slovaca * 19).
:
885.4 -6
865.4 Skultéty (084)
Pol. kot.
20
(Škultéty, Jozef)
Jozef Škultéty 1853-1948. Uvod a scenár
Anna Holla.
Zodp. red. Eva Kostolná,
Martin 1975«
6 p,, 16 fotopohl’.
885.4 Sládkovič
Pol.
(Sládkovič, Andrej)
Korešpondencia Andreja Sládkoviča.
vil Cyril Kraus.
Martin 1970.
(Documenta litteraria Slovaca,
\
615
9«)
P.
Priprap., ill.
Pol. P.
Božena Slanöiková-Timrava j Koloman Banzborník z vedeckej konferencie o
šell
živote a diele Boženy Slančikovej-Timravy
a Kolomańa BanSella 1. a 2. októbra 1987
v Lučenci / zost. Michal Kocák,
Martin
Matica slovenská, 1990.
247 s. t il.
(Booumenta Litteraria Slovaca ; 36).
ISBN 80-7090-007-5
:
:
885*4 Slančiková-Timraya
92 Slančiková-Timrava (457*6)
885*4 Banšell
92 BanSell
"
\
(457*6)
t
885>
:
885*4
885.4 Slančíková-Timrava
Pol. P.
Korešpondencia
-v/i-eSpv
Timravy a Soltésovej.
Pre tlač pripr. Ivan Kusý.
Bratisla228 p.
va 1952.
(Korešpondencia a dokumenty, 1.)
—
885*4 Maróthy-Soltésová
885.4
Tablic
Pol.
-
5685
Brtáň, Rudo
Bohuslav Tablic.
(1769-1832.) Život a
dielo. Bratislava 1974.
310 p., ill.
885-4 Tajovský
Pol.
-
5309
PalkoviS, Pavol
Jozef Gregor Tajovský, realistický dramatik
slovenskej predprevratovej dediny. Martin 1972.
288 p., ill.
885.4 Tesák-Mošovský
Pol. P.
Tesák Mošovský, Juraj
Pripr. Milena CesnakováKomedie... Ruth,
Michalcová. Bratislava 1973»
146 p. ill.
(Pamiatky staršej literatúry slovenskej, 11.)
,
885 -2
885.4 -2
885-4 Tomášik (O84)
Pol. kot.
20
(Tomášik, Samo)
Samo Tomášik 1813-1887.
Súbor 15 fot»pohladníc. Uvod a scenár? Ján Dekan.
Martin 1978.
6 p., ill.
Pol. P.
Láskou očarení
Ľúbostná korešpondencia
Svetozára Hurbana Vajanského a Idy
Dobr ovit sovej z rokov 1870-1875 / pripr,
Pavol Petrus.
181 s. 5
Martin, 1905.
:
111,
(Docuiaenta litteraria slovaca t 2}),
885-4 Tajaneký
92 Vajansk? (457.6)
s 885-4
Pol.
Va.janský,
10
-
437
Svetozár Húrban
Svetozár Húrban Vajanský : Zápasy a
hľadania v zrkadlení času : život a
dielo v dokumentoch / [sprac. Pavol
Petrus], Martin* 1985. 275 s.
ill.
:
885.4 Vajanský
92 Va janský (437*6) s 885.4
Pol. P.
885.4 Višek
0 diele Jaroslava Viška a Františka
Votrubu j zborník z vedeckej konferencie Matice slovenskej, Literérnovedného iístavu SAV a Slovenskej literárnovednej spclošnosti v dňoch 1,-5,
októbra 1980 v Bojniciach / zost.
Michal Kocák,
Martin, 1982,
203 s.
(Booumenta Litteraria Slovaca t 15).
885.4
Votruba
885.4 (061.3)
Pol,
885.4
P,
Votruba
0 diele Jaroslava Vlčka a Františka
Votrubu 2 zborník z vedeckej konferencie Matice slovenskej, Literérnovednáho tístavu SAV a Slovenskej literárnovednej spoločnosti v dňoch 1.-5.
oktđbra 1980 v Bojniciach / zost,
Michal Kocák,
Martin, 1982.
205 s,
(Booumenta Litteraria Slovaca | 15).
885.4 viček
885.4 (061.5)
885.4 Votruta (O84)
Pol. kot. 29
Votruba,
František
František Votruba s 1860-1955
súbor 21
fotopohl'adníc / úvod a scenár* Michal
Kocák. Martin, 1900.
9 s. 1 ill.
*
Pol. P.
885.4 Vozár
Pavol
Martin
Dielo Sama Vozára (1825-I850).
566 p., ill.
(Documenta litteraria Slovaca, 4*)
Yongre.j
,
885.4
II
-822
1967.
Pol.
P.
885 »4 Zeohenter-Laskomerský
Zechenter-Laskomerskýt Gustáv
Listy Gustáva Zechentera-Laskomerského /
[Martin],
pripr. PrantiSek Oktavec.
111,
Í985.
502 s.
( Dokumenta litteraria slovaca } 17).
:
885.4 -6
-1/-9
Kir jallisuudenla j it
885.4 -1/-9
:
016
PB. Erikoisbgr.:
slovakk,
kirjall.
súčasnú slovenskú literatúru s
odporúčajúca bibliografia kníh sloven-
Poznajme
ských spisovatel *ov za roky 1945-1960 /
zost. Michal Kováč $ pri popisoch spoluprác,! Mária Lehotská, Ľudmila Záveská,
Martin, 1961.
745 s.
885.4 -1/-9 (05)
Romboid.
Pol. P.
Literatúra
teória
Literárnokritický mesačník.
14:7-12,
-
15-
1979“
Bratislava.
885.4 (05)
-
kritika.
-1/-4
835.4
Knĕzek,
.03=00
Libor
:
016
PB. Erikoisbibl .:
slovakk. kir j
.
Slovenská literatiíra v prekladoch 1945bibliografický sápis beletrie,
1966
detskej literatűry a literárnej vedy /
zost, Libor Knězek.
Martin, 1970.
388
s. : 111.
;
885.4 -1/-9 (05)
Pol. P.
Slovenské pohl’ady, Revue našej i zahraničnej literatúry.
60:4-6,
64:1-5» 1965-66
1965-66
1944, 1948,
Bratislava.
Pavol Halaša, Register... 1881-1958.
Diel 2; systematický.
Martin 1957. 94
Ignác Ružarovský & Margita Y argóvá.
Bibliografia,.. 1959-64.
Martin 1968,
p.
414
885.4 (05)
05
v-
885.4
Pol.
-1
BakoS,
-
Mikuláš
Vývin slovenského verša / Mikuláš
BakoS. Martin, 1939.
141 s.
(Spisy literárnohistorického odboru
Matice slovenskej $ l)
808.54 -6
9569
885.4
-1
Pol.
-
9590
BakoS, Mikuláš
Uývin slovenského verša od školy Štúrovej / Mikuláš Bakoš.
2. vyd. Bra(Naučná
s.
tislava, 1949«
215
knižnica Slovenskej Akadémie Věd a
Umění i 9)
808.54 -6
885 .4
-1
Bakoš
,
Pol.
-
9781
Mikuláš
Z dejín slovenského verša / Mikuláš
Bakoš,
Bratislava, 1984.
287 s.
885.4
-l
Pol.
Drug;, Stefan
Od robotníckej poézie k DAVu.
slava
1976.
250
p.
-
6476
Brati-
(Horizonty, 32.)
885.4 "19"
885.4 -1
Pol.
-
6119
Kolbuszewski Jacek
Modele estetyczne liryki słowackiej
,
romantycznego przełomu.
162 p.
885.4
Wrocław
"1836/1848"
1975«
885.4 -1
Pol.
-
6006
Minárik, Jozef
Tri literárnoestetické rozbory zo starPíseň o Modšej slovenskej literatúry.
Hory,
rom kameni, Divine a Zvolene,
dierne hory, Hugolín Gavlovid; Valaská
škola mravúv stodola, Bratislava 1973»
98 p.
885.4 "/17"
Pol.
-
11
571
Peter Jilemnický s vždy s ľudom t život
a dielo v dokumentoch / autorsky spracoval
Břetislav Truhlář. Martin : Osveta, 1989«
541 s. s 11.
ISBN 80-217-0024-6
885.4 Jilemnický
92 Jilemnický (457.6)
985.4 -1
s
885.4
885.4
-1
Pol.
-
7652
gmatlák, Stanislav
Dve storočia slovenskej lyriky. Ob-
dobia,
1979.
osobnosti,
535
diela.
p.
885.4 "18/19"
t
Bratislava
885-4
-1
Ture ány
Pol.
Viliam
Rým v slovenskej poézii.
slava 1975»
458 P*
-
,
Brati-
808.54 -6
6863
885.4
-1
:
016
PB.
Erikoisbibl
slovakk. kir j
.
Tichá
,
Mária
Bibliografia príležitostných básní /
Martin, 1964.
Mária Tichá.
94 s.
.
:
885-4
-2
Bogatyriov, Piotr
Ľudové divadlo
Bratislava 1973»
Pol.
-
české a slovenské.
270 p.
885 -2
792 (437)
792 (437.6)
5696
885.4
-2
Pol.
-
6204
Mráz Andrej
Pohl’ady na slovenskú drámu. Vybral,
edične pripravil a doslov napísal Alexander
Noskovič. Bratislava 1975*
285 P*
,
(Horizonty, 30.)
792 (437.6)
885.4 -3
Pol.
-
7191
Cepan, Oskar
Kontúry naturizmu.
229
Bratislava 1977«
P.
885.4 "19"
885-4 -3
Pol.
-
666 9
slovenskej prózy. Vedecký red, Ivan Kusý.
Bratislava 1961.
316
p.
885.4
”1945/195"
885.4 -3
Pol.
Kusý. Ivan
Premeny povstaleckej prózy.
slava 1974»
229 p.
885.4
-
7272
Brati-
"1945/"
885.4 -3
Pol.
-
6168
Kusý,
Ivan
Premeny povstaleckej prózy.
historické štúdie.
229
p.
(Horizonty, 31«)
885.4
Literárno-
Bratislava 1974.
"1945/"
Pol.
885 .4 -5
-
9741
stevček t Jáa
Esej • slovenskom románe : Od realizmu
Bratislak naturalizmu / Ján Stevček,
va, 1979»
268
s*
885.4 -3
Pol.
Števček Ján
Lyrizovaná próza.
-
5983
,
Bratislava 1973*
288 p.
885.4 "19"
Pol.
885.4 -3
-
Sulik i Ivan
Kapitoly o súčasnej próze / Ivan
Sulík. Bratislava, 1993*
353 s.
885.4
"1975/"
9941
885.4 -3
Pol.
-
Truhlář. Břetislav
Práza socialistického realizmu.
Bratislava 1976.
162 p.
885.4 "19"
6926
885.4 -3
:
016
Łiba t Peter
PB. Erikoisbgr.:
slovakk. kirjall.
starých otcov : príspevok k výskumu spoločenskej funkcie a k vydávaniu
prozaickej literatúry pre l’ud na Slovensku v rokoch 1848-1918 / Peter Liba.
Martin, 1970. 420 s. ; 111.
Čítanie
885.4 "1848/1918"
885.4-31
Pol.
-
5674
Mazák, Pavol
Slovenský román v období literárneho reaVýznam a tvar. Bratislava 1975«
lizmu.
121 p.
885.4
"188/19 I"
885.4 -52
Pol. P.
Historická novela.
Medziliterárne súvislosti slovenského romantizmu.
Vedecký red. s Dionýz Durišin.
Bratislava 1976.
185 P.
(Litteraria< 18.)
885.4 "18"
881
885-4
:
885.4 -93
Klátik
,
Pol.
-
5181
Zlatko
Krajina plná detstva.
Hronského tvorba pre mládež. Bratislava 1971*
169 P*
885*4 Hronský
885 4 -95
Pol.
7856
Mal 'ováné básne í publikácia k Mezinárodnímu
roku dieťaťa zost. z najlepších prác doterajších desiatich rošníkov literárnej sú-
ťaže detí v rámci Literárneho Kežmarku a z
výtvarných prác detí / zost. Ladislav Lajšiak, Anton Macko. Martin, 1980.
55 s.
:
ill.
885.4 -95
Pol.
-
5994
Silácky, Ondrej
Literatúra pre deti a mládež v národnom
obrodení. Bratislava 1973»
211 p.
835.4 -93
Korálová,
:
PB.
016
Erikoisbibl,
t šekk ii. k ir j
.
Mária
Literatúra pre mládež v CSSH 1945-1973
s výskum, bibliografia / zost. Mária
Martin, 1976.
Kopálová.
514 s.
885 -93
:
016
:
,0
Kritiikki,
Tutki j at
885.4
-O
Pol.
-
5452
tanka z dějin české a slovenské estetiky
XIX století. Vybral a uvádí Vladimír Dostál
Praha 1972.
215 p.
885
82
.0
Pol.
-
li
442
Kapitoly z dějin české literární historio-
Olografie/ odp. red. Zdenek Vtípil.
mouc : Univerzita Palackého, 1989* 320 s.
(Václavkova Olomouc 198?.)
il.
885.4 (082)
885_.4 .0
:
805.4
.0
Pol.
-
6552
Okáli Daniel
Literárna teória a kritika davistov.
251
Vybraná kapitoly. Bratislava 1976.
,
p.
Pol.
Predpoklady vzniku
P.
slovenskej socialistickej
literatúry / aut.; Ján Brezina...[et al.].
Bratislava
Veda, 1987.
287 s.
:
(Litteraria
;
25).
885.4 "1890/19"
885.4 .0
885.4 .0
Pol.
Slovenská literárna kritika.
Kraus.
čík.
-
67 66
Zost. Cyril
Úvodnú štúdiu napíš. Miloš Tom1. Bratislava 1977«
4&9 P*
92 (437.6)
:
885.4.O
885.4
.0
Pol.
-
Slovenska literárna kritika.
Zost.
1. Bratislava 197?.
Cyril Kraus.
469
p.
TIS?
885.4
.0
Pol. P.
Slovenská literárna kritika.
Zost.
Vedecký red. Miloš TomIvan Kusý.
455 p.
žík. 2. Bratislava 1979*
885.4 .o
Pol. P.
Slovenská literárna kritika / zost.
Vladimír Petřík, Valér Pětko,
Bratislava, 1984,
4 (505 s,)
885.4 .0
s
92
Pol.
-
67 66
Zost. Cyril
Slovenská literárna kritika.
Kraus.
Úvodnú štúdiu napíš. Miloš Tömőik. 1. Bratislava 1977«
4&9 P»
885.4 .0
885.4 .0
:
92
Baník
PB.
Henkilöbibl.
Baník, Anton Augustín
Anton Augustín Baník sedemdesiatročný s
[jubilejná publikácia] / zodp. red, PeMartin, 1970.
ter Liba.
151 s.
012 Baník
885*4 *0
:
92 Hamaliar
Pol.
-
Okáli
t Daniel
Kritik Ján Igor Hamaliar.
slava 1974«
105 P»
Brati-
7255
885.4 .o
;
92
Kusý
PB.
Kusý,
Henkilöbibl.
Ivan
Ivan Kusý : personálna bibliografia /
sprac. B. Spišková, J. Lišková ; štúdiu
o živote a diele napíš. Karol Rosenbaum,
Martin, 1971.
48 s.
012 Kusý
885.4 .o
(084)
(Vlček>
:
92 Vlček (437)
Pol
.
kot
.
21
Jaroslav)
Jaroslav Vlček 1860-1950.
Súbor 15 fotopohladníc. Üvod a soenárs Michal Eliáše
Martin 1979.
5 p.» 111.
885.4 .0 (437.6)
(457)(084)
:
92 Vlček
Pol. kot.
21
(Vlčekf Jaroslav)
Jaroslav Vlček 1860-1950.
Súbor 15 fotopohladníc. Úvod a scenár; Michal Eliáš_Martin 1979.
5 p., ill.
885.8 SORBINKIELINEN KIRJ ALLISUÜS
885.8
Petr
,
:
016
PB,
Erikoisbgr.:
kirj.
sorbil,
Jan
Lužickosrbská literatura. / Ja,n Petr.
(Studijní poPraha, 1968.
47 s.
můcky Slovanské kn_ihovny ; l)
885.8
;
885.4
Pol. P.
Mruškoviž. Viliam
Slovensko-lužickosrbská literárne vzťahy /
Martin, 1980.
Viliam Mruškovič.
100 s.
(Documenta Litteraria Slovaca ; 15«)
885*8 (081)
(Černý>
Pol. P.
Adolf)
Adolf Černý.
Antologija jeho dzšíow.
Zezbĕrał, přeł. a předsłowo napis. Jan Cyž,
Budyšin 1958.
51? p.
(Spisy Instituta za sernski ludospyt,
885 -821 .05=858.1
930.8 (=858)
885 Černý
9.)
885.8 (082.1)
Pomniki serbskebo pismowstwa.
2,
3
Budyšin 1957
Pol. P.
885.8 (09)
930.8 (=858)
Pol.
-
8?1
Frinta, Antonín
Lužičtí Srbové a jejich písemnictví.
1955.
239 p., ül.
\
Praha
885.8 (09)
Pol. P.
Jenč, Rudolf
Stawizny serbskeho pismowatwa.
1-2.
Budyĕin 1954-60.
(Spisy Instituta za serbski ludospyt,
1. 12.)
885.8 (09)
Pol.
-
Młyiik, Jurij
Skicy k stawiznam serbskeje literatury.
Berlin 1956.
2JO p.
2505
885.8 (09)
Pol.
-
2934
Páta, Jozef
Zawód do studija serbskeho pismowstwa.
wudaće. Budyšin
Serbske predźĕłane
286 p., 111. (Wědomostne rozprawy
1929.
Macicy serbskeje w Budyšinje, 1.)
...
885.8
A/ Z
Pol. kot.
26
Serbscy spisowadeljo wo swojim twor;jenju.
Sĕsd ese jistickich přinoĕkow, Budyšin 1970.
85 p.
885.81
YLÄSORBINKIELINEN
KIRJALLISUUS
885.81 (09)
Pol. K.
J entsoh Rudolf
Hornjoserbske pismowstwo wot lĕta
Inauguraldissertation. Leipzig 1957*
-
152
,
1870-1918.
481 p.
885. pi
Andricki
Kr.ječmar,
Pol. P.
Mikławš
Mikławš Andricki, jeho žiwjenje a skutBudyšin 1955»
kowanie
104 P«
(Spisy Instytuta za serbski ludospyt* J.)
,
885.81 Cišinski
(Višinski,
Pol. P.
Jakub)[Bart, Jakub]
dišinskeho
listowanje z Muku a Černým.
Wudałoj z přispomnjenjemi Mikławš Krjeőmar a Pawoł Nowotny,
Budyšin 1958.
511 p,
(Spiay Instituta za serbski ludospyt, 8.)
885.81 Krjeiíc
Pol.
-
5716
Pomocnik swojeho luda.
Zbžrka dopomn jeríkow
składnostnje 60. narodnin Zwjazkoweho předsydy Domowiny Kurta K r j e ń c a. Budyšin
1967.
107 p. f ill.
082»2 Krjeńc
885.81
Wiťaz
,
Zejler
Pol. P.
Ota
Handrij Zejler a jeho doba#
Ze zawostajenstwa wudał Pawoł Nowotny. Budyšin
1955.
414 P.
(Spisy Instituta za serbski ludospyt,
2.)
885.82 ALASORBINKIELINEN
KIRJALLISUUS
885.82 -822
Pol.
-
6586
Chrestomatija dolnoserbskeho pismowstwa.
Zest. Frido Mětšk.
1-2. Berliií 1956-57«
886 ETELÄSLAAVILAINEN KIRJALLISUUS
:Pol. P.
886
W cudzych oczach ; z problematyki świadomości narodowej we współczesnych literaturach zachodnio- i południosłowiańskich / pod red, Haliny Janaszek-Ivaniőkovej, Edwarda Madanego. Wrocław, 1985*
236 s.
(Prace slawistyczne, ISSN 0208-4058 ?
SÔTT
ISBNB3-04-01271-5
884
Pol. P.
Bibliografia
literatur zachodnio- i
południowosłowiańskich w Polsce okresu
międzywojennego / red.: Mieczysław Basaj t przygot. Andrzej Gerdziejewski...
Tet al.]. Wrocław, 1994. 459 s.
I Prace slawistyczne, ISSN 0208-4059 )
29 T-
ISBN 85-04-01400-9
016
016
;
:
884/885
886
886
:
885-4
Pol.
-
4737
Zlatko
Príspevok k dejiŠtúrovci a Juhoslovania.
nám Slovensko- juhoslovanských literárnych vzťahov. Bratislava 1965«
209 P*
Klátik
,
'
886
:
885.4
Pol.
-
4753
Literárne vzťahy Slovákov a južných Slovanov.
Sborník prác z vedeckej konferencie v Smoleniciach..• 1966.
Red. Zlatko Klátik.
Bratislava
1968.
575
p.
886 (09)
Papierkowski
Pol. P.
,
Stanisław K.
Twórczość literacka narodów południowosłowiariskich: Serbów, Chorwatów, SłowieńLublin 1947*
ców i Bułgarów.
154 P»
(Towarzystwo naukowe KUL, 38.)
886.1/.6
JUGO SLAVI AN KIRJALLISUUDET
886.1/. 6
PB. Erikoisbgr.
Jugosl. kirj.
016
:
Graniđ Gordana
Adresar pisaca Jugoslavije / prired.
[et aI. J
Gordana Ćranid
Novi Sad,
,
...
IJBÓ.
652
s.
.
886.1/.6
s
820
Pol. P.
Dušan
Milton i njegovi tragovi u jugoslovanskim
književnostima. Beograd 1966.
362 p.
(Monografije, 4«)
Puhalo
,
92 Milton (420
)
:
820
886.1/.6
:
884
Pol.
-
5108
Polsko -.jugosłowiańskie stosunki literackie.
Pod red. Jerzego Slizińskiego. Wrocław 1972.
532
p.
886.1/,6
:
895.411
Pol.
-
9789
David. Andraš
Mostovi uzajamnosti s poglavlja o
jugoslovensko-madarskim kulturnim 1
književnim vezama / Andraš David.
Novi Sad, 1977.
348 s. s ili.
930 (497.1
;
439)
886.3/3(09)
Pol.
-
9587
Jugoslavenski književni leksikon /
urednik: Zivan Milisavac. Novi Sad,
1971.
597 s. i ili.
Pol.
886.1/.e (oss)
-
10
167
književni leksikon /
gl. urednik: RaSa Popov,
2. izd.
Jugoslovanski
Novi Sad,
1994.
922 s.
:
ili.
886.1/.£ (esi)
Fiaker,
Pol.
-
10 214
Aleksandar
Stilske formacije / Aleksandar Fiaker.
2. izd.
Zagreb, 1986.
558 s.
ISBN 86-529-0049-8
82 (OSI)
881 (081)
886.1/.6
(09)
Pol.
-
378
Borac, Antun
Jugoslavenska književnost.
1963.
277 P-
5
izd.
Zagreb
Pol.
Łukid
,
-
10
596
Sveta
Po književnoj Jugoslávii
1984-1985
zapisi i snimci- sa putovanja / Sveta
:
Lukid.
1986.
Vršac
192
:
Književna
s.
886.1/.5 "1984/1985"
:
opština Vršac,
886.1 SERBOKROATIANKIELINEN KIRJALLISUUS
Pol.
-
10 507
Baraoi Antun
0 književnosti / Antun Barao } izbor
tekstova i ivódni esej: Miroslav Sicel.
Zagreb s Školska knjiga, 1986.
26j b.
portr.
086.1
Pol;
-
11
851
Kaleziđ. Vasilije
Novi kritički sporovi / Vasilije Kaleziđ.
Novi Sad
Radnički univerzitet Radivoj
óirpanov, 1973» (Edicija Kairos. Kritike
i polemike.)
:
886.1
82
92 (497.1)
886.1 A/Z
:
886.1
886.1
Pol.
-
9651
Kiš, Danilo
Zagreb,
Homo poeticus / Danilo Kiš,
Kiša)
(Djela
Danila
1983,
293 s.
886.1 (44)
886.1
886.1 -822
Pol.
-
2967
Franjo
Hrvatska čitanka za više razrede srednjih
učilišta. 1. Poetika, stilistika i proza.
Priredio Buro Zagoda.
5 izd. Zagreb 1904*
p.
432
Potracić
,
V
886.1
Rapacka,
Pol. P.
Joanna
Złoty wiek sielanki chorwackiej s
Studia z dziejów dubrownickiej literatury pastoralnej / Joanna Rapacka.
Warszawa, 1984.
99 s.
( Dlssertationes Univ. Varsoviensis,
ISSN 0509-7177 I 239).
Pol.
886.1
-
9663
Secoa, August
članci j Kritika | Govori » Zapisi j
Pi-saa / August Senoa.
Zagreb, 1978.
(Djela
3.
Augusta
Senoe)
429
82
82/89
-2
Pol.
-
10 159
Sicel, Miroslav
Hrvatska književnost / Miroslav Sicel,
237 s.
Zagrel, 1982.
886.J
886.1
Pni. P.
Zagreb 1970.
270 p.
Strukturalizam.
4.)
Kritika,
časopisa
izdanje
Posebno
■
82
001
Pol.
886.1
-
9271
Zedevid Divna
Pučko književno štivo u hrvatskim
kalendarima prve polovice 19. stoIjeđa / Divna Zečevič.
Samobor, 1982.
(Mala teorijska
1-2 (157» 100 s},
biblioteka } ll)
,
2.
dio
:
bibliografija.
Ölő
:
886.1
82/89
Suhteet muihin kir jallisuuksiin
886.1
:
016
Pol.
-
9271
Zečeviđ, Divna
Pučko književno štivo u hrvatskim
kalendarima prve polovice 19. stoSamobor, 1982.
Ijeđa / Divna Zečeviđ.
(Mala teorijska
1-2 (157» 100 s),
biblioteka } li)
2.
dio
t
bibliografija.
886.1
PB.Kansalliskirj.
Pet stoljeđa hrvatske filologije / građu
izabrali i katalog sastavili Dražen Budisa, Anđelko Novakoviđ i Božidar Petrač.
Zagreb
Nacionalna i sveučilišna biblioii.
teka, 1981.
(Knjižno blago Na
97 s.
cionalne i sveučilišne biblioteke ; 2.)
:
:
027.54 (497.1) Zagreb
NSB
808.6
017.1 Zagreb
NSB
886.1
017.1 Zagreb
:
:
l
;
:
886.1 s 061 (497.1)
Almanah Saveza književnika
Poezija, proza.
1952- £5;
Beograd
I9f7~nr/r?
1953-
Pol.
Jugoslavije.
P.
886.1
:
398 (=861)
Pol.
-
10 250
Boskoviő-Stulli, Maja
Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti / Maja Boškoviđ-Stulli.
Zagreb, 1984.
402 s.
598 (=861)
Pol.
-
11
Popoviđ-Radovlđ. Mirjana
Srpska mitska priča / Mirjana PopoviđBeograd s Rad, 1989*
Radoviđ.
178 s.
(Edicija Pečat.)
ISBN
86-09-00218-7
886.1 -5
886.1 i 598
185
Sl. Ref.
ili srpski rječnik /
sastavili Rudolf Filipovič et al.
15. izd.
Školska knjiga i Grafički zavod
Zagreb
Englesko-hrvatski
;
hrvatske, 1989.
ISBN
18, 1455 s.
86-03-99630-X
80 -52 =20=861
Pol.
P,-
ft-.' F. -7T
and byronism in Yugoslav literatures
zbornik radova / urednik Simha KabiljoŠutić. Beograd : Institut za književnost
i umetnost, 1991.
352 s.
(Posebna izdanja ; 13).
Byron
ISBN
86-7095-016-2
886.1 "18"
886.1
820
(42)
Byron
92
:
820 Byron
:
820
886.1
s 820
Pol.
-
Rudolf
Englesko-hrvatske književne veze.
1972.
445 P-, ül.
Filipovič
5829
,
Zagreb
886.1 s 820
Pol.
P.
Naumov, Nićifor
Dikens [Dickens] kod Srba i Hrvata.
Beograd 1967•
174 p.
(Monografije,
Dis.
9*)
92
Dickens
((I
(420)
:
820
886.1
:
82/88
Pol.
-
4904
Hrvatska književnost prema evropskim književnostima od narodnog preporoda k našim danima.
Uredili Aleksandar Fiaker i Krunoslav Pranjić.
Zagreb 1970.
582 p.
'
886.1
;
882
Pol.
-
5512
Badaliđ, Josip
479
Rusko-hrvatske književne studije.
P-, ili.
Zagred
1972.
886.1
t
882
Pol.. P.
Heidenreich, Julius
Ruské základy srbského realismu.
218 p.
1935.
(Práce Slovanského ástavu
1.
Praha
886.1
v Praze,
"18"
9*)
886.1 s 884
Pol. P.
Kot, Włodzimierz
Dramat polski na scenach chorwackich i
serbskich do roku 1914» Kraków 1962.
124
p.,
ill.
(Prace komisji słowianoznawstwa PAN,
884 -2
792 (497.1)
2.)
886.1
:
885
Pol. P.
Vašek, Otakar
August Senoa a česká literatura.
Praha 1955«
87 p.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV 65*1.)
,
886.1 Senoa
Pol. (
-
11
136
Suicid, Slavoljub
Öovek u svom vremenu ; razgovori sa Dobricom Ćosidem / Slavoljub Bukid.
Izd. 2,
:
Beograd
Filip Višnjid, 1989.
550 s.
(posebnja izdanja)
ISBN
Bé-73é5-08é-X
92 Ćosid (497.1)
323 (497.1)
i
886.1
886.1
;
Pol.
949.71
-
10
251
Gajeviđ, Dragomir
Jugoslovanstvo između stvarnosti i
Ideja jugoslovanstva u knjiiluzija
podatkom
ževnosti
XX vijaka / Dragomir
Gajeviđ.
Beograd, 19Q5t
25I s.
:
886.1 "19"
( O 5)/ (OB^
Ensyklope
diát.
Aika-
kauslehdet. Kongressit. Kokoomateokset. Sarjat
(05) Aikakauslehdet
886.1 (05)
Pol. P.
05
Delo.
6:5,
I96O-
Mesečni književni časopis.
7“
Beograd.
\
886.1 (05)
Pol. P.
Forum.
Časopis Odjela za suvremenu književnost
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
1-
1962-
Zagreb.
05
\
886.1 (05)
Pol.P.
Hrvatsko kolo. Naucno-književni
zbornik.
1-24.
Zagreb
I
UOK
1905-43.
05
i umjetnički
Ö86.1 (05)
Pol. P.
Hrvatsko kolo.
Isl-2,4»
1948-55
2*l-3,
Tromjesečni časopis.
5» 5:1-12, 6-7
Zagreb.
05
Pol.P.
Kn.i lževna kritika t časopis za književna i estetička pitanja. Beograd.
ISSN O35O-4125
God.
21-
199005
886.1 (05)
82 (05)
886.1 (05)
Časopis za književnost,
kulturu.
Matica hrvatska.
Nova serija.
Kolo.
Pol. P.
umjetnost i
1-4.
1965-1966.
Zagreb
,
05
Pol. P.
Maruliđ : őasopis za književnost
turu. Zagreb.
ISSN 0550-4220
God.
1990-
25-
05
886.1 (05)
82 (05)
i kul-
886.1 (05)
Pol. P.
Pitanja savremenng književnog jezika.
Organ
Instituta za savremeni jezik ori Pedagoškoj
školi u Sarajevu.
God.
1-4
Kn j. 1:
1949-52
SaraJevo
1-2,
-
2:
1-2
808.61 (05)
886.1 (05)
Pol
*
P
*
Pitanja književnosti i jezika. Izdaje Katedra za jugoslovanske književnosti i srpskohrvatski jezik Filozofskog fakulteta v Sarajevu.
4-5: A-B
Sarajevo 1957-58
808.61 (05)
886.1 (05)
Pol. P.
Republika.
Mjesečnik za književnost,
mjstnoet i javna pitanja.
4: 1-12,
1948-49
5: 1-6
Zagreb.
05
7 (497.1)(05)
u-
886.1 (05)
Pol. p.
|agrgmggik.
:Mesečni
7-9» 10:1-6,8-12,
književni časopis.
11-14,
15:1-9,11-12,
1961Beograd.
05
Pol. P.
Suvremena ligvistika.
filološko društvo.
Godina 17
1-2
:
1991
ISSN
05
80
-
0586-0296
(05)
,
886.1 (05)
Zagreb
:
Hrvatsko
(OÖI/082) Kokoomateokset
886.1 (081)
Ž
Pol.
-
5176
o lak, Tode
članci i zapisi.
Beograd 1971.
189
p.
886.1 (081)
Pol. P.
Jagič, Vatroslav
Rasprave, članci i sjecanja. Prir.
Franičević,
Zagreb 1963.
335 p.
(Pet stol ječa hrvatske književnosti,
Marin
43.)
808.61 (081)
886.1 (081)
Pol.
-
5889
Klaić, Bratoljub
Između jezikoslovlja i nauke o književnosti. Zagreb 1972.
377 p.
886.1 (081)
Pol.
Matos
Antun Gustav
1-20.
Sabrana djela.
-
6066
,
886.1 821
7 (497T1)
Zagreb
1973»
886.1 (081)
Sicel
Pol.
-
5082
Miroslav
Stvaraoci i razdoblja u novijoj hrvatskoj
književnosti.
Zagreb 1971.
345 p.
,
Pol.
886.1 (081)
-
5992
Smol, jan, Ivo
udi knjige.
Zagreb 1972.
209
P*
886.1 (082)
Pol.
-
Crn.ianski, Miloš
Izabrana dela / Miloš Crnjanskl,
Beograd, 1985»
1-14.
9501
886.1 (082)
Pol. P.
Ekspresionizam i hrvatska književnost,
156 P,
greb Í969,
(Posebno izdanje časopisa Kritika, 5.)
Za-
Pol.
Skok,
-
10
156
Joža
Kajkavski kontekst hrvatske književnosti j Književno-povijesne i
kriticko- teorij ske studije i razprave / Joža Skok.
Čakovec, 1985»
351 s.
886.1 (082)
(082.l) Sarjai
886.1 (082.1)
808.61 (082.1)
Pol.
P.
Filologija.
Izdaje Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti, Odjel za filologiju
(Hrvatsko filološko društvo).
1Zagreb
1957-
82
(082.1)
80 (082.1)
f//
886.1 (082.1)
Pol. P.
GodiSn Jak odjeljenja za književnost.
Annales du département de littérature
Institut za Jezik i književnost u Sarajevu.
5-4
Sarajevo 1974-75
_
886.1 (082.1)
Pol, P.
Posebna izdanja. Institut za književnost
i umetnost u Beogradu.
3
Beograd
1971
Erit.
7 (082.1)
082.1
886.1 (082.1)
Fosebna izdanja.
Zadru
Pol. P.
Filozofski fakultet u
1
Zadar 1970
Frit.
808,61
(082.1)
886.1 (082.1)
Pol. P.
Posebno izdanje časonisa Kritika.
1~
Zagreb
1969Erit.
808.61 (082.1)
886.1 (082.1)
Pol, P.
Rad Jugoslavenske akademije znancrsti i
umjetnosti. Odjel za filologiju.
1Zagreb 1951-
808.61 (082.1)
886.1 (082.1)
Pol. P.
Rad Jugoslavenske akademija znanosti i
umjetnosti.
Odjel za jezik i književnost.
1-4.
Zagreb
[jatkos
1948-50.
i umjetn.
Rad
Jugoslavenske akad.
Odjel za
filologiju.]
808.61 (082.1)
znan.
Pol. P.
886.1 (082.1)
Rad Jugoslavenske akademije znanosti
Odjel za suvremenu
i umjetnosti.
književnost.
15
Zagret),
J' S O
19
1971808.61 (082.l)
886.1 (082.1)
Pol. P.
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti«
272, 275» 278, 281-282, 285, 290, 293. 295,
297, 303-304, 309, 315, 324, 527, 338, 344,
348, 557, 363, 368
Odjel za jezik i književnost, l-4l Odjel
za filologiju, 1-
=
808.61 (082.1)
886.1 (082. l)
Radovi,
cegovine,
Pol. Po
Naudno društvo NR Bosne i HerOdjeljenje
istorisko-filo-
loških nauka.
1-5, 5Sarajevo 1954“
808.61 (082.1}
949.71 (082.1)
Pol. P.
razdio filoloških znanosti /
Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
Radovi
:
-Zadar.
Zadar.
ISSN
0550-5625.
17:10(197« ) 26:16(198?)
808.61 (082.1)
886.1 (082.1)
80
82
(082, l)
(082.1)
II
Sl. P.
Studij e i rasprave. Institut za književnost
i umetnost.
-
6
-
Beograd 1975
886.1 (082.1)
Ty
(09)
Kir jalli“
suudenhistoria; yleisesitykset
886.1 (09)
886.1
92
:
Pol.
-
126
Barac, Antun
Hrvatska književnost od Preporoda do stva1-2. Zagreb 1954-60.
ranja Jugoslavije.
Pol. K.
886.1 (09)
-
937
Ježiđ, Slavko
Hrvatska književnost od početka do danas
Zagreb,
s 1100-1941 / Slavko Ježič.
ili.
1944.
457 s.
:
886.1 (09)
Pol.
Povijest hrvatske književnosti
-
[u.
[u
.
sedam
knjiga]
Goldstein.
1974-
..
.
/
ured.
[et al,].
1-
Slavk*
Zagreb»
-
9915
886.1 (09)
Surmin, D
517
Pol. K.
-
.
Povjest književnosti.
p., ül.
Zagreb
[lB9B].
545
886.1 (09)
Pol.
-
9627
Vodnik, Branko
Povijest hrvatske književnosti / Branko
Vodnik,
1 : Od humanizma do potkraj XVIII.
stoljeća / s uvodom V. Jagića o hrvatskoj
glagolskoj književnosti,
Zagreb, 1913.
!
s.
ili.
410
H
\f 9
H
Kir jalli-
suudenhistoria:
eri aikakaudet
886.1
"/15"
Jagiđ, Vfatroslav]
Pol.
-
6417
Historija književnosti naroda hrvatskoga
i srbskoga.
1. Staro doba. Zagreb 1867.
p.
204
Pol.
Vonž ina
,
-
250
11
Josip
Jezična baština
lingvostilistička hrestomatija hrvatske književnosti od kraja
15- do početka 19. stolječa / Josip Von-
čina.
$9O s.
ISBN
Split
;
;
86-7398-011-5
886.1 -822
886.1 "14/18"
krug,
1988.
znanstvenih
djela
Književni
(Biblioteka
j
20)
886.1
"14/16"
Pol.
Bogisió
Rafo
0 hrvatskim starim pjesnicima.
greb 1968.
374 p.
-
6725
,
886.1
-1
Za-
886.1 "14/15"
Pol.
-
10
165
FranlSeviđ, Marin
Povijest hrvatske renesansne književnosti / Marin Franiževiđ. Zagreb,
1983. 767 s. : ili.
Pol.
Matič
.
-
11
277
Tomo
Iz hrvatske književne baštine / Tomo Matič.
Zagreb : Matica hrvatska, 1970.
447 s.
886.1 "15/18"
92 Matič (497.1)
886.1 Matič
012 Matič
:
886.1
886.1
"15/17"
Markovič
.
Pol.
-
4903
Zdenka
Pjesnikinje starog Dubrovnika od sredine
XYI do svršetka XVIII stoljeća u kulturnoj
sredini svoga vremena.
p., ili.
Zagreb
886.1 -1
1970.
408
886.1
"15/16"
Ravliđ,
Pol.
-
4962
Jakša
Rasprave iz starije hrvatske književnosti.
Zagreb 1970.
239 P*
886.1
"16/175"
Pol.
-
7888
Kravar, Zoran
Studije o hrvatskom književnom baroku /
Zagreb, 1975«
Zoran Kravar.
512 s.
886.1 "17"
Pol.
-
7719
Červa, Seraphinua Maria (Cri jevlő, Serafin Marija)
Bibliotheca ragusina, in qua ragusini
Bcriptores eorumque gesta et scripta recensentur.
Prired. i uvod napis. Stjepan
Krasiđ,
Zagreb 1975»
318 p. (Hrvatski
latinisti, Ba.)
886.1 A/Z
92 (497*1) Dubrovnik
(497*1) A/z
886.1
"18/ j3
"
Milanović, Branko
Od realizma do moderne.
P*
Pol.
Sarajevo
-
1972.
5315
219
"18/19"
886.1
gicel
Pol.
-
59^5
Miroslav
Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti. Zagreb 1972.
348 p.
,
886.1
"18/19"
Zmegač,
Pol.
-
10
252
Viktor
Težišta modernizma
:
Od Baudelairea
do ekspresionizma / Viktor Zmegač.
Zagreb, 1996.
259 s.
82/88
(4)
"18/19"
Pol.
-
11 707
Vugkoviđ. Radovan
kraj
Moderna srpska proza
XX veka / Radovan Vučkovič,
:
Prosveta, 1990. 477 s.
ISBN 86-07-00475-5
886.1 -5
886.1 "18/191"
XIX i početak
Beograd
:
886.1
"18"
Pol. P.
Bu.ias, Gašpar
Kaćićevi imitatori u Makarskom primorju
288
19* stoljeća. Zagreb 1971»
polovine
(Grada za povijest književnosti Hrvatske,
do
p.
30.)
Pol. r.SC R
U
Byron and byronism in Yugoslav literatures
zbornik radova / urednik Simha KabiljoŠutiđ. Beograd : Institut za književnost
i umetnost, 1991552 s.
-
.
(Posebna izdanja
ISBN
;
86-7095-016-2
886.1 "18"
886.1
820
Byron
(42)
92
:
820 Byron
;
820
15)*
886.1 "18”
Pol.. P.
Heidenreich, Julius
Ruské základy srbského realismu.
218 p.
1935.
(Práce Slovanského ústavu
1.
Praha
886.1
v Praze,
i
882
9*)
886.1
"183/192"
Pol.
-5422
1850-1930.
Sto godina hrvatske književnosti.
1-6. Zagreb 1934Urednik Slavko Ježić.
1935-
886.1 ”1890/1914"
Fiaker
,
:
05
.%$hdistö
Vida
hrvatskoga modernističkog
Zagreb, 1977pokreta / Vida Fiaker,
249 s.
Časopisi
014.5 (497.1)
886.1 "1895/1914"
Kvapil,
Pol. P.
Miroslav
Hrvatska književnost 1895-1914*
Hrvatska moderna.
Praha 1977*
131 P*
(Acta univ, Carolinae.
Philologica
monographla, 67.)
-
886.1
Kot
”189/191'*
Pol. P,
t Włodzimierz
Chorwacki dramat naturalistyczny.
ków 1969»
129
p.
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 201.
Prace historycznoliterackie, 15-.)
=
886.1 -2
Kra-
886.1
Juriđ-Zagorka
Pol.
-
10 208
Juriđ-Zagorka» Marija
Tajna krvavog mosta / Marija JuriđZagorka.
Zagreb, [l9B?].
XXXV, 494
886.1 -51
s.
886.1 "19"
Pol.
-
Donat, Branimir
Strujanja u novijoj hrvatskoj noveli.
[Split] 1971.
167
P.
886.1 -32
5076
Pol.
886.1 "19"
Fiaker,
-
10 225
Aleksandar
Poetika osporavanja s Avangarda i
književna ljevica / Aleksandar Fiaker.
Zagreb, 19Q2.
ili.
375 s.
:
881 "19"
886.1 "19"
Gajevíő
Pol.
,
-
10
251
Dragomir
Jugoslovenstvo između stvarnosti i
iluzija s Ideja jugoslovanstva u književnosti početkom XX vijeka / Dragomir
Beograd, 1985»
Gajeviđ.
2J1 s.
886.1
:
949.71
Pol.
Kiéld
,
-
10
Ostoja
Nezvana avangarda / Ostoja Kiéld.
Novo delo, 1986.
180 s
ISBN 86-7555-017-2
Beograd
:
086.1 "19”
442
886.1 "19"
Kovač
,
Pol.
-
Mirko
Evropska trulež / Mirko Kovač.
Beograd* 1906,
153 s«
ISBN 86-07-0053-5
ISBN 06-07-0057-»Q
82
886.1
-1
10 229
886.1 "19"
Pol.
-
5165
Tutnjević, Staniša
Ogledi 0 pripovjedaRadi svoga razgovora.
čima Bosne.
282 p.
Sarajevo 1972.
Pol.
Zlvkovld
,
-
10 441
Zivan
Izazovi avangarde / Zivan Zivkovid,
Beograd s Novo delo, 1986.
IJ4 b.
ISBN
86-7555-019-9
82
886.1 "19"
886.1
"1914/1941"
Pol.
Koraó, Stanko
Hrvatski roman između dva rata.
Zagreb
1975.
512
p.
886.1 -JI
-
6275
2 izd.
886.1 "1918/1959"
Pol. P.
Cza-plk« Barbara
Nadrealicm w literaturze serbskiej /
Barbara Czapik,
Wrocław, 1982.
157
s.
(Prace komisji słowianoznawstwa, ISSN
0079-3454 i 42).
ISBN 83-04-00999-4
Pol. P.
Dąbrowska-Partyka. Maria
Poetyka i polityka
proza serbskiej
lewicy międzywojennej / Maria DąbrowskaPartyka.
Warszawa
106 s.
PWN, 1988.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego ;
855. Prace historycznoliterackie, ISSN
:
:
0085-456 X
ISBN
886.1
j 68).
83-01-08794-5
"1918/1939"
Pol.
-
11
712
Markovid. Milivoje
Sami protiv sete
ustaštvo u književnosti
Milivoje Markovid.
Gornji Milanovac ;
Dedje novine, 1991»
11.
197 s.
ISBN 86-567-0210-0
;
/
;
886.1 A/Z
92 (497.1) s 886.1
886.1 "194/"
Pol.
-
11
865
Suvremeno hrvatsko pjesništvo / uredio
Ante Stamađ.
Zavod za znanost
Zagreb
:
književnosti, 1988.
(Zbor407 s.
ii.
znanost o književnost.)
nici. Zavod za
ISBN 86-80279-07-2
886.1 -1
886.1 "194/197"
:
o
A/ Z
Yksityise'
kirjaili jat.
886.1
a/Z
Pol.
-
126
Barac, Antun
Hrvatska književnost od Preporoda do
stvaranja Jugoslavije.
60.
886.1 (09)
1-2.
Zagret
1954-
886.1
A/ Z
Pol.
Červa. Seraphinus Marla
rafin Marija)
7719
-
( Cri.jevlđ
,
Se-
Bibliotheca ragusina, in qua ragusinl
scriptores eorumque gesta et scripta recensentur. Prired. i uvod napis. Stjepan
Krasiđ,
Zagreb
latinisti,
Ba.)
1975*
518
p.
(Hrvatski
886.1 "17"
875 (497.1) A/Z
92 (497.1) Dubrovnik
Pol.
Gavrilovlő
-
10
427
Zoran
,
Ogledi i kritike :
Zoran
Gavrilovití ) pogovor;
1952-1985
Beograd : Narodna knjiga,
Sveta Lukid,
1985. 375 s.
Neizvesnosti
:
/
886.1 A/Z
92 (497.1)
386.1 .0
*
686.1
Pol;
-
11
851
Kalezič. Vasilije
Novi kritički sporovi / Vasilije Kalezič.
Novi Sad
Radnički univerzitet Radivoj
(Edicija Kairos. Kritike
Čirpanov, 1975*
i polemike.)
;
886.1
82
92 (497.1)
886.1 A/Z
:
886.1
886.1
a/z
Pol. P*
Leksikon pisaca Jugoslavije o
1Beograd
1972886.6
A/Z
886.3 A/Z
Pol.
-
10 700
Marinkoviđ, Ranko
Nevesele oči klauna / Ranko
Zagreb
Globus, 1986.
276
ISBN 85-545-0151-6
:
792
794.1
886.1 A/Z
92 (497.1)
:
886.1
Marinkoviđ.
s.
886.1 Marinkoviđ
92 Marinkoviđ
(497.1)
886.1
:
Pol.
Markovid,
-
11
712
Milivoje
Sami protiv sebe : ustaštvo u književnosti
Milivoje Markovid.
Gornji Milanovac
11,
Dedje novine, 1991.
197 s.
/
;
:
ISBN
86-567-O2IO-O
886.1 A/Z
886.1
92 (497.1)
886.1 "194/"
:
Pol.
Pavlič id
,
10
541
Pavao
Sedam interpretacija / Pavao Pavličič,
Rijeka, 1986,
124 s.
ISBN 86-7071-015-5
886.1 A/Z
92 (497.1)
:
886.1
Pol. K.
-
1076
Andriđ, Ivo
Jelena, žena koje nema
:
Vuk Karadžiđ
Svetlost, 1980.
175 s.
Beograd
886.1 Andriđ
92 Andriđ (497-i)
:
/
Ivo Andriđ.
j
Kragujevac
:
886.1
ili.
Pol.
Andriđ.
11
852
Ivo
Jevrejske priče / Ivo Andriđ
vor Radivoje Konstantinoviđ.
rodna knjiga, 1991.
152 s.
Narodna Knjiga)
ISBN
-
86-351-0070-5
886.1 -32
92 Andriđ (497«1)
886.1 Andriđ
:
886.1
;
izbor i pogoNaBeograd
:
(Biblioteka
ll
Pol.
Bobjuričiđ,
Želimir
u Berlinu 1939-41 / Želimir Bobprevodilac
Ivo Šoljan.
Sara;
(BibSvjetlost. 1989255 s.
ii.
Ivo Andriđ
juriđiđ
jevo
:
845
:
lioteka Refleksi)
ISBN 86-01-01524-7
92 Andriđ (497.1)
886.1 Andriđ
886.1 -94
:
886.1
Pol.
Korád
.
-
11
Stanko
Andridevi romani ili svijet bez boga /
Zagreb t Pro2, izd,
Stanko Korad,
s,
:
portr.
svjeta, 1989»
549
ISBN 86-553-0039-4
886.1 Andriđ
92 Andriđ (497.1)
*
886.1
154
Pol.
Lukiđ,
-
10
Sveta
Spomen na Andriđa / Sveta Lukid.
NIRO "Književne novine",
Beograd
:
155 s.
597
:
ili.
886.1 An'drid
92 Andrid (497.1)
J
886.1
1986.
886.1 Brezovaőki
886.1 Popovič
Pol.
Hećimović Branko & Flegar, Milorad
Dva komediografa.(T. B. Brezovački
5072
-
,
S. Popovič.)
Zagreb
1971»
806.1
in
113
-2
P»
&
J.
886.1 Brlić-Mažuranić
Pol.
-
4901
(Brlić-Mažuranić, Ivana)
Ivana Brlić-Mažuranić.
Zbornik radova.
Uredili Dubravko Jelčić [eto.].
Zagreb 1970.
288
P*
Selkänimeke;
Zbornik radova o Ivani Brlić-Mažu-
ranić.
“
f 2 !3
886.1
dosiđ
D.jukiđ.
Pol.
-
11
136
Slavoljub
Covek
u svom vremenu 1 razgovori sa Dobricom dosiđem / Slavoljub DJukiđ.
2. ,izd.
Beograd : Filip Viänjid, 1989.
550 s.
(Posebna izdanja)
ISBN
86-7563-086-X
92 dosiđ (497.1)
323 (497.1)
»
886.1
Pol
Desnica.
.
-
11892
Vladan
pripovijetke / Vladan Desnica.
Konac dana
Zagreb : Mladost, 1990.
197 s. (Zlatno
:
slovo)
ISBN
86-05-00556-4
886.1 -32
92 Desnica (497»1)
886.1 Desnica
s
886.1
886.1 Domanoviđ
Vučenov, Dimitrije
Radoje Domanoviđ.
dela. Beograd 1959*
Pol.
-
4275
Život, doba i geneza
520
p.
886.1 Držiđ
Pol.
-
4960
(Držiđ, Marin)
Marin
Ravliđ.
Kannessa:
Držiđ.
Zbornik radova.
Uredio Jakša
p.»
ili.
1969«
574
Zbornik radova o Marinu Držiđu.
Zagreb
886.1 Držiđ
Novak,
Pol.
-
10 22?
Slobodan Prosperov
Planeta Držiđ s Držid i rukopis
vlasti / Slobodan Prosperov Novak.
Zagreb, 1984154 s.
Pol.
Švelec.
-
11 278
Franjo
Komički teatar Marina Držiđa / Franjo SveZagreb ; Matica hrvatska, 1968.
lec.
J>Q2 s
92 Držiđ (497.1)
886.1 Držić
:
886.1
886.1 Držiđ
Pol. kot.
27
Svelec, Franjo
Problem odnosa Držiđeva teatra prema
talijanskoj književnosti.
Zadar 1958«
29 p. (Posebni otisak; Zadarska revija,
1958 si.;
886.1
Gjalski
Sicel
,
Pol.—
Miroslav
Gjalski / Miroslav Sicel.
203 s.
10 180
s
ili.
Zagreb,
1984.
Pol.
Gunduliđ.
-
11
889
Ivan
Ljepota
je u Dubravi
izbor poezije / Ivan
Zagreb
Gunduliđ.
Mladost, 1991*
279 s.
:
:
(Zlatno slovo)
ISBN
86-05-00602-I
886.1 -1
92 Gunduliđ (497.1)
886.1 Gunduliđ
v
:
886.1
886.1 Gundulić
Pol.
-
5648
Rapacka, Joanna
"Osman" Ivana Gundulicia.
Bunt świata
przedstawionego. Red. naukowy Józef Magnuszewski. Wrocław 1975»
179 P«
886.1 Hektoroviđ
Pol. P.
Zbornik radova o Petru Hektoroviđu, Uredn.
Zagreb 1970.
Jakša Ravliđ.
287 p. ili.
(Posebno izdanje šasonisa Kritika, 6.)
,
Pol.
Pavletič
,
-
10 135
Vlatko
Svjedok apokalipse ; TJ srž pisanja
Drage Ivaniševiča / Vlatko Pavletič.
Zagreb, 1985»
201 s.
886.1 Ivaniševič
886.1 Kapper
Krejčí
Pol. P.
Jan
Příspěvky k poznaní básnické činnosti
Siegfrieda Kappera. Praha 1911.
149 P»
CRozpravy České akademie pro vědy, slovesnost a umění. Třída 3» 34-)
,
886.1
Kazali
Pol. P.
Jankovič, Vidosava
P. A. Kazali kao književnik i prevodilac
Šekspirova Kralja Lira.
Beograd 1968.
237 P*
(Monografije filol. fak. Beogr. univ., 18.)
92 Kazali (497*1)
:
666.1
Pol.
Kiš
.
11
706
Danilo
Gorki talog iskustva / Danilo Kiš ; prire
dila Mirjana Miočinoviđ.
2. izd.
Beograd
Beogradski Izd. -graf. zavod, 1991*
525 s. (Biblioteka Razgovori s piscima)
ISBN 86-13-00525-3
:
92 KiS D. (497.1)
886.1 KiS D.
886.1 -3
012 Kiš D.
:
886.1
Pol.
Kolar>
-
10 412
Slavko
Sabrana djela Slavka Kolara / uredn,:
Zagreb, 1970-1971.
Zvonimir Kulundžid.
1-5.
886.1 -821
886.1
Kolar
92 Kolar (497.1)
:
886.1
886.1
886.7
Konstantyn Kostenecki
Konstantyn Kostenecki
Pol. P.
Kujew, K. M.
Konstantyn Kostenecki w literaturze bułgar128 p.
skiej i serbskiej.
Kraków 1950.
(Biblioteka studium słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Seria As 5«)
'
Pol.
-
10 550
Pavletič, Ylatko
Obuzdani gnjev
:
znakovi i strukture
u književnoumjetničkim djelima Ivana
Gorana
Zagreb
459 s.
Kovačiča
:
/ Vlatko Pavletič,
Nakladni zavod MH, 1979.
886.1 Kovačič,
92 Kovačič, I.
Ivan Goran
G. (497.1)
:
886.1
886.1 Kovačič
Pol.
-
10 179
sicel, Miroslav
Kovačič
1984.
Miroslav Sicel.
178 s. : ili.
/
Zagret,
Pol.
886.1 Kranjčevič
-
Jelčiđ, Dubravko
Kranjčevič / Dubravko Jelčič.
Zagreb, 1984.
ili.
278 s.
:
10 182
886.1 Križanič
Badalic,
Josip
Križanič
Zagreb 1958.
23
Juraj
Pol, kot.
-
pjesnik Ilirije«
p,, ill.
(Posebni
otisak: Radovi Slavenskog instituta
posvećeni IV. Međunarodnom sastanku
slavista u Moskvi... 1958.)
15
Pol. P.
886.1 Križaniđ
Jagiđ, V.
Život i rad Jurja Križaniča s o
tristogodišnjici njegova rođenja /
V, Jagiđ.
Zagreb, 1917*
510 s.
(Djela Jugoslavenske Akademije Zna-
nosti i Umjetnosti
)
28).
11 715
Pol.
Cengiđ. Enes
Post mortem
Krležom iz dana u dan
Enes Cengiđ ; priredila Sil:
3
:
1981-1990 /
Cengiđ Voljevica. Sarajevo
Svjet
ii.).
lost, 1990. 1, 2 (535, 591 s.
(Biblioteka Refleksi)
ISBN 86-01-01945-9 (t.l)
ISBN 86-01-019444-7 (t. 2)
vana
:
:
92 Krleža (497.1)
886.1 Krleža
:
886.1
Pol.
886.1 Krleža
-
10
176
Cengiđ, Ene s
S Xrležom iz dana a dan / Enes Cengiđ.
Zagreb, 1986.
1 : 1956-1975
Balade 0 životu koji
ili.
teče.
JI? s.
2 ; 1975-1977 : Trubač u pustinji
ili.
duha.
295 a.
:
:
:
Pol.
886.1 Krleža
Cengiđ
iz dana
Zagreb, I986,
:
555
s,
4
s.
:
;
10
1?6
Enes
,
S Krležom
5
-
1978-1979
ill.
I98O-I98I
vi
dan / Enes Cengid.
:
Ples na vvlkanina.
:
U sjeni
;
ill.
smrti.
571
886.1 Krleža
Pol.
-
6537
(Krleža, Miroslav)
Miroslav Krleža.
1973* Ured.: Ivan
Krolo i Marijan Matkovič. Zagreb 1975*
687
p.
Pol.
Łasić
,
Krleža
Stanko
:
Kronologija života i rada /
Zagreb, 1982.
458 s.
Stanko Lasiđ.
886.1 Krleža
92 Krleža (497-i)
:
886.1
-
10
256
Pol.
Zbornik o Miroslavu Krleži.
Marijan Matkovič.
Zagreb 1963*
-
Urednik;
772
012 Krleža
082,2 Krleža
tl/
465
i
886.1 Krleža
p.
886.1
Pol,-
Kulenovlđ
9641
Kulenovid, Skender
Izabrana djela / Skender Kulenovlđ.
1-8.
Sarajevo, 1985»
886.1 -821
886.1
Lazarevič
Pol.
-
5171
Nikolič, Milija
Forme pripovedenj a u umetničkoj prozi Laze
Lazareviča. Beograd 1973.
242 p.
\
886.1 Maksimovič?
Pol. P.
Ljubica
delo Desanke Maksimovič.
Beograd
p.
(Monografije filol. fak. Beogr. univ., 45*)
Bordleviđ
,
Pěsničko
501
1973.
92 Maksimovič (497.l)
:
886.1
Pol.
-
700
10
Marinkovič, Ranko
Nevesele oči klauna / Ranko Marinkovič,
Zagreb
Globus, 1986.
276 s.
:
ISBN
85-545-0151-6
792
794.1
886.1 A/Z
92 (497.1)
;
886.1
886.1 Marinkovič
92 Marinkovič
(497.1)
886.1
:
Pol. K.
-
1071
Maruliđ, Marko
Pouke za čestit život s primjerima /
Marko Maruliđ } preveo i protumačio
Branimir Glavičiđ.
Zagreb
Globus,
:
1986.
ISBN
577
s.
86-545-0150-8
17
871 (497.1)
871 (497.1) .03=861
886,1 Maruliđ
92 Maruliđ (497.1)
886.1
Pol.
Matiđ.
-
11
277
Tomo
Iz hrvatske književne baštine / Tomo Matiđ.
Zagreb
Matica hrvatska, 1970.
447 s.
:
886.1 "15/18"
92 Mat iđ (497.1)
886.1 Matiđ
012 Matič
:
886.1
Pol.
886.1 MatoS
-
10 181
Jelčid, Dubravko
Matoš
1984.
/
Dubravko Jelöld.
;
ili.
440 s.
Zagreb,
Pol.
Matoš. Antun
Utjeha kose
Matoš.
175 s.
ISBN
-
11
891
Gustav
poezija i proza / Antun Gustav
Zagreb
izd.
Mladost, 1991.
;
6.
(Zlatno slovo)
86-05-00604-6
886.1 -1
886.1 -52
92 Matoš (497.1)
886.1 Mat
:
886.1
:
886.1 Mažuraniđ
Pol.
-
371
Brlić, Ivan
Dokumenti o životu i ličnosti Vladimira
Frana Mažuraniđa. Zagreb 1960.
267 P«
(Dokumenti o piscima XX. stoljeća, 1.)
Pol/
Mihalič,
11
861
Slavko
Izabrane pjesme / Slavko Mihaliđ
Antun Šoljan.
Zagreb : Naprijed,
;
izabrao
1988.
(Djela hrvatskih pisaca)
portr.
524 s.
ISBN 86-549-0180-7
:
-
886.1 -1
92 Mihaliđ (497.1)
886.1 Mihaliđ
:
886.1
Pol.
Petroviđ. Miodrag
Pesniőki svet Branka Miljkoviča
Petroviđ. Niš
Gradina, 1991«
;
ISBN
86-7129-004-2
886.1 Miljkovič
92 Miljkovič (497.1)
886.1 -1
í
886.1
-
/
11
711
Miodrag
165
s.
Pol.
Dalid
.
-
11
692
Jovan
Hazarska prizma;; tumačenje proze Milorada
Paviđa / Jovan Delid.
Beograd s Prosveta.
s,
književni svet)
(Biblioteka
1991- 518
ISBN 86-07-00587-1
886.1 Pavid
92 Pavid (497.1)
82 .05
:
886.1
Pol
11
702
Somlo, Ana
ili obnova vizantijskog romana
razgovori sa Miloradom Paviđem / Ana Somlo
Beograd
Beogradski Izdavačko2. izd.
Hazari,
:
:
grafiđki Zavod,
1991.
Razgovori s piscima)
ISBN 86-15-00522-5
92 Paviđ (497.1)
886.1 Paviđ
886.1 -3
012 Paviđ
:
191 s.
886.1
(Biblioteka
Pol. P.
886.1 Petar
II Petroviđ-Njegoš
Durkowie z-Jakszicz« Lubomir
Petar II Petroviđ-Njegoš : 1815-1851 /
Warszawa,
Lubomir Durkowicz-Jakszicz,
242 s. s ill.
1938.
(Rozpravy historyczne TNW } 21 ; l).
92 Petar
949.71
II Petrovid-Wjegoš
(497.1)
Pol.
Nj egoš
.
-
li
859
Petar Petroviđ
Gorski vijenac / Petar Petroviđ Njegoš.
Sarajevo
Oslobođenje. 1990.
199 s.
(Biblioteka YU Klasici;
:
ISBN
:
86-519-0166-0
886.1 -1
92 Njegoš (497.1)
886.1 l^egoš
:
886.1
ii.
Pol.
Petroviđ-Njegoš,
P.
Petar
Petar Petroviđ -Nj egoš ; przełoWrocław
OssoHenryk Batowski.
211
s.
il.
126,
lineum, 1958.
(Biblioteka Narodowa. Seria I ; UJ).
Wybór pism
żył i
/
opr.
:
:
886.1 -2
92 Petrovid-NJ egoš (497.1)
886.1 Petroviđ-N.i
egoš
'
886.1
Pol.
Kolar,
-
11
697
Slavko
Breza ; pripovijetke /
5. Zagreb ; Mladost,
no slovo)
ISBN 86-05-00512-2
886.1 -52
92 Kolar S. (497.1)
886.1 Kolar S.
:
Slavko Kolar.
1990» 265 s.
886.1
Izd.
(Zlat-
Pol.
-
11
860
Nugiđ. Branislav
Gospođa ministarka / Branislav
Sarajevo
Oslobođenje. 1990.
:
(Biblioteka YU Klasici)
ISBN
86-519-0155-5
886.1 -7
886.1 -2
886.1 -1
92 Nušiđ (497.1)
886.1 Nusiđ
s
886.1
NuSici.
557 s.
:
ii.
11
Pol.
Parun,
878
Vesna
oluju / Vesna Parun ; izabrala i
Zagreb
Mladost,
uredila Karmen MilaSiđ.
(Biblioteka
s,
Izabrana djela
1990. 296
Vesna Parun ; 11.)
ISBN 86-05-00566-I
Igre pred
;
886.1 -1
92 Parun (497.1)
886.1 Parun
:
886.1
y
Pol.
11 881
Parun, Vesna
Nedovršeni mozaik
feljtoni, putopisi, kritike, eseji 1958-1989 / Vesna Parun ; izabr.
i uredila Karmen MilaSiđ.
Zagreb
Mladost,
(Biblioteka
1990. 332 s.
Izabrana djela
Parun
7.)
Vesna
;
;
:
ISBN
86-05-00456-8
886.1 -52
92 Parun (497.1)
886.1 Parun
:
v.
886.1
886.1 Popoviđ
886.1 Brezovački
Pol.
Hećimoviđ, Branko & Flegar, Milorad
Dva komediografa.(T.B. Brezovački
S.
Popovič.)
Zagreb
1971*
///
115
P*
5072
-
&
J,
Pol. -li 855
Popoviđ,
Jovan Storija
Roman bez romana / Jovan Sterija Popoviđ.
Oslobođenje. 1990.
Sarajevo
297 s.
ii.
:
;
(Biblioteka YU Klasici)
ISBN
86-519-01778-4
886.1 -2
886.1 -51
886.1 Popoviđ
92 Popoviđ J.S.
(ä
886.1
886.1 Preradovid
Pol. kot, 6
Petar)
Preradovicieva pisma Vatroslavu Bertidu,
[Uredn,] Ivan Esih, Zagreb 1950,
Pp.
253-269, (Poseban otisak* Grada za povijest književnosti hrvatske, 19»)
(Preradovid,
886.1 Samokovl ja
Stankowicz
.
Pol.
Aleksandra
-
6704
Proza artystyczna Isaka Samokovliji.
Wrocław 1976.
92
p.
Pol.
11
w
858
Šantiđ, Aleksa
Emina / Aleksa
đenje, 1990.
Klasici)
ISBN
šantiđ.
155
s.
:
Sarajevo
ii.
86^319-0177-6
886.1 -1
92 Šantiđ (497.1)
886.1 Šantiđ
:
886.1
;
Oslobo-
(Biblioteka YU
Pol.
-
10
D.je 1 o Meše Selimoviđa u književnoj
kritici / prired. Razija Lagumdžija
Sarajevo, 1986.
480 s.
ISBN
86-519-0007-9
886,1 Selimovid
92 Selimoviđ (497.1)
:
886.1
701
T
886,1 Senoa
Pol.
-
9664
izabrane
Senoa u očima kritike
prosude / prired, Dubravko Jelčiđ.
August
Zagreb,
Senoe)
:
1978.
355 s.
(Djela
Augusta
886.1 Senoa
Pol.
-
10 178
Jelči*, Dub r avk o
Senoa
1984.
/
D’abravko Jelčiđ.
280 s.
ili.
:
Zagreb,
Pol.
senoa,
-
9656
August
Zagrebulje i drugi feljtoni / August Senoa.
Zagreb, 1978.
552 s, (Djela Auguste Senoe)
886.1 -52
886.1 Senoa
92 Senoa (497.1)
:
886.1
886.1 Senoa
Pol.
Senoa, August
Zlatarovo zlato / August Senoa,
(Djela
Zagreb, 1978*
512 s,
Augusta Senoe)
886.1 -51
-
9657
886.1 Senoa
Vašek
,
Pol. P.
Otakar
Senoa a česká literatura.
Praha 1955*
87 p.
(Rozpravy ČSAV. Řada SV, 65:1.)
August
886.1 s 885
886.1
Pol.
Šimunoviđ
-
4556
Čolak, Tode
čovjek i umjetnik Dinko Šimunoviđ.
1966.
279
P.
\
Rijeka
Pol.
Stamaő
,
151
11
275
Ante
Kolo,
Stamađ. Zagret
(Biblioteka Kolo ; 11.)
Uj évid / Ante
3.
-
;
886.1 Ujević A.
92 Ujsviđ (497.1)
,
:
886.1
1971-
Pol,
-
11
760
Uj_evicS, Tin
Molitva iz tamnice / Tin Ujeviđ. Ljubljana
Založba Mladinska Knjiga, 1991»
158 s.
:
886.1 -1
92 Ujeviđ (497.1)
886.1 Ujeviđ
:
886.1
Pol.
-
10
255
Ujeviđ, Tin
misli i pogledi / Tin
Opojnost uma
Ujeviđ,
Zagreb, 1986,
619 s.
(izabrana djela Tina Ujeviđa | 0)
:
92 Ujeviđ (497.1)
886.1 Ujeviđ
:
886.1
Pol.,
U.j eviđ
.
-
li
849
Tin
Svakidašnja jadikovka i druge pjesme / Tin
2. izd.
Veselin MasSarajevo
Ujeviđ.
leša. 1987. 179 s. Biblioteka Ars. Lek:
tira)
ISBN
86-21-00141-1
886.1 -1
92 Ujeviđ (497.1)
886.1 Ujeviđ
:
886.1
Pol.
U.i eviđ. Tin
Svetkovina ruža
izd.
Zagreb
:
;
li 875
pjesme / Tin Ujeviđ.
Mladost,
no slovo)
ISBN 86-05-00605-6
886.1 -1
886.1 -32
92 Ujeviđ (497.1)
886.1 Ujeviđ
-
:
1991.
886.1
185
s.
2.
(Zlat-
886.1 Vojnoviđ
iol. P.
Radovi međunarodnog simpozija o djelu
Iva Vojnoviđa / priredio Frano Cale,
Zagreb, 1981.
425 s. s ili.
(Simpoziji Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti \ 2).
1/-9
Kir j all isuudenlaj it
886.1 -1
Pol.
Bogisió
Rafo
0 hrvatskim starim pjesnicima.
greb 1968,
374 p.
-
6?25
,
886.1
"14/16"
Za-
886.1 -1
Pol. K.
-
Bu.ias Željko
Ivan Gunduliđ, Osman. Kompjutorska
konkordanci ja. 1-2. Zagreb 1975»
,
808.61 -3
819
Pol.
886.1 -1
-
4905
Markovid, Zdenka
Pjesnikinje starog Dubrovnika od sredine
XVI do svršetka XVIII stoljeđa u kulturnoj
sredini svoga vremena.
Zagreb 1970.
408
p., ili.
886.1
"15/17"
886.1
-1
s 598 (=861)
Pol.
-
1051
Petar
Grgeč
Razvoj hrvatskog narodnog pjesnictva.
(Hrvatska školska
221 p.
Zagreb 1944*
Hrvatski pisci i djela, lsi.)
knjižnica*
,
886.1/,3
891-983
-1
-1
(082)
:
92
Tito (497-i)
.03=861 (082)
Tito a poeziji.
Sarajevo 1972«
:
5980
Priredio: Husein TahmišSiđ«
254 P-» ili«
Pol.
BatuSiđ
f
-
10 527
Nikola
Hrvatska drama 19. stoljeća / Nikola
Split, 1996.
Batušiđ.
559 a. s ili.
(Biblioteka folio ) 2)
896.1 -2
Pol.
Potez,
-
10 471
Marko
Eseji i feljetoni : hrvatske tene /
Marko Potez.
Split ; Logos, 1982,
176 s.
806.1 -2
792 (497.1)
886.1
-2
Pol.
-
Heđimovič, Branko & Flegar Milorad
Dva komediografa.(Ti B. Brezovački
5072
,
J. S. Popovič.)
Zagreb
1971*
113
p.
886.1 Brezovački
886.1 Popovič
&
886.1
Kot
-2
Pol. Po
Włodzimierz
Chorwacki dramat naturalistyczny,
,
ków 1969»
129
p.
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 201.
Prace historycznoliterackie, 15.)
=
886.1
"189/191"
Kra-
Pol.
-
10
697
Savremena drama i pozorište u Crnoj Gori
/ prirod. Sreten Peroviđ, Radoslav Rotko'viđ,
Novi Sad
Sterijno pozorje, 1987.
311 s, (Savremena drama i pozorište u
Jugoslaviji j 3)
ISBN 86-7109-003-5
:
792 (497.1)
886.1 -2
886.1
-2
Šnajder,
Pol.
-
10228
Slobodan
Hrvatski Faust / Slobodan Šnajder.
2. izd.
Zagreb, 1982.
JOJ s.
886.1
-2
Pol. P.
Sredn. jovjekovna i folklorna drama i kazalište
eseji i grada o hrvatskoj drami i
kazalištu / [Nikica Kolumhiđ...[et al.]] i
;
uredn.;
Batušiđ...[et al.].
Nikola
ili.
1985. 555 s.
(Dani Hvarskog kazališta
:
886.1 -2
598 (=861)
792 (497.1)
;
[2]).
Split,
Pol. P.
Suvremena hrvatska drama i kazalište (19551975) :eseji i grada o hrvatskoj drami i
teatru
/
[Miroslav Sicel...[et al.]]
Batušiđ...[et al.]. Split,
uredn.; Nikola
1984. 588 s.
}
;
ili.
(Dani Hvarskog kazališta
886.1 -2
792 (497.1)
}
[ll]).
Pol.
11
706
Kiš. Danilo
Gorki talog iskustva / Danilo Kiš ; prire
dila Mirjana Miočinovid.
2. izd. BeoBeogradski Izd, -graf. zavod, 1991.
grad
325 s. (Biblioteka Razgovori s piscima)
ISBN 86-13-00523-3
;
92 Kiš D. (497.1)
886.1 Kiš
886.1
012 Kiš D.
D.
:
886.1
886.1 -5
Koraó
Pol.
Stanko
Hrvatski roman između dva rata.
Zagrel 1975.
512 p.
-
6275
,
836.1 "1914/1941"
2 izd.
Pol.
-
11
Popovlđ-Radovlđ. Mirjana
Srpska mitska priča / Mirjana PopovidBeograd : Rad, 1989*
Radovid.
178 s.
(Edicija Pečat.
ISBN
86-09-00218-7
886.1 -3
88Ć.1
)
s
598
183
Pol.
-
11
185
Slablnac. Gordana
Hrvatska književna avangarda s poetika i
žanrovski sistem / Gordana Slabinac.
Zagreb s August Cesarec, 1988.
178 s.
(Kritika Kultura Komunikacija.)
ISBN 86-395-0025-2
82
836.1 -3
Pol
Šomlo,
11
702
Ana
Hazari, ili obnova vizantijskog romana
razgovori sa Miloradom Pavidem / Ana §omlo
Beogradski Izdavačko2. izd. Beograd
;
:
grafidki Zavod,
1991.
piscima)
191 s.
Razgovori s
ISBN 86-13-00522-5
92 Pavid (497.1)
886.1 Pavid
886.1 -3
012 Pavid
;
886.1
(Biblioteka
Pol.
-
li 707-
Yužkovid. Radovan
Moderna srpska proza
XX veka / Radovan
Prosveta, 1990.
ISBN
kraj
Vučkovič.
477 s.
86-07-00473-5
886.1 -5
886.1 "18/191"
:
XIX i početak
Beograd
:
886.1 -52
Pol.
-
Donat, Branimir
Strujanja u novijoj hrvatskoj noveli.
167 p.
[Split] 1971.
886.1 "19"
5076
886.1 -821
Pol.
Matos Antun Gustav
Sabrana djela. 1-20.
-
6066
,
386.1 (OSI)
7 (597.1)
Zagreb
1973«
,0
Kritiikki?
Tutki j at
886.1
Barac
,0
>
Pol. P.
Antun
Hrvatska književna kritika.
Zap.
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 54.)
greb 1938.
(B.jela
330
Pol.
Gavrilovlđ,
-
10
427
Zoran
Ogledi i kritike s
Zoran Gavriloviđ } pogovors
Sveta Lukid,
Beograd ; Narodna knjiga,
1985. 375 s.
Neiavesnosti
1952-1985
886.1 A/Z
92 (497.1)
886.1 .0
?
/
:
886.1
886.1 .0
Pol.
-
1230
Hrvatska književna kritika.
1.
rac.
Od Vrana do Markoviča.
Zagreb 1950.
3*
Milan Marjanovič.
Zagreb
1950.
Prired. Antun Ba-
Prired. Petar Lasta.
Kritike A.G. Matoša.
Izbor izvršio Marijan Matkovič.
Zagreb 1952.
4.
886.1 .0
Pol.
Živkoviđ, Dragiša
Počeci srpske književne kritike
Dokt.
dis.
Beograd
1957*
401
p.
-
4471
(1817-I860).
Pol.
-
10
546
Jagiđev zbornik / ured. Ivo Prangeš...
Letal.]o Zagreb
Zavod za znanost o
književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1986. 521 s.
!
:
portr.
886.1 .0: 92 Jagiđ (497.1)
808.1
92 Jagiđ (497.1)
016 Jagiđ
:
886.1
.0
:
92 Vuloviđ (497-i)
Pol. P.
Dimitrijevic,
Radmilo
Svetislav Vuloviđ.
(Monograf i.je 2.)
Beograd
,
\
1966.
448
p.
886.5
SLOVEENINKIELINEN
KIRJALLISÜUS
Pol. P.
Cop
Matija
,
Pisma Matija Čopa.
2
Literatura Slovencev / Anton
Slodnjak.
Ljubljana, 1986.
'81
111.
(Korespondence pomembnih slovaicev
ISBN 86-7131-005-1
:
886.J
886.3
.0
:
92 Cop (497.12)
)
6:2)
Pol.
Qlaser
»
-
10 407
Karol
Zgodovina slovenskega slovstva / Karol
Ljubljana«
Glaser.
1 : Od početka do francoske revolucije,
1894. 220, IV a.
2
Od francoske revolucije do 1048. 1,
1895. 2?6 s.
;
886.3
Pol.
-
10 407
Glaser» Karol
Zgodovina slovenskega slovstva / Karol
Ljubljana.
Glaaer.
3 s Bleiweisova dóba od 1846,
1870. leta. 1896. 358 s.
Stritarjeva dóba od 1870,
4
1895. leta. 1898. 473 s.
:
886.3
do
do
ťb.krikoisbgr.
Jugoslavian kirjall.
:
Le livre slovbne
bulletin d' information de
1
1 Association des ěcravains slovbnes, du PenClub, Centre pour la Slovbnie, et de I’Association des traducteurs littéraires de Slovfenie.
Ljubljana.
1971 : année IX ; no. spécial, 119 s. ; il
:
016
:
886.3
886.5
s
016
Pol. P.
Zgodovina slovenskega slovstva.
8,
Eksistencializem in strukturalizem.
Jože Pogačnik.
Dodateks
ŠtefBulovec,
ka
Bibliografija. Maribor 197-2»
[Napis.]
—
886.3 (09)
(03)/(08
En sy k 1 o p e
diát. Aikakauslehdet. Kongressit.
Kokoomateokset. Sarjai
(05
)
Aikakauslehdet
886.5 (05)
808.63 (05)
Jezik in slovstvo.
Slovenije.
Pol. P.
Izdaja Slavistično društvo
5-
1959/60-
Ljubljana.
v
886.3 (05)
Pol. P.
Naša sodobnost.
8-10
1960-62
Ljubljana.
[li-: Sodobnosti
05
886.3 (05)
Novi
svet.
Pol. P.
Izdaje za Društvo slovenskih knjiSlovenije.
ževnikov Državna založba
5: 1-12
1948
Ljubljana,
05
886.3 (05)
Pol. P.
Legiša, Lino
Pisanice 1779-1782.
1977.
509
Ljubljana
p.
Slovenska akad, znan, in umetu.
Razred za filol. in lit. vede. 54.
Inštitut za slovensko literaturo in
literarne vede, 7.)
( Lela.
=
886.3 -3
886.3 -3
806.3 (05)
Pol. P.
Slavistična revija.
Časopis
za literarno
zgodovino in jezik.
Is 3-4»
3,
4:1-2,
5-
1948Ljubljana.
881(05)
808.1 (05)
8O8.63 (05)
886.5 (05)
Pol. P,
Sodobnost.
11-
1963-
Ljubljana.
[-10j
Naša
sodobnost.]
886.3 -1/-9 (05)
05
Pol.
886.3 (061.3)
-
9225
XV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 2.-14. julija 1979
:
zbornik predavanj / ured. Breda Pogorelec, Ljubljana, 1979»
429 s.
808.63 (061.3)
93O.8 (061.3)
(081/082) Kokoomateokset
Pol. P.
Cop, Matija
Pisma Matija Čopa.
2
Literatura Slovencev / Anton
Slodnjak.
Ljubljana, 1986.
181
ill.
CKorespondence pomembnih slovai cev
ISBN 85-7131-005-1
:
886.3 (oři
806.3
)
.0 s
92
Cop (497.12)
}
6:2)
886.3 (081)
Pol. P.
Kidrič, France
Izbrani spisi.
Uredil Darko Doli-
Ljubljana
1-5.
1978*
(Dela. Slovenska akad. znan. in umetn.
nar,
za filol, in lit, vede. 55»
Inštitut za slovensko literaturo in
1 literarne vede, 8.)
Razred
=
806.J (081)
Pol.
-
6558
Paternu, Boris
Pogledi na slovensko književnost.
Stu1-2. Ljubljana 1974»
dije in razprave,
88 é
.5 (081)
Pavšič, Vladimir
lzbrano delo.
Filipie
1
Pol.
(Matej Bor)
-
6422
Ured. Mitja Mejak m Lojze
.
Ljubljana 1973
792 (497.12)
.
886.3 (081)
Pol.
Vidmar
,
-
5425
Josip
Slovenske razprave.
338 p.
Ljubljana
19(0.
886.3 (082)
Pol.
-
6074
Jernej & Čop, Matija
Izbrano delo. Izbral in uredil Janko
Kos.
228 p.
Ljubljana 1973*
Kopitar,
808. 63
(082)
Pol.
886.3 (982)
-
5986
Studije o slovstvu in jeziku. Opremil:
Murska Sobota 1975*
Franc Mesarič.
148 p.
808.63 (082)
(09)
Kir j alli-
suudenhistoria: yleisesitykset
Pol.
886.5 (09)
Janež, Stanko
Vsebine slovenskih literarnih del.
1971.
298
p.
-
5095
Maribor
886.5 (09)
Janež, Stanko
Pol.
&
Ravkar, Miroslav
Pregled slovenske književnosti.
404 P*> ili«
Maribor 1974«
5854
-
5
izd.
886.3 (09)
Pol.
Pogačnik, Jože
Zgodovina slovenskega slovstva.
ribor I968-7O.
-
1-4«
4961
Ma-
886.3 (09)
Anton
Slodnjak
Zgodovina slovenskega slovstva.
genfurt 1968,
Pol.
-
4920
,
1-2.
Kla-
Pol.
-
654
i
886.3 (09)
Zgodovina slovenskega slovstva.
6-7 •Ekspresionizem in socialni realizem.
[Napis.]
1972.
Franc Zadravec.
1-2,
Maribor
886.5 (09)
Pol. P.
Zgodovina slovenskega slovstva.
8,
Eksistencializem in strukturalizem.
Jože Pogačnik. —Dodatek: ŠtefBibliografija.
ka Bulovec,
Maribor 1972.
[Napis.]
016
886.3
Pol. P.
Cop» Matija
Pisma Matija Čopa,
Ljublja1 / Anton Slodnjak, Janko Kos.
na, 1986,
564 s.
(Korespondence pomembnih Slovencev ; 6:1),
ISBN 86-7151-005“!
Q86.3
.0 s
886.3 /18"
M
92 Cop (497.12)
886.3 "15"
PB. Kir j apainotaito
naše reformacijske misli. Ob
400-letnici slovenske knjige 1551-1951»
Cvetnik
Izbral in uredil Bogomil Gerlanc.
bljana 1951»
173 P»» Ul.
Lju-
655 (497.12)
92
Trubar
(497.12)
;
002
886.5 "192"
Pol. P.
Salamun-Biedrzycka, Katarina
Poezja Antona Podhevška i Antona Vodnika w
latach dwudziestych XX w.
zmiana wizji
áwiata / Katarina Šalamun-Biedrzycka.
Wrocław, 1980.
99 s
(Prace slawistyczne ; 9)»
$
.
886.3
886.3
Podhevšek
Vodniik
Pol.
10
125
Socialni realizem v slovenskem jeziku,
književnosti in kulturi
mednarodni sim
požij v Ljubljani od 26. do 28, junija
1985 / ured.: Prane Zadravec ) predvodi;
:
Marjan
1987.
ISBN
Golobič...[et al,], Ljubljana,
642 s. (Obdobja * 7)
86-7207-002-X
886.5 "I95/195"
808.65
930.8 (497.12)
A/ Z
Yksityiset^
kirjailijat
Pol.
Janež
,
lo 411
Stanko
Poglavitna dela slovenske književnosti
vsebine in označitve / Stanko Janež,
1 : Pripovedna in dramska dela : 17891986. 6. izd. Maribor, 198?. 554 s.
ISBN 86-577-0125-6
886.5 A/Z
92 (497.12)
s
886.5
886.3
a/Z
Pol. P®
Leksikon pisaca Jugoslavije«
1Beograd 197 2
-
886.1 A/Z
886.6 A/Z
886.3
C ankar
Dobrovolc
,
Pol. K.
-
747
France
Cankarjev album.
ill.
Maribor 1972.
335
P*;
886.3
Cankar
Ob petdesetletnici smrti Ivana
Ljubljana 1969»
(Slavistična revija, 17sl.)
karja.
Pol. P.
C a n
393 pp.
886.5
Govekar
(Govekar, Pran)
Pisma Prana Govekarja,
Pol. P,
[Ured,]
1. Ljubljana 1978.
šan Moravec.
(Korespondence pomembnih Slovencev,
Du-
5.)
886.3
Levec,
Pol. P.
Pran
(Levec, Fran)
Pisma Prana Levca.
[Urednik:]
France
1-2. Ljubljana 1967-71«
Bernik.
(Korespondence pomembnih Slovencev, 4«j
\
886.3 Podbevšek
Pol. P.
Šalamun-Biedrzycka. Katarina
Poezja Antona Podbevška i Antona Vodnika w
latach dwudziestych XX w, s zmiana wizji
świata
Katarina Šalamun-Biedrzycka.
Wrocław, 1980.
99 s.
(Prace slawistyczne ; 9)»
/
w
886.3 "192"
886.5
Prešeren
Pol.
Kos. Janko
Prešeren in evropska romantika.
1970.
298
p.
\
-
4955
Ljubljana
Pol. kot.
Zorec,
48
Črtomir
Po Prešernovih stopinjah
o življenju
pesnika Franceta Prešerna od leta 1846,
ko se je naselil v Kranju, do njegove
:
smrti 8, februarja leta 1849 / Črtomir
106 s.
Kranj, 198?*
Zorec.
ill.
:
886,5 Prešeren
92 Prešeren (497*12)
;
886.5
Pol.
-
10 591
Javoršek, Jože
Primož Trubar
izdano ob štiristoletnici Trubarjeve smrti / Jože Javoršek.
2. izd. Ljubljana, 1996. 249 s. : ill.
.
886.5
Trubar
92 Trubar (497.1)
:
886.3
886.5
Vodnik
Pol. P.
§alamun-Biedrz.ycka Katarina
t
Poezja Antona Podtevška i Antona Vodnika w
latach dwudziestych XX w.
zmiana wizji
:
świata / Katarina Šalamun-Biedrzycka.
Wrocław, 1980.
99 s
(Prace slawistyczne ; 9)»
»
886.5 "192"
886.5 Podhevšek
886.3
Vraz
950.8 (497.12)
(Vraz,
[Stanko]
92 Kočevar
:
&
Kočevar,
Pol. P.
[Štefan])
Slovenska korespondenca Vraz
Kočevar
Ljubomir
Andrej
[Urednik;]
Lisac.
1858.
bljana I96I.
131 p.
(Korespondence pomembnih Slovencev, J.)
-
II
1835
Lju-
-
Pol.
Poniž
t
-
10
583
Penia
Molk in pisava s poakusi s slovenskimi
poezijami / Denis Poniž. Ljubljana,
1986. 254 s.
886.3 -1
886.5
-2
Pol.
France
Slovenska dramatika.
Koblar
,
1
Ljubljana
1972
792 (497.12)
-
6402
886.5 -5
Pol. P.
Legiša, Lino
Pisanice 1779-1782. Ljubljana
1977.
509 p.
(Dela, Slovenska akad. znan. in umetu.
Razred za filol, in lit. vede. 54,
ss Inštitut
za slovensko literaturo in
literarne vede, 7.)
886.5 -5
886.5 (05)
.0
Zritiikki
Tutki j at
.
Pol. P.
Cop» Matija
Piama Matija Čopa,
Ljublja1 / Anton Slodnjak, Janko Kos,
na, 1936,
564 a.
(Korespondence pomembnih Slovencev } 6:l).
ISBN 86-715I-OO5-I
886.5
.0 s 92 Cop (497.12)
886.5 "/18"
Pol. P.
Cop, Matija
Pisma Matija Čopa.
2 s Literatura Slovencev / Anton
Ljubljana, 1986.
181
Slodnjak.
ill.
CKorespondenc e pomembnih slovaicev
ISBN 86-713I-OO5-I
886. 5
966.3
(
ozyi
.0
)
:
92 Cop (497.12)
)
6:2)
886.J
.0
92 Erberg (497.12)
t
Pol> p
#
Uršič Milena
Jošef Kalasanc Erberg in njegov
,
poskus osnutka za literarno zgodovino
krajnske. Ljubljana 1975«
257 P*
(Dela Slovenske akad. znan, in umetn.
Razred za filbloške in literarne vede,
28.)
886.6 MAKEDONI ANK IELINÉN
KIR JALLISUUS
Pol.
-
-
11 841
Surčinov, Milan
Nova makedonska književnost : 1945-1980 /
Beograd s Nolit, 1988.
Milan Surőinov.
251 s. (Biblioteka književnost i civili-
zacija)
86-19-01651-2
ISBN
886,6
016
;
886.6
Pol..-
Surčinov.
Milan
Nova makedonska književnost
Beograd
Milan Buržinov.
;
:
1945-1980
Nolit, 1988.
251 s. (Biblioteka književnost
zacija)
86-19-01651-2
ISBN
886.6
016
886.6
:
11 841
i civili-
/
Pol.
-
10 580
Ivanovič, Radomir
Govor dela ; studije i ogledi o makedonskon književnosti / Radomir Ivanovič.
Beograd, 1986.
175 s.
ISBN 86-7555-005-2
886.6 "19" (081)
886.6 A/Z
886.6
92 (497.1)
:
886.6
a/z
POl. Pcv
Leksikon pisaca Jugoslavije.
1Beograd 1972-
886.1
A/Z
886.3 A/Z
Pol.
-
10 579
Bležlđ, Milorad R.
Blaže Koneaki s portret pesnika /
Beograd, 1986,
Milorad R, Bleőid.
127 a.
ISBN
86-7554-004-0
806,6 Koneaki
92 Koneaki (497.1)
886.6 -1
:
986.6
886.7
BULGARIANKIELINEN
ZIR JALLISUUS
886.7
Pol. P.
Trzynadle wieków Bułgarii
materiały
Polsko-bułgarskiej sesji naukowej,
Warszawa 28—JO X 1981
sena BBJirapHH : MaiepnajiH ot HojickoOBJirapcKaia Haydna cecHH, Bapmasa
28-30 X 1981,/ pod red. Janusza Siatkowskiego.
Wrocław, 1983.
548 s.
S. (Prace slawistyczne, ISSN 0208-4058 j
*
lil«
ISBN
A 4 0141«
o,
i
85-04-01418-I
808
‘
4
949.72
808 6 7
:
-
:
943.8
886.7
:
378.4 (437)
Pol. P.
Praha
Dějiny bulharistiky na Univerzitě KarTövTv Praze / uspoř. Jan Petr, Pra-
157 s*
ha, 1981.
(Práce z dějin slavistiky
808.
67
:
)
378.4 (437)
8).
Praha
Pol,
10
614
Proc eedings of the Second BulgaroScandinavian Symposium, held at Kungälv,
9-15 August 1982 / ed. dy Sven Gustavsson,
Uppsala,
Arne Hűlt, Lennart Lönngren,
1986. [l-2], (Uppsala Slavic Papers,
13:1-2)
0348-5456
91-506-0501-I
91-506-0502-X
808.67 (063.1)
886.7 (063.1)
ISSN
ISBN
ISBN
}
886.7
Jovkov
Pol.
Može.jko, Edward
Sztuka pisarska Jordana Jowkowa.
ław 1964.
120 p.
(Prace komisji słowianoznawstwa PAN,
P,
Wroc-
7.)
886.7
886.1
Konstantyn Kostenecki
Konstantyn Kostenecki
Pol. P.
Kujaw, K. M.
Konstantyn Kostenecki w literaturze bułgarKraków 1950.
128 p.
serbskiej.
(Biblioteka studium słowiańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Seria A: s*)
li
Pol. P.
Szyat-Gyłybowa.
Grażyna
W krągu bułgarskiej groteski
o twórczości Jordana Radiczkowa / Grażyna SzwatWarszawa ; Slawistyczny OśroGyłybowa.
dek Wydawniczy, 1991*
119 s«
:
(Prace Slawistyczne
ISBN
886.7
98).
}
85-85262-10-5
Radiczkow
(497-2)
Radiczkow
92
92 Radiczkow
-
;
886,7
59 (867)
886.7
Todorov
Pol. P.
Vilinski.j, Sergij
(Život a dílo.)
Pětko Jur. Todorov.
Brno 1933.
151 P*
(Spisy filos. fak. Masarykovy university,
3^o
886.7 -1/-9 .05=85
Bulharsko«
:
016
PB. Erikoisbgr.:
Bułgaria
Bibliografický ukazatel
literatury«
Zprao. Josef Bleha a Ja16 p.
roslav Kunc« Praha 1955*
(Bibliografický katalog CSR, České
knihy.
Zvláštní sešit, 1955 5 3»)
886.7
-2
ffollman. Frank
Bulharské drama.
166 p.
(Spisy
9T)
Pol. P.
Bratislava 1928.
filos. fak. University Komenského,
888 BALTTILAINEN KIRJALLISUUS
Pol. P.
888
Parolek, Radegast
Srovnávací dějiny baltických literatur
i od nojstarŠích dob do současnosti /
Radegast Parolek,
126
Praha, 1970.
s.
ill.
Acta univ. Carolinae. Philologica
1970. Monographica » 7l).
;
(
j
888 (082.1)
Pol. P.
Seria filologia bałtycka. Univ/ersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydział f ilozoficzno-historyczny.
1-
Poznań 1977“
Erit.
808.8 (U82.1)
886
kJ Z
Pol.
Slovník spisovatelů.
Sovětský svaz.
hlavního vedení Milana Hrály.
ha 1977.
92
92
92
-
$
:
»
88/89
(47)
88$/885
89 (47)
1-2,
6577
Za
Pra-
888.2 LIETTUANKIELINEN
KIRJ ALLISUUS
888.2 (09)
884 -1 (082).03=882
_
/297
4
TłuWyjątki z nowoczesnych poetów polskich.
litewski
kilku
przydaniem
z
maczone na język
słów o języku i literaturze litewskiej. Wilno 1837*
75 P*
888.2
(09)
Pol.
Stoberski, Zygmunt
Historia literatury litewskiej.
Wrocław 1974»
231 p. ill*
»
-
5961
Zarys.
888.2
-51 .03=84
Pol.
-
Bieliauskas Alfonsas
Romans kowieński.
Przeł. Józef
Keksztas.
Warszawa 1978.
237 P«
,
6916
89
ITÄMAISET KIRJALLISUUDET
89
Í
884
Pol. kot.
1
Zajączkowski Ananiasz
Orient jako fródło inspiracji w literaturze romantycznej doby mickiewiczowskiej.
Warszawa 1955»
94 p»? ill.
,
884 Mickiewicz
89 (05)
809 (05)
Archiv
orientální.
Ulk. osasto
Praha.
89
s
(° >
Nov£
Orient.
3-5
13-
v Praze.
1
Pol. P.
Časopis
Orientálního ústavu
1946-50, 1958-
915/916
91 (05)
(05)
89 (05)
Pol. P.
Przegląd orientalistyczny.
Kwartalnik.
Polskie towarzystwo orientalistyczne.
1954;1(9)-4(12),
1955-68,
Warszawa.
809 (05)
85/89 (05)
1974-
89 (05)
Przegląd
Pol. P.
orientalistyczny.
Kwartalnik.
Polskie towarzystwo orientalistyczne.
1955-68
Warszawa.
809 (05)
95/99 (05)
89 (05)
Pol. P.
Rocznik orientalistyczny.
4»
17-
1926, 1951/52Kraków 1926, 1953-
809 (05)
95/99 (05)
89 (497.1)(082.1)
Pol. P.
Anali Gaal Husrev-begove biblioteke,
1Sarajevo, 1972ISSN 0350-1418
297 (497.1)(082.1}
809 (497.1)(082.1)
89 (082)
809 (082)
Pol.
-
5011
Orientalistický sborník. Materiály z V. vedeckej konferencie orientalistov.
Vedecký
red. Ján Bakoš.
Bratislava 1963«
194 P«
95/96
\l
(082)
Pol. P.
Poetyka orientalna i
•Europie
jej recepcja w
międzyuczelniana konferencja
naukowa ; kwiecień 1986 / pod red.
Kraków ;
Andrzeja Czapkiewicza.
Uniw. Jagielloński, 1989. 221 s.
(Zeszyty naukowe 7niw. Jagiellońskiego ;
992. Prace historycznoliterackie, ISSN
:
0085-456 X
70).
83-?53-0278-2
89 (082)
M
ISBN
;
89 (082.1)
809 (082.1)
Pol. P.
Orientálja Pragensia.
1Praha
I96O-
(Acta univ. Carolinae. Philologica.
)
89 (082.1)
Pol. P.
Orientalistika.
tično društvo.
Slovensko orientalisti
1-
LJublJana 1977Erit.
809 (082.1)
95/99 (082.1)
89 (082.1)
p ol P.
Polski biuletyn orientalistyczny.
Instytut
orientalistyczny Uniw. J. Piłsudskiego.
1
.
Warszawa 1937
809,(082.1)
915/918
(082.1)
89 (082.1)
Pol. P.
Prace komisji orientalistycznej
Polska
akademia nauk. Oddział w Krakowie.
.
1»
3-
Wrocław
1962Erit.
809 (082.1)
95/99 (082.1)
89 (082. l)
Pol. P.
Prace komisji or j entali styczne j,
akademia umiejętności.
1-2, 4-22, 23-40
Kraków 1919-53
Erit.
809 (082.1)
Polska
89 (082.1)
Pol. P.
Prace k omi s.j i orjentalistycznej. Polska
akademia umiejętności.
1-2, 4-10, 12-14, 16-21, 23-56, 38-40
Kraków 1919-53
Erit.
809 (082.1)
89 (082.1)
Fol. P.
Polska akademia nauk.
Prace monograficzne.
orientalistyczKomisja
Oddział w Krakowie.
Hä
•
2
Kraków 19^0
Erit.
809 (082.1)
89 (082.1)
Prace orientalistyczne
Pol. P.
.
Polska akademia
nauk. Komitet orientalistyczny
181-13,
Warszawa 1954-
.
Erit.
809 (082.1)
95/99 (082.1)
89 (082.1)
Pol. P.
Prace orientalistyczne,
listyki PAN,
Zakład orienta-
1-
Warszawa 1954Erit,
809 (082.1)
95Ź99 (082.1)
89 (082.1)
Pol. P.
Rozprawy komisji orientalistyczne j
warzystwo naukowe warszawskie.
1.
4
Warszawa 1938-51
T 7;
-U
-y*
_
-i o-
1
809 (082.1)
95/98 (082.1)
o
.
To-
89 (082.1)
Pol. P,
Zborník filozofickej fakulty Univerzity
Graecolatina et orientalia.
Komenského.
1-
Bratislava
1969809 (082.1)
95/99 (082.1)
807 (082.1)
8? (082.1)
937/938 (082.1)
89 (082.1)
Pol. P.
Zbornik za istočnjačku istorisku i književnu graiu. Srpska akademija nauka.
Istoriski institut.
1-2
Beograd
1951-74
Erit
95/99
(082.1)
.
Pol. P.
89 (438)
Nauki orientalistyczne w sześddziesiącioleciu niepodległej Polski (19181978)
Orientál studies in the sixty
years of independent Po’.and / pod red.
80
Witolda Tylooha.
Warszawa, 1985.
=
s*
(Prace orientalistyczne,,lSSN 0079-
27).
4783
i
ISBN
93-01-03435-5
809 (438)
95/99 (438)
or,
89
/a■? o )
(438)
PB. Erikoisbibl.:
itäm. kielet
r
n
016
_
:
polskich prac orientalisOprać. Wiesław
Kotaiíski i Barbara Majewska [et al*].
Warszawa 1957»
90 p.
Bibliografia
lOgl B,£ j t*
r
'-»nvch ((Í1945-1955
tycznych
)•
016
809 (458)
95/96 (458)
016
:
:
89 (47)
a/z
Pol.
-
6577
Slovník apisovatelů. Sovětský svaz. Za
hlavního vedení Milana Hrály. 1-2. Praha
1977.
92
92
92
1
t
t
88/89
(47)
882/885
888
891.1 (09)
892.4 (09)
891.5 (09)
p ol
,
7qv
Julian Adolf
Historya literatury powszechnej w monografijach.
T. 4*
WarHistorya literatury indyjskiej.
Święcicki
szawa
,
[l9ol].
5, cz. [l-]2.
Warszawa [1902],
T.
T.
6, cz. 1-2.
Historya literatury perskiej
Historya literatury żydowskiej
Warszawa [1902-03]*
T.
cz.
Historya literatury żydowskiej.
1-2. Warszawa
7«
T.
2,
891.2
Pol.
Gawroński. Andrzej
Studies about the Sanskrit Buddhist
literature. Kraków 1919*
80 p.
(Prace komisji or jentalistyczne j PAU, 2.)
294
P,
891.2
Régamey
Pol. P,
,
K.
Three chapters from the Samädhiräjasütra. Warszawa 1938«
112 p.
(Rozprawy komisji orientalistyczne j TNW,
1 •)
809.12
-8
891.2
Pol. P.
Skurzak, Ludwik
Ĕtude sur
24 p.
1958.
l’épopée indienne.
Wrocław
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A,
61.)
891.2
Pol. P.
Słuszkiewiczy Eugeniusz
Przyczynki do badaií nad dziejami redakcyj Ramayaęy. Kraków 1938.
273 P«
(Prace komisji orientalistyczne j PAU, 30.)
891.2
;
17
Pol.
P.
Fišer, Ivo
Indian erotics of the oldest period.
Praha
139 P«
(Acta univ. Garolinae. Philologica monographia,
1966.
14.)
\
891.2
Byrski
-2
Pol. P.
Maria Chrlstopher
Methodology of the analysis of Sanskrit drama. Warszawa 1979.
157 p.
(Dissertationes univ. Varsov., 153»)
«
891.2 -2
Pol. P.
Gawroński, Andrzej
Notes sur les sources de quelques
drame s indiens. Kraków 1921,
92 p.
(Prace komisji orjentalistyczne j PAU,
4TT~
891.2
-2
Gawroński
Pol. P.
,
Andrzej
Początki dramatu indyjskiego a sprawa wpływów greckich. Z wstępem, uwagami i streszczeniem francuskim E. Słuszkiewicza. Kraków 1946.
156 p.
(Prace komisji orientalistyczne j PAU,
35TT“
891-499
891.499" 1-05=84
p
_
*
2995
(Papusza)
Pieśni Papuszy (Papušakre gila). Przełożył, opracował, wstępem i objaśnieniami
opátrzyi Jerzy Ficowski.
171 p., ill.
Wrocław
1956.
891.5
(09)
Pol. P.
Machalski Franciszek
Historyczna powieść perska.
Materiały do
studiów nad współczesną literaturą Iranu.
Kraków 1952.
155 p.
,
(Biblioteka wschodnia, 4»)
Pol. P.
Machalakl, Franciszek
La littérature de l'lran contemporain /
Wrocław, 1965Franciszek Machalski.
1980.
( Prace
41 6
,
891.5
1-5.
komisji orientalistyczne j PAN f
16)
.
892.4 (09)
891.5 (09)
891.1 (09)
Święcicki
,
Pol.
-
3797
Julian Adolf
Historya literatury powszechnej w monogra
f ijach.
4. Historya literatury indyjskiej. Warszawa
[l9ol].
5: [l-j2. Historya literatury perskiej. War
szawa [1902].
6: 1-2. Historya literatury żydowskiej. War
szawa [1902-O3].
7. Historya literatury żydowskiej. 2: 1-2.
Warszawa [ 1903]
•
891.53
Pol. p.
Kowalski, Tadeusz
Studia nad
1952-53.
Säh-näme.
1-2.
Kraków
(Prace komisji orientalistyczne j PAU,
39-40.)
891.55
Pol. P.
Machalski, Franciszek
La littérature de l’lran contemporain.
1-2. Wrocław 1965-67.
(Prace komisji orientalistyczne j PAN, 4» 6.)
891.55
Pol. P.
■S3ŁžMaalŁfltta» Maria
Mity Królewskiej Kslągi : symbole i
wzorce mityczne w ”Szahname" / Maria
Składankowa,
Warszawa, 1981«
305
(Bissertationes Univ, Varsoviensis i
iBTT
891.985
886.1/.5
-1 (082)
-1 (082)
Tito u poeziji.
Sarajevo
1972«
Tito UTI.!)
92 Pol
s^Bo
;92 Tito
.05-861
;
*
"
Priredio: Husein TahmišSiđ.
254 p.» ili«
892.4 (09)
891.1 (09)
891.5 (09)
Pol.
-
5797
Święcicki
Julian Adolf
Historya literatury powszechnej w monografij ach.
4. Historya literatury indyjskiej. Warszawa
,
[l9ol].
5: [l-12.
Historya literatury perskiej.
War-
żydowskiej.
War-
szawa [1902].
6: 1-2, Historya literatury
szawa [1902-05].
7.
2:
Historya
1-2.
ratury
[l9os].
fi
żydowskiej.
Pol. P.
892.7
Danecki f
Janusz
Literatura i kultura w imperium kalifów
studium twórczoáói Adabowej AlMaubarrada / Janusz Danecki,
176 s.
(Dissertationes Univ, Varsoviensis i
;
202).
930 (=927)
892.7 (611)
-1
Pol. P.
Skarżyńska-Bocheńaka. Krystyna
Tradycja i nowatorstwo we współczesnej
poezji tunezyskiej / Krystyna Skarżyń-
ska-Bocheńska. Warszawa, 1980.
525 s,
(Dis sertat iones univ, Varsoviensis ) 192).
892.7
-2
Pol. P.
(620)
Machut-Mendecka.
swa
Współczesny dramat egipski lat 18701975 / Ewa Machut-Mendecka. Warszawa,
102 s.
1984.
(Prace orientalistyczne, ISSN #079-
4785 ł 28).
ISBN 35-01-05455-1
892.7
Alhadżi Umaru
Pol. P.
Piłaszewicz. Stanisław
poeta ludu
Alhadżi Timaru (1858-1954)
Hausa ; studium historyczno-literackie /
Stanisław Piłaszewicz. Warszawa, 1981.
500 s.
(Dissertationes universitatis Varsoviensis
sia > 19l).
-
896.8
Alhadżi Umaru
892.7 Buráid Ben Aę-§imma
Pol. P.
Růžička. Rudolf
Buráid Ben As-Simma. Obrae středního
-hidžäzu na úsvitě islamu. 1-). Praha
Í925-30.
(Rozpravy Ceskě akad. věd a umění.
Třída 5» 61, 67.)
Pol. P.
Chmielowska,
Danuta
Kobieta turecka w twórczoéci Nabl’ego,
Vehbi’ego i V"lsifa_= La fémmé turque
dans 1 oeuvre de Nabi, Vehbl et Vaeif /
Danutę, Chmielowska.
Warszawa, 1986,
71 s.
(Praoe orientalistyczne* ISSN 0079*
4785
*
32).
ISBN 65-01-0484Ô-4
894.35
894-55
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Poezje stroficzne AšSq-Paša.
(Materiały do studiów nad wersyfikacją turecką.)
Warszawa 19^7•
87 p., iii.
(Prace orientalistyczne PAN, 18.)
809-455 -6
894-55 -1
89405
Pol. P.
Zajączkowski, Ananjasz
Studja nad językiem staroosmaiískim.
1.
Wybrane ustępy z anatolijskotureckiego przekładu Kalili i Dimny.
2. Wybrane rozdziały z anatolijskotureckiego przekładu Koranu.
Kraków 1934-37»
(Prace komisji or jentalistyczne j PAU, 1?>
277)
8O9.435
894*33
"18/19"
Pol. K.
-
688
Blaskovics Josef
Dějiny nové turecké literatury. Praha 1953.
216 p. (Učební texty vysokých škol.)
,
894« 35 Karaosmanoglu
Pol.
P.
■SindkLđ, Slavoljub
Ratna i revolucionarna tematika u delima
Jakuba Kadrija Karaosmanoglua. Beograd 1967»
140 p.
(Monograf i.je, 15«)
\
894.5 (082.1)
Pol. P.
Seria filologia ugrofińska. Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydział
filologiczny.
1
Poznań
19&9
Erit
.
809.45 (082.1)
894*511
*
881
Pol.
(Ady, Endre)
Endre Ady.
-
6666
Materiały sesji naukowej,
zorganizowanej... 1977 r. przez Katedrę
filologii węgierskiej UW oraz Węgierski
Pod red.
instytut kultury w Warszawie.
Istvána Csapiárosa. Warszawa 1978.
183
p.
,
i 11.
894*511 Ady
894.511
s 88 4
Pol, P.
Sieroszewski Andrzej
Węgierska i polska powieść historyczna
w dobie romantyzmu. Warszawa 1976.
112 p.
(Dissertationea univ. Varsoviensis I06.)
,
,
884 -5
894.511 “5
884
'•1831/1863"
894*511
*
884
Pol.
-
7215
Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich. Pod red. Istvána
Csapiárosa. Warszawa 1978.
23>8 p.
894.511
*
884
Pol.
-
7849
Z dziejów polsko-węgierskich stosunków
historycznych i literackich / pod red.
Istvána Csapiárosa i Andrzeja Sieroszewskiego. Warszawa, 1979»
267 s.
945.8
:
943.9
894.511
;
Pol. kot.
885
Csapiáros
»
17
István
Franciszek Halas a węgierska literatura
postępowa / István Csapiáros.
[Wrocław]
1972. G. 225-240. (Nadbitka: Pamiętnik Słowiański ) 22).
885 Halas
894-511
:
885-4
Pol.
-5361
Chmel Rudolf
DokuLiterárne vzťahy slovensko-mad arské
menty z 19- a zo začiatku 20. storočia. Martin
,
’
.
1973-
438
p.
894.511
;
885.4
Pol. P.
Tradície a literárne vztahy,
Hagyomándk
és irodalmi kapcsolatok.
Zborník z konferencie o vztahoch slovenskej a madarskej literatúry v Smoleniciach,.. 1969,
Bratislava
Vedecký red. Mikuláš Bakoš.
1972.
272 p.
(Bibliotheca Slavica Slovaoa, 4.)
899.511
;
Pol.
886.1/.3
-
9789
David« Andraž
Mostovi uzajamnosti
poglavlja o
jugoslovensko-madarskim kulturnim i
književnim vezama / Andraž David.
Novi Sad, 1977.
548 a. : ili.
:
930 (497.1
s
439)
894.511
i
Csapiáros
943.8
,
Pol. P.
István
Sprawy polskie w literaturze węgierskiej epoki Oświecenia. Warszawa 1961.
180 p.
(Prace wydziału filologicznego Uniw. Warszawskiego, 2.
Z prac katedry filologii węgierskiej.)
=
894.511
:
945.8 "1865"
Csapiáros.
Pol. kot.
26
István
Powstanie styczniowe w literaturze
wągierskiej. Pp, 579-620.
[Przedruk:
Dziedzictwo literackie,]
894.511
a/Z
Pol.
Mały słownik pisarzy węgierskich.
Bożena Chicińska.
Warszawa 1977«
p., ill.
-
7579
Red.
159
894*511
Ady
(Ady, Endre)
Endre Ady.
Pol.
-
6666
Materiały sesji naukowej,
zorganizowanej...
1977 r.
przez Katedrę
filologii węgierskiej UW oraz Węgierski
Pod red.
instytut kultury w Warszawie.
Csapiárosa.
Istvána
Warszawa 1978.
183
p., ill.
894.511 J 881
894-511 Sárosy
Csapiáros«
Pol. kot.
István
poeta węgierski doby
Gyula Sárosy
romantyzmu
milosnik literatury i
narodu polskiego / István Csapiáros.
(NadDebrecen, 1962.
s. 225-246.
bitka: Publicationes Instituti philologiae slavicae Universitatis Debreceniensis j 27.)
-
-
950.8 (458
;
439)
17
894.511 -1/-9 .05=84
016
:
I«m wrí
Er
itam.
SbÍbl
leírj.
Bibliografia przekładów z literatury węgierskiej w Polsce.
1. 1821-1917, 1961-1972. Oprać, István
Csapiáros te Aleksander Korol.
1976.
Warszawa
'
!
894*511
-l/-9
*05=84
:
016
Pol. P.
Bibliografia przekładów z literatury wę2. 1918-1960.
gierskiej w Polsce.
Oprać.
Andrzej Sieroszewski przy współpracy Jana
Śląskiego.
Warszawa 19&7
151 P«
•
(Prace wydziału filologicznego Uniw. War-
szawskiego, 5*
Z prac katedry filologii
m
węgierskiej.)
Pol. P.
894*511 -3
Sieroszewski, Andrzej
Węgierska i polska powieść historyczna
w dohie romantyzmu. Warszawa 1976.
112 p.
(Dissertationea univ. Varsoviensis
884 -3
884
884
i
,
894*511
106.)
"1831/1863"
094*541
Suomalainen kirjallisuua
894*541 (09)
894.541 -822 .05=84
Pol.
P.
Zbiór
Finlandya w oświetleniu literackiem.
utworów pisarzy finlandzkich podług E. Brausewettera opracowała Gabryela Plewińska.
Warszawa 1901.
158 p.
(Biblioteka dzieł wyborowych, 205»)
\
894-541 (081)
Iwaszkiewicz
Pol.
-
6547
Jarosław
Szkice o literaturze skandynawskiej.
.
Warszawa 1977.
575
p.
859.5/. 8 (081)
894.541 (ôei
Nawrocki
,
Pol.
;
-
7796
Witold
Klasycy i współcześni í szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku / Witold Nawrocki.
Poznali, 1980.
386
s.
839-5/.8 (ost,)
Pol.
894.541 fos t)
Nawrocki.
,
-
9979
Witold
Klasycy i współcześni s
szkice o
prozie skandynawskiej XIX i XX wieku /
Witold Nawrocki.
2. wyd. zmien., uzup.
Poznań,
ISBN
1985« 415
85-210-0599-3
s.
839.5/.8
( o£ <)
Pol. P.
8 94.5*11 (082.1)
Zeszyty naukowe wydziału humanis-
tycznego : studia Scandinavica /
Uniwersytet Gdański.
6-
Gdańsk,
1984-
805.95/.98 (082.l)
809.45*1.1(082.1)
839.5/.8 (082.1)
930.8 (48)(©82.l)
Sl. Ref.
Suomen kirjailijat
Writers in Pinland
Pinlands författare
1945-1980 : Pienoiselämänkerrat, teosbibliografiat, tutkimusviitteet
Kortbiografier, verkförteckninlitteraturhänvisningar
Concise biogar,
graphies, bibliographies, research references / tóim. Maija Hirvonen et al,
Helsinki s SKS, 1985.
875 s. : kuv. (Suomalaisen KirJallisuuden Seuran toimituksia, ISSN
=
=
:
=
=
0355-1768
;
402
.
)
ISBN QSI-717-548-2
03
OI6
:
894.541
V
894.541 -1/-9 .05=84
;
016
PB. Erikoisbibl.:
kir j all isuus
Suchodolska, Ewa
Bibliografia polskich przekładów z literatury piąknej krajów skandynawskich do
Bibliography of Pol—roku 1969 włącznie
ish translatone from the literatures of
Scandinavian countries up to and including 1969 / Ewa Suchodolska, Zofia Żydanowicz,
Poznań, 1971. 324 s.
=
016
;
859.5/.8 -1/-9 .05=84
Pol.
P.
Überlegungen zűr
Nordische Tangenten
neueren Prosa skandinavischer Autoren /
herausgeben von Maria Krzysztofiak.
Poznań, 1986.
198 s.
(Seria filologia skandynawska, ISSN
0208-7255 ł 6).
:
859.5/.8 -5
894.541 -5
894•545
Klim«
Kross
Pol. P.
Dagmara
Technika wielu punktów widzenia w trzech
powieściach historycznych Jaana Krossa /
6s.
[Łódź], 1980.
(Sprawozdanie z czynności 1 posiedzeń
naukowych } 54 s 2).
Dagmara Klim,
895
895.1
Pol. P.
Průšek, Jaroslav
Cui-c’-šu: lidové zpěvy z Che-nanu.
Praha 1954»
37 p.
(Rozpravy ČSAV. Rada SV, 64:3.)
398 (=951)
895.1 K’Ü
K’ü Jüan.
Jüan
Pol.
2075
Zbiór referatów wygłoszonych na
Redaktor Witold JabWarszawa 195499 P«
sesji ku czci Poety.
łoński.
-
1
895.1 Ma
Jong
Pol. P.
Künstler, Mieczysław Jerzy
Ma Jong, vie et oeuvre. Warszawa 1969.
225 p.
(Pissertationes univ. Varsoviensis, 35*)
895*1
Wu Ching-tzu
S łupski
t
Ju-“lin
Pol. P.
Zbigniew
wai-shih,
Prđba analizy
Warszawa 1979*
204 p.
(Pissertationes univ, Varsov.
149»)
literackiej.
,
895-6 "19"
Pol.
Hilská, Vlasta & Vas il. jevová, Zdenka
Problems of modern Japanese society.
1971-
157
P.
Praha
P-
(Acta univ. Carolinae. Philologica monographia,
27TT
952 "19"
\
895*6
Tanizaki
Jun’ichirö
Pol.
P.
Melanowicz Mikołaj
Tanizaki Jun’ichirö a krąg japońskiej
tradycji rodzimej.
Rozprawa habilitacyj,
Warszawa 1976,
263 P*
(Dissertationes univ. Varsoviensis
na,
,
102.)
896.8
Alhadżi limaru.
Pol. P.
iłaszewicz. Stanisław
poeta ludu
Alhadżi Umaru (1658-1934)
Hausa s studium historyczno-literackie /
Warszawa, 1981,
Stanisław Piłaszewicz.
500 s.
(Dissertationes universitatis Varsoviensis
sla i 19l).
-

Podobne dokumenty