Wniosek o przyznanie stypendium w roku akademickim 2012/2013

Transkrypt

Wniosek o przyznanie stypendium w roku akademickim 2012/2013
Wniosek o przyznanie stypendium w roku akademickim 2012/2013
Stypendium socjalne
Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych
(UWAGA ! Druk składa się z 2 stron)
Nazwisko i imię (wypełnić literami drukowanymi)
EKO
PED
GOSP.PRZEST
ZDR.Pub
Kierunek studiów (odpowiedni zakreślić)
..............................
Specjalność
Nr albumu
studia:
stacjonarne
I lic, II lic, III lic. I mgr, II mgr
rok studiów w roku ak. 2012/13(odpowiedni zakreślić)
niestacjonarne
(właściwe zakreślić)
Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
( w poniższej tabeli nie należy uwzględniać nazwiska studenta składającego wniosek):
L.p.
Nazwisko i imię
Rok
Stopień
urodz. pokrewieństwa
Miejsce pracy lub nauki (szkoła,
rok nauki)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mój nr konta bankowego:
(wypełnia się obowiązkowo)
Oświadczam, że nie ubiegam się o pomoc materialną w innej uczelni oraz na innym kierunku WSETiNS
………………………………………
podpis wnioskodawcy
Świadomy odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdziwych danych – w szczególności możliwości wydalenia z uczelni
i konieczności zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane
w nich zawarte dotyczące dochodów mojej rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym są kompletne i zgodne ze
stanem faktycznym. Zobowiązuję się poinformować o zmianach mojej sytuacji rodzinnej i majątkowej.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r.(Dz.U. z 2002r.Nr 101 poz.926 z późn.zmianami) wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez WSETiNS danych osobowych zawartych we wniosku.
Równocześnie pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że w roku 2011 otrzymywałem(am) dochody niepodlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym z pracy za granicą.
Wysokość tych dochodów za rok 2011 wyniosła ………………………………….(w przypadku nieosiągania w/w
dochodów wpisać kwotę 0)
…………………………………………
podpis wnioskodawcy
WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIEKANATU:
Potwierdzam kompletność wymaganych dokumentów oraz wysokość średniego miesięcznego dochodu netto w rodzinie
wnioskodawcy , który wynosi: .....................................zł
……………………………………….
Podpis pracownika dziekanatu
POUCZENIE
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1.
a)
Student ubiegający się o pomoc materialną zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
wypełniony wniosek o przyznanie pomocy materialnej z wyliczeniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym studenta i ze
wskazaniem stopnia pokrewieństwa. We wniosku nie uwzględnia się dorosłego, samodzielnego finansowo rodzeństwa ani krewnych za wyjątkiem
rodzeństwa niepełnosprawnego bez względu na wiek;
b)
oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu w roku 2011 dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
c)
oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów;
d)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok 2011
- studenta,
- rodziców lub małżonka
- dorosłego rodzeństwa pod warunkiem pobierania przez niego nauki;
e) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie powinno zawierać informacje o: wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. Do
oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym,
z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z Art. 179 ust. 5 ustawy do dochodu nie wlicza się:
- dochodów studenta , jeśli jest on samodzielny finansowo,
- świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy,
- stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach funduszy strukturalnych UE, niepodlegających zwrotowi środków
pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- świadczeń z pomocy społecznej (tj, zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.)
f) zaświadczenia ze szkół uczącego się rodzeństwa - do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;
g) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego studenta i rodziny (Art. 179. ust 7 ustawy). Dochód ten ustala się na podstawie powierzchni
użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969z późn. zm.) W
przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się;
h) odpis lub poświadczona kserokopia aktu urodzenia członków rodziny, którzy nie ukończyli 7 roku życia;
i) odpis lub poświadczona kserokopia aktu zgonu rodzica lub małżonka;
j) odpis lub poświadczona kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz studenta;
2.
Student starający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa aktualne orzeczenie organu właściwego ds. orzekania o niepełnosprawności.
3.
Student jest samodzielny finansowo, jeśli on lub jego małżonek spełniają łącznie następujące warunki:
- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
- jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie
odrębnych przepisów (MP z 2009 roku Nr 48 poz. 709) Za 2011 r wynosił on 1386zł brutto.
4.
W przypadku małżeństw studenckich, które nie są samodzielne finansowo, stypendium socjalne może być przyznane na podstawie dochodów w rodzinie
jednego z małżonków i po dostarczeniu aktualnego zaświadczenia o pobieraniu nauki przez małżonka, aktu małżeństwa oraz poświadczenia o wspólnym
zamieszkaniu z rodzicami i wysokości ich dochodu
5.
Student, który zawarł związek małżeński i nie jest samodzielny finansowo, a współmałżonek nie jest studentem i nie posiada żadnych źródeł dochodu, może
otrzymać stypendium socjalne na podstawie dochodów swoich rodziców. Do wspólnego gospodarstwa student może wówczas wliczyć współmałżonka oraz
dziecko. Warunkiem jest dostarczenie dodatkowo zaświadczenia potwierdzającego wspólne zameldowanie.
6.
W przypadku śmierci rodzica lub utraty źródła dochodu wysokość stypendium socjalnego może być ustalona ponownie. Podstawą takiego ustalenia jest
dostarczenie przez studenta dokumentów o dochodzie rodziny pomniejszonego o utracony dochód.
7.
W przypadku, gdy jedno z rodziców studenta nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem
udokumentowania, że osoba ta jest ubezpieczona przez drugiego z małżonków.
8.
Jeżeli złożony we wskazanym terminie wniosek ma braki formalne, komisja stypendialna wzywa studenta do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (wezwanie może mieć przewidzianą prawem
formę, w tym także rozmowy telefonicznej – dowodem jest sporządzenie notatki służbowej lub przesyłki pocztowej – wówczas datę otrzymania liczy się od
daty stempla pocztowego).
9. Wniosek złożony po ustalonym terminie podlega rozpatrzeniu, przyznanie pomocy materialnej następuje od daty złożenia wniosku.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
- studenta,
- małżonka studenta, a także będące na ich utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci
niepełnosprawne bez względu na wiek,
- rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające
naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
2. Rodzeństwo uczące się w systemie niestacjonarnym może być brane pod uwagę tylko w przypadku udokumentowania przez Urząd
Skarbowy braku dochodu.
3. Miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawnionego do ubiegania się
o stypendium nie może być wyższa niż 700zł netto za rok 2011( zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej
WSETiNS).
4. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej o 10%
wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Zwiększone stypendium socjalne może dostać również
student studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki z niepracującym
małżonkiem lub dzieckiem studenta.
5. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, któremu z przyczyn losowych znacznie pogorszyła się sytuacja materialna.
Świadczenie to przysługuje, jeśli pogorszenie sytuacji materialnej jest spowodowane zdarzeniem losowym, np. śmierć lub ciężka choroba
członka rodziny, klęski żywiołowe i in.
6. Wszystkie zaświadczenia i potwierdzenia muszą być przedłożone do wglądu w oryginale lub odpisie notarialnym. Dopuszcza się składanie
kserokopii pod warunkiem okazania oryginału osobie przyjmującej dokumenty.
7. Wnioski należy składać w DZIEKANACIE do 15 października 2012r lub do 15 dnia kolejnych miesięcy
Niekompletne wnioski muszą być uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia, w przeciwnym razie nie będą rozpatrywane!
DECYZJA UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ:
Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz.1365z późniejszymi
zmianami), oraz Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSETiNS w Kielcach po rozpatrzeniu wniosku
Pana(i)
………………………………………………………………………… nr albumu …………………….
Uczelniana Komisja Stypendialna w roku akademickim 2012/2013
(w okresie od 30 października 2012 do 30 lipca 2013)
- przyznaje stypendium (*socjalne; specjalne;) w wysokości …………….zł *
- nie przyznaje stypendium* * niepotrzebne skreślić
Uzasadnienie decyzji:
Ze złożonych przez Pana/Panią dokumentów wynika, że dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniósł
…………..zł. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 30 maja 2012r. kwota ta uprawnia do pobierania stypendium w wys.
podanej wyżej / nie uprawnia do pobierania stypendium.*
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji
……………………………………..……………….
Decyzję otrzymałem w dniu: data i podpis studenta
…….………. ………………………………………………
data i podpis przewodniczącego Komisji