Nauki pomocnicze

Komentarze

Transkrypt

Nauki pomocnicze
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Nauki pomocnicze
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
PPWSZ - FP - 1 – 17 – s
FILOLOGIA POLSKA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
PROFIL PRAKTYCZNY
ROK I
SEMESTR 1
30 godz. ćwiczeń
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
7
8
9
Pracochłonność
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
10
Cel przedmiotu
11
Efekty
kształcenia
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
30
Konsultacje
obowiązkowe
12
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
14
Wykaz
literatury
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
20
30
30
Inne
10
Dr Maciej Rak
Dr Maciej Rak
Wiedza na temat podstawowego zapisu bibliograficznego
Zaznajomienie studentów z bibliografią, księgoznawstwem i tekstologią jako
zasadniczymi naukami pomocniczymi historii literatury. Przekazanie wiedzy na temat
przygotowania przypisów i bibliografii.
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
Odniesienie do efektów
efektów
obszarowych
społeczne)
kierunkowych
1.Student zna terminy z zakresu nauk
K_W02
H1P_W02, H1P_W04
pomocniczych historii literatury.
K_U02
H1P_U02, H1P_U03
H1P_U10, H1P_U12
2.Podaje podstawowe źródła informacji w
K_U04
pracy polonisty oraz sporządza opis
H1P_U03, H1P_U09,
bibliograficzny różnego typu teksów.
H1P_U12
3.Rozwija swoją wiedzę na temat
funkcjonowania dzieła literackiego w
systemie kultury
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Egzaminy
Praca własna studenta
Efekt kształcenia
1-3
K_U06
H1P_U01, H1P_U11
K_K01
K_K03
H1P_K01
H1P_K03
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Pisemne kolokwia zaliczeniowe
Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu bibliografii, księgoznawstwa i tekstologii.
Szczegółowe zagadnienia to: umiejętność sporządzania bibliografii; opis książek,
czasopism, tomów zbiorowych; transliteracja tytułów zapisanych cyrylicą;
przygotowanie przypisów tradycyjnych i harwardzkich; cytaty – aspekt prawny;
streszczenie; słowa klucze; spis treści; korzystanie z biblioteki tradycyjnej i
internetowych (biblioteki cyfrowe); pozyskiwanie informacji bibliograficznych z
Internetu.
Czachowska J., R. Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki,
muzea literackie, Wrocław 1989.
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Ptaszycki S., Encyklopedia nauk pomocniczych historii i literatury polskiej, Lublin
1921.
Budzyk K., Studia z zakresu nauk pomocniczych i historii literatury polskiej, t. 1,
Wrocław 1956.
Dahl S., Dzieje książki, tł. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy, Wrocław- WarszawaKraków 1965.
Korpała J., Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.
Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych, Warszawa 1988.

Podobne dokumenty