TABL. 40. TURYSTYKA W PARKACH NARODOWYCHa W 2006 R

Transkrypt

TABL. 40. TURYSTYKA W PARKACH NARODOWYCHa W 2006 R
TABL. 40.
a
TURYSTYKA W PARKACH NARODOWYCH W 2006 R.
a
TOURISM IN NATIONAL PARKS IN 2006
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
Park Narodowy
National Park
Babiogórski
Gorczański
Ojcowski
Pieniński
Tatrzański
Obiekty turystyczne:
Tourist facilities:
domy wczasowe ........................................
excursion hostels
–
–
1
–
14
schroniska .................................................
shelters
1
–
–
–
8
kempingi, biwaki ........................................
camping sites, tent camp sites
1
2
3
–
3
Schrony przeciwdeszczowe ........................
Rain shelters
–
–
1
3
–
Ścieżki dydaktyczne ....................................
Didactic trails
8
9
2
–
2
Szlaki turystyczne w km ..............................
Tourist trails in km
53,0
105,1
23,0
34,7
275,0
Nartostrady w km ........................................
Ski trails in km
6,0
1,2
–
–
22,0
in thous. .............................
per 1 ha ..............................
81,0
24,0
50,0
7,1
400,0
186,0
763,0
325,0
2678,5
126,5
Osoby zwiedzające muzea w tys. ...............
Museum visitors in thous.
11,0
24,0
3,0
b
31,0
Turyści
w tys.
na 1 ha
Tourists
a Z siedzibą dyrekcji na terenie województwa. b Sala ekspozycyjna.
a With the direction’s head office in the voivodship. b Exhibition hall.
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Środowiska.
S o u r c e: data of the Ministry of Environment.
377,1