S1629 - S1635

Transkrypt

S1629 - S1635
S1629 - S1635
6
BRUGSANVISNING
2
4
OPERATING MANUAL
20
1
GEBRUIKSAANWIJZING
38
:
INSTRUKCJA OBSŁUGI
56
TR
KULLANIM KILAVUZU
74
Kære fru, hr..
Hjertelig til lykke med købet af dit klimaanlæg. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du
kan have fornøjelse af i mange år, hvis du bruger klimaanlægget på forsvarlig vis. Læs
derfor denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, så dit klimaanlæg får en optimal
levetid. På fabrikantens vegne giver vi to års garanti på materiale- og produktionsfejl.
Vi ønsker dig god fornøjelse med det forbedrede indeklima, som dit klimaanlæg
tilvejebringer.
Med venlig hilsen
PVG International b.v.
Kundeserviceafdelingen
1 LÆS FØRST BRUGERVEJLEDNINGEN.
2 KONTAKT DIN FORHANDLER, HVIS DU ER I TVIVL.
6
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
A
Sikkerhedsanvisninger
4
B
Dele og funktioner
5
C
Før ibrugtagningen
7
D
Brugsanvisninger
8
E
Luftfilter
15
F
Vedligeholdelse
15
G
Afhjælpning af forstyrrelser
17
H
Garantibestemmelser
18
I
Tekniske data
19
6
3
A
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
G
Apparatet skal installeres i overensstemmelse med lokale forskrifter, bestemmelser og standarder. Det må
kun bruges i tørre lokaler inde i huset. Kontroller netspændingen. Apparatet må kun tilsluttes en jordet
stikkontakt, 220 - 240 V. / 50 Hz.
VIGTIGT
Apparatet SKAL altid sluttes til en jordet stikkontakt. Apparatet må ikke sluttes til en stikkontakt
uden jordforbindelse. Stikkontakten skal sidde på et sted, der er let tilgængeligt, når apparatet er
tilsluttet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne.
Før apparatet tilsluttes, skal du kontrollere, at:
•
netspændingen stemmer overens med den på typepladen;
•
stikkontakt og strømforsyning er egnet til apparatet;
•
stikket passer i stikkontakten;
•
apparatet står på en stabil og plan flade.
Er du i tvivl, bør du få en autoriseret fagmand til at kontrollere det elektriske anlæg.
•
Dette apparat er produceret ifølge EU-sikkerhedsstandarderne. Du bør dog, som med ethvert andet
elektrisk apparat, behandle det med omhu.
•
Gitteret foran luftindtaget og luftudløbet må ikke tildækkes.
•
Tøm vandreservoiret, før du flytter apparatet.
•
Sørg for, at apparatet ikke kommer i berøring med kemikalier.
•
Apparatet må aldrig komme i kontakt med vand, sprøjtes med vand eller sænkes ned i vand.
•
Stik ikke genstande ind i apparatets åbninger.
•
Tag altid stikket ud af stikkontakten, før apparatet eller en del heraf skal rengøres eller udskiftes.
•
Apparatet må ALDRIG tilsluttes med en forlængerledning. Hvis der ikke er en egnet stikkontakt med
jordforbindelse i nærheden, skal en sådan installeres af en autoriseret elektriker.
•
•
Vær altid forsigtig med børn i nærheden af apparatet, ligesom ved alle andre elektriske apparater.
Eventuelle reparationer skal altid udføres af en autoriseret servicemontør eller din leverandør. Følg vedligeholdelsesanvisningerne.
•
Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
•
Et beskadiget kabel må kun udskiftes af leverandøren eller af en kompetent person / et kompetent
servicepunkt.
6
4
G
BEMÆRK!
• Apparatet må aldrig bruges med et beskadiget kabel eller stik. Sæt ikke
pres på kablet og undgå berøring med skarpe kanter.
• anvisningerne ikke følges, bortfalder garantien måske.
B
DELE OG FUNKTIONER
Udendørs enhed
Ledning og tilslutningskabel
Luftindtag
Udløbsslange
Luftudløb*
Jordtilslutning
*
Ved afkøling blæses der varm luft
ud, ved opvarmning kold luft.
Indendørs enhed
Gitter for luftindtag
Aktivt kulfilter
Gazefilter
Luftudløb **
Enzymfilter
OUTDOOR UNIT
Signalmodtager,
fjernbetjening ***
Vandret lamel
Lodret lamel
** Luftstrømmens retning kan reguleres med de vandrette og lodrette
lameller.
*** Pibetonen betyder, at signaloverførslen mellem fjernbetjeningen
og den indendørs enhed er optimal.
Betjeningspanel
1.
NØDAFBRYDER (MANUEL). Til betjening af enheden, når fjernbetjeningen ikke virker.
2.
STRØMINDIKATORLAMPE, lyser når strømtilførslen er sat til.
3.
TIMER. Timerlampe lyser i den indstillede tid.
4.
OPERATE. Lampen lyser, når enheden er sat til.
Automatisk genoprettelsesfunktion
Ved en strømforstyrrelse under driften gemmes driftsmodusen fra dette øjeblik automatisk. 3~4 minutter
efter at strømforsyningen er genoprettet, starter enheden automatisk i den samme driftsmodus (3~4 minutters ventetid for at beskytte kompressoren).
6
5
G
BEMÆRK!
• På grund af den automatiske genoprettelse, starter enheden igen automatisk (også selv om
dette ikke ønskes) efter en strømafbrydelse under driften, når du igen stikker stikket i
stikkontakten.
• Når enheden ikke skal bruges i længere tid, slukkes den med fjernbetjeningen, og stikket
trækkes ud af stikkontakten.
Fjernbetjening
1 TRANSMITTER
Sender signaler til modtageren i den
indendørs enhed.
2 INDIKATOR FOR VENTILATORHASTIGHED
k VENTILATORHASTIGHEDSKNAP
Viser den ventilatorhastighed, som er valgt
vha. ventilatorhastighedsknappen.
Indstillet på “AUTO” skifter ventilatorhastigheden automatisk afhængigt af forskellen mellem den indstillede temperatur
og værelsets temperatur.
Til justering af ventilatorhastigheden.
Indikatoren springer fra “L” (Low), til “M”
(Medium), “H” (High), og “AUTO” for hvert
tryk på knappen.
3 DRIFTSINDIKATOR
Viser den aktuelle driftsmodus.
4 TIDSVISNING
Viser aktuel tid eller timer.
5 TIMERMODUSINDIKATOR
ON: Klimaanlægget starter til den indstillede tid.
OFF: Klimaanlægget standser til den indstillede tid.
6 TEMPERATURVISNING
Viser den indstillede temperatur.
7 SIGNALINDIKATOR
Lyser, når der sendes et signal.
8 TEMPERATURINDSTILLINGSKNAPPER
For hvert tryk på knappen går den
indstillede temperatur 1°C op.
For hvert tryk på knappen går den
indstillede temperatur 1°C ned.
9 GITTERKNAP (lamel)
Luftstrømmens retning kan ændres vandret (op / ned) for hvert tryk på knappen.
G
6
6
BEMÆRKNING
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00
• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00
j IONIZER-KNAP
Genererer negative ioner.
Strømindikatorlampen er rød.
l DRIFTSMODUSKNAP
Til indstilling af driftsmodus. Indikatoren
for driftsmodus springer fra
(Automatisk), til
(Afkøling),
(Tør), (Cirkulation) og
(Opvarmning) for hvert tryk på knappen.*
m TIME ADJ KNAP
Tryk på knappen “TIME ADJ” for at justere
den aktuelle tid eller indstille timeren.
n
,
KNAPPER
Tryk på disse knapper for at justere tiden
eller indstille timeren.
Frem
Tilbage
Når knappen holdes fast, springer tiden
med intervaller på 10 minutter.
o TIMER FIXINGKNAPPER
Tryk på disse knapper for at sætte timeren
på ON (til) eller OFF (fra).
p SLEEP-KNAP
Tryk på denne knap for at indstille på
Sovetilstand.
q ON/OFF-KNAP
Til: ét tryk på knappen,
Fra: ved det næste tryk.
C
FØR IBRUGTAGNINGEN
1. Sætte batterier i fjernbetjeningen
Sætte batterier i
Tag låget af i pilens retning.
Sæt de nye batterier i som angivet (husk at anbringe positive (+) og negative poler
G
(-) i den rigtige retning). Skub låget på plads igen.
BEMÆRKNING
Brug 2 AAA (1,5 volt) batterier. Brug ikke genopladelige batterier. Udskift de gamle batterier med
nye af samme type (se ovenstående), når LCD-skærmen bliver svagere.
Opbevaring af fjernbetjening og tip om brugen
Fjernbetjeningen kan opbevares i en holder, der monteres på væggen. Denne holder leveres sammen med
apparatet.
Brug af fjernbetjeningen
Ret fjernbetjeningen mod signalmodtageren på klimaanlæggets indendørs enhed. På denne måde kan
klimaanlægget betjenes fra en afstand på cirka 7 meter.
2. Anbringe filtre
Dette klimaanlæg er forsynet med et 3-lags filtersystem, der renser den cirkulerende luft:
•
Gazefilter: fjerner større støvpartikler.
•
Enzymfilter: neutraliserer omkringsvævende mikro-organismer.
•
Aktivt kulfilter: fjerner ubehagelig luft.
a. Åbn frontpanelet ved at trække det opad.
b. Fjern forsigtigt gazefiltrene. Skub den midterste træklæbe på hver filterholder
lidt opad, indtil den går op, og tag filtrene ud.
Luftfilter
Enzymfilter
c.
Sæt det aktive kulfilter og enzymfilteret i begge sider af klimaanlægget i filterholderen.
Aktivt kulfilter
d. Anbring gazefiltrene i rillerne ( “FORSIDE/FRONT” vendt udad). Vær opmærksom på, at filtrene skal sættes helt korrekt på plads igen. Hvis filtrene ikke er
Gaze
filter
anbragt rigtigt, kan der opstå forstyrrelser.
e. Luk frontpanelet.
6
7
D
BRUGSANVISNINGER
Indstille aktuel tid
Eksempel: indstille til 3:50 p.m.
1.
Tryk 1x på knappen “TIME ADJ”
2.
Tilpas tiden med “+”, “-“ knapperne. Når du holder fast i knappen, springer
tiden med 10 minutters interval.
3.
Tryk 3x på knappen “TIME ADJ” Det aktuelle tidspunkt kommer frem på
skærmen. Tidsindstillingen er gemt.
G
BEMÆRKNING
Selv om aktuel tid ikke er indstillet, kan du bruge alle funktioner, dog
ikke “Timer operation”.
Cirkulationsfunktion
Når der bruges en anden opvarmningskilde, trækker den varme luft opad i rummet.
Ved at bruge funktionen “Circulation” ophæves temperaturforskellen mellem de
øverste og de nederste luftlag. Dermed bliver opvarmningen mere effektiv.
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
2.
Indstil driftsmodusen, luftcirkulation ved at trykke på driftsmodusknappen.
3.
Juster den indstillede temperatur ved at trykke på temperaturindstillingsknapperne. Når værelsets temperaturer har nået den indstillede temperatur,
begynder luften at cirkulere.
4.
Ventilatorhastigheden justeres ved at trykke på ventilatorhastighedsknappen. Når MODUS er indstillet til “AUTO”, ændres ventilatorhastigheden
automatisk.
G
6
8
ADVARSEL!
• Stil ingen opvarmningskilder under den indendørs enhed eller fjernbetjeningen.
• Luftstrømmen må ikke have retning direkte mod opvarmningskilder.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Afkøling/tørring
1.
Tryk på TIL/FRA-knappen.
2.
Indstil driftsmodusen til Afkøling,
, Opvarmning
eller Tørring
, ved at
trykke på driftsmodusknappen.
3.
Tilpas temperaturen ved at trykke på indstillingsknapperne for temperatur.
Temperaturen indstilles mellem: 16~30°C med 1°C pr. trin.
4.
Ventilatorhastigheden justeres ved at trykke på ventilatorhastighedsknappen.
Når MODUS er indstillet til “AUTO”, ændres ventilatorhastigheden automatisk.
G
BEMÆRKNING!
• Hvis enheden i længere tid afkøler og tørrer i omgivelser med en høj fugtighedsgrad (vinduer
og døre står åbne), kan der dannes fugtdråber på den indendørs enhed. Det lækkende vand
kan skade gulvbelægning eller parketgulve.
• Hvis driftsmodusen Tørring er indstillet til en lav temperatur, føles luftstrømmen kold.
• I driftsmodusen Tørring køler systemet, til værelsets temperatur er 1~2°C over den indstillede
temperatur, og skifter med mellemrum over på “LO” (lav) ventilatorhastighed, uanset hvilken
hastighed der er indstillet.
• Under “Tørring” slår den indendørs enhed fra i 3 minutter, når den indstillede temperatur er
nået.
• Under opvarmning kan den udendørs enhed fryse og opvarmningskapaciteten gå ned.
Enheden holder op med at varme og stiller automatisk om til optøning. Under optøningen
virker ventilatorerne på den indendørs og den udendørs enhed ikke.
• Hvis varmeveksleren ikke bliver varm nok, standser luftcirkulationen for at forhindre, at der
strømmer kold luft ind.
Automatisk driftsmodus
Klimaanlægget vælger ved starten driftsmodusen automatisk (afkøling, tørring, opvarmning) ud fra den
temperatur, der er indstillet for værelset.
•
Klimaanlægget starter igen i den forrige driftsmodus, hvis automatisk drift begynder igen inden for 3
timer efter, at den er slået fra.
•
Tilpasse driftsmodus. Computeren kontrollerer og sammenligner med regelmæssige mellemrum værelsets temperatur, når kompressoren er afbrudt, og tilpasser driftsmodusen.
6
9
1.
2.
Tryk på ON/OFF-knappen.
Indstil driftsmodusen til Automatisk “AUTO” ved at trykke på driftsmodusknappen.
3.
Tilpas temperaturen ved at trykke på indstillingsknapperne for temperatur.
4.
Tilpas ventilatorhastigheden ved at trykke på den tilsvarende knap. Når
denne funktion er indstillet på “AUTO”, tilpasses hastigheden automatisk.
G
BEMÆRKNING
Hvis du vil annullere den automatisk valgte driftsmodus, kan du indstille driftsmodusen igen med
knapperne til afkøling, tørring og opvarmning.
Negative ioner-modus
Denne funktion er kun tilgængelig, når klimaanlægget er i drift.
1.
Tryk på knappen ON/OFF.
2.
Tryk på ”Ion”-knappen.
Tryk på knappen til negativ ioniseringstilstand for at afbryde denne funktion.
6
10
Indstille luftstrømmens retning
Tilpasse vandret lamel
Når der trykkes på ON/OFF-knappen, ændres den vandrette lamels stilling automatisk.
Under afkøling,
tørrefunktion
Niveau
Cirka 10°
Under cirkulation,
opvarmningsfunktion
Niveau
Cirka 60°
Niveau
Niveau
Cirka 10°
Cirka 45°
Cirka 10°
Cirka 60°
Vende luftstrømmen
Når der trykkes én gang på lamel-knappen, ændres den vandrette lamels stilling
(om adgang: se tegning).
Sætte luftstrømmens retning fast
Når der trykkes på lamel-knappen igen, sættes den vandrette lamel fast, og stillingen gemmes. Når der igen tændes for enheden, står lamellen automatisk i den
samme stilling.
G
BEMÆRKNING!
• Hvis enheden afbrydes, lukker den vandrette lamel automatisk for luftudløbet.
• Drej ikke den vandrette lamel manuelt, for at undgå beskadigelser må der kun ændres stilling
vha. fjernbetjeningen. Hvis lamellen ikke virker, som det skal, standses apparatet og startes op
igen.
• Under afkøling eller tørring må den vandrette lamel ikke være rettet nedad i for lang tid, da
der så kan dannes fugtdråber på luftudløbet. Selv om lamelretningen er inden for det angivne
område, ændrer den vandrette lamel position efter en times forløb (10 grader).
Tilpasning af lodret lamel
Den lodrette lamels stilling ændres ved at forskyde indstillingstappene
manuelt. Hvis den lodrette lamel ved en høj fugtighedsgrad er vendt helt
til højre eller til venstre, kan der dannes fugtdråber på luftudløbet.
6
11
Tidsindstilling
Kontroller det aktuelle klokkeslæt før du indstiller timeren. Når timeren er indstillet, gemmer fjernbetjeningen indstillingerne. Næste gang kan du bruge den samme timermodus ved at trykke på ON/ OFF-knappen og Timer-indstillingsknappen (“ON/OFF Timer”).
Du kan bruge den kombinerede funktion “ON Timer” og “OFF Timer”.
“ON Timer”
Eksempel: Indstil “ON Timer” til 7 a.m.
Enheden starter til den indstillede tid.
Programmere “ON Time”
1.
Tryk to gange på knappen “TIME ADJ”.
2.
Indstil tiden med knappen.
Tiden springer med intervaller på 10
minutter. Hold knappen fast for at scrolle hurtigt.
3.
Tryk to gange på knappen “TIME ADJ”. “ON Time” er indstillet, og det aktuelle klokkeslæt vises igen.
4.
Tryk på Timer-indstillingsknappen “ON”. “ON Time” kommer frem på skærmen i 2 sekunder, hvorefter det aktuelle klokkeslæt igen vises.
Ophæve “ON Time”
Tryk på Timer-indstillingsknappen “ON”. Timerlampen for den indendørs enhed slukkes.
6
12
“OFF Timer”
Eksempel: Indstil “OFF Timer” til 10 p.m.
Enheden starter til den indstillede tid.
Programmere “OFF Time”
1.
Tryk 3 gange på knappen “TIME”.
2.
Indstil tiden med knappen.
Tiden springer med intervaller på 10
minutter. Hold knappen fast for at scrolle hurtigt.
3.
Tryk én gang på knappen “TIME ADJ”. “OFF Time” er indstillet, og det aktuelle klokkeslæt vises igen.
4.
Tryk på Timer-indstillingsknappen “ON”. “ON Time” vises i 2 sekunder, derefter kommer det aktuelle klokkeslæt frem.
Ophæve “OFF Time”
Tryk på Timer-indstillingsknappen “OFF”. Timerlampen for den indendørs enhed slukkes.
“SLEEP Timer”
Ved at trykke på denne knap, starter den timermodus, der på det indstillede tidspunkt afbryder enheden
for at forhindre, at du udsættes for en for høj eller for lav temperatur.
Tryk på “SLEEP” knappen, mens anlægget er i gang.
Den indstillede tid gentager den følgende modus, når du trykker på knappen:
Continu (vedvarende) drift (Sovetilstand: OFF). Enheden slår fra, når den indstillede tid er gået.
6
13
Kendetegn for Sleep Timer
Under afkøling
Når Sleep Timer er aktiv, stiger den indstillede temperatur efter 30 minutters forløb
med 0,6°C, efter de næste 30 minutters forløb stiger temperaturen igen med 0,6°C.
Under opvarmning
Når Sleep Timer er aktiv, falder den indstillede temperatur efter 30 minutters forløb
med 0,6°C, efter de næste 30 minutters forløb falder temperaturen igen med 0,6°C.
Nødstop og testfunktion
Nødstopfunktion
•
Nødstopfunktionen bruges kun, når fjernbetjeningen ikke virker.
•
Tryk på nødafbryderen, du hører en pibelyd, og funktionen er tilkoblet.
•
Nødstopfunktionen er forindstillet til de følgende to driftsmodi og kun baseret på værelsets temperatur
på det tidspunkt, hvor den ovennævnte situation forekommer.
Temperatur
Driftsmodus
Indstillet
temperatur
Timer-modus
Luftstrøm
Over 23°C
Afkøling
26°C
Vedvarende
Automatisk
Opvarmning
23°C
Vedvarende
Automatisk
G
Under 23°C
BEMÆRKNING
Hvis nødstopfunktionen er aktiv ved en temperatur på over 23°C og under 26°C, sæt da enheden
i “cooling mode” uden virkelig “cooling”. Driftsmodusen Tørring kan ikke aktiveres.
Testfunktion
•
Brug nødafbryderen.
•
Test-driftsmodusen bruges kun i særlige tilfælde, for eksempel hvis du skal teste kølefunktionen, og
værelsets temperatur er under 16°C.
•
Tryk på nødafbryderen. Efter pibetonen holdes afbryderen fast i godt 5 sekunder (ikke længere end 10
sekunder), til du hører to pibetoner. Slip afbryderen, test-driftsmodusen er aktiv.
•
Test-driftsmodusen holder klimaanlægget i drift i “cooling” modus med luftstrømshastigheden på “Hi”,
efter 30 minutters forløb standser denne testcyklus automatisk.
Afbryde Nødstop eller Testfunktion
•
Du kan slå disse funktioner fra med fjernbetjeningen eller manuelt ved efter pibetonen igen at trykke
på afbryderen.
•
Når du afslutter vha. fjernbetjeningen, indstilles enheden automatisk på fjernbetjening igen.
6
14
E
LUFTFILTER
Dette klimaanlæg er forsynet med et 3-lags filtersystem, der renser den cirkulerende luft.
a.
Gazefilter: fjerner større støvpartikler.
G
b.
Enzymfilter: neutraliserer omkringsvævende mikro-organismer.
c.
Aktivt kulfilter: fjerner ubehagelig luft.
BEMÆRKNING
Det aktive kulfilter og enzymfilteret leveres i en plasticpakning. Fjern plasticposerne og sæt
filtrene i (se kapitel B). Filtrene renser den omgivende luft.
Filterholderen bag på enheden kan åbnes, så kul- og enzymfiltrene kan sættes i eller udskiftes. Gazefilteret
er en del af filterholderen.
a.
Gazefilteret skal jævnligt gøres rent med en støvsuger, så luftstrømmen ikke spærres.
b.
Enzymfilteret skal udskiftes hver 4. - 6. måned. Enzymfilterets holdbarhed begrænses af udsædvanlige
G
ekstra tilsmudsende omstændigheder, smuds, ombygning, cigaretrøg osv.
c.
F
Det aktive kulfilter kan renses med en støvsuger, men bør udskiftes sammen med enzymfilteret.
BEMÆRKNING
• Filtrene udskiftes 2 -3 x om året med nye. De gamle filtre kan smides ud med det almindelige
husholdningsaffald.
• Nye filtre fås hos din leverandør.
• Enheden kan fungere uden enzym- og aktivt kulfilter, men luften bliver da ikke renset. Dette
skader ikke enheden.
RENGØRING
Rengøring af frontpanelet
1.
Sluk for enheden og træk stikket ud af stikkontakten.
2.
Hold frontpanelet i position “a” og træk det opad.
3.
Rens det med en blød, tør klud. Hårdnakket smuds fjernes med håndvarmt
vand (maks. 30° C).
4.
Brug ikke stærke rengøringsmidler som rensebenzin, benzin, malingsfortyn
der eller skuremidler til at fjerne smudset med.
5.
Sprøjt aldrig vand ind i den indendørs enhed. Farligt!
6.
Sæt frontpanelet på plads og luk det ved at skubbe position “b” nedad.
6
15
Rengøring af gazefilter
Gazefilteret bør gøres rent med regelmæssige mellemrum (cirka hver anden uge).
Gå således til værks:
1.
Sluk helt for enheden.
-
Åbn forpanelet (a).
-
Træk forsigtigt filteret ind imod dig.
-
Grib fat i håndtaget og skub filtrene ud.
2.
Rengøring af gazefiltre
Fjern støv med en støvsuger. Hårdnakket smuds kan fjernes med håndvarmt vand. Lad derefter filtrene
G
tørre godt, læg dem ikke i direkte sollys.
3.
Luk frontpanelet.
BEMÆRKNING
Klimaanlægget må aldrig bruges uden gazefilter.
Vedligeholdelse af negativ iongenerator (to gange om året)
G
1.
Sluk for enheden og træk stikket ud af stikkontakten.
ADVARSEL!
Kontroller at der er slukket for enheden.
2.
Åbn forsigtigt den vandrette lamel manuelt.
3.
Fjern støvrester på og omkring generatoren. Oversiden på metalnålen i
generatoren børstes forsigtigt ren med en kunststof-(tand)børste. Brug ikke
en børste eller pensel, der fnugger.
4.
Luk forsigtigt den vandrette lamel. Stik stikket i stikkontakten igen, og klimaanlægget er klar til brug.
6
16
G
AFHJÆLPNING AF FORSTYRRELSER
De problemer der omtales i det følgende tyder ikke altid på en fejl. Kontroller nedenstående punkter, før
du kontakter kundeservice:
Problem
Årsag / Løsning
Stikket sidder ikke fast i stikkontakten.
Enheden fungerer ikke
Batterierne i fjernbetjeningen er tomme.
Sikkerhedstilstanden er aktiveret, eller stoppet er ødelagt.
Indtags- eller udløbsristene er blokerede.
Ingen afkøling eller opvarmning
Er temperaturen rigtigt indstillet?
Er gazefilteret tilsmudset?
Enheden fungerer ikke effektivt
Forstyrrelser (på grund af statisk elektricitet eller uregelmæssig
strømtilførsel) ødelægger den effektive virkning. Gør i dette
tilfælde følgende: Træk stikket ud af stikkontakten, vent 2-3
sekunder og sæt det i igen.
Tænd ikke straks.
Vent 2-3 minutter efter at have afbrudt.
Ubehagelig lugt.
Lugten kan skyldes madlavningslugte, cigaretrøg osv. Enheden
blæser den indstrømmende luft ud igen
Skyldes kølevæske i klimaanlægget: Dette er ikke en fejl.
Lyd af strømmende vand.
Lyd af optøning under opvarmning.
En knagende lyd.
Kan skyldes, at frontpanelet trækker sig sammen/udvider sig som
følge af temperaturændringer.
Der dannes kondensvand, hvis værelsets temperatur bliver
Der kommer kondensvand/fugtig luft ud af
ekstremt lavere, når der under AFKØLING eller TØRRING blæses
luftindtaget.
kold luft ind i rummet.
Den røde kompressorlampe bliver ved med
at blinke, og ventilatoren i den indendørs
enhed går i stå
Enheden skifter fra opvarmningstilstanden til
optøningstilstanden. Lampen slukkes efter 10 minutters forløb,
og enheden går automatisk tilbage i opvarmningstilstanden.
Afstanden er for stor. Ret fjernbetjeningen direkte mod
betjeningspanelet.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Signalet fra fjernbetjeningen opfanges ikke. Ret fjernbetjeningen
direkte mod betjeningspanelet.
Batterierne er tomme, udskift batterierne.
Forsøg aldrig at reparere klimaanlægget selv eller skille det ad. Dårligt eller forkert udførte reparationer
kan indebære en risiko for brugeren og kan betyde, at garantien bortfalder.
6
17
H
GARANTIBESTEMMELSER
De får 24 måneders garanti på klimaanlægget fra den dag, hvor De køber det.
Inden for denne periode afhjælpes alle materiale- og fabrikationsfejl gratis. I den
forbindelse gælder følgende regler:
1.
Alle videre krav på erstatning, inklusive følgeskade, forkaster vi udtrykkeligt.
2.
Reparation eller udskiftning af dele inden for garantiperioden fører ikke til forlængelse af garantien.
3.
Garantien gælder ikke, hvis der er påført ændringer, ikke er monteret originale dele, eller hvis reparationer er udført af tredjemand.
4.
5.
Dele, som efterhånden bliver slidte, som filteret, omfattes ikke af garantien.
Garantien gælder kun, hvis De foreviser den originale, daterede kvittering, og hvis der ikke er påført
ændringer på denne.
6.
Garantien gælder ikke ved skader, som er opstået som følge af handlinger, som afviger fra brugervejledningen, eller som følge af misligholdelse.
7.
Forsendelsesomkostningerne og risikoen for forsendelse af ventilatoren eller dele heraf er altid på
købers bekostning.
For at undgå unødvendige udgifter anbefaler vi, at De først læser brugervejledningen godt igennem. Hvis
De ikke kan finde hjælp i den, kan De aflevere klimaanlægget hos Deres forhandler med henblik på reparation.
6
18
I
TEKNISKE DATA
Model
Type klimaanlæg
Kølekapacitet *
kW
EE klasse*
EER*
Opvarmningskapacitet (maks.) *
kW
Energieffektivitetsklasse i
opvarmningsposition
COP*
Affugtningskapacitet **
Energiforbrug ved afkøling
Energiforbrug ved opvarmning
Strømtilførsel
Strømstyrke ved afkøling / opvarmning
(nom.)
Genererede negative ioner ****
Luftstrøm (nom.)** afkøling / opvarmning
Til rum op til**
S1629
S1635
DC inverter ophængt på
væggen
DC inverter ophængt på
væggen
2.9
3.5
A
A
3.2
3.2
3.7
5.0
A
A
3.6
3.8
L / 24h
38
41
kW
0.82
1.0
kW
0.89
1.04
V / Hz / Ph
220 - 240 / 50 / 1
220 - 240 / 50 / 1
A
3.6 / 3.9
4.5 / 4.6
volume / cc
9000
9000
3
560 / 600
570 / 600
80
100
m /h
3
m
Kompressortype
Rotation
Ventilatorpositioner
Rækkevidde termostat
ºC
Driftstemperatur
ºC
Betjening manuel / mekanisk / elektronisk
Fjernbetjening Ja / Nej
Luftfiltre type(r)
Rotation
3
3
16 - 30
16 - 30
-10ºC to +43ºC
-10ºC to +43ºC
Elektronisk fjernbetjening
Elektronisk fjernbetjening
Y
Y
Screen, Enzym, Aktivt kul
Screen, Enzym, Aktivt kul
Kølemiddel type / mængde
r / gr
R410A / 860 gr
R410A / 1100 gr
Diameter for slange til kølemiddel
Væske - Gas
Inch
1/4 - 3/8
1/4 - 3/8
Tryk indsugning / udladning
bar
12 / 40
12 / 40
Mål for indendørs enhed (b x d x h)
mm
795 x 182 x 265
795 x 182 x 265
Mål for udendørs enhed (b x d x h)
mm
710 x 255 x 545
710 x 255 x 545
Nettovægt for indendørs enhed
kg
8.3
8.3
Nettovægt for udendørs enhed
kg
28.0
29.0
Bruttovægt for indendørs enhed
kg
11
11
Bruttovægt for udendørs enhed
kg
32
34
Støjniveau indendørs enhed
dB
25 - 42
25 - 42
Støjniveau udendørs enhed
dB
46
46
Beskyttelsesklasse, indendørs enhed
IP
IP X0
IP X0
Beskyttelsesklasse udendørs enhed
IP
IP X4
IP X4
*
EN 14511
**
Indikator
Ødelagte elektriske apparater kan ikke smides
***
Affugtning ved 32°C, 80% RH
ud sammen med husholdningsaffald. Sørg for,
****
Målt ved luftudstrømning
at der finder genbrug sted hvor muligt.
Kontakt din kommune eller lokale forhandler for at få
råd vedrørende ge.
6
19
Dear Sir, Madam,
Congratulations on the purchase of your airconditioner. You have acquired a high quality
product that, if used responsibly, will give you many years of pleasure. Please read these
instructions for use first in order to ensure the maximum life span of your airconditioner.
On behalf of the manufacturer, we provide a 24-month guarantee on all material and
production defects. Please enjoy your airconditioner.
Yours sincerely,
PVG International b.v.
Customer service department
1. READ THE DIRECTIONS FOR USE FIRST.
2. IN CASE OF ANY DOUBT, CONTACT YOUR DEALER.
4
20
CONTENTS
A
Safety instructions
22
B
Parts and functions
23
C
Before operation
25
D
Instructions for use
26
E
Air filter
33
F
Cleaning
33
G
Trouble shooting
35
H
Guarantee conditions
36
I
Technical data
37
4
21
A
SAFETY INSTRUCTIONS
Install the device only when it complies with local regulations, by-laws and standards. The unit is only sui-
G
table for use in dry locations, indoors. Check the mains voltage and frequency. This unit is only suitable for
earthed sockets, connection voltage 220 - 240 V. / 50 Hz.
IMPORTANT
The device MUST always have an earthed connection. If the power supply is not earthed, you may
not connect the unit. The plug must always be easily accessible when the unit is connected. Read
these instructions carefully and follow the instructions.
Before connecting the unit, check the following:
•
The voltage supply must correspond with the mains voltage stated on the rating label.
•
The socket and power supply must be suitable for the current stated on the rating label.
•
The plug on the cable of the device must fit into the wall socket.
•
The device must be placed and mounted on a stable surface.
The electricity supply to the device must be checked by a recognised professional if you have any doubts
regarding the compatibility.
•
This device is manufactured according to CE safety standards. Nevertheless, you must take care, as with
any other electrical device.
•
Do not cover the air inlet and outlet grill.
•
Never allow the device to come into contact with chemicals.
•
Never spray the unit with or submerge in water
•
Do not insert objects into the openings of the unit.
•
Never use an extension cable to connect the device to the electric power supply. If there is no suitable,
earthed wall socket available, have one installed by a recognised electrician.
•
For safety reasons take care when children are in the surrounding of the device, as with any other electrical device.
•
Have any repairs only carried out by a recognised service engineer or your supplier. Follow the instructions for use and maintenance as indicated in the user manual of this device.
G
•
Always remove the plug of the unit from the wall socket when it is not in use.
•
A damaged power cord or plug must always be replaced by a recognised electrician or your supplier.
4
22
ATTENTION!
• Never use the device with a damaged power cord, plug, cabinet or
control panel.
• Failing to follow the instructions may lead to nullification of the
guarantee on this device.
B
PARTS AND FUNCTIONS
Outdoor unit
Pipe and connecting cable
Air inlet
Drain hose
Air outlet *
Earthing terminal
*
Warm air comes out when cooling,
cool air comes out when heating.
Indoor unit
Inlet grill
Active carbon filter
Screen filter
Outlet **
Enzyme filter
OUTDOOR UNIT
Remote signal
receiver ***
Vertical louver
Horizontal louver
** The air flow direction can be
adjusted with the vertical and
horizontal louvers.
*** Beeping sound assures successfull
signal transmission between wireless remote and the indoor unit.
Operating panel
1.
EMERGENCY OPERATION (manual) SWITCH. To operate the unit if the remote control is not operational.
2.
POWER INDICATOR. Lights up when this function is activated.
3.
TIMER. Time indicator lights up during preset time.
4.
OPERATE. Operating indicator lights up when the unit is in operation.
Auto revovery function
lf there is any power failure during operation, operation status before power failure is memorized. 3~4
minutes after power recovery, the unit restarts automatically with previous operation status memorized
(3~4 minutes is protective time for compressor).
4
23
G
ATTENTION!
• Because of Auto Recovery Function, if shutting off the power supply during operation, the unit
may restart irrespective your intention when turning on the power supply again.
• If the unit is not to be used for a long time, shut off the power supply after terminating all
operation with remote controller.
Remote Control
1 TRANSMITTER
Sends signals to the receiver of the indoor
unit.
2 FAN SPEED
Indicates the fan speed selected by the fan
speed button. When set at “AUTO”, the fan
speed changes automatically according to
the difference between the designated
temperature and the room temperature.
3 OPERATION MODE
Indicates the current operating mode
4 TIME DISPLAY
Indicates the present time or the timer.
5 TIMER MODE
ON: The air conditioner starts operation at
the designated time.
OFF: The air conditioner stops operation at
the designated time.
6 TEMPERATURE
Indicates the temperature set by the temperature setting buttons.
7 TRANSMITTING
Lights up when a signal is sent.
8 TEMPERATURE
The setting temperature increases
by 1°C (1.8°F) per press.
The setting temperature decreases
by 1°C (1.8°F) per press.
Holding a button changes the temperature
setting quickly.
G
4
24
9 LOUVER BUTTON
Air flow direction can be changed horizontally (upward and downward) by each press.
NOTE
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00
• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00
j IONIZER BUTTON
Generates negative ions. For the inverter
models only, the power indicator lights up
red.
k FAN SPEED BUTTON
Use to adjust the fan speed. The indication
of the fa speed varies among “L” (Low),
“M” (Medium), “H” (High), and “AUTO”
each time the button is pressed.
l OPERATION MODE
BUTTON
Use to change the operating mode. The
indication of the operating mode varies
among
(Automatic), (Cooling),
(Dry), (Circulating) and
(Heating) each time the button is
pressed.*
m TIME ADJ BUTTON
Press the “TIME ADJ” button to adjust the
present time or the timer.
n
,
BUTTONS
Press these buttons to adjust the present
time or the timer.
Forward time
Backward time
Holding a button changes the time setting
in 10-minute intervals.
o TIMER FIXING
Press these buttons to turn the timer ON or
OFF.
p SLEEP BUTTON
Press this button for the Sleep setting.
q ON/OFF BUTTON
Starts operation with a press: stops operation with the next press.
C
BEFORE OPERATION
1. Inserting batteries in remote control
Placing the batteries
Remove the battery cover in the direction of the arrow.
Place the new batteries as indicated (ensure that the positive (+) and negative
G
poles (-) are in the correct positions. Slide the battery cover back into place.
NOTE
Use 2 AAA (1.5 Volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace the batteries with new
batteries of the same type (see above) when the display starts to fade.
Storage of the remote control and tips for use
The remote control can be placed in the wall-mounted holder. De wall-mounted holder is delivered together with the unit.
Using the remote control
Point the remote control at the receiver on the indoor unit of the air conditioner. The air conditioner can
be operated in this manner up to a distance of approximately 7 meters.
2. Attaching filters
This air conditioner is equipped with a 3 layer filter package to clean the circulated room air:
•
Screen filter: captures large dust particles.
•
Enzyme filter: neutralizes airborne micro organisms.
•
Active carbon filter: removes unpleasant odours from the air.
a. Open the front panel by pulling upward
b. Remove the screen filters carefully. Push up the center tab of each screen filter
slightly until it is released from the stopper, and remove the filters.
Air filters
Enzyme
filter
c.
Attach active carbon and enzyme filter in the filterholder on each side of the
air conditioner.
Active carbon filter
d. Attach the screen filters behind the stopper so that the “FRONT” indication is
showing outward. Make sure that the filters are completely behind the stopScreen
filters
pers. If the filters are not attached correctly, it may cause defects.
e. Close the front panel by pushing downward.
4
25
D
INSTRUCTIONS FOR USE
Present time setting
Example: Set to 3:50 p.m.
1.
Press the “TIME ADJ” button once
2.
Adjust the time with “+”, “-“ buttons. Holding a button changes time setting in 10-minute intervals.
3.
Press the “TIME ADJ” button 3 times. The present time appears on the display. The setting is complete.
G
NOTE
Even if the actual time is not programmed, you can use all operations
except “Timer operation”
Circulation operation
When you use other heating equipment, heated air accumulates in the upper
space of the room. Using the operation “Circulation” will equalize the differences
between the upper and lower spaces of the room and improves the efficiency of
your heating equipment..
1.
Press the ON/OFF button
2.
Set the operation mode, circulating
, by pressing the operation mode but-
ton.
3.
Adjust the setting temperature by pressing the temperature setting buttons.
Circulating Operation begins after the room temperature reaches the temperature set by the remote controller.
4.
Adjust the fan speed by pressing the fan speed button. When the MODE is
set at “AUTO”, the fan speed changes automatically.
G
4
26
WARNING!
• Do not place heating equipment right under the indoor unit and the remote controller.
• Adjust air flow direction to avoid the direct airflow hitting to the heating equipment.
• Provide adequate ventilation
Cooling/dry operation
1.
Press the ON/OFF button
2.
Set the operation mode to Cooling
, Heating
or Dry
, by pressing the
operation mode button
3.
Adjust the setting temperature by pressing the temperature setting buttons.
4.
Adjust the fan speed by pressing the fan speed button. When the mode is set
at “AUTO” the fan speed changes automatically.
G
NOTE!
• If the unit operates in cooling or dry for a long time in high humidity (i.e., windows and doors
are opened), dew and water drops may form on the indoor unit. Be aware that falling drops of
water can damage your floor (e.g. carpet or parquet).
• If you set a low temperature for dry operation, you may feel the air flow is cold.
• During dry mode operation, the system performs the cooling operation until the room
temperature reaches 1~2°C above the setting temperature. Then it continues dry mode
operation intermittently with fan speed at “LO”, regardless of the designated speed.
• During dry operation, the indoor unit stops operating for 3 minutes when the room
temperature reaches the setting temperature.
• During the heating operation, the outdoor unit may frost and heating capacity may be
reduced. In this case, the unit stops its heating operation and conducts defrosting operation
automatically. During the defrosting operation, the fans of the indoor and outdoor units stop.
• Unless the heat exchanger gets warm enough, the air will not flow out to prevent cold air.
Automatic operation
In automatic operation the air conditioner selects the operation mode (cooling, dry, heating) according to
the room temperature when it starts.
•
The air conditioner will restart in the previous mode if automatic operation is resumed within 3 hours
from the switch-off.
•
Mode review. The computer checks and compares the room temperature regularly after the compressor shuts off, and will adapt the operating mode.
4
27
1.
2.
Press the ON/OFF button
Set the operation mode to Automatic “AUTO“, by pressing the operation
mode button
3.
Adjust the setting temperature by pressing the temperature setting buttons.
4.
Adjust the fan speed by pressing the fan speed button. When the mode is set
at “AUTO” the fan speed changes automatically.
G
NOTE
If the selected mode by Automatic operation does not suit you, set the operation mode (cooling,
dry, heating) with the operation mode button.
Negative ion operation
This function is available only when the air conditioner is operating.
1.
Press the ON/OFF button
2.
Press the ionizer button
To stop negative ion operation, press the ionizer button.
4
28
Air flow adjustment
Horizontal adjustment
When the ON/OFF button is pressed, the horizontal louver will move automatically.
During cooling,
dry operation
During circulation,
heating operation
Level
Approx. 10°
Level
Approx. 60°
Level
Approx. 10°
Approx. 45°
Level
Approx. 10°
Approx. 60°
Swing of air flow
If the louver button is pressed once, the horizontal louver will move within the
range of the figure above.
Fixing the air flow Direction
If the louver button switch is pressed again, the horizontal louver will be fixed and
that position is memorized. From the next operation the louver will be set at previous position automatically.
G
NOTE!
• When the operation is off, the horizontal louver closes the outlet automatically.
• Do not move the horizontal louver by hands. It may make the louver not to work correctly. In
order to move the vertical louver, use wireless remote controller without fail. In case the louver
does not work correctly, once stop the operation and turn on again.
• During in cooling or dry operation, the horizontal louver should not be downward for long
time. If this is done, dew drops may appear at the outlet (even the louver direction is in the
swing range, the louver will move about 10 degrees from the horizontal after one hour).
Vertical adjustment
Adjust the vertical louver by moving the adjustment tabs manually. If the
system is operated with the vertical louver faced completely to the left or
right under high humidity, dew drops may appear at the outlet.
4
29
Timer operation
Before setting the timer, confirm that the present time is set accurately. Once you set the timer, the remote
controller memorizes the setting. From the next time, you can operate the same timer mode just by pressing the ON/OFF button and the Timer fixing (“ON/OFF Timer”) button.
You can use the combined function of the “ON Timer” and “OFF Timer”.
“ON Timer”
Example: set the “ON Timer” to 7 a.m.
Operation starts at the set time.
Programming the “ON Time”
1.
Press the “TIME ADJ” 2 times.
2.
Adjust the time with the
button. The time setting changes in 10-minu-
te intervals. Hold the button to fast forward the time.
3.
Press the “TIME ADJ” button two times. The setting of “ON Time” is complete and the present time appears.
4.
Press the timer fixing button “ON”. The “ON Time” is displayed for 2 seconds
and then the present time appears.
Cancelling “ON Timer”
Press the Timer fixing button “ON”. The timer lamp of the indoor unit goes off.
4
30
“OFF Timer”
Example: Set the “Off Timer” to 10 p.m.
Operation starts at the set time.
Programming the “OFF Time”
1.
Press the “TIME ADJ” 3 times.
2.
Adjust the time with the
button. The time setting changes in 10-minu-
te intervals. Hold the button to fast forward the time.
3.
Press the “TIME ADJ” button once. The setting of “OFF Time” is complete
and the present time appears.
4.
Press the timer fixing button “ON”. The “ON Time” is displayed for 2 seconds
and then the present time appears.
Cancelling “OFF Timer”
Press the timer fixing button “OFF”. The timer lamp of the indoor unit goes off.
“SLEEP Timer”
Pressing this button starts the timer mode that will stop the operation after the setting time.
Press the “SLEEP” button during the operation.
The setting time repeats the following mode by pressing the button:
Continuous operation (Sleep Operation: OFF). The operation stops after passing
the setting time.
4
31
Sleep Timer features
During Cooling Operation
The setting temperature rises 0.6°C after 30 minutes of Sleep Timer ON, and rises
0.6°C again after 30 minutes of the first temperature rise.
During Heating Operation
The setting temperature drops 0.6°C after 30 minutes of Sleep Timer ON, and
drops 0.6°C again after 30 minutes of the first temperature drop.
Emergency and test operation
Emergency Operation
•
The emergency operation is needed only when the remote control can not be used.
•
When you press the Emergency Operation Switch, you will hear a beep and the emergency operation
starts.
•
Emergency operation is preset for the following two modes, only based on the temperature of the
room at the time of operation.
Temperature
Operation
mode
Designated
temperature
Timer mode
Air flow
Above 23°C
Cooling
26°C
Continuous
Automatic
Heating
23°C
Continuous
Automatic
G
Below 23°C
NOTE
Emergency operation at the temperature between above 23°C and below 26°C just switch the
machine in operation in “cooling mode” without actually “cooling”. It is not possible to operate
in “Dry” mode.
Test operation
•
Same switch as used in Emergency operation.
•
Test operation is needed in special occasion when you need to test the “cooling operation” even with
the room temperature below 16°C, therefore it is not for the normal operation at all.
•
Press the Emergency operation switch and hear the beep once, then keep on pressing the switch for
more than 5 seconds but no more than 10 seconds. After the first 5 seconds you will hear two beeps
then release the switch and you will have the Test Operation Mode.
•
The Test Operation Mode will run the air conditioner at “cooling” with air flow speed at “Hi” for 30
minutes and stops automatically.
Termination of emergency or test operation
•
You can terminate the operation when you hear a beep by either pressing the switch once more, or by
operating through remote control.
•
When you operate through remote control, is automatically get back to just normal operation mode by
remote control.
4
32
E
AIR FILTER
This air conditioner is equipped with a 3 layer filter to clean the circulated room air.
a.
Screen filter; to remove bigger dust particles.
G
b.
Enzyme filter; neutralizes airborne micro organisms.
c.
Active carbon filter; to remove odours.
NOTE
The active carbon filter and the Enzyme filter are delivered in a plastic packaging. Remove plastic
bags and install filters (refer chapter B). These filters take away unhealthy particles out of the
room environment.
The filter frame on the backside of the unit can be opened. The active carbon filter and enzyme filter can
be installed or removed. The screen filter is part of the filter frame.
a.
The screen filter has to be cleaned regularly with a vacuum cleaner to avoid blocking of the air flow.
b.
The enzyme filter is recommended to be changed every 4-6 months. Unusual dirt, construction work,
the presence of smoke, etc can shorten the lifetime of the enzyme filter.
G
c.
The active carbon filter can be cleaned with a vacuum cleaner when dusty but has to be changed at the
same time as the Enzyme filter.
F
NOTE
• Remove the enzyme- and active carbon filter 2 -3 x per year and install new filters. The old
filters can be disposed in the ‘Non-biological garbage container’.
• Replacement filter packages are available at your dealer.
• To run the unit without enzyme- and/or active carbon filter does not bring any harm to the air
conditioner. In that case odours and airborne micro organisms are not removed from the
circulated air.
CLEANING
Cleaning the front panel
1.
Switch the machine off and remove the plug from the socket.
2.
Hold the front panel at position “a” and pull it upwards.
3.
Clean with a soft dry cloth. Use lukewarm water (max. 30° C) to remove stubborn dirt.
4.
Never use volatile substances, such as benzine, gasoline, thinner or abrasives
to remove dirt.
5.
Never spray water on or in the indoor unit. Danger!
6.
Replace the front panel and close it by pushing position “b” down.
4
33
Cleaning the screen filter
The screen filter must be cleaned regularly (approximately. every 2 weeks)
Follow this procedure:
1.
Switch the machine off completely.
- Open the front panel (a).
- Carefully pull the filter handle towards you.
- Grip the handle and slide the filters out.
2.
Cleaning the screen filter.
Use a vacuum cleaner to remove dust. To remove stubborn dirt, clean the screen filter in lukewarm
G
water. After cleaning, allow the screen filter to dry completely, out of direct sunlight.
3.
Close the front panel.
NOTE
Never use the air conditioner without the screen filter.
Maintenance of the negative ion generator (twice a year)
G
1.
Switch the machine off and remove the plug from the socket.
WARNING!
Make sure that the air conditioner is not operating.
2.
Open the horizontal louver carefully by hand.
3.
Pick up dust on/around the negative ion generator. Gently rub the tip of the
metal needle, in the negative ion generator, with a plastic (tooth-)brush. Do
not use a cotton swab or other fluffy object.
4.
Close carefully the horizontal louver. Plug in the power plug. The air conditioner can be used again.
4
34
G
TROUBLE SHOOTING
The following problems do not always indicate a fault. Please check them before contacting the service
department:
Problem
Cause / Solution
The plug is not inserted firmly in the socket.
The unit does not operate.
The batteries in the remote control are empty.
The safety feature has been activated or the fuse has burnt out.
Are the air inlets or outlets blocked?
No cooled or heated air.
Is the temperature set correctly?
Is the screen filter dirty?
No effective operation.
Faults (due to static electricity discharges or disruptions in the
power supply) will prevent the machine from operating correctly.
If this is the case, pull the plug out of the socket, and then reinsert it after 2-3 seconds.
Does not start immediately.
Changing the mode during operation: 3 minute delay.
Unusual odour.
Odour may be caused by another source – furniture, cigarettes,
etc. The unit expels air that it has sucked in.
The sound of running water.
Caused by the refrigerant in the air conditioner: this does not
indicate a fault.
The sound of defrosting in the heating mode.
A creaking sound.
The sound may be caused by the expansion/shrinkage of the
front panel as a consequence of temperature fluctuations.
Condensation/mist is created when the air temperature in the
Mist/moisture is expelled from the air outlet. room drops significantly due to the fact that cold air is expelled
in the COOLING or DRY mode.
The red compressor indicator flashes
constantly and the fan in the indoor unit
ceases to operate.
The unit will switch from the heating mode to the defrosting
mode. The indicator light will go out within 10 minutes and the
unit will return to the heating mode.
Distance too great. Make sure the remote control is correctly
aimed at the control panel.
Remote control does not function.
Remote control signal not detected by control panel. Make sure
the remote control is correctly aimed at the control panel.
Batteries empty. Replace the batteries.
Never try to repair or dismantle the air conditioner yourself. Incompetent repairs result in loss of warranty
and can endanger the user.
4
35
H
GUARANTEE CONDITIONS
The air conditioner is supplied with a 24-month guarantee, commencing on the date of purchase. All material and manufacturing defects will be repaired or replaced free of charge within this period. The following
rules apply:
1.
We expressly refuse all further damage claims, including claims for collateral damage.
2.
Repairs to or replacement of components within the guarantee period will not result in an extension
of the guarantee.
3.
The guarantee is invalidated if any modifications have been made, non genuine parts are fitted or
repairs are carried out by third parties.
4.
Components subject to normal wear, such as the filter, are not covered by the guarantee.
5.
The guarantee is valid only when you present the original, dated purchase invoice and if no modifications have been made.
6.
The guarantee is invalid for damage caused by neglect or by actions that deviate from those in this
instruction booklet.
7.
Transportation costs and the risks involved during the transportation of the air conditioner or air conditioner components shall always be for the account of the purchaser.
8.
Refrigerant loss and/or leakage because of incompetent (dis)connecting the units is not covered by the
guarantee conditions applicable to this product.
To prevent unnecessary expense, we recommend that you always first carefully consult the instructions for
use. Take the air conditioner to your dealer for repairs if these instructions do not provide a solution.
4
36
I
TECHNICAL DATA
Model
Type air-conditioner
Cooling capacity (max) *
kW
EE Class*
EER*
Heating capacity (max)*
kW
Heating performance*
COP*
S1629
S1635
DC inverter wall mounted
DC inverter wall mounted
2.9
3.5
A
A
3.2
3.2
3.7
5.0
A
A
3.6
3.8
L / 24h
38
41
Power consumption cooling
kW
0.82
1.0
Power consumption heating
kW
0.89
1.04
V / Hz / Ph
220 - 240 / 50 / 1
220 - 240 / 50 / 1
Dehumidifying capacity **
Power supply
Current (nom.) cooling / heating
Generated negative ions ****
Air flow (nom.)** cooling / heating
A
3.6 / 3.9
4.5 / 4.6
quantity / cc
9000
9000
m3/h
560 / 600
570 / 600
80
100
Rotary
Rotary
For rooms up to**
3
m
Compressor type
Fan speeds
3
3
Thermostatic range
ºC
16 - 30
16 - 30
Operating range
ºC
-10ºC to +43ºC
-10ºC to +43ºC
Electronic remote
Electronic remote
Y
Y
Controls manual / mechanic / electronic
Remote control Yes / No
Air filter type(s)
Screen, Enzyme, Active carbon Screen, Enzyme, Active carbon
Refrigerant type / charge
r / gr
R410A / 860 gr
R410A / 1100 gr
Refrigerant pipe diameter Liquid - Gas
Inch
1/4 - 3/8
1/4 - 3/8
Pressure suction / discharge
bar
12 / 40
12 / 40
Dimensions indoor unit (w x d x h )
mm
795 x 182 x 265
795 x 182 x 265
Dimensions outdoor unit (w x d x h )
mm
710 x 255 x 545
710 x 255 x 545
Net weight indoor unit kg
kg
8.3
8.3
Net weight outdoor unit kg
kg
28.0
29.0
Gross weight indoor unit kg
kg
11
11
Gross weight outdoor unit kg
kg
32
34
Noise level indoor unit
dB
25 - 42
25 - 42
Noise level outdoor unit
dB
46
46
Unit protection indoor
IP
IP X0
IP X0
Unit protection outdoor
IP
IP X4
IP X4
*
EN 14511
**
To be used as indication
***
Moisture removal at 32°C, 80% RH
****
Measured at air discharge
Waste electrical products should not be disposed with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or
retailer for recycling advice.
4
37
Geachte mevrouw, meneer,
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw airconditioner. U heeft een
kwaliteitsproduct aangeschaft waar u nog vele jaren plezier van zult hebben, mits u de
airconditioner verantwoord gebruikt. Lees daarom eerst deze gebruiksaanwijzing voor een
optimale levensduur van uw airconditioner. Wij geven u namens de fabrikant 24 maanden
garantie op alle optredende materiaal- en fabricagefouten.
Wij wensen u veel comfort met uw airconditioner.
Met vriendelijke groet,
PVG International B.V.
Afdeling Klantenservice
1 LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING.
2 RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW DEALER.
1
38
INHOUD
A
Veiligheidsinstructies
40
B
Onderdelen en functies
41
C
Vóór ingebruikname
43
D
Gebruiksaanwijzingen
44
E
Luchtfilter
51
F
Onderhoud
51
G
Storingen verhelpen
53
H
Garantiebepalingen
54
I
Technische gegevens
55
1
39
A
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De installatie moet volledig in overeenstemming zijn met de ter plaatse geldende voorschriften, bepalin-
G
gen en normen. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik, op droge plaatsen, binnenshuis.
Controleer de netspanning. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor een geaard stopcontact, aansluitspanning 220-240 V./ 50 Hz.
BELANGRIJK
Het apparaat MOET altijd geaard worden aangesloten. Als de stroomvoorziening niet geaard is,
mag u het apparaat absoluut niet aansluiten. De stekker moet altijd makkelijk toegankelijk zijn
als het apparaat is aangesloten. Lees deze gebruiksinstructie zorgvuldig en volg de aanwijzingen.
Controleer voor het aansluiten van het apparaat of:
•
de aansluitspanning overeenkomt met die op het typeplaatje;
•
stopcontact en stroomvoorziening geschikt zijn voor het apparaat;
•
de stekker van het snoer in het stopcontact past;
•
het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond staat.
Laat de elektrische installatie controleren door een erkend vakman als u er niet zeker van bent dat alles in
orde is.
•
Dit apparaat is volgens de CE veiligheidsnormen gefabriceerd. Toch dient u, zoals bij ieder elektrisch
apparaat, voorzichtig te zijn.
•
Het luchtinlaat- en uitblaasrooster nooit afdekken.
•
Leeg het waterreservoir voordat u het apparaat verplaatst.
•
Breng het apparaat nooit in contact met chemicaliën.
•
Het apparaat nooit in contact brengen met water, met water besproeien of in water onderdompelen.
•
Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
•
Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat of een onderdeel ervan moet worden schoongemaakt of vervangen.
•
Sluit het apparaat NOOIT aan met behulp van een verlengsnoer. Is een geschikt geaard stopcontact niet
voorhanden, laat dit dan installeren door een erkend elektricien.
•
Wees uit veiligheidsoverwegingen altijd voorzichtig met kinderen in de buurt van dit apparaat, zoals
met ieder elektrisch apparaat.
•
Laat eventuele reparaties altijd uitvoeren door een erkend servicemonteur of uw leverancier. Volg de
onderhoudsinstructies
•
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt.
•
Een beschadigd elektriciteitssnoer alleen laten vervangen door de leverancier of een bevoegd per-
G
soon/servicepunt
1
40
LET OP!
• Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd snoer of stekker. Klem
het snoer nooit af en voorkom contact met scherpe kanten.
• Niet volgen van de aanwijzingen kan leiden tot het vervallen van de
garantie op het apparaat.
B
ONDERDELEN EN FUNCTIES
Outdoor unit
Leiding en aansluitkabel
Luchtinlaat
Afvoerslang
Luchtuitlaat*
*
Aardaansluiting
Bij koeling wordt warme lucht
uitgeblazen, bij verwarming koude
lucht.
Binnenunit
Rooster luchtinlaat
Actief koolfilter
Gaasfilter
Luchtuitlaat **
Enzym filter
OUTDOOR UNIT
Signaalontvanger
afstandsbediening ***
Verticale lamel
Horizontale lamel
** De richting van de luchtstroom is
te regelen met de horizontale en
verticale lamellen.
*** De pieptoon geeft aan dat de signaaloverdracht tussen de afstandsbediening en de binnenunit
optimaal is.
Bedieningspaneel
1.
NOODSCHAKELAAR (HANDMATIG). Om de unit te bedienen als de afstandsbediening niet werkt.
2.
POWER INDICATOR. Lights up when this function is activated.
3.
STROOMINDICATIE LAMPJE, brandt als de stroomtoevoer is ingeschakeld.
4.
OPERATE. Lampje brandt als de unit is ingeschakeld.
Automatische herstelfunctie
Bij een stroomstoring tijdens bedrijf, wordt de bedrijfsmodus van dat moment automatisch opgeslagen. 3~4
Minuten nadat de stroomvoorziening is hersteld, start de unit automatisch op in dezelfde bedrijfsmodus
(3~4 minuten wachttijd ter bescherming van de compressor).
1
41
G
ATTENTIE!
• Vanwege de automatische herstelfunctie zal de unit, nadat de stroom tijdens bedrijf
uitgeschakeld werd, automatisch weer opstarten (ook als dit niet gewenst is) als u de stekker
weer in het stopcontact steekt.
• Wanneer de unit voor langere tijd niet gebruikt zal worden, met de afstandsbediening de unit
uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
Afstandsbediening
1 TRANSMITTER
Zendt signalen naar ontvanger binnenunit.
2 INDICATIE VENTILATORSNELHEID
Geeft ventilatorsnelheid aan, geselecteerd
via ventilatorsnelheid knop.
Bij instelling “AUTO” wisselt de ventilatorsnelheid automatisch afhankelijk van het
verschil tussen de ingestelde temperatuur
en de kamertemperatuur.
3 BEDRIJFSINDICATIE
Geeft huidige bedrijfsmodus aan.
4 TIJDWEERGAVE
Toont actuele tijd of timer.
MODUS
5 TIMER
INDICATOR
ON: De airconditioner start op de
ingestelde tijd.
OFF: De airconditioner stopt op de
ingestelde tijd.
6 TEMPERATUUR
INDICATIE
Geeft de ingestelde temperatuur aan.
7 SIGNAALINDICATOR
Brandt als er een signaal verzonden wordt.
8 TEMPERATUUR
INSTELKNOPPEN
Per druk op de knop gaat de instel
temperatuur met 1°C (1.8°F)
omhoog.
Per druk op de knop gaat de instel
temperatuur met 1°C (1.8°F)
omlaag.
9 LOUVER KNOP
G
1
42
Richting luchtstroom kan horizontaal (naar
boven / beneden) per druk op de knop
gewijzigd worden.
OPMERKING
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00
• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00
j IONIZER KNOP
Genereert negatieve ionen. Het stroomindicator lampje rood is rood.
k KNOP VENTILATORSNELHEID
Voor aanpassen ventilatorsnelheid. De indicator verspringt van “L” (Low), naar “M”
(Medium), “H” (High), en “AUTO” bij iedere druk op de knop.
l BEDRIJFSMODUS KNOP
Voor instellen bedrijfsmodus. De indicator
voor bedrijfsmodus verspringt van
(Automatisch), naar
(Koelen),
(Droog), (Circuleren) en
(Verwarmen) bij iedere druk op de
knop.*
m TIME ADJ KNOP
Druk op de “TIME ADJ” knop om de actuele tijd aan te passen of de timer in te stellen.
n
,
KNOPPEN
Druk op deze knoppen om de tijd aan te
passen of de timer in te stellen.
Vooruit
Achteruit
Bij vasthouden knop verspringt de tijd met
10 minuten interval.
o TIMER FIXING
KNOPPEN
Druk op deze knopen om de timer ON
(aan) of OFF (uit) te zetten.
p SLEEP KNOP
Druk op deze knop voor instellen
Slaapstand.
q ON/OFF KNOP
Aan: één druk op de knop,
Uit: bij de volgende druk.
C
VÓÓR INGEBRUIKNAME
1. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Plaatsen batterijen
Verwijder het klepje in de richting van de pijl.
Plaats de nieuwe batterijen zoals aangegeven (let op dat de positieve (+) en nega-
G
tieve polen (-) in de juiste richting geplaatst zijn). Het klepje terugschuiven.
OPMERKING
Gebruik 2 AAA (1,5 Volt) batterijen. Geen herlaadbare batterijen gebruiken. Vervang de oude
batterijen door nieuwe van hetzelfde type (zie hierboven) als het LCD-scherm vager wordt.
Opbergen afstandsbediening en gebruikstips
De afstandsbediening kan in een aan de muur gemonteerde houder worden bewaard. Deze houder wordt
bij de unit geleverd.
Gebruik van de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de signaalontvanger van de binnenunit van de airconditioner. Op deze
manier kan de airconditioner tot op een afstand van ongeveer 7 meter bediend worden.
2. Aanbrengen filters
Deze airconditioner is voorzien van een 3-laags filtersysteem om de circulerende lucht te zuiveren:
• Gaasfilter: verwijdert grotere stofdeeltjes.
• Enzymfilter: neutraliseert rondzwevende micro-organismen.
• Actief koolfilter: verwijdert onaangename luchtjes.
a. Open het frontpaneel door het omhoog te trekken.
b. De gaasfilters voorzichtig verwijderen. De middelste treklip van iedere filterhouder licht omhoogduwen tot deze opengaan en de filters verwijderen.
Luchtfilter
Enzym
filter
c.
De actief koolfilter en enzymfilter aan beide kanten van de airconditioner in
de filterhouder plaatsen.
Actief koolfilter
d. Plaats de gaasfilters in de sleuven ( “VOORKANT/FRONT” naar buiten gericht).
Let op dat de filters volledig correct teruggeplaatst zijn. Als de filters niet goed
Gaas
filters
aangebracht zijn, kunnen er storingen optreden.
e. Sluit het frontpaneel.
1
43
D
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Instellen actuele tijd
Voorbeeld: instellen op 3:50 p.m.
1.
De “TIME ADJ” knop 1 x indrukken
2.
De tijd met de “+”, “-“ knoppen aanpassen. Als u de knop vasthoudt, verspringt de tijd met een 10 minuten interval.
3.
De “TIME ADJ” knop 3 x indrukken. De actuele tijd verschijnt op het schermpje.
De tijdinstelling is opgeslagen.
G
OPMERKING
Ook als de actuele tijd niet is ingesteld, kunt u alle functies, behalve de
“Timer operation” functie gebruiken.
Circulatiefunctie
Wanneer er andere verwarmingsbronnen worden gebruikt, trekt de warme lucht
naar boven in de ruimte. Door de “Circulation” functie te gebruiken wordt het
temperatuurverschil tussen de bovenste en onderste luchtlagen opgeheven. Uw
verwarming werkt hierdoor efficiënter.
1.
Druk op de ON/OFF knop.
2.
Stel de bedrijfsmodus, luchtcirculatie,
, in door op de bedrijfsmodus knop
te drukken.
3.
Pas de ingestelde temperatuur aan door de temperatuur instelknoppen in te
drukken. Nadat de kamertemperatuur op de ingestelde temperatuur is, zal
de lucht gaan circuleren.
4.
Ventilatorsnelheid aanpassen door op de ventilatorsnelheid knop te drukken. Wanneer de MODUS ingesteld is op “AUTO”, verandert de ventilatorsnelheid automatisch.
G
1
44
WAARSCHUWING!
• Geen verwarmingsbronnen onder de binnenunit of afstandsbediening plaatsen.
• De richting van de luchtstroom niet direct op verwarmingsbronnen richten.
• Zorg voor voldoende ventilatie.
Koelen/drogen
1.
Druk op de AAN/UIT knop.
2.
Stel de bedrijfsmodus in op Koelen
, Verwarmen
of Drogen
, door de
bedrijfsmodus knop in te drukken.
3.
Temperatuur aanpassen door op de instelknoppen voor temperatuur te
drukken. Temperatuur in te stellen tussen: 16~30°C met 1°C per stap.
4.
Ventilatorsnelheid aanpassen door op de ventilatorsnelheid knop te drukken. Wanneer de MODE ingesteld is op “AUTO”, verandert de ventilatorsnelheid automatisch.
G
OPMERKING!
• Wanneer de unit gedurende langere tijd koelt en droogt in een omgeving met een hoge
vochtigheidsgraad (ramen en deuren staan open) kunnen zich vochtdruppels op de binnenunit
vormen. Het lekkende water kan schade aan vloerbedekking of parket veroorzaken.
• Als de Drogen bedrijfsmodus ingesteld is op een lage temperatuur voelt de luchtstroom koud aan.
• In de Drogenbedrijfsmodus koelt het systeem tot de kamertemperatuur 1~2°C (1.8~3.6°F)
boven de ingestelde temperatuur is en schakelt met tussenpozen over op “LO” (lage)
ventilatorsnelheid, ongeacht de ingestelde snelheid.
• Tijdens “Drogen” slaat de binnenunit 3 minuten af als de ingestelde temperatuur bereikt is.
• Tijdens verwarmen kan de buitenunit bevriezen en de verwarmingscapaciteit teruglopen. De
unit stopt dan met verwarmen en schakelt automatisch over op ontdooien. Tijdens het
ontdooien werken de ventilatoren van de binnen- en buitenunit niet.
• Als de warmtewisselaar niet warm genoeg wordt, stopt de luchtcirculatie om te voorkomen
dat er koude lucht instroomt.
Automatische bedrijfsmodus
De airconditioner selecteert bij het starten de bedrijfsmodus automatisch (koelen, dogen, verwarmen) aan
de hand van de ingestelde kamertemperatuur.
•
De airconditioner start opnieuw in de vorige bedrijfsmodus als automatisch bedrijf binnen 3 uur na uitschakeling opnieuw begint.
•
Aanpassen bedrijfsmodus. De computer controleert en vergelijkt de kamertemperatuur regelmatig
nadat de compressor is uitgeschakeld en past de bedrijfsmodus aan.
1
45
1.
2.
De ON/OFF knop indrukken.
Bedrijfsmodus instellen op Automatisch “AUTO”, door de bedrijfsmodus
knop in te drukken.
3.
Temperatuur aanpassen door op de instelknoppen voor temperatuur te
drukken.
4.
Pas de ventilatorsnelheid aan door de bijbehorende knop in te drukken. Als
deze functie ingesteld is op “AUTO” wordt de snelheid automatisch aangepast.
G
OPMERKING
Als u de automatisch geselecteerde modus wilt annuleren, kunt u de bedrijfsmodus met de
knoppen voor koelen, drogen, verwarmen opnieuw instellen.
Negatieve ionen modus
Deze functie is alleen beschikbaar als de airconditioner in bedrijf is.
1.
Druk op ON/OFF knop
2.
Druk op de “Ion” knop.
Druk op de negatieve ioniseermodus knop om deze functie uit te schakelen.
1
46
Instellen richting luchtstroom
Horizontale lamel aanpassen
Wanneer de ON/OFF knop wordt ingedrukt verandert de stand van de horizontale lamel automatisch.
Tijdens “cooling”
“dry” operation
Tijdens “circulation”
“heating” operation
Level
Level
Approx. 10°
Approx. 60°
Level
Level
Approx. 10°
Approx. 45°
Approx. 10°
Approx. 60°
Omkeren luchtstroom
Wanneer de lamel knop eenmaal wordt ingedrukt verandert de stand van de horizontale lamel (voor bereik:zie tekening).
Vastzetten richting luchtstroom
Door weer op de lamel knop te drukken wordt de horizontale lamel vastgezet en
wordt de stand opgeslagen. Als de unit opnieuw wordt ingeschakeld staat de
lamel automatisch in dezelfde stand.
G
OPMERKING!
• Als de unit uitgeschakeld wordt, sluit de horizontale lover de luchtuitlaat automatisch af.
• De horizontale lamel niet handmatig draaien, om beschadigingen te voorkomen de stand
alleen via de afstandsbediening veranderen. Als de lamel niet goed werkt, bedrijf stoppen en
opnieuw opstarten.
• Tijdens koelen of drogen mag de horizontale lamel niet te lang naar beneden gericht zijn, er
kunnen zich dan vochtdruppels op de luchtuitlaat vormen. Ook als de lamel richting binnen
het aangegeven bereik ligt, zal de horizontale lamel na een uur van positie veranderen (10
graden).
Verticale lamel aanpassen
Wijzig de stand van de verticale lamel door handmatig de afsteltabs te verschuiven. Als bij een hoge vochtigheidsgraad de verticale lamel tijdens
bedrijf volledig naar rechts of links gericht is, kunnen zich vochtdruppels
op de luchtuitlaat vormen.
1
47
“OFF Timer”
Voorbeeld: Stel de “OFF Timer” in op 10 p.m.
De unit start op de ingestelde tijd.
Programmeren “OFF Time”
1.
De “TIME ” knop 3 keer indrukken.
2.
De tijd met de
knop instellen. De tijd verspringt met interval van 10
minuten. Knop vasthouden om snel te scrollen.
3.
De “TIME ADJ” knop een keer indrukken. “OFF Time” is ingesteld en de
actuele tijd wordt weer getoond.
4.
De Timer instelknop “ON” indrukken. De “ON Time” wordt 2 seconden
getoond, waarna de actuele tijd verschijnt.
“OFF Time” opheffen
De Timer instelknop “OFF” indrukken. Het timerlampje van de binnenunit gaat uit.
“SLEEP Timer”
Door deze knop in te drukken, start de timer modus die op de ingestelde tijd de unit uitschakelt.
De “SLEEP” knop tijdens bedrijf indrukken.
De ingestelde tijd herhaalt de volgende modus door de knop in te drukken:
Continu bedrijf (Slaapstand: OFF). De unit schakelt uit na de ingestelde tijd.
1
48
Timer modus
Controleer de actuele tijd voor u de timer instelt. Als de timer ingesteld is, slaat de afstandsbediening de
instellingen op. De volgende keer kunt u dezelfde timermodus gebruiken door op de ON/ OFF knop en de
Timer instelknop (“ON/OFF Timer”) te drukken.
U kunt de gecombineerde functie “ON Timer” en “OFF Timer” gebruiken.
“ON Timer”
Voorbeeld: stel de “ON Timer” in op 7 a.m.
De unit start op de ingestelde tijd.
Programmeren “ON Time”
1.
De “TIME ADJ” knop twee keer indrukken.
2.
De tijd met de
knop instellen. De tijd verspringt met interval van 10
minuten. Knop vasthouden om snel te scrollen.
3.
De “TIME ADJ” knop twee keer indrukken. “ON Time” is ingesteld en de
actuele tijd wordt weer getoond.
4.
De Timer instelknop “ON” indrukken. De “ON Time” verschijnt 2 seconden
op het scherm, waarna de actuele tijd weer getoond wordt.
“ON Time” opheffen
De Timer instelknop “ON” indrukken. Het timerlampje van de binnenunit gaat uit.
1
49
Sleep Timer kenmerken
Tijdens Koelen
Als de Sleep Timer actief is, stijgt de ingestelde temperatuur na 30 minuten met
0,6°C, na de volgende 30 minuten stijgt de temperatuur nog eens met 0,6°C.
Tijdens Verwarming
Als de Sleep Timer actief is, daalt de ingestelde temperatuur na 30 minuten met
0,6°C, na de volgende 30 minuten daalt de temperatuur nog eens met 0,6°C.
Noodstop en testfunctie
Noodstop functie
•
De noodstop functie wordt alleen gebruikt als de afstandsbediening niet functioneert.
•
Druk op de noodschakelaar, u hoort een piepgeluid en de noodstop functie is ingeschakeld.
•
De noodstop functie is vooraf ingesteld voor de volgende twee modi en alleen gebaseerd op de kamertemperatuur op het moment dat de bovengenoemde situatie zich voordoet.
Temperatuur Bedrijfsmodus
Boven 23°C
G
Onder 23°C
Ingestelde
Timer modus Luchtstroom
temperatuur
Koelen
26°C
Continuous
Continu
Verwarmen
23°C
Continu
Automatisch
NOTITIE
Als de noodstop functie actief is bij een temperatuur van meer dan 23°C en minder dan 26°C,
schakel de unit dan in de “cooling mode” zonder daadwerkelijke “cooling”. De bedrijfsmodus
Drogen kan niet geactiveerd worden.
Test functie
•
Gebruik de noodschakelaar.
•
De test bedrijfsmodus wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt, bijvoorbeeld als u de koelfunctie moet testen en de kamertemperatuur is onder de 16°C.
•
Druk op de noodschakelaar, na de pieptoon de schakelaar ruim 5 seconden (niet langer dan 10 seconden) vasthouden tot u twee pieptonen hoort, de schakelaar loslaten, de test bedrijfsmodus is actief.
•
De Test bedrijfsmodus houdt de airconditioner in bedrijf in de “cooling” modus met de luchtstroomsnelheid op “Hi”, na 30 minuten stopt de testcyclus automatisch.
Uitschakelen Noodstop of Test functie
•
U kunt de functies uitschakelen met de afstandsbediening of handmatig door na de pieptoon de schakelaar weer in te drukken.
•
Wanneer u via de afstandsbediening afsluit, wordt de unit automatisch weer op de afstandsbediening
ingesteld.
1
50
E
LUCHTFILTER
Deze airconditioner is voorzien van een 3-laags filtersysteem om de circulerende lucht te zuiveren.
a.
Gaasfilter: verwijdert grotere stofdeeltjes.
G
b.
Enzymfilter: neutraliseert rondzwevende micro-organismen.
c.
Actief koolfilter: verwijdert onaangename luchtjes.
OPMERKING
De actief koolfilter en de enzymfilter worden geleverd in een plastic verpakking. Verwijder de
plastic zakken en installeer de filters (zie hoofdstuk B). De filters zuiveren de omgevingslucht.
De filterhouder aan de achterkant van de unit kan geopend worden, zoadat de koolstof en enzym filters
geplaatst of vervangen kunnen worden. De gaasfilter is een onderdeel van de filterhouder.
a.
De gaasfilter moet regelmatig met een stofzuiger gereinigd worden om te voorkomen dat de luchtstroom blokkeert.
b.
De enzymfilter zou iedere 4-6 maanden vervangen moeten worden. De levensduur van de enzymfilter
wordt beperkt door ongewone extra vervuilende omstandigheden, vuil, verbouwing, sigarettenrook, etc.
G
c.
De actief koolfilter kan met een stofzuiger gereinigd worden, maar dient tegelijk met de enzymfilter
vervangen te worden.
F
OPMERKING
• De filters 2 -3 x per jaar door nieuwe vervangen. De oude filters kunnen met het gewone
huisafval worden weggegooid.
• De nieuwe filters zijn bij uw leverancier verkrijgbaar.
• De unit mag zonder enzym- en actief koolfilter werken, de lucht wordt dan echter niet
gezuiverd. Dit is niet schadelijk voor de unit.
SCHOONMAKEN
Frontpaneel schoonmaken
1.
Schakel de unit uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2.
Het voorpaneel in positie “a” houden en omhoog trekken.
3.
Reinigen met een zachte droge doek. Gebruik handwarm water (maximaal
30° C) om hardnekkig vuil te verwijderen.
4.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals wasbenzine, benzine,
verfverdunner of schuurmiddelen om vuil te verwijderen.
5.
6.
Nooit water in de binnenunit spuiten. Gevaarlijk!
Het frontpaneel terugplaatsen en sluiten door positie “b” naar beneden te
duwen.
1
51
Gaasfilter schoonmaken
De gaasfilter dient regelmatig (ongeveer om de twee weken) schoongemaakt te worden.
Ga als volgt te werk:
1.
Schakel de unit volledig uit.
- Open het voorpaneel (a).
- De filter voorzichtig naar u toe trekken.
- De handel vastpakken en de filters eruit schuiven.
2.
Gaasfilters schoonmaken.
Stof met een stofzuiger verwijderen. Hardnekkig vuil kan met handwarm water verwijderd worden. De
G
filters hierna goed laten drogen, niet in direct zonlicht leggen.
3.
Sluit het voorpaneel.
OPMERKING
De airconditioner nooit zonder gaasfilter gebruiken.
Onderhoud negatieve ionengenerator (twee keer per jaar)
G
1.
Schakel de unit uit en haal de stekker uit het stopcontact.
WAARSCHUWING!
Controleer of de unit is uitgeschakeld.
2.
De horizontale lamel voorzichtig handmatig openen.
3.
Stofresten op en rond de generator wegnemen. De bovenkant van de metalen naald in de generator zachtjes schoonborstelen met een kunststof (tanden)borstel. Geen pluizige borstel of kwastje gebruiken.
4.
De horizontale lamel voorzichtig sluiten. Stekker weer in het stopcontact
steken en de airconditioner is klaar voor gebruik.
1
52
G
PROBLEMEN OPLOSSEN
De hierna volgende problemen duiden niet altijd op storing. Controleer eerst de volgende punten voor u
contact opneemt met de klantenservice:
Probleem
Oorzaak / Oplossing
De stekker zit niet vast in het stopcontact.
De unit werkt niet
De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg.
De veiligheidsmodus is geactiveerd of de stop is doorgeslagen.
De inlaat-, uitlaatroosters zijn geblokkeerd.
Geen koeling of verwarming.
Is de temperatuur goed ingesteld?
Is de gaasfilter vervuild?
De unit werkt niet effectief.
Storingen (als gevolg van statische elektriciteit of onregelmatige
stroomtoevoer) verstoren de effectieve werking. In dat geval: de
stekker uit het stopcontact halen en na 2-3 seconden er weer
insteken.
Niet meteen inschakelen.
Na onderbreking 3 minuten wachten.
Onaangename geur.
De geur kan ontstaan door kookluchtjes, sigarettenrook, etc. De
unit blaast de ingestroomde lucht ook weer uit.
Geluid van stromend water.
Wordt veroorzaakt door de koudemiddelen vloeistof in de
airconditioner: dit is geen storing.
Het geluid van ontdooien tijdens verwarming.
Een krakend geluid.
Kan veroorzaakt worden door krimpen/uitzetten van het
voorpaneel als gevolg van temperatuurwisselingen.
Er komt condens/ vochtige lucht uit de
luchtuitlaat.
Er ontstaat condens als de kamertemperatuur extreem lager
wordt, doordat koude lucht tijdens KOELEN of DROGEN in de
ruimte geblazen wordt.
De unit schakelt van de verwarmingsmodus over in de
Het rode compressorlampje blijft knipperen ontdooienmodus. Het lampje gaat na 10 minuten uit en de unit
en de ventilator van de binnenunit stopt.
gaat automatisch weer in de verwarmingsmodus.
De afstand is te groot. De afstandsbediening rechtstreeks op het
bedieningspaneel richten.
De afstandsbediening werkt niet.
Het signaal van de afstandsbediening wordt niet opgevangen. De
afstandsbediening rechtstreeks op het bedieningspaneel richten.
De batterijen zijn leeg, vervang de batterijen.
Probeer nooit zelf de airconditioner te repareren of uit elkaar te halen. Slecht of foutief uitgevoerde
reparaties kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en kunnen betekenen dat de garantie vervalt.
1
53
H
GARANTIE VOORWAARDEN
U krijgt op de airconditioner 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze periode worden
alle materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen. Hierbij gelden de volgende regels:
1.
2.
Alle verdere aanspreken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade wijzen wij uitdrukkelijk af.
Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn leidt niet tot verlenging van de
garantie.
3.
De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet-originele onderdelen zijn gemonteerd of reparaties zijn verricht door derden.
4.
Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals de filter, vallen buiten de garantie.
5.
De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon overlegt en als daarop geen
veranderingen zijn aangebracht.
6.
De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van die in de gebruiksaanwijzing of door verwaarlozing.
7.
De verzendkosten en het risico van het opsturen van de airconditioner of onderdelen daarvan, komen
altijd voor rekening van de koper.
Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te
raadplegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, kunt u de airconditoner ter reparatie aanbieden bij uw
dealer.
1
54
I
TECHNICAL DATA
Model
Type airconditioner
Koelcapaciteit *
S1629
S1635
DC inverter opgehangen aan
de muur
DC inverter opgehangen aan
de muur
2.9
3.5
kW
EE klasse*
EER*
Verwarmingscapaciteit (maximaal)*
kW
Energie-efficiëntie-klasse in de
verwarmingsstand
COP*
Ontvochtigingscapaciteit **
Energieverbruik bij koelen
Energieverbuik bij verwarmen
Voeding
A
3.2
3.7
5.0
A
A
3.6
3.8
L / 24h
38
41
kW
0.82
1.0
kW
0.89
1.04
V / Hz / Ph
220 - 240 / 50 / 1
220 - 240 / 50 / 1
A
3.6 / 3.9
4.5 / 4.6
volume / cc
9000
9000
3
560 / 600
570 / 600
80
100
Rotatie
Rotatie
3
3
Stroomsterkte bij koelen / verwarmen
(nom.)
Gegenereerde negatieve ionen ****
A
3.2
Luchtstroom (nom.)** koelen / verwarmen
Voor ruimtes tot**
m /h
3
m
Compressortype
Ventilatorstanden
Bereik thermostaat
ºC
16 - 30
16 - 30
Werkingstemperatuur
ºC
-10ºC to +43ºC
-10ºC to +43ºC
Elektronische afstandsbediening
Elektronische afstandsbediening
J
J
Bediening handmatig / mechanisch /
elektronisch
Afstandsbediening Ja / Nee
Luchtfilters type(n)
Screen, Enzym, Actief koolstof Screen, Enzym, Actief koolstof
Koudemiddel type / hoeveelheid
r / gr
R410A / 860 gr
R410A / 1100 gr
Diameter leiding voor koudemiddel
Vloeibaar - Gas
Inch
1/4 - 3/8
1/4 - 3/8
Druk inlaat/uitlaat
bar
12 / 40
12 / 40
Afmetingen binnenunit (b x d x h )
mm
795 x 182 x 265
795 x 182 x 265
Afmetingen buitenunit (b x d x h )
mm
710 x 255 x 545
710 x 255 x 545
kg
8.3
8.3
Netto gewicht buitenunit
kg
28.0
29.0
Bruto gewicht binnenunit
kg
11
11
Bruto gewicht buitenunit
kg
32
34
Geluidsniveau binnenunit
dB
25 - 42
25 - 42
Geluidsniveau buitenunit
dB
46
46
Beschermingsklasse binnenunit
IP
IP X0
IP X0
Beschermingsklasse buitenunit
IP
IP X4
IP X4
Netto gewicht binnenunit
*
EN 14511
Defecte elektrische apparaten horen niet bij
**
Indicatie
het huisafval. Zorg voor een goede recycling
***
Ontvochtiging bij 32°C, 80% RH
waar mogelijk. Vraag eventueel uw gemeen-
****
Gemeten bij luchtuitstroom
te of uw lokale handelaar voor een deskundig recycling
advies.
1
55
Szanowni Państwo,
Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu naszego klimatyzatora. Nabyli Państwo urządzenie
najwyższej jakości, które będzie Państwu służyć przez wiele lat, pod warunkiem, że będą
Państwo używać go we właściwy sposób. Dlatego prosimy o poświęcenie czasu na
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, gdyż pomoże to Państwu zapewnić optymalną
trwałość klimatyzatora. My natomiast w imieniu producenta dajemy Państwu dwuletnią
gwarancję na wszelkie usterki materiałowe i fabryczne.
Życzymy Państwu dużo komfortu w kształtowaniu odpowiedniego mikroklimatu we własnym
mieszkaniu.
Z poważaniem,
PVG International b.v.
Dział Obsługi Klienta
1 Przed pierwszym użyciem przeczytać instrukcję obsługi.
2 W razie wątpliwości skontaktować się z dealerem.
:
56
PIS TREŚCI
A
Przepisy bezpieczeństwa
58
B
Nazwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora
59
C
Wskazówki przed pierwszym użyciem
61
D
Instrukcja obsługi
62
E
Filtry powietrza
69
F
Czyszczenie i konserwacja
69
G
Usuwanie zakłóceń
71
H
Warunki gwarancji
72
I
Specyfikacja techniczna
73
:
57
A
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja urządzenia musi odbyć się w całkowitej zgodzie z obowiązującymi na miejscu przepisami, ustaleniami i normami. Klimatyzator nadaje się do użytku jedynie w suchych pomieszczeniach zamkniętych.
G
Przed zainstalowaniem go sprawdzić należy napięcie sieci zasilającej. Klimatyzator przystosowany jest
do przyłączenia do sieci wyłącznie za pośrednictwem uziemiającego gniazdka sieciowego o napięciu
sieci zasilającej 220-240 V./ 50 Hz.
UWAGA
Klimatyzator musi być przyłączony do sieci zasilającej za pośrednictwem uziemiającego gniazdka
sieciowego. Jeżeli przyłączenie do sieci nie jest uziemiające, urządzenia NIE WOLNO w żadnym
wypadku przyłączać. Gniazdko uziemiające musi być zawsze łatwo dostępne, aby w razie awarii móc
bez problemu przerwać dopływ prądu. Przed przystąpieniem do instalacji klimatyzatora zapoznaj się
najpierw z instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z podanymi w niej zaleceniami.
Przed instalacją klimatyzatora należy sprawdzić czy:
•
napięcie sieci zasilającej zgadza się z parametrami wskazanymi dla tego typu na nalepce znamionowej;
•
gniazdko sieciowe i rodzaj sieci zasilającej przystosowane są do przyłączenia urządzenia zgodnie z
parametrami wskazanymi na nalepce znamionowej;
•
wtyczka przewodu zasilającego pasuje do gniazdka sieciowego;
•
klimatyzator ustawiony jest w celu instalacji na stabilnym, płaskim podłożu.
W razie wątpliwości, czy powyższe wymogi są spełnione, radzimy kontrolę oraz instalację powierzyć fachowcowi.
•
Klimatyzator wyprodukowany został zgodnie z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE. Mimo to, jak
w przypadku wszelkich innych urządzeń elektrycznych, należy obchodzić się z nim ostrożnie.
•
Nie wolno przykrywać dopływu powietrza oraz wywietrznika.
•
Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia ze środkami chemicznymi.
•
W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą, tzn. nie należy go nigdy zwilżać,
moczyć ani zanurzać w wodzie.
•
Nie wolno wkładać żadnych obcych przedmiotów do otworów w klimatyzatorze.
•
Klimatyzatora nie wolno w żadnym wypadku przyłączać do sieci za pomocą przedłużacza. W razie braku
odpowiedniego uziemiającego gniazdka sieciowego należy zlecić fachowcowi jego instalację.
•
Ze względu na bezpieczeństwo należy zwrócić uwagę na to, aby małe dzieci nie miały bezpośredniego
dostępu do klimatyzatora.
•
Ewentualne naprawy należy zlecić fachowcowi z autoryzowanego serwisu naprawczego lub serwisu firmy
dostawczej, jak też pamiętać o przestrzeganiu wskazówek dotyczących obsługi oraz konserwacji klimatyzatora, zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
•
Jeżeli nie używasz klimatyzatora, wtyczkę przewodu zasilającego należy wyjąć z gniazdka sieciowego.
•
Jeśli zaistnieje potrzeba wymiany przewodu zasilającego lub gniazdka na nowe, należy zlecić to fachowco-
G
wi z autoryzowanego serwisu naprawczego lub serwisu firmy dostawczej.
:
58
UWAGA!
• Nie wolno w żadnym wypadku używać klimatyzatora, jeżeli przewód
zasilający, wtyczka przewodu, obudowa szybkozłącza lub panel sterowania
są uszkodzone.
• Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować przepadek
gwarancji na to urządzenie.
B
NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZ ŚCI KLIMATYZATORA
Jednostka zewnętrzna
Przewód zasilający
Wlot powietrza
Przewód odprowadzający
skroplinę
Wylot powietrza*
*
Podczas chłodzenia urządzenie
odprowadza gorące powietrze, a
podczas ogrzewania chłodne
powietrze.
**
Kierunek przepływu powietrza
można regulować przy pomocy
żaluzji pionowych i poziomych.
Przyłączenie uziemiające
Jednostka wewnętrzna
Kratka wywiewna
Aktywny filtr węglowy
Filtr wstępny
Odpływ powietrza **
Filtr oczyszczania
biologicznego
OUTDOOR
Odbiornik sygnału z pilota
zdalnego sterowania ***
Żaluzje pionowe
Żaluzje poziome
*** Sygnał dźwiękowy potwierdza
poprawną transmisję oraz odbiór
przez jednostkę wewnętrzną danych
z pilota zdalnego sterowania.
B Panel sterowania
1.
PRZYCISK AWARYJNY (R CZNY) – włącza i wyłącza klimatyzator w przypadku, gdy pilot zdalnego
sterowania nie działa.
2.
DIODA KONTROLNA ZASILANIA – świeci się, gdy dopływ energii elektrycznej jest włączony.
3.
TIMER – dioda czasomierza ‘timer’ świeci się, gdy czasowe włączenie klimatyzatora jest aktywne.
4.
OPERATE – dioda ta świeci się, gdy urządzenie jest włączone.
Automatyczna funkcja resetowania
W przypadku przerwy w dopływie prądu w trakcie działania klimatyzatora tryb pracy zostaje automatycznie zapamiętany. Po upływie 3~4 minut od chwili wznowienia dopływu prądu urządzenie rozpoczyna automatycznie pracę
w tym samym trybie pracy (3~4 minuty to czas oczekiwania niezbędny w celu zabezpieczenia działania sprężarki ).
:
59
G
UWAGA!
• Dzięki automatycznej funkcji resetowania urządzenie po chwilowej przerwie w dopływie prądu
włącza się automatycznie (także wtedy, gdy nie jest to pożądane), jeżeli tylko wtyczka tkwi nadal w
gniazdku sieciowym.
• Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć go przy pomocy
pilota, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pilot zdalnego sterowania
1 NADAJNIK
Transmituje sygnały do odbiornika
umieszczonego na jednostce wewnętrznej.
2 WSKAŹNIK PR DKOŚCI
WENTYLATORA
Wskazuje prędkość wentylatora, wybraną i
ustawioną za pomocą przycisku prędkości
wentylatora.
W położeniu “AUTO” wentylator zmienia
automatycznie prędkość w zależności od
różnicy pomiędzy temperaturą wybraną i
ustawioną, a temperaturą pomieszczenia
w danej chwili.
3 WSKAŹNIK TRYBU
PRACY
Wskazuje aktualny tryb pracy klimatyzatora.
4 WSKAŹNIK CZASU
TIMERA
Wskazuje czas czasomierza (timera).
5 WSKAŹNIK USTAWIEŃ
CZASOWYCH TIMERA
ON: czasowe włączenie klimatyzatora, tzn.
klimatyzator uruchamia się o ustawionym czasie.
OFF: czasowe wyłączenie klimatyzatora,
tzn. klimatyzator przerywa pracę o
ustawionym czasie.
6 WSKAŹNIK
TEMPERATURY
Pokazuje nastawioną temperaturę.
7 DIODA
SYGNALIZACYJNA
Zapala się, gdy następuje transmisja
sygnału.
8 PRZYCISKI
TEMPERATURY
Naciskając na ten przycisk ustawi
ana temperatura podnosi się o 1°C
(1.8°F).
Naciskając na ten przycisk ustawi
ana temperatura obniża się o 1°C
(1.8°F).
9 PRZYCISK ŻALUZJI
G
:
60
Tym przyciskiem można regulować kierunek przepływu powietrza zmieniając
położenie poziomych żaluzji (do góry / w
dół).
UWAGA
• 00:00 A.M. - 12:00 A.M. = 00:00 - 12:00
• 00:00 P.M. - 12:00 P.M. = 12:00 - 24:00
j PRZYCISK JONIZATORA
Naciśnięcie tego przycisku uruchamia
generowanie jonów ujemnych. Jedynie dla
modeli typu Inverter dioda kontrolna
dopływu prądu ma kolor czerwony.
k PRZYCISK
WENTYLATORA
Służy do regulowania prędkości wentylatora.
Za każdym kolejnym przyciśnięciem
wskaźnik zmienia położenie z prędkości niskiej “L” (Low) na średnią “M” (Medium),
wysoką “H” (High) oraz automatyczną
“AUTO”.
l PRZYCISK TRYBU
PRACY
Służy do ustawiania trybu pracy. Za każdorazowym wciśnięciem* tego przycisku
wskaźnik zmienia automatycznie pozycję z
trybu automatycznego ustawienia
(Automatyczny) na kolejne tryby:
(Chłodzenie), (Osuszanie),
(Wentylacja) oraz
(Ogrzewanie).
m PRZYCISK CZASU
‘TIME ADJ’
Za pomocą przycisku “TIME ADJ” można
ustawić czas bieżący lub zaprogramować
czasowe włączenie i wyłączenie klimatyzatora za pomocą czasomierza (timera).
n PRZYCISKI
,
Naciskając na te przyciski można ustawić
czas bieżący lub zaprogramować czasowe
włączenie i wyłączenie klimatyzatora za
pomocą czasomierza (timera).
do przodu
z powrotem
Stały nacisk spowoduje przestawienie
czasomierza w interwale czasowym
wynoszącym 10 minut.
o PRZYCISKI
USTAWIANIA TIMERA
Za pomocą przycisku ON (START) można
timer uruchomić, a za pomocą przycisku
OFF (STOP) można go wyłączyć.
p PRZYCISK FUNKCJI
UŚPIENIA (SLEEP)
Przycisk ten służy do ustawiania nocnej
kontroli temperatury w trybie Uśpienia.
q PRZYCISK ON/OFF
ON: START – jedno naciśnięcie na ten
przycisk, OFF: STOP – przy kolejnym
naciśnięciu.
C
WSKAZÓWKI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania
Wymiana baterii
Zdejmij pokrywkę zgodnie z kierunkiem strzałki.
Umieść nowe baterie, zwracają uwagę na to, aby bieguny baterii, dodatni (+) i ujemny
G
(-) znalazły się we właściwej pozycji zgodnie z wskazanym kierunkiem. Nasuń pokrywkę z powrotem.
UWAGA
Używaj jedynie baterii 2 AAA (1,5 V), w żadnym wypadku baterii nadających się do ponownego
ładowania. Zużyte baterie należy wymienić na nowe tego samego typu (zob. powyżej), gdy
wyświetlacz staje się niewyraźny
Przechowywanie pilota oraz wskazówki odnośnie używania
Pilot zdalnego sterowania można przechowywać w specjalnym uchwycie, umieszczonym na ścianie pomieszczenia. Uchwyt ten należy do wyposażenia i dostarczony jest razem z klimatyzatorem.
Używanie pilota zdalnego sterowania
Skieruj pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika umieszczonego na jednostce wewnętrznej klimatyzatora. W ten sposób możesz obsługiwać klimatyzator na odległość, pamiętając o tym, że maksymalny zasięg pilota wynosi ok. 7 metrów.
2. Montowanie filtrów
Klimatyzator wyposażony jest w 3-warstwowy filtr powietrza służący do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu:
•
filtr wstępny powietrza: usuwa większe cząsteczki kurzu.
•
filtr oczyszczania biologicznego (mikrofiltr) : neutralizuje osadzające się mikroorganizmy.
•
aktywny filtr węglowy: usuwa nieprzyjemne zapachy.
a. Otwórz panel przedni, pociągając go lekko ku górze.
b. Wyjmij ostrożnie filtry wstępne: pociągnij lekko ku górze za środkowy uchwyt każdej ramki filtra, a po jej otwarciu wyjmij po kolei wszystkie filtry.
Filtry powietrza
Filtr
oczyszczania
biologicznego
c. Umieść aktywny filtr węglowy oraz filtr oczyszczania biologicznego po obydwu
stronach klimatyzatora w przeznaczonych do tego ramkach.
Aktywny filtr węglowy
d. Umieść filtr wstępny w ramce ( “PRZODEM / FRONTEM” na zewnątrz). Zwróć
uwagę na to, aby filtry te znalazły się całkowicie w obrębie ramki. Niewłaściwe
umieszczenie filtrów może spowodować usterki w pracy klimatyzatora.
Filtr
wstępny
e. Zamknij panel przedni.
:
61
D
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ustawianie bieżącego czasu
Przykład: ustawianie czasu na 3:50 p.m. (15.30)
1.
Nacisnąć 1 raz przycisk ‘TIME ADJ”
2.
Odpowiednie ustawienie czasowe można regulować przyciskami “+”, “-“ . Stały
nacisk spowoduje przestawienie czasomierza w interwale czasowym
wynoszącym 10 minut.
3.
Poprzez 3-krotne naciśnięcie przycisku ‘TIME ADJ´ na wyświetlaczu pokaże się
czas bieżący. Oznacza to, że czas ten został zaprogramowany.
G
UWAGA
Gdy czas bieżący został ustawiony i zaprogramowany, można korzystać ze
wszystkich funkcji w wyjątkiem funkcji “Timer operation”.
Funkcja wentylacji
Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się też inne źródła ciepła, ogrzane powietrze unosi się
do góry. Uruchomienie funkcji “Wentylacja” spowoduje zniesienie różnicy temperatur
pomiędzy najniższymi i najwyższymi warstwami powietrza. Praca grzejników staje się
w ten sposób wydajniejsza.
1.
2.
Naciśnij przycisk ON/OFF (START/ STOP).
Ustaw odpowiedni tryb pracy, tzn. tryb wentylacji,
, naciskając przycisk trybu
pracy klimatyzatora.
3.
Ustaw odpowiednio temperaturę, naciskając jeden z przycisków regulacji temperatury. Gdy temperatura pomieszczenia osiągnie ustawioną wysokość, rozpoczyna się wentylacja powietrza.
4.
Prędkość wentylatora można zmienić, naciskając na przycisk prędkości wentylatora. Jeżeli klimatyzator pracuje w trybie automatycznego ustawienia “AUTO”,
sam wybiera odpowiednią prędkość wentylatora.
G
:
62
UWAGA!
• Nie umieszczać innych źródeł ciepła bezpośrednio pod jednostką wewnętrzną ani pod pilotem.
• Nie wystawiać urządzeń spalających ani grzejników na bezpośrednie działanie wydmuchiwanego
przez klimatyzator powietrza.
• Pamiętać o dostatecznej wentylacji pomieszczenia.
Tryb chłodzenia / osuszania
1.
Naciśnij przycisk ON/OFF (START/ STOP).
2.
Naciśnij przycisk zmiany trybu pracy, aby wybrać odpowiednio “Chłodzenie“ lub
“Osuszanie“.
3.
Ustaw odpowiednio temperaturę, naciskając przyciski regulacji temperatury.
Temperaturę można ustawić w przedziale od 16~30°C, podnosząc ją lub obniżając za każdym wciśnięciem o 1°C.
4.
Ustaw prędkość wentylatora, naciskając na przycisk prędkości wentylatora.
Jeżeli klimatyzator pracuje w trybie automatycznego ustawienia “AUTO”, sam
wybiera odpowiednią prędkość wentylatora.
G
UWAGA!
• Jeżeli klimatyzator pracuje przez dłuższy czas w trybie chłodzenia i osuszania w pomieszczeniu o
stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza (tzn. gdy okna i drzwi są otwarte) może dojść do
powstania skropliny na jednostce wewnętrznej, co z kolei może spowodować zacieki i uszkodzenie
wykładziny podłogowej, dywanu bądź parkietu.
• Jeżeli klimatyzator ustawiony jest na tryb osuszania przy niskiej temperaturze, napływające do
pomieszczenia powietrze jest chłodne.
• Urządzenie pracując w trybie Osuszania chłodzi, przy czym temperatura pomieszczenia jest wyższa
od temperatury ustawionej o ok. 1~2°C (1.8~3.6°F), a wentylator włącza się od czasu do czasu na
prędkości “LO” (niska), niezależnie od tego, jaka prędkość została uprzednio ustawiona.
• Podczas pracy w trybie “Osuszania” jednostka wewnętrzna wyłącza się w ciągu 3 minut, jeżeli
temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną wartość.
• Podczas pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach jednostka zewnętrzna może ulec
oblodzeniu, co spowoduje zmniejszenie wydajności grzewczej. W takim wypadku urządzenie
zaprzestaje grzania, po czym automatycznie uruchamia się funkcja odmrażania. Podczas
zadziałania tej funkcji wentylatory w obu jednostkach zostają zatrzymane.
• Jeżeli wymiennik ciepła nie nagrzewa się w dostatecznym stopniu, cyrkulacja powietrza zostaje
zatrzymana, aby w ten sposób uniemożliwić dopływ zimnego powietrza.
Tryb automatycznego ustawienia
Klimatyzator po włączeniu sam automatycznie dobiera odpowiedni tryb pracy (chłodzenie, osuszanie, ogrzewanie) w zależności od ustawionej temperatury pomieszczenia.
•
Klimatyzator włącza się ponownie w uprzednio wybranym trybie pracy, gdy tryb automatycznego ustawienia uruchomi się w ciągu 3 godzin po wyłączeniu.
•
Dostosowanie trybu pracy: tryb pracy ustalany i dostosowany jest za pośrednictwem komputera, który po
wyłączeniu się sprężarki regularnie kontroluje i dopasowuje wysokość temperatury pomieszczenia.
:
63
1.
2.
Naciśnij przycisk ON/OFF (START/ STOP).
Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby wybrać odpowiednio tryb automatycznego
ustawienia “AUTO”.
3.
Ustaw odpowiednio temperaturę, naciskając przyciski regulacji temperatury.
4.
Ustaw prędkość wentylatora, naciskając na przycisk regulacji prędkości wentylatora.
Jeżeli klimatyzator pracuje w trybie automatycznego ustawienia “AUTO”, sam
wybiera odpowiednią prędkość wentylatora.
G
UWAGA
Jeżeli chcesz skasować wybraną opcję pracy w trybie automatycznego ustawienia, możesz ustawić
ponownie inny tryb pracy klimatyzatora przy pomocy przycisków chłodzenia, osuszania bądź ogrzewania.
Tryb jonizatora jonów ujemnych
Funkcję tę można uruchomić jedynie wtedy, gdy klimatyzator pracuje.
1.
Naciśnij przycisk ON/OFF (START/ STOP).
2.
Naciśnij przycisk jonizatora.
Naciśnij przycisk trybu jonizatora jonów ujemnych, aby funkcję tę wyłączyć.
:
64
Kontrola kierunku nadmuchiwanego powietrza
Ustawianie żaluzji poziomych
Poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF (START/ STOP) położenie żaluzji poziomych zmienia się automatycznie.
w trybie
chłodzenia,
osuszania
w trybie wentylacji,
ogrzewania
poziom
poziom
około 10Ą
około 60Ą
poziom
poziom
około 10Ą
około 45Ą
około 10Ą
około 60Ą
Zmiana kierunku nadmuchu
Gdy przycisk żaluzji zostanie przyciśnięty jeden raz, położenie żaluzji poziomych zmieni się (kierunek nadmuchu zob. rysunek).
Blokada nadmuchu
Gdy przycisk żaluzji zostanie przyciśnięty ponownie, następuje zatrzymanie żaluzji
poziomych, a położenie to jest zapamiętywane. Przy kolejnym włączeniu klimatyzatora żaluzja jest tak ustawiana.
G
UWAGA!
• W momencie wyłączenia klimatyzatora żaluzja pozioma zamyka automatycznie odpływ powietrza.
• Nie należy ustawiać żaluzji poziomych ręcznie, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie.
Dopasowanie kierunku powinno być nastawiane przyciskiem na pilocie zdalnego sterowania. Gdy
żaluzje nie dają się ustawić, urządzenie chwilowo wyłączyć, poczym włączyć je ponownie.
• Podczas pracy w funkcji chłodzenia i osuszania żaluzja pozioma nie powinna być zbyt długo
skierowana ku dołowi, gdyż może to spowodować powstanie skropliny przy wylocie powietrza.
Również wtedy, gdy żaluzja znajduje się w odpowiednim położeniu, po upływie godziny żaluzja
pozioma zmieni swe położenie (10 stopni).
Ustawianie żaluzji pionowych
Aby dostosować kierunek nadmuchu powietrza należy żaluzje pionowe ustawiać ręcznie. Gdy klimatyzator pracuje w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności powietrza, a żaluzje pionowe ustawione są całkiem w prawo lub całkiem
w lewo, może dojść do powstania skropliny przy wylocie powietrza.
:
65
Programowanie czasomierza
Przed zaprogramowaniem czasomierza sprawdź wskazany na nim czas bieżący. Gdy czasomierz został zaprogramowany, pilot zdalnego sterowania zapamiętuje zaprogramowane wartości. Przy następnym uruchomieniu
można wybrać ten sam tryb pracy czasomierza naciskając przycisk ON/ OFF (START/ STOP) jak też włącznik
czasomierza (“ON/OFF Timer”).
Można też korzystać z obu funkcji w połączeniu “ON Timer” oraz “OFF Timer”.
Funkcja “ON Timer”
Przykład: ustawić funkcję “ON Timer” na godz. 7 a.m.
Urządzenie rozpoczyna pracę o ustalonym czasie.
Programowanie funkcji “ON Timer”
1.
Nacisnąć dwa razy przycisk “TIME ADJ”.
2.
Ustawić pożądany czas,
przy czym każdorazowe naciśnięcie przycisków
powoduje odpowiednio zmianę interwału czasowego o 10 minut. Stały nacisk na
ten przycisk umożliwi szybkie przesuwanie wartości.
3.
Nacisnąć dwa razy przycisk “TIME ADJ”. Czas “ON Time” został zaprogramowany, a na czasomierzu ukaże się znów czas bieżący.
4.
Nacisnąć włącznik czasomierza “ON” (START). Ustawiony czas “ON Time”
wyświetli się przez 2 sekundy, poczym czasomierz znów wskaże czas bieżący.
Wyłączanie funkcji “ON Time”
Nacisnąć włącznik czasomierza “ON” (START). Dioda kontrolna czasomierza na urządzeniu wewnętrznym gaśnie.
:
66
Funkcja “OFF Timer”
Przykład: ustawić funkcję “OFF Timer” na godz. 10 p.m.
Urządzenie wyłącza się o ustalonym czasie.
Programowanie funkcji “OFF Time”
1.
Nacisnąć (3) trzy razy przycisk “TIME ” (CZAS).
2.
Ustawić pożądany czas,
przy czym każdorazowe naciśnięcie przycisków
powoduje odpowiednio zmianę interwału czasowego o 10 minut. Stały nacisk na
ten przycisk umożliwi szybkie przesuwanie wartości.
3.
Nacisnąć jeden raz przycisk “TIME ADJ”. “OFF Time” został zaprogramowany,
a na czasomierzu ukaże się znów czas bieżący.
4.
Nacisnąć wyłącznik czasomierza “ON” (START). Ustawiony czas “ON Time”
wyświetli się przez 2 sekundy, poczym czasomierz znów wskaże czas bieżący.
Wyłączanie funkcji “OFF Time”
Nacisnąć wyłącznik czasomierza “OFF” (STOP). Dioda kontrolna czasomierza na urządzeniu wewnętrznym gaśnie.
Funkcja “Sleep Timer” (Uśpienie)
Naciśnięcie tego przycisku aktywuje funkcję czasowego wyłączenia klimatyzatora o ustawionym czasie.
Nacisnąć przycisk “SLEEP” (Uśpienie) w trakcie działania klimatyzatora.
Ustawiony czas powtarza kolejny tryb pracy poprzez wciśnięcie przycisku ‘SLEEP’:
Tryb pracy ciągłej (Uśpienie: OFF). Urządzenie wyłącza się po upływie nastawionego
czasu.
:
67
Działanie funkcji ‘Sleep Timer’
W trybie chłodzenia
Gdy funkcja Sleep Timer (Uśpienie) jest włączona w trybie chłodzenia, to nastawiona
temperatura po upływie 30 minut podniesie się o 0,6°C, a po upływie kolejnych 30
minut ponownie o 0,6°C.
W trybie ogrzewania
Gdy funkcja Sleep Timer (Uśpienie) jest włączona w trybie ogrzewania, to nastawiona
temperatura po upływie 30 minut spadnie o 0,6°C, a po upływie kolejnych 30 minut
ponownie o 0,6°C.
Funkcja przełącznika awaryjnego i funkcja kontrolna
Funkcja przełącznika awaryjnego
•
Przełącznik awaryjny służy do obsługi klimatyzatora podczas awarii pilota zdalnego sterowania.
•
Naciśnięcie przełącznika awaryjnego emituje sygnał dźwiękowy, co oznacza, że funkcja ta została uruchomiona.
•
Funkcja przełącznika awaryjnego jest z góry zaprogramowana dla następujących dwóch trybów pracy w
oparciu o temperaturę powietrza w pomieszczeniu w danej sytuacji.
Temperatura
Tryb pracy
Temperatura
docelowa
Tryb pracy
timera
Przepływ
powietrza
Powyżej 23°C
Chłodzenie
26°C
Stały
Automatyczny
Ogrzewanie
23°C
Stały
Automatyczny
G
Poniżej 23°C
WAŻNE:
Jeżeli funkcja przełącznika awaryjnego jest uruchomiona, a temperatura pomieszczenia przekracza
23°C, lecz jest niższej niż 26°C, urządzenie przełącza się na “tryb chłodzenia”, mimo że “chłodzenie”
praktycznie nie ma miejsca. W takim wypadku nie można uruchomić trybu ‘Osuszania’.
Funkcja kontrolna trybu pracy
•
Użyj przełącznika awaryjnego.
•
Z funkcji kontrolnej można korzystać jedynie w szczególnych przypadkach, na przykład wtedy, gdy musisz
skontrolować funkcję chłodzenia, a temperatura pomieszczenia nie dochodzi do 16°C.
•
Naciśnij przełącznik awaryjny, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowego utrzymaj nacisk przez ponad 5 sekund
(nie dłużej niż 10 sekund) aż do usłyszenia dwóch sygnałów dźwiękowych. Następnie zluzuj nacisk – funkcja kontrolna została uruchomiona.
•
Gdy funkcja kontrolna trybu pracy jest uruchomiona, klimatyzator pracuje w trybie “Chłodzenia” przy prędkości wentylatora “Hi” (wysokiej), a po 30 minutach funkcja kontrolna wyłącza się automatycznie.
Wyłączanie przełącznika awaryjnego i funkcji kontrolnej
•
Obie funkcje można wyłączyć za pomocą pilota zdalnego sterowania lub ręcznie, naciskając po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego ponownie odpowiedni przycisk.
•
Jeżeli wyłączasz te funkcje za pomocą pilota, urządzenie zostaje automatycznie ustawione na działanie pilota.
:
68
E
FILTRY POWIETRZA
Klimatyzator ten wyposażony jest w 3-warstwowy filtr powietrza służący do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu:
a.
filtr wstępny powietrza: usuwa większe cząsteczki kurzu.
G
b.
filtr oczyszczania biologicznego (mikrofiltr) : neutralizuje osadzające się mikroorganizmy.
c.
aktywny filtr węglowy: usuwa nieprzyjemne zapachy.
UWAGA
Aktywny filtr węglowy jak też filtr oczyszczania biologicznego są dostarczone w fabrycznym
plastikowym opakowaniu. Zdejmij plastikowe opakowanie i zainstaluj filtry zgodnie z instrukcją (zob.
rozdział B). Filtry te służą do oczyszczania powietrza w bezpośrednim otoczeniu.
Ramkę przytrzymującą filtry na tylnej stronie urządzenia należy otworzyć w celu montażu lub wymiany aktywnego filtra węglowego oraz filtra oczyszczania biologicznego. Natomiast filtr wstępny powietrza jest zintegrowany
z ramką filtra.
a.
Filtr wstępny zintegrowany powinien być czyszczony regularnie za pomocą odkurzacza, gdyż jego zapchanie uniemożliwia przepływ powietrza.
b.
Filtr oczyszczania biologicznego należy wymieniać na nowy co 4-6 miesięcy. Żywotność tego filtra zależna jest
od stopnia zanieczyszczenia powietrza i jest krótsza w warunkach zwiększonego zanieczyszczenia, jak np.
podczas remontu lub nadmiernej koncentracji dymu papierosowego itp.
G
c.
Aktywny filtr węglowy powinien być czyszczony również za pomocą odkurzacza w momencie, gdy jest zakurzony, jednak należy go wymienić równocześnie z filtrem oczyszczania biologicznego.
F
UWAGA
• Filtry należy wymieniać na nowe 2 -3 x do roku. Zużyte filtry nie stanowią odpadów chemicznych i
można je wyrzucić do zwykłego pojemnika na śmieci, tzn. nie do odpadów biologicznych.
• Filtry na wymianę dostępne są u Twojego dealera.
• Korzystanie z urządzenia bez filtrów nie może uszkodzić klimatyzatora. W tym wypadku urządzenie
nie będzie usuwać szkodliwych dla zdrowia cząsteczek kurzu ani pyłków.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie panelu przedniego
1.
Wyłącz klimatyzator i wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.
2.
Panel przedni ustaw w pozycji “a” , a następnie pociągnij go do góry.
3.
Do czyszczenia klimatyzatora używaj miękkiej suchej szmatki. Jeżeli panel jest
bardzo zanieczyszczony, możesz użyć do czyszczenia także letniej wody (maksymalnie 30°C).
4.
Nie używaj w żadnym wypadku czyszczących środków chemicznych, takich jak
benzyna, benzen, rozpuszczalnik czy proszek do czyszczenia.
5.
W żadnym wypadku nie wlewaj wody do jednostki wewnętrznej. Grozi to nie
bezpieczeństwem!
6.
Po oczyszczeniu umieść panel przedni z powrotem i zamknij go naciskając do
dołu w pozycji “b”.
:
69
Czyszczenie filtra wstępnego
Filtr wstępny powietrza należy regularnie czyścić (mniej więcej w dwutygodniowych odstępach).
Jak należy postępować:
1.
Wyłącz klimatyzator i wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.
- Otwórz panel przedni (a).
- Pociągnij ostrożnie za filtr.
- Pociągnij za uchwyt i wyjmij filtry z obudowy.
2.
Oczyść filtry wstępne.
Kurz usuń posługując się odkurzaczem, natomiast w celu usunięcia większych zabrudzeń użyj letniej wody.
Przed ponownym zamontowaniem filtr dokładnie wysusz, jednak nie wystawiaj go na działanie promieni
G
słonecznych.
3.
Zamknij panel przedni.
UWAGA
W żadnym wypadku nie używaj klimatyzatora bez filtra wstępnego.
Konserwacja jonizatora jonów ujemnych (dwa razy w roku)
G
1.
Wyłącz klimatyzator i wyjmij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.
OSTROŻNIE!
Upewnij się, czy urządzenie jest całkowicie wyłączone.
2.
3.
Otwórz ostrożnie żaluzje poziome ręcznie.
Usuń resztki kurzu wokół jonizatora. Wierzchołek metalowej iglicy jonizatora
oczyść delikatnie szczoteczką (do zębów) z tworzywa sztucznego. Nie używaj
włochatych szczotek ani pędzli.
4.
Zamknij ostrożnie żaluzje poziome. Włóż ponownie wtyczkę przewodu zasilania
do gniazdka. Klimatyzator jest ponownie gotowy do użytku.
:
70
G
USUWANIE ZAKŁÓCEŃ
Wymienione poniżej problemy nie zawsze oznaczają usterkę urządzenia. Przed skontaktowaniem się z serwisem
należy sprawdzić następujące możliwe przyczyny powstałego problemu:
Problem /usterka
Możliwa przyczyna / Sposób usunięcia
Wtyczka nie tkwi dobrze w gniazdku sieciowym.
Klimatyzator nie działa
Baterie pilota zdalnego sterowania zużyły się.
Uruchomił się tryb awaryjny lub bezpiecznik jest przepalony.
Kratki wlotowe i wylotowe są zablokowane.
Urządzenie nie chłodzi ani nie grzeje.
Sprawdź, czy temperatura została właściwie ustawiona.
Sprawdź, czy filtry nie są zapchane.
Efektywność urządzenia nie jest
wystarczająca.
Zakłócenia (spowodowane elektrycznością statyczną lub
nieregularnym dopływem prądu) mają ujemny wpływ na wydajność
pracy klimatyzatora. W takim wypadku: wyjąć wtyczkę z gniazdka i
po upływie 2-3 sekund włożyć ją ponownie.
Klimatyzator nie działa od razu po
przyciśnięciu włącznika.
Po przerwie w działaniu powinien uruchomić się po 3 minutach
Nieprzyjemny zapach.
Klimatyzator może wprowadzić do obiegu nieprzyjemne zapachy
zaabsorbowane z otoczenia, jak zapachy kuchenne, zapach dymu
papierosowego itp. Zapachy te zostają usunięte razem z
wydmuchiwanym powietrzem.
Słychać dźwięk spływającej wody.
Jest to dźwięk rozprężającego się środka chłodzącego wewnątrz
klimatyzatora: to nie jest usterka.
Dźwięk procesu odmrażania w trakcie ogrzewania.
Klimatyzator wydaje dźwięk przypominający
pękanie.
Odgłosy pękania spowodowane są tym, że obudowa klimatyzatora
rozpręża się lub spręża w reakcji na zmianę temperatury.
Z wylotu powietrza wycieka skroplina/
wydostaje się wilgotne powietrze.
Bardzo niska temperatura pomieszczenia powoduje kondensowanie
i osadzanie się wody, ponieważ podczas procesu CHŁODZENIA lub
OSUSZANIA do pomieszczenia wydmuchiwane jest chłodne
powietrze.
Czerwona lampka sprężarki miga, a
wentylator jednostki wewnętrznej przestaje
pracować.
Urządzenie przełącza się z trybu ogrzewania na tryb odmrażania.
Lampka gaśnie po 10 minutach, a klimatyzator powraca
automatycznie do pracy w trybie ogrzewania.
Odległość w stosunku do urządzenia jest za duża. Pilot należy
skierować bezpośrednio na panel sterowania.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.
Sygnał pilota zdalnego sterowania nie został właściwie odebrany.
Pilot należy skierować bezpośrednio na panel sterowania.
Baterie są zużyte – wymień baterie na nowe.
Nie wolno w żadnym wypadku samodzielnie podejmować prób naprawy urządzenie lub demontować go.
Niefachowo przeprowadzona naprawa klimatyzatora może zagrozić poważnie zdrowiu i życiu jego użytkownika
jak też spowodować przepadek gwarancji na urządzenie.
:
71
H
WARUNKI GWARANCJI
Wytwórca udziela na klimatyzator 24. miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym
naprawie podlegają wszelkie usterki materiałowe i błędy fabryczne. Obowiązują przy tym następujące zasady:
1.
Producent nie honoruje jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie, w tym roszczeń związanych ze szkodą
wtórną, powstała w wyniku usterki.
2.
Naprawa lub wymiana części/podzespołów w okresie gwarancji nie ma wpływu na obowiązujący okres
gwarancji.
3.
Gwarancja przepada jeżeli w urządzeniu dokonano zmian konstrukcyjnych, wmontowano części nie
oryginalne, lub też jeżeli urządzenie był naprawiany przez osoby nieuprawnione.
4.
Gwarancja nie obejmuje części, które w trakcie eksploatacji ulegają normalnemu zużyciu (np. filtr).
5.
Gwarancja jest ważna wyłącznie za okazaniem oryginalnego, opatrzonego datą dowodu kupna
(paragonu), na którym nie naniesiono jakichklolwiek poprawek.
6.
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia powstałego wskutek niezgodnego z instrukcją
obchodzenia się z urządzeniem, lub będącego rezultatem zaniedbania.
7.
Koszty i ryzyko związane z przesyłką grzejnika lub części zamiennych ponosi klient.
Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, radzimy Państwu zawsze najpierw uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Jeżeli ujęte w niej wskazówki nie dadzą zadowalającego rezultatu, klimatyzator należy oddać do naprawy w
punkcie dealerskim.
Uszkodzonych i nieprzydatnych urządzeń elektrycznych nie wolno usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Sprawdź, jakie są możliwości utylizacji tego rodzaju urządzeń.
:
72
I
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model
S1629
Typ klimatyzatora
Wydajność chłodzenia (maksimum) *
DC inverter model ścienny
kW
Klasa EE*
EER*
Wydajność grzania (maksimum)*
kW
Wydajność grzewcza *
COP*
S1635
DC inverter model ścienny
2.9
3.5
A
A
3.2
3.2
3.7
5.0
A
A
3.6
3.8
L / 24h
38
41
Pobór mocy - chłodzenie
kW
0.82
1.0
Pobór mocy - grzanie
kW
0.89
1.04
V / Hz / Ph
220 - 240 / 50 / 1
220 - 240 / 50 / 1
Napięcie elektryczne (nom.) chłodzenie /
grzanie
A
3.6 / 3.9
4.5 / 4.6
Ilość generowanych jonów ujemnych ****
pojemność / cc
9000
9000
m3/h
560 / 600
570 / 600
Zdolność osuszania **
Zasilanie
Przepustowość powietrza (nom.)**
chłodzenie / grzanie
Objętość pomieszczenia do**
m3
Typ sprężarki
Prędkości wentylatora
Zakres termostatu
Zakres temperatur działania
80
obrotowy
100
obrotowy
3
3
ºC
16 - 30
16 - 30
ºC
-10ºC to + 43ºC
-10źC to +43źC
Elektroniczny pilot zdalnego
sterowania
Elektroniczny pilot zdalnego
sterowania
Tak
Tak
Obsługa ręczna / mechaniczna /
elektroniczna
Pilot zdalnego sterowania Tak / Nie
wstępny, filtr oczyszczania biol., wstępny, filtr oczyszczania biol.,
aktywny filtr węglowy
aktywny filtr węglowy
Filtry powietrza typ(y)
Rodzaj środka chłodzącego typ/ ilość
naładowana
r / gr
R410A / 860 gr
R410A / 1100 gr
Średnica rury przyłączeniowej środka
chłodzącego / ciecz - gaz
Inch
1/4 - 3/8
1/4 - 3/8
Ciśnienie ssania/ rozładowanie
bar
12 / 40
12 / 40
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer x
głęb. wys )
mm
795 x 182 x 265
795 x 182 x 265
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer x
głęb. x wys )
mm
710 x 255 x 545
710 x 255 x 545
Ciężar netto jednostki wewnętrznej
kg
8.3
8.3
Ciężar netto jednostki zewnętrznej
kg
28.0
29.0
Ciężar brutto jednostki wewnętrznej
kg
11
11
Ciężar brutto jednostki zewnętrznej
kg
32
34
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej
dB
25 - 42
25 - 42
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej
dB
46
46
Klasa bezpieczeństwa jednostki wewnętrznej
IP
IP X0
IP X0
Klasa bezpieczeństwa jednostki zewnętrznej
IP
IP X4
IP X4
*
EN 14511
**
Wartoćç wskazana
***
Osuszanie przy 32°C, 80% RH
****
Pomiaru dokonano przy wylocie powietrza.
:
73
Say›n Bay/Bayan,
Kliman›z hay›rl› olsun. Talimatlar do¤rultusunda kullan›ld›¤› takdirde uzun y›llar keyifle
kullanabilece¤iniz yüksek kaliteli bir ürün sat›n alm›fl bulunuyorsunuz. Lütfen kliman›z›n ömrünü en
yüksek düzeyde tutmak için burada verilen ilk kullan›m talimatlar›n› okuyunuz. Tüm malzeme ve
üretim kusurlar› imalatç› ad›na 24 ay garantimiz alt›ndad›r. Lütfen kliman›z›n keyfini ç›kar›n.
Sayg›lar›m›zla,
PVG International b.v.
Müflteri hizmetleri departman›
1 ÖNCEL‹KLE KULLANIM ‹Ç‹N VER‹LEN TAL‹MATLARI OKUYUNUZ.
2 HERHANG‹ B‹R SORUNUZ OLURSA, LÜTFEN ÜRÜNÜ ALMIfi OLDU⁄UNUZ BAY‹‹ ‹LE
‹RT‹BATA GEÇ‹N‹Z.
TR
74
‹Ç‹NDEK‹LER
A
Emniyet talimatlar›
76
B
Parçalar ve fonksiyonlar›
77
C
Kullan›mdan önce
79
D
Kullan›m talimatlar›
80
E
Hava filtresi
87
F
Temizleme
87
G
Sorun giderm
89
H
Garanti flartlar›
90
I
Teknik veriler
91
TR
75
A
EMN‹YET TAL‹MATLARI
Ayg›t› yerel düzenlemeler, yasalar ve standartlara uygun flekilde kurunuz. Ünite sadece kuru yerlerde ve iç mekan-
G
da kullan›m için tasarlanm›flt›r. fiebeke voltaj›n› ve frekans›n› kontrol ediniz. Ünite sadece toprakl› hatta ba¤lanmal›d›r, ba¤lant› gerilimi 220 – 240 V. / 50 Hz’dir.
ÖNEML‹
Ayg›t DA‹MA topraklanmal›d›r. Elektrik tesisat› topraklanmam›fl ise ürünü ba¤lamay›n›z. Ünite ba¤l› iken
fifl daima her zaman kolay eriflilebilir bir yerde olmal›d›r. Burada verilen talimatlar› dikkatli bir biçimde
okuyunuz ve afla¤›da verilen talimatlar› izleyiniz:
Üniteyi ba¤lamadan önce afla¤›da verilen kontrolleri gerçeklefltiriniz:
•
Voltaj kayna¤› s›n›fland›rma etiketinde belirtilen ana voltaja karfl›l›k gelmelidir.
•
Priz ve elektrik kayna¤› s›n›fland›rma etiketinde belirtilen ak›m için uygun olmal›d›r.
•
Ayg›t kablosu ucundaki fifl duvarda bulunan prize tak›lmal›d›r.
•
Ayg›t sa¤lam bir yüzeye yerlefltirilmeli ve monte edilmelidir.
Ayg›t›n elektrik beslemesi, uyumluluk hakk›nda herhangi bir flüphe duyman›z halinde, yetkin bir elektrikçi taraf›ndan
kontrol edilmelidir.
•
Ayg›t CE emniyet standartlar› uyar›nca imal edilmifltir. Buna ra¤men, di¤er elektrikli ayg›tlar ile birlikte kullan›rken dikkatli olman›z gerekmektedir.
•
Hava giriflini ve ç›k›fl ›zgaras›n›n üzerini kapatmay›n›z.
•
Ayg›t›n kimyasal maddeler ile temas etmesine kesinlikle izin vermeyiniz.
•
Ünite üzerine su s›kmay›n›z veya üniteyi suya bat›rmay›n›z.
•
Ünitenin aç›kl›klar›na herhangi bir nesne sokmay›n›z.
•
Üniteyi elektrik kayna¤›na ba¤lamak için uzatma kablosu kullanmay›n›z. Uygun ve topraklanm›fl bir duvar
fiflinin mevcut olmamas› halinde, yetkin bir elektrikçi taraf›ndan bu özelliklere sahip bir priz tak›lmas›n›
sa¤lay›n›z.
•
•
Di¤er tüm elektrikli ayg›tlara oldu¤u gibi, ürün çevresinde çocuklar oynarken emniyet sebebiyle dikkatli olunuz.
Onar›mlar›n sadece yetkin servis mühendisi veya tedarikçiniz taraf›ndan gerçeklefltirilmesini sa¤lay›n›z. Ayg›t›n
kullan›m k›lavuzu içerisinde verilen kullan›m ve bak›m talimatlar›n› takip ediniz.
•
Her zaman ürünün fiflini elektrik prizinden çekerken, ünitenin çal›flmad›¤›ndan emin olunuz.
•
Hasar görmüfl bir güç kablosu veya fifl kesinlikle yetkin bir elektrikçi veya tedarikçiniz taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
TR
76
G
D‹KKAT!
• Ayg›t› hasarl› kablo, fifl, kabin veya kontrol paneli ile kullanmay›n›z.
• Talimatlara uymamak ayg›t›n garantisinin sona ermesine neden olabilir.
B
PARÇALAR VE FONKS‹YONLARI
D›fl ünite
Boru ve ba¤lant› kablosu
Hava girifli
Tahliye hortumu
Hava ç›k›fl› *
*
Topraklama terminali
So¤utma esnas›nda d›flar› s›cak hava
ve ›s›tma esnas›nda d›flar› so¤uk
hava verilir.
‹ç ünite
Girifl ›zgaras›
Aktif karbon filtre
Ekran filtresi
Hava egzosu **
Enzim filtresi
OUTDOOR UNIT
Uzaktan kumanda
sinyal ***
Dikey panjur
** Hava ak›fl› yönü dikey ve yatay panjurlar ile ayarlanabilir.
*** Bip sesi kablosuz uzaktan kumanda
ve iç ünite aras›nda baflar›l› sinyal
iletiminin sa¤land›¤›n› bildirir.
Yatay panjur
‹flletim paneli
1.
EMERGENCY OPERATION (manual) SWITCH. (Acil Durum Anahtar›) Uzaktan kumanda aletinin çal›flmamas›
halinde üniteyi çal›flt›rmak için kullan›l›r.
2.
POWER INDICATOR. (Güç Göstergesi) Ünite çal›flt›r›ld›¤›nda bu gösterge yanar.
3.
TIMER. (Zamanlay›c›) Zaman göstergesi güncel saat esnas›nda yanar.
4.
OPERATE. (Çal›flma) Ünite iflletim halinde iken çal›flma göstergesi yanar.
Otomatik geri alma fonksiyonu
‹flletim esnas›nda herhangi bir güç kesintisi olmas› halinde, ar›zadan önceki çal›flma flartlar› haf›zaya al›n›r. Gücün
geri gelmesinden 3~4 dakika sonra ünite güç kesilmesinden önceki çal›flma flartlar› ile otomatik olarak yeniden
çal›fl›r (3~4 dakika kompresörü koruma amaçl›d›r).
TR
77
G
D‹KKAT!
• Otomatik Geri Alma Fonksiyonu nedeni ile, çal›flma esnas›nda güç kesilmesi olur ise, ünite güç
kesilmesi ortadan kalkt›¤› zaman kendi kendine yeniden çal›flmaya bafllayabilir.
• Ünitenin uzun süre kullan›lmad›¤› zamanlarda uzaktan kumanda ile tüm operasyonlar› iptal ettikten
sonra elektrik kayna¤› ile ba¤lant›s›n› kesiniz.
Afstandsbediening
j ‹yonlaflt›rma Tuflu
1 Verici
‹ç ünite al›c›s›na sinyal gönderir.
2 Fan H›z› Göstergesi
Fan h›z› tuflu ile seçilen fan h›z›n› gösterir.
“AUTO” olarak ayarland›¤›nda, fan h›z› otomatik belirlenen s›cakl›k ve oda s›cakl›¤›
aras›ndaki farka uygun olarak otomatik olarak
de¤iflir.
Gösterimi
Mevcut çal›flma biçimini gösterir.
4 Zaman Ekran›
Güncel saati veya zamanlay›c›y› gösterir.
Tuflu
ON: Klima belirlenen saatte çal›flmaya bafllar.
OFF: Klima belirlenen saatte durur.
6 S›cakl›k Gösterimi
S›cakl›k ayarlama tufllar› ile ayarlanan s›cakl›¤›
gösterir.
7 ‹letim Gösterimi
Sinyal gönderildi¤inde yanar.
8 S›cakl›k Ayarlama
Her bir bas›flta s›cakl›k 1 C (1.8 F)
artar.
o
Her bir bas›flta s›cakl›k 1oC (1.8oF)
azal›r.
9 Panjur Tuflu
Her bir bas›flta hava ak›fl yönü dikey (yukar›
ve afla¤›) olarak de¤ifltirilebilir.
G
TR
78
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00
• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00
Çal›flt›rma biçimini de¤ifltirmek için kullan›n›z.
Tuflu her bas›flta çal›flma biçimi gösterimi
(Otomatik)
(So¤utma)
(Kuru) (Sirkülasyon) ve
(Is›tma) aras›nda de¤iflir. *
m Zaman Ayarlama
5 Zaman Biçimi
NOT
k Fan H›z› Tuflu
Fan h›z›n› ayarlamak için kullan›n. Fan h›z›na
her bas›flta fan h›z› gösterimi “L” (Düflük), “M”
(Orta), “H” (Yüksek ve “AUTO” (Otomatik)
seçenekleri aras›nda de¤iflir.
l Çal›flt›rma Biçimi Tuflu
3 Çal›flma Biçimi
o
Negatif iyonlar üretir. Sadece redresör modeller için güç göstergesi k›rm›z› ›fl›k verir.
Güncel saati veya zamanlay›c›y› ayarlamak
için “TIME ADJ” tufluna bas›n›z.
n
,
Tufllari
Güncel saati veya zamanlay›c›y› ayarlamak
için bu tufllar› kullan›n›z.
Saat ileri
Saat geri
Tufllardan birine bas›l› tutmakla zaman ayar›
10 dakikal›k aral›klarla de¤iflir.
o Zamanlay›c› Ayar
Zamanlay›c›y› açmak (ON) veya kapatmak
(OFF) için bu tufllara bas›n›z.
p Uyku Tuflu
Uyku ayar› için bu tuflu kullan›n›z.
q Açma / Kapama Tuflu
Bir defa bas›ld›¤›nda ünite çal›flmaya bafllar,
Bir defa daha bas›ld›¤›nda ünite durur,
C
KULLANIMDAN ÖNCE
1. Uzaktan kumandaya pil tak›lmas›
Pillerin yerlefltirilmesi
Pil kapa¤›n› ok yönünde ç›kar›n›z.
Yeni pilleri flekilde gösterildi¤i gibi yerlefltiriniz (pillerin (+) ve (-) kutuplar›n›n do¤ru
G
yerlefltirildi¤inden emin olunuz.) Pil kapa¤›n› yerine geri tak›n›z.
NOT
AAA (1.5 Volt) pil kullan›n›z. fiarj edilebilir pil kullanmay›n›z. Görüntü kaybolmaya ba¤lad›¤›nda pilleri
(yukar›da verilen ile) ayn› tipte piller ile de¤ifltiriniz.
Uzaktan kumandan›n muhafazas› ve kullan›m bafll›klar›
Uzaktan kumanda duvara monteli tutaca¤› içerisine yerlefltirilebilir. Duvara monteli tutacak ünite ile birlikte gelir.
Uzaktan kumandan›n kullan›m›
Uzaktan kumanday› kliman›n iç ünitesi üzerindeki al›c›ya do¤rultunuz. Klima bu flekilde yaklafl›k 7 metre uzakl›ktan
çal›flt›r›labilir.
2. Ekran filtrelerinin tak›lmas›
Klima oda içerisinde dolaflan havay› temizlemek için 3 katmanl› bir filtre paketi ile donat›lm›flt›r:
• Ekran filtresi: Büyük toz zerreciklerini yakalar.
• Enzim filtresi: Hava içerisindeki mikro organizmalar› nötralize eder.
• Aktif karbon filtre: Oda içerisindeki istemeyen kokular› giderir.
a. Ön paneli öne çekerek aç›n›z
b. Ekran filtrelerinin dikkatli bir biçimde ç›kar›n›z. Her bir ekran filtresinin merkez girintisine yukar› do¤ru tutucudan serbest kal›ncaya kadar hafifçe bast›r›n›z ve filtreleri
ç›kar›n›z.
Hava Filtresi
Enzim filtresi
c. Kliman›n her iki yan›nda buluna filtre tutaca¤› içerisine aktif karbon ve enzim filtresini yerlefltiriniz.
Aktif karbon filtre
d. Ekran filtrelerini tutucunun arkas›na yerlefltiriniz, bu esnada “FRONT” ibaresi d›fla
do¤ru bakacakt›r. Filtrelerin tamamen tutucular›n arkas›nda kald›¤›ndan emin olunuz.
Ekran
filtresi
Filtrelerin do¤ru biçimde yerlefltirilmemesi halinde, ar›zalanmaya neden olabilir.
e. Ön paneli afla¤› do¤ru bast›rarak kapat›n›z.
TR
79
D
KULLANIM TAL‹MATLARI
Güncel saat ayar›
Örnek: Ö¤leden sonra 3:50’ye ayarlama
1.
“TIME ADJ” tufluna bir defa bas›n›z.
2.
“+”, “-“ tufllar›n› kullanarak zaman› ayarlay›n›z. Tufllardan birine bas›l› tutmakla
zaman ayar› 10 dakikal›k aral›klarla de¤iflir.
3.
“TIME ADJ” tufluna üç defa bas›n›z. Güncel saat ekranda görüntülenir. Ayarlama
bitmifltir.
G
NOT
Gerçek zaman›n ayarlanmamas› halinde, “Zamanlay›c›” ifllevleri hariç olmak
üzere kliman›n di¤er tüm ifllevlerini kullanabilirsiniz.
Sirkülasyon periyodu
Baflka bir ›s›tma ekipman› kullan›rken, ›s›t›lan hava odan›n üst bofllu¤unda toplan›r.
“Circulation” (Sirkülasyon) ifllevi odan›n üst ve alt boflluklar› aras›ndaki farklar› eflitler ve
›s›tma ekipman›n›z›n etkilili¤ini art›r›r.
1.
ON/OFF (Açma / Kapama) tufluna bas›n›z.
2.
Çal›flma biçimi tufluna basarak çal›flma biçimini, sirkülasyon,
, olarak
ayarlay›n›z.
3.
S›cakl›k ayar tufllar›na basarak s›cakl›¤› ayarlay›n›z. Sirkülasyon ‹fllevi oda
s›cakl›¤› uzaktan kumanda ile ayarlanan s›cakl›¤a eriflti¤inde çal›flmaya bafllar.
4.
Fan h›z›n› fan h›z› tufluna basarak ayarlay›n›z. “AUTO” olarak ayarland›¤›nda,
fan h›z› otomatik olarak de¤iflir.
G
TR
80
UYARI!
• Is›tma ekipman›n› iç üniteni ve uzaktan kumandan›n hemen alt›na yerlefltirmeyiniz.
• Is›tma ekipman›na do¤rudan hava vurmas›n› önlemek için hava ak›fl yönünü ayarlay›n›z.
• Yeterli havaland›rma sa¤lay›n›z.
So¤utma/kuru çal›flma
1.
ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas›n›z.
2.
Çal›flma biçimi tufluna basarak çal›flma biçimini Cooling (So¤utma),
(Is›tma)
veya Dry (Kuru)
, Heating
, olarak ayarlay›n›z.
3.
S›cakl›k ayar tufllar›na basarak s›cakl›¤› ayarlay›n›z.
4.
Fan h›z›n› fan h›z› tufluna basarak ayarlay›n›z. “AUTO” olarak ayarland›¤›nda,
fan h›z› otomatik olarak de¤iflir.
G
NOT
• Ünite yüksek nemlilik flartlar›nda so¤utma veya kuru çal›flma biçiminde uzun süre çal›fl›r ise (örn.
Pencereler ve kap›lar aç›k iken), iç üniteden su damlac›klar› düflebilir. Düflen su damlac›klar›n›n
zemininize zarar vermedi¤inden emin olunuz (örn. Hal› veya parke).
• Kuru çal›flma biçimi için düflük bir s›cakl›k ayarlarsan›z, hava ak›fl›n›n so¤udu¤unu hissedebilirsiniz.
• Kuru çal›flma biçiminde, sistem oda s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›¤›n 1~2oC üstüne ulaflana kadar
so¤utma ifllemi gerçeklefltirir. Daha sonra belirlenen h›za bak›lmaks›z›n “LO” fan h›z›nda kesik kesik
kuru çal›flma biçiminde çal›flmaya devam eder.
• Kuru çal›flma biçiminde, iç ünite oda s›cakl›¤› ayarlanan s›cakl›¤a eriflince 3 dakika süresince
çal›flmay› durdurur.
• Is›tma ifllemi esnas›nda, d›fl ünite donabilir ve ›s›tma kapasitesi düflebilir. Bu durumda ünite ›s›tma
ifllemini durdurur ve otomatik olarak buz çözme ifllemini bafllat›r. Buz çözme ifllemi esnas›nda, iç ünite
ve d›fl ünite fanlar› durur.
• Is› dönüfltürücü yeterince ›s›n›ncaya kadar, so¤uk hava ak›fl›n› önlemek için hava verme ifllemi
durdurulur.
Otomatik çal›flma
Otomatik çal›flma biçiminde, klima çal›flmaya bafllarken oda s›cakl›¤›na göre çal›flma biçimini belirler (so¤utma,
kurutma, ›s›tma).
•
Otomatik çal›flman›n ünitenin kapat›lmas›ndan itibaren 3 saat içerisinde yeniden bafllamas› halinde, klima
önceki çal›flma flartlar›nda çal›flmaya bafllayacakt›r.
•
Biçim teftifli. Bilgisayar kompresör kapand›ktan sonra oda s›cakl›¤›n› düzenli olarak kontrol eder ve karfl›laflt›r›r
ve buna göre çal›flma biçimini ayarlar.
TR
81
1.
3.
ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas›n›z.
Çal›flma biçimi tufluna basarak çal›flma biçimini “AUTO” (Otomatik) olarak ayarlay›n›z.
4.
S›cakl›k ayar tufllar›na basarak s›cakl›¤› ayarlay›n›z.
5.
Fan h›z›n› fan h›z› tufluna basarak ayarlay›n›z. “AUTO” olarak ayarland›¤›nda,
fan h›z› otomatik olarak de¤iflir.
G
NOT
Seçilen Otomatik çal›flma sizi tatmin etmezse, çal›flma biçimini çal›flma biçimi tufluna basarak ayarlay›n›z
(so¤utma, kurutma, ›s›tma).
Negatif iyon çal›flmas›
Bu fonksiyon sadece klima çal›fl›rken kullan›labilir.
1.
ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas›n›z.
2.
‹yonlaflt›r›c› tufluna bas›n›z.
‹yon çal›flma biçimini durdurmak için iyonlaflt›r›c› tufluna bas›n›z.
TR
82
Hava ç›k›fl ayar›
Yatay ayar
ON/OFF tufluna bas›ld›¤›nda, yatay panjur otomatik olarak hareket edecektir.
So¤uma
s›ras›nda, kuru
çal›flma
Kademe
Yaklafl›k 10°
Sirkülasyon s›ras›nda,
s›cak çal›flma
Kademe
Yaklafl›k 60°
Kademe
Kademe
Yaklafl›k 10°
Yaklafl›k 45°
Yaklafl›k 10°
Yaklafl›k 60°
Hava ak›fl› dalgalanmas›
Panjur tufluna bir defa bas›ld›¤›nda, yatay panjur yukar›daki flekilde içerisinde gösterilen
aral›k dahilinde hareket eder.
Hava ak›fl yönünün sabitlenmesi
Panjur tufluna bir defa daha bas›ld›¤›nda, yatay panjur sabitlenir ve pozisyon haf›zaya
al›n›r. Bir sonraki operasyondan bafllayarak panjur otomatik olarak önceki konumuna
gelir.
G
NOT
• Klima kapal› iken, yatay panjur otomatik olarak ç›k›fl› kapat›r.
• Yatay panjuru ellerinizle hareket ettirmeyiniz. Bu flekilde panjur ar›zalanabilir. Dikey panjuru hareket
ettirmek için, her zaman kablosuz uzaktan kumanday› kullan›n›z. Panjurun do¤ru biçimde çal›flmamas›
halinde, üniteyi bir defa durdurun ve tekrar aç›n.
• So¤utma ve kurutma ifllemi esnas›nda, yatay panjur uzun süre afla¤› yönde tutulmamal›d›r. Aksi halde,
panjur sal›n›m aral›¤› içinde olsa dahi - ç›k›flta su damlac›klar› meydana gelebilir (panjur bir saat
sonra yatay olarak 10 derece hareket edecektir.
Dikey ayarlama
Ayarlama girintilerini kullanarak el ile dikey panjuru ayarlay›n›z. Sistem nemli
ortamda dikey panjur tamamen sa¤a veya sola bakacak flekilde çal›flt›r›l›rsa,
ç›k›flta su damlac›klar› meydana gelecektir.
TR
83
Zamanlay›c›n›n kullan›m›
Zamanlay›c›y› ayarlamadan önce, güncel saatin tam olarak ayarland›¤›ndan emin olunuz. Zamanlay›c›y› ayarlad›¤›n›z anda, uzaktan kontrol ayarlamay› haf›zas›na al›r. Bir sonraki seferde, ayn› zamanlay›c› biçimini ON/OFF
(Aç/Kapa) tufluna ve Zamanlay›c› sabitleme (“ON/OFF Timer”) tufluna basarak çal›flt›rabilirsiniz.
“ON Timer” (Zamanlay›c› Aç›k) ve “OFF Timer” (Zamanlay›c› Kapal›) kombine fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
“ON Timer”
Örnek: “ON Timer” ibaresini 7 a.m. olarak ayarlay›n
Klima belirlenen saatte çal›flmaya bafllar. (7 a.m. = 07:00)
“ON Timer” programlamas›:
1.
“TIME ADJ” tufluna 2 defa bas›n›z.
2.
Tuflu kullanarak zaman› ayarlay›n›z.
Zaman ayar› 10 dakikal›k aral›klarla
de¤iflir. Zaman› ileri sarmak için tufla bas›l› tutunuz.
3.
“TIME ADJ” tufluna iki defa bas›n›z. “ON Time” ayar› bitmifltir. Ve güncel zaman
görüntülenir.
4.
Zaman sabitleme tufluna bas›n›z “ON” “ON Time” 2 saniye süre ile görüntülenir.
ve daha sonra güncel zaman görüntülenir.
“ON Timer” ‹ptali
Zaman sabitleme tufluna bas›n›z “ON” ‹ç ünite zamanlay›c› lambas› söner.
TR
84
“OFF Timer”
Örnek: “Off Timer” ibaresini 10 p.m. (22:00) olarak ayarlay›n
Klima belirlenen saatte çal›flmaya bafllar.
“OFF Time” programlamas›:
1.
“TIME ADJ” tufluna 3 defa bas›n›z.
2.
Tuflu kullanarak zaman› ayarlay›n›z.
Zaman ayar› 10 dakikal›k aral›klarla
de¤iflir. Zaman› ileri sarmak için tufla bas›l› tutunuz.
3.
“TIME ADJ” tufluna bir defa bas›n›z. “OFF Time” ayar› bitmifltir. Ve güncel zaman
görüntülenir.
4.
Zaman sabitleme tufluna bas›n›z “ON” “ON Time” 2 saniye süre ile görüntülenir.
ve daha sonra güncel zaman görüntülenir.
“OFF Timer” ‹ptali
Zaman sabitleme tufluna bas›n›z “OFF” ‹ç ünite zamanlay›c› lambas› söner.
“SLEEP Timer”
Bu tufla basmakla, sa¤l›¤›n›z için çok fazla ›s›tma ve so¤utmay› önlemek için ayarlanan zamandan sonra klimay›
durduracak olan zamanlay›c› modu çal›fl›r.
Ünite çal›fl›rken “SLEEP” tufluna bas›n›z.
Tufla bas›ld›¤›nda ayarlama süresi afla¤›daki modu tekrarlar:
Sürekli çal›flma (Sleep Modu: KAPALI) biçimine geçilir. Ayarlanan zaman geçildi¤inde
operasyon sonra erer.
TR
85
Uyku Zamanlay›c›s› (Sleep Timer) özellikleri
So¤utma ‹fllemi Esnas›nda
Sleep Timer devreye girdikten 30 dakika sonra ayarlanan s›cakl›k 0.6oC artar ve ilk
art›fltan 30 dakika sonra yine 0.6oC artar.
Is›tma ‹fllemi Esnas›nda
Sleep Timer devreye girdikten 30 dakika sonra ayarlanan s›cakl›k 0.6oC düfler ve
ilk düflüflten 30 dakika sonra tekrar 0.6oC düfler.
Acil durum ve test operasyonu
Acil Durum Operasyonu
•
Acil durum operasyonuna sadece uzaktan kumandan›n kullan›lamad›¤› durumlarda gerek duyulur.
•
Acil Durum Operasyonu Anahtar›na bast›¤›n›z zaman, bir bip sesi duyars›n›z ve acil durum operasyonu bafllar.
•
Acil durum operasyonu, sadece operasyon esnas›nda oda s›cakl›¤›na dayanarak afla¤›da verilen iki çal›flma
biçimine izin verir.
S›cakl›k
Çal›flma Biçimi
Ayarlanan
S›cakl›k
Zamanlay›c›
Modu
Hava ak›fl›
23°C üzeri
So¤utma
26°C
Sürekli
Otomatik
Is›tma
23°C
Sürekli
Otomatik
G
23°C alt›
NOT
23oC ve 26oC aras› s›cakl›klarda acil durum operasyonu için çal›flmakta olan makineyi gerçekten
“so¤utma” yapmadan “so¤utma moduna” geçiriniz. “Kurutma” modunda çal›flma imkan› yoktur.
Test operasyonu
•
Acil Durum operasyonu için kullan›lan ile ayn› anahtar kullan›l›r
•
Test operasyonu, "so¤utma operasyonunu” - 16 oC alt›ndaki s›cakl›klarda bile - test etmek istedi¤inizde kullan›l›r, bu nedenle normal çal›flt›rma için kullan›lmaz.
•
Acil Durum operasyonu anahtar›na bas›n›z ve bip sesini duyunuz, daha sonra dü¤meyi 5 saniye süresince (10
saniyeden az) bas›l› tutunuz. ‹lk 5 saniyeden sonra iki kere bip sesi duyacaks›n›z, dü¤meyi b›rak›n›z; Test
Operasyonu Moduna geçmifl bulunmaktas›n›z.
•
Test Operasyonu Modu 30 dakika süresince klimay› “Hi” seviyesinde “so¤utma” çal›flma biçiminde çal›flt›r›r ve
bu süre sonunda otomatik olarak durdurur.
Acil durum ve test operasyonunun sonland›r›lmas›
•
Dü¤meye bir defa daha basarak veya uzaktan kumanda ile çal›flt›rarak ifllemi sonland›rabilirsiniz, sonland›rma
esnas›nda bip sesi verilir.
•
Uzaktan kumanda ile çal›flt›rd›¤›n›zda, klima otomatik olarak ifllem öncesindeki normal çal›flma devrine
dönecektir.
TR
86
E
HAVA F‹LTRES‹
Klima oda içerisinde dolaflan havay› temizlemek için 3 katmanl› bir filtre ile donat›lm›flt›r:
a.
Ekran filtresi; büyük toz zerreciklerini yakalamak için.
b.
Enzim filtresi, hava içerisindeki mikro organizmalar› nötralize eder.
c.
Aktif karbon filtre: kötü kokular› giderir.
G
NOT
Aktif karbon filtre ve Enzim filtresi plastik ambalaj içerisinde gelir. Plastik ambalajdan ç›kar›n›z ve filtreleri
tak›n›z (Bkz. Bölüm B). Bu filtreler oda ortam›ndaki sa¤l›ks›z parçac›klar› uzaklaflt›r›r.
Ünitenin arka k›sm›ndaki filtre çerçevesi aç›labilir. Aktif karbon filtre ve Enzim filtresi ç›kar›l›p tak›labilir. Ekran filtresi filtre çerçevesinin bir parças›d›r:
a.
Ekran filtresi hava ak›fl›n›n t›kanmas›n› önlemek için elektrikli süpürge ile düzenli olarak temizlenmelidir.
b.
Enzim filtresinin her 4-6 ayda bir de¤ifltirilmesi tavsiye edilmektedir. Afl›r› kir, inflaat ifli, duman vb enzim filtresinin ömrünü k›saltabilir.
c.
Aktif karbon filtre toz toplad›¤›nda elektrikli süpürge ile temizlenebilmesine ra¤men Enzim filtre ile ayn› zaman-
G
da de¤ifltirilmelidir.
F
NOT
• 2-3 y›lda bir enzim ve aktif karbon filtresini ç›kar›n›z ve yeni filtreler tak›n›z. Eski filtreler “Biyolojik
olmayan çöp kutusuna” at›labilir.
• Yeni filtre paketlerini ürünü alm›fl oldu¤unuz bayiden temin edebilirsiniz.
• Üniteyi enzim ve/veya aktif karbon filtresi olmadan çal›flt›rmak klimaya herhangi bir zarar vermez.
Ancak bu durumda dolaflan hava içerisindeki kötü koku ve organizmalar elimine edilmez.
TEM‹ZLEME
Ön panelin temizlenmesi
1.
Makineyi kapat›n›z ve fiflini prizden çekin.
2.
Ön paneli “a” pozisyonunda tutarak yukar› do¤ru çekin.
3.
Yumuflak kuru bir bezle temizleyin. ‹natç› kirleri ç›karmak için ›l›k su kullan›n
(maksimum 30oC).
4.
Kiri ç›karmak için kesinlikle benzin, gazolin, tiner veya afl›nd›r›c› maddeler gibi
uçucu madde kullanmay›n.
5.
‹ç ünite üzerine veya içine kesinlikle su püskürtmeyin. Tehlike!
6.
Ön paneli yerine tak›n ve “b” pozisyonu afla¤› gelecek flekilde iterek kapat›n.
TR
87
Ekran filtresinin temizlenmesi
Enzim filtresi düzenli olarak temizlenmelidir (yaklafl›k her iki haftada bir).
Bu ifllem için afla¤›da verilen prosedürü izleyin:
1.
Makineyi tamamen kapat›n.
- Ön paneli aç›n (a)
- Filtre tutaca¤›n› dikkatli bir biçimde kendinize do¤ru çekin.
- Tutaca¤› s›k›ca kavray›n ve filtreleri d›fla do¤ru kayd›r›n.
2.
Ekran filtresinin temizlenmesi.
Tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullan›n. ‹natç› kirleri ç›karmak için ekran filtresi ›l›k su içerisinde temizleyin. Temizledikten sonra, ekran filtresini tamamen kurumas› için do¤rudan günefl ›fl›¤› almayan bir yere b›rak›n.
G
3.
Ön paneli kapat›n.
NOT
Kliman›z› ekran filtresi olmadan kesinlikle çal›flt›rmay›n.
Negatif iyon üreticisinin bak›m› (y›lda iki defa)
G
1.
Makineyi kapat›n›z ve fiflini prizden çekin.
UYARI!
Kliman›n çal›flmad›¤›ndan emin olun.
2.
Yatay panjuru ellerinizle dikkatli bir biçimde aç›n.
3.
Negatif iyon üreticisi üzerindeki/etraf›ndaki tozu al›n. Negatif iyon üreticisi içerisindeki metal i¤nenin uzunu plastik bir f›rça (difl f›rças›) ile nazik bir flekilde f›rçalay›n. Pamuk parças› veya baflka bir kabar›k nesne kullanmay›n.
4.
Yatay panjuru ellerinizle dikkatli bir biçimde kapat›n. Fifli prize tak›n. Klima art›k
yeniden kullan›labilir.
TR
88
G
SORUN G‹DERME
Afla¤›da verilen sorunlar her zaman bir ar›za oldu¤unu göstermez. Lütfen servis departman› ile irtibata geçmeden
önce bu sorunlar›n olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Sorun
Neden / Çözüm
Fifl prize s›k› biçimde tak›l› de¤il.
Ünite çal›flm›yor.
Uzaktan kumanda içindeki piller bofl.
Emniyet özelli¤i aktive edildi veya sigorta patlam›fl.
Girifl veya ç›k›fllar kapal› m›?
So¤uk veya s›cak hava gelmiyor.
S›cakl›k do¤ru biçimde ayarland› m›?
Ekran filtresi temiz mi?
Etkili çal›flm›yor.
Elektrik boflalmalar› veya elektrik kayna¤› kesintileri gibi ar›zalar
makinenin do¤ru biçimde çal›flmas›n› önleyebilir. Durum böyle ise, fifli
prizden çekin ve 2-3 saniye sonra tekrar tak›n.
Hemen çal›flmaya bafllam›yor.
Çal›flma esnas›nda çal›flma biçimini de¤ifltirme: 3 dakika gecikme.
Ola¤and›fl› koku.
Koku mobilya, sigara vb. gibi baflka bir kaynaktan kaynaklanabilir.
Ünite çekti¤i havay› tekrar d›flar› verir.
Akan su sesi.
Klima içerisindeki so¤utucudan gelir. Bu bir ar›za oldu¤unun
göstergesi de¤ildir.
Is›tma modunda iken buz çözme sesi.
K›r›lma sesi.
Ses, ön panelin s›cakl›k dalgalanmalar›n›n bir sonucu olarak
genleflmesinden/çekmesinden kaynaklanabilir.
Hava ç›k›fl›ndan buhar/nem geliyor.
Bu¤ulaflma/buhar, COOLING (So¤utma) veya DRY (Kurutma)
modunda iken d›flar› verilen so¤uk hava nedeni ile oda s›cakl›¤›nda
önemli ölçüde düflme meydana geldi¤i zaman oluflur.
K›rm›z› kompresör sürekli olarak yan›yor ve iç
ünite içerisindeki fan duruyor.
Ünite ›s›tma modundan buz çözme moduna geçecektir. Gösterge ›fl›¤›
10 dakika içinde sönecek ve ünite yeniden ›s›tma moduna geçecektir.
Mesafe çok uzak. Uzaktan kumandan›n do¤ru bir biçimde kontrol
paneline do¤ru yöneltildi¤inden emin olun.
Uzaktan kumanda çal›flm›yor.
Uzaktan kumanda sinyali kontrol paneli taraf›ndan alg›lanm›yor.
Uzaktan kumandan›n do¤ru bir biçimde kontrol paneline do¤ru
yöneltildi¤inden emin olun.
Piller bofl. Pilleri de¤ifltirin.
Klimay› kendi bafl›n›za onarmaya veya demonte etmeye çal›flmay›n›z. Ehliyetsiz onar›mlar garantinin ortadan
kalkmas› ile son bulabilir ve kullan›c›y› tehlikeye atabilir.
TR
89
H
GARANT‹ fiARTLARI
Kliman›za, sat›fl tarihinden itibaren 24 ayl›k bir garanti veriyoruz. Bu süre içerisinde bütün malzeme ve fabrika
hatalar› ücretsiz olarak tamir edilir. Bunda afla¤›daki flartlar geçerlidir:
1.
Yukar›dakilerin ötesine giden tazminat taleplerini - do¤acak olan baflka zararlar dahil olmak üzere -
reddediyoruz.
2.
Garanti süresi içerisinde yap›lan tamiratlar, garantinin uzat›lmas›na sebep olmamaktad›r.
3.
De¤ifliklikler yap›ld›¤›, orjinal olmayan yedek parçalar kullan›ld›¤› veya üçüncü kifliler taraf›ndan tamiratlar
yap›ld›¤› taktirde garanti geçerlili¤ini yitirir.
4.
Filtre gibi ola¤an bir y›pranmaya tabi olan parçalar garanti kapsam›na girmemektedir.
5.
Garanti sadece as›l, tarihli ve üzerinde de¤ifliklik yap›lmam›fl sat›fl fiflini ibraz etti¤iniz zaman geçerlidir.
6.
Garanti, kullanma k›lavuzunda belirtilenlerden farkl› bir kullan›mda veya ihmal durumunda geçerli de¤ildir.
7.
Posta masraflar› ve klima veya klima parçalar›n›n yollama riski her zaman sat›n alan tarafa aittir.
Gereksiz masraflar› önlemek için, her zaman ilk baflta kullanma k›lavuzunu özenle okuman›z› tavsiye ediyoruz.
Kullanma k›lavuzunda bir çözüm bulamad›¤›n›z taktirde kliman›z› tamirat için sat›c›n›za getirebilirsiniz.
TR
90
I
TEKN‹K VER‹LER
Model
Klima
S1629
tipi
DC redresör duvara monteli
So¤utma kapasitesi (maks) *
kW
EE Sınıfı *
EER*
Isıtma kapasitesi (maks) *
kW
Isıtma performansı*
COP*
Nem alma kapasitesi *
So¤utma esnas›nda güç tüketimi
Isıtma esnasında güç tüketimi
Güç kayna¤›
So¤utma / ›s›tma ak›m› (nom.)
Üretilen negatif iyonlar ****
So¤utma / ›s›tma hava ak›fl› (nom.)
Maksimum oda hacmi**
2.9
3.5
A
A
3.2
3.2
3.7
5.0
A
A
3.6
3.8
L / 24h
38
41
kW
0.82
1.0
kW
0.89
1.04
V / Hz / Ph
220 - 240 / 50 / 1
220 - 240 / 50 / 1
A
3.6 / 3.9
4.5 / 4.6
9000
9000
560 / 600
570 / 600
Miktar / cc
3
m /h
80
3
m
Kompresör tipi
Fan
S1635
DC redresör duvara monteli
Dönel
hızları
3
100
Dönel
3
Termostatik aralık
ºC
16 - 30
16 - 30
Çal›flma aral›¤›
ºC
-10ºC to +43ºC
-10ºC to +43ºC
Elektronik kumanda
Elektronik kumanda
E
E
Ekran, Enzim, Aktif karbon
Ekran, Enzim, Aktif karbon
Manuel / mekanik / elektronik kontroller
Uzaktan kumanda Evet / Hayır
Hava filtresi tipleri
So¤utucu tipi / flarj
So¤utucu boru çap› S›v› - Gaz
r / gr
R410A / 860 gr
R410A / 1100 gr
Inch
1/4 - 3/8
1/4 - 3/8
Emme / tahliye basıncı
bar
12 / 40
12 / 40
‹ç ünite boyutlar› (g x d x y)
mm
795 x 182 x 265
795 x 182 x 265
D›fl ünite boyutlar› (g x d x y)
mm
710 x 255 x 545
710 x 255 x 545
‹ç ünite net a¤›rl›¤›
kg
8.3
8.3
D›fl ç ünite net a¤›rl›¤›
kg
28.0
29.0
‹ç ünite brüt a¤›rl›¤›
kg
11
11
D›fl ünite brüt a¤›rl›¤›
kg
32
34
‹ç ünite gürültü seviyesi
dB
25 - 42
25 - 42
D›fl ünite gürültü seviyesi
dB
46
46
‹ç ünite koruma
IP
IP X0
IP X0
D›fl ünite koruma
IP
IP X4
IP X4
*
EN 14511
**
Gösterim amaçl› kullan›lacakt›r
***
Nem alma 32oC, %80 RH
****
Hava tahliyesinde ölçülen
At›k elektrikli ürünler evsel at›klarla birlikte at›lmamal›d›r.
Lütfen tesislerin oldu¤u yerlerde geri kazan›m sa¤lay›n›z. Geri kazan›m tavsiyeleri için yetkili
yerel makama veya sat›c›n›za baflvurun.
TR
91
DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V.
2 DEUTSCHLAND
PVG Deutschland GmbH
Beiersdorfstraße 4
46446 EMMERICH
tel:
+49 2821 76713
fax:
+31 412 622 893
email: [email protected]
6 DANMARK
PVG Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 10
6100 HADERSLEV
tel:
+45 73 53 02 02
fax:
+45 73 53 02 04
email: [email protected]
5 ESPAÑA
PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II
Comunidad ”La Alameda”
C/ Aurora Boreal, 19
28918 LEGANÉS (Madrid)
tel:
+34 91 611 31 13
fax:
+34 91 612 73 04
email: [email protected]
3 FRANCE
PVG France SARL
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
+33 2 32 96 07 47
tel:
fax:
+33 0 820 34 64 84
email: [email protected]
u NORGE
Sunwind - Gylling A/S
Rudsletta 71-75 / P.O. Box 64
N-1309 RUD
tel:
+47 67 17 13 70
fax:
+47 67 17 13 80
email: [email protected]
1 NEDERLAND
PVG International B.V.
P.O. Box 96
5340 AB OSS
tel:
+31 412 694 694
fax:
+31 412 622 893
email: [email protected]
9 PORTUGAL
Gardena, Lda
Recta da Granja do Marquês
ALGUEIRÃO
2725-596 MEM MARTINS
tel:
+ 35 21 92 28 530
+ 35 21 92 28 536
fax:
email: [email protected]
: POLSKA
PVG Polska Sp. z. o. o.
ul. Kościelnej 110
26-800 Białobrzegi
tel:
+48 48 615 16 33
fax:
+48 48 615 16 33
email: [email protected]
TR
TURKEY
PVG Turkey Ltd.
Ataturk Cad. No 380 Ak Ishani Kat 6
35220 Alsancak
IZMIR - TURKEY
tel:
+ 90 232 463 33 72
fax:
+ 90 232 463 69 91
email: [email protected]
man_S1629-1635
q SCHWEIZ
PVG Schweiz AG
Genuastrasse 15
4142 MÜNCHENSTEIN
tel:
+41 61 337 26 51
fax:
+41 61 337 26 78
email: [email protected]
> ITALIA
PVG Italy SRL
Via Niccolò Copernico 5
50051 CASTELFIORENTINO (FI)
tel:
+39 571 628 500
fax:
+39 571 628 504
email: [email protected]
avg©050531
e BELGIË
PVG Belgium NV/SA
Industrielaan 55
2900 SCHOTEN
tel:
+32 3 326 39 39
fax:
+32 3 326 26 39
email: [email protected]
4 UNITED KINGDOM
Lister Gases
Bridge Street
Holloway Bank, Wednesbury
West Midlands WS10 OAW
tel.:
+44 121 506 1818
fax:
+44 121 505 1744
email: [email protected]
PVG Traffic
i ÖSTERREICH
PVG Austria VertriebsgmbH
Salaberg 49
3350 HAAG
tel:
+43 7434 44867
fax:
+43 7434 44868
email:
[email protected]

Podobne dokumenty

S1825 - S1833 - S1847

S1825 - S1833 - S1847 Tasto TURBO: Se l’utilizzatore preme questo tasto mentre il climatizzatore funziona in modalità refrigerazione [COOL], la capacità di refrigerazione aumenta. La funzione di potenziamento della refr...

Bardziej szczegółowo