ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013/POIG/4.4

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013/POIG/4.4
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013/POIG/4.4
w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu
Drukarni Interak Sp. z o.o.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii wysokojakościowego druku i bardziej wytrzymałej oprawy”
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr WND-POIG.04.04.00-30-013/13 złożonego w ramach Działania 4.4
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata
2007-2013
Czarnków, dn. 5 lipca 2013r.
I.
Zamawiający
Drukarnia Interak Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 93
64-700 Czarnków
tel.: +48 67 356 33 33
faks: +48 67 255 32 85
strona internetowa: www.interak.pl
e-mail: [email protected]
II.
Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
•
•
III.
strona internetowa zamawiającego: www.interak.pl
siedziba firmy: Sekretariat
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: moduł systemu prepress
IV.
Specyfikacja urządzenia
Przedmiotem zamówienia jest moduł systemu prepress składający się z naświetlarki B1 z wywoływarką (1 szt.).
Naświetlarka z wywoływarką (1 szt.) powinna charakteryzować się następującymi funkcjonlanościami:
•
wydajność min 60 płyt / h
Drukarnia INTERAK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 93, 64-700 Czarnków
Tel. +48 67 356 33 33, fax +48 67 356 33 01
www.interak.pl, e-mail: [email protected]
NIP: 7631967293
REGON: 572130389
KRS: 0000208226
Kapitał zakładowy 22 000 000 zł
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
•
•
•
•
V.
automatyczny podajnik płyt
5 kaset podawczych
wbudowany system perforacji na 3 formaty płyt
wywoływarka heavy duty
Cena
Oferta cenowa powinna uwzględniać koszty urządzenia, transportu i montażu wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem załogi,
cena loco Grzępy, cenę netto + VAT.
VI.
Termin dostawy i instalacji
Termin dostawy i instalacji: 30
VII.
września 2013r.
Składania ofert
Termin składania ofert: 23
czerwca 2013r.
Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia: 07
Termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia:
lipca 2013r.
14 lipca 2013r.
Oferent jest zobowiązany złożyć kompletną ofertę (osobiście, listownie, mailem) na adres Zamawiającego (pkt. I), zawierającą:
•
•
•
•
•
opis oferty wraz z podpisem oferenta
cenę i warunki płatności
warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego
ubezpieczenie dostawy
termin ważności oferty
Oferty mogą być składane w języku polskim lub angielskim.
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia ewentualnych negocjacji z wybranymi Oferentami po zakończeniu
zbierania ofert.
Wybór oferty zostanie dokonany nie później niż do dnia 21
lipca 2013r.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań uszczegóławiających zapytanie prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną z
ramienia Zamawiającego:
Grzegorz Piątek
Menadżer Działu Systemów Graficznych
e-mail: [email protected]
m: +48 601 95 60 81
Drukarnia INTERAK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 93, 64-700 Czarnków
Tel. +48 67 356 33 33, fax +48 67 356 33 01
www.interak.pl, e-mail: [email protected]
NIP: 7631967293
REGON: 572130389
KRS: 0000208226
Kapitał zakładowy 22 000 000 zł
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
VIII.
Kryteria oceny oferty
VIII.1 Spełnienie wszystkich parametrów i funkcjonalności wymienionych w pkt. 4
VIII.2 Ocena punktowa
cena
0-40 pkt.
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
0-25 pkt.
termin realizacji zamówienia
0-10 pkt.
ocena dostawcy i proponowanych rozwiązań
0-25 pkt.
Otrzymane oferty będą oceniane w skali od 0-100 pkt.
Warunek VIII.1 jest warunkiem obligatoryjnym.
Drukarnia INTERAK Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 93, 64-700 Czarnków
Tel. +48 67 356 33 33, fax +48 67 356 33 01
www.interak.pl, e-mail: [email protected]
NIP: 7631967293
REGON: 572130389
KRS: 0000208226
Kapitał zakładowy 22 000 000 zł
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne dokumenty