Regulamin spotkania „Poproszę Niebo”

Transkrypt

Regulamin spotkania „Poproszę Niebo”
Regulamin spotkania „Poproszę Niebo”
1. Organizatorem konferencji jest Fundacja MALAK.
2. Termin i miejsce spotkania: 4 września 2016 roku w godzinach od 9:00 do 18:00, sala
konferencyjna w obiekcie Nowe Herbewo (VI piętro), ul. Lubelska 29, Kraków.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie spotkania, a także zmiany miejsca
i czasu trwania spotkania. Uczestnicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach drogą mailową.
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestników.
4. Uczestnikiem konferencji jest osoba, która:
a) w sposób właściwy dokonała zapisu,
b) uregulowała płatności za udział w spotkaniu (pkt. 5),
c) zaakceptowała poniższy Regulamin.
5. Zapisu na spotkanie można dokonać jedynie przez formularz internetowy wskazany przez
organizatora na stronie www.fundacjamalak.pl, a potwierdzeniem tego zapisu jest wpłata całej kwoty
brutto (40 zł) za spotkanie w ciągu 3 dni od przesłania zgłoszenia i otrzymania wiadomości mailowej
z potwierdzeniem zapisu. Wpłaty należy dokonać na numer konta: 13 2490 0005 0000 4530 3902
3336 - Fundacja MALAK, ul. Batorego 15a/8, 31-135 Kraków.
6. W trakcie trwania spotkania uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń
organizatora oraz przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w obiekcie, na terenie
którego odbywa się spotkanie.
7. W trakcie trwania spotkania (poza przerwami) obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania,
filmowania, nagrywania oraz innego utrwalania spotkania, w tym utrwalania dźwięków.
8. Rezygnacja ze spotkania:
 do 21 sierpnia 2016 roku – zwrot całej wpłaconej kwoty,
• od 22 sierpnia 2016 roku – brak zwrotu wpłaconej kwoty.
9. W przypadku rezygnacji ze spotkania możliwe jest zgłoszenie osoby, która przyjedzie
w zastępstwie. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym poinformowaniu organizatora o takiej
wymianie mailowo na adres: [email protected] do 2 września 2016 roku. Zamianę
powinna zgłosić zarówno osoba rezygnująca, jak i ta, która przyjdzie w zastępstwie. Kwestie
finansowe osoby te regulują między sobą (wpłata osoby rezygnującej jest traktowana przez
Organizatora jako opłata za spotkanie osoby przyjeżdżającej w zastępstwie).
10. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie spotkania stanowi podstawę do usunięcia
ze spotkania.
11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania
spotkania. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowania
uczestnika.
12. Organizator spotkania nie pokrywa kosztów transportu ani go nie organizuje - dojazd we własnym
zakresie.
13. Podczas spotkania uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości,
w szczególności podczas rejestracji.
14. Organizator spotkania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren spotkania (nie
sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika) i nie ubezpiecza uczestników na czas trwania spotkania (nie
sprawuje pieczy nad osobą uczestnika). Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
na osobie bądź mieniu uczestnika spotkania, jeśli wynikają one z zaniechania lub zaniedbania po
stronie organizatora.
Akceptując Regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację
Malak dla potrzeb niezbędnych do realizacji spotkania „Poproszę Niebo” zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informujemy, że jesteś uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także
że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego w czasie spotkania "Poproszę
Niebo" w celu włączenia go do materiału filmowego z tego spotkania i rozpowszechniania go
wszelkimi sposobami oraz w celu promocji spotkania, materiału filmowego oraz w celu promocji
działalności Fundacji MALAK - we wszelkich formach, w szczególności w Internecie, na plakatach i
materiałach drukowanych.