Warunki układania dla kabli elektroenergetycznych

Transkrypt

Warunki układania dla kabli elektroenergetycznych
Warunki układania dla kabli elektroenergetycznych
Jako głębokość ułoŜenia, a więc odległość między osią kabla a powierzchnią ziemi lub przy ułoŜeniach
wiązanych (trójkątnych) odległość między osią ułoŜenia trójkątnego ustalono 70 cm. Wraz ze wzrastającą
głębokością ułoŜenia spada obciąŜalność prądowa. Pomija się przy tym jednorazowo występujące
specyficzne
temperatury
oraz
jednostkowe,
specyficzne
rezystywności
gruntu.
Normalne warunki układania kabli.
HELUKABEL Polska
UłoŜenie w ziemi
UłoŜenie w powietrzu
1. Kabel wieloŜyłowy
1.Kabel wieloŜyłowy
1. Kabel jednoŜyłowy
w systemie prądu
stałego
1.Kabel jednoŜyłowy
prądu stałego
3. Kable jednoŜyłowe
w systemie prądu
trójfazowego, ułoŜone
obok siebie z
odstępem 7cm.
3. Kable
jednoŜyłowe w
systemie prądu
trójfazowego, leŜące
obok siebie z
odstępem równym
miedzy przewodami
3. Kable jednoŜyłowe
w systemie prądu
trójfazowego w
ułoŜeniu trójkątnym.
3. Kable
jednoŜyłowe w
systemie prądu
trójfazowego w
ułoŜeniu trójkątnym.
Podsypka z piasku lub
danego gruntu,
pokrycie cegłami
płytami betonowymi
albo płaskimi lub lekko
zakrzywionymi płytami
pokrywającymi z
tworzywa sztucznego
- ułoŜenie na
wolnym powietrzu
tzn. niezakłócone
oddawanie ciepła
jest zapewnione
przy odległości kabli
od ziemi albo sufitu
większej lub równej
2 cm
Warunki otoczenia
-przy kablach
leŜących obok siebie
Wskazówki
Współczynniki
przeliczeniowe w
poniŜszych
tabelach
Wg przeliczników w
tabelach
Współczynnik
przeliczeniowy dla
ułoŜenia w ziemi: osłona pokrywająca
z wtrąceniem
powietrza =0,9 połoŜenie w rurze
=0,85
1
1. Temperatura
ziemi na
głębokości
ułoŜenia 200C
2. Rezystywność
cieplna gleby
obszaru
wilgotnego 1.0
K.m/W
3. Rezystywność
cieplna gleby
obszaru
suchego 2,5 K.
m/W
odstęp, co najmniej
2- krotnie większy
niŜ przekrój kabla przy kablach
leŜących jeden na
drugim pionowa
odległość połoŜenia
kabli, co najmniej
30 cm. -proszę
zwrócić uwagę, Ŝe
kable ułoŜone nad
sobą takŜe oddają
ciepło, które jest
odprowadzane do
pomieszczenia
Ochrona przeciwko
bezpośredniemu
nagrzewaniu się
kabla poprzez
promieniowanie UV
-temp powietrza
30°C pomieszczenia
wystarczająco duŜe
albo dobrze
przewietrzane nie
reagują wzrostem
temp. na stratę
mocy kabli
ułoŜonych w tych
pomieszczeniach
2

Podobne dokumenty