Raport bieżący nr 27/2015 Data sporządzenia: 2015-10

Transkrypt

Raport bieżący nr 27/2015 Data sporządzenia: 2015-10
Raport bieżący nr 27/2015
Data sporządzenia: 2015-10-01
Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej
Pekabex S. A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. niniejszym informuje, że w dniu 1
października 2015 roku Spółka Pekabex Pref sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Poznańskiej
Korporacji Budowalnej Pekabex S.A.) („Spółka”) zawarła z NUSAIBAH GEN. BUILDING CONT.
EST z siedzibą w Kuwejcie („Nusaibah”) umowę, której przedmiotem jest budowa 6 hal
magazynowych w regionie Subhan („Projekt”) dla Ministerstwa Energetyki i Wody w Kuwejcie
(„Inwestor”).
Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego w postaci braku zawarcia umowy
pomiędzy Nusaibah i Inwestorem lub odwołania przetargu na realizację Projektu, wygranego przez
Nusaibah. Spółka szacuje że do zawarcia kontraktu pomiędzy Nusaibah i Inwestorem powinno dojść
w terminie 3 miesięcy. Dodatkowo rozpoczęcie realizacji umowy uzależnione jest od wynegocjowania
i podpisania pomiędzy Nusaibah i Spółką umowy rachunku projektowego escrow. Podpisanie
rachunku escrow według szacunków Spółki powinno nastąpić w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
Na mocy umowy Nusaibah podzleca Spółce kompleksową realizację Projektu. Wartość prac do
realizacji przez Spółkę to 11.643.961 KD. (szacunkowo 146.000.000 złotych). Walutą kontraktu jest
dinar kuwejcki. Strony uzgodniły, iż wszelkie obowiązki oraz uprawnienia Nusaibah w stosunku do
Inwestora staną się uprawnieniami i obowiązkami Spółki z chwilą zawarcia przez Nusaibah umowy z
Inwestorem.
Termin realizacji kontraktu wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy pomiędzy Nusaibah a
Inwestorem. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, lecz zawiera zapisy
nakładające na Spółkę obowiązek pokrycia wszelkich strat i szkód poniesionych przez Nusaibah w
przypadku niewłaściwej realizacji kontraktu przez Pekabex w szczególności w związku z
opóźnieniami w realizacji kontraktu. Spółka uprawniona jest do otrzymania zaliczki w wysokości do
20% wartości kontraktu zawartego pomiędzy Inwestorem a Nusaibah po przedstawieniu gwarancji
bankowej zwrotu zaliczki. Spółka jest zobowiązana ponadto do przedstawienia gwarancji dobrego
wykonania w wysokości 10% wartości kontraktu pomiędzy Inwestorem a Nusaibah. Wartość
kontraktu pomiędzy Inwestorem a Nusaibah wynosi 12.387.193 KD. Umowa została zawarta na
prawie kuwejckim a wszelkie spory z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd w Kuwejcie.
Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości
skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-10-01
Robert Jędrzejowski
Prezes Zarządu
2015-10-01
Beata Żaczek
Wiceprezes Zarządu