dokument

Transkrypt

dokument
S20120920FVE
„INTAN”
Paweł Bajorek
38-333 Zagórzany
Zagórzany 358
JESIEŃ2012
Identyfikator Abonenta
ZGODA NA OTRZYMYWANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Zagórzany, dnia
DANE ABONENTA:
Imię i nazwisko:
..............................................................................................................................................................
Adres:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
PESEL
..............................................................................................................................................................
nr dok. tożsamości
..............................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE ABONENTA:
§1
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. Z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur za usługę
dostępu do internetu w formie elektronicznej na poniższy adres email:
§2
Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne
oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader", które Abonent pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie
http://get.adobe.com/reader/
§4
Abonent jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z §3 ust. 2 rozporządzenia.
§4
Abonent zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób określony w §6 rozporządzenia.
§5
Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Abonenta w sposób pisemny.
§6
W przypadku braku powiadomienia Usługodawcy przez Abonenta o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres email jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.
Podpis Abonenta:
Wprowadzenie danych do Systemu:
Data:
adres e-mail:
Podpis wprowadzającego:
Tel.: 607-441-371, 695-272-916
internet: www.intan.pl
Strona 1
email: [email protected]