Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Rektora z dnia 27.01.1999 r

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Rektora z dnia 27.01.1999 r
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5 Rektora
z dnia 27.01.1999 r.
Zakres działania Działu Nauki i Współpracy z Gospodarką
I. Sekcja ds. Rozwoju Nauki:
1. w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr naukowych:
- prowadzenie dokumentacji i ewidencji nadawanych stopni naukowych,
- prowadzenie spraw związanych ze stypendiami doktorskimi i habilitacyjnymi,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów i staży naukowych,
- przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród państwowych, ministra, rektora i
innych dla nauczycieli akademickich,
- pomoc w przygotowaniu wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni
naukowych,
- obsługa senackiej komisji ds. rozwoju kadry naukowej w zakresie spraw
prowadzonych przez Sekcję,
- obsługa rektorskiej komisji ds. nagród MEN dla nauczycieli akademickich,
- obsługa rektorskiej komisji ds. nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich,
2. w zakresie studiów doktoranckich:
- prowadzenie dokumentacji poszczególnych studiów doktoranckich,
- okresowa kontrola zestawień stypendialnych pod względem zgodności
wypłacanych kwot i osób uprawnionych do otrzymywania stypendium,
- kontrola spłaty zwrotu stypendiów,
- przesyłanie informacji do MEN o utworzeniu lub likwidacji studiów
doktoranckich,
- zgłaszanie propozycji aktualizacji i zmiany przepisów dotyczących studiów
doktoranckich,
- prowadzenie albumu uczestników studiów doktoranckich, bieżąca aktualizacja
danych,
- prowadzenie komputerowej bazy danych uczestników studiów doktoranckich,
bieżąca aktualizacja i uzupełnianie danych,
- zamawianie i ewidencja wydanych studiom doktoranckim indeksów,
- przygotowywanie danych do algorytmów, sporządzanie sprawozdań do MEN
- i GUS,
- przygotowywanie informacji do Działu Nauczania dat. rozliczania zajęć
dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich,
3. w zakresie konferencji i promocji:
- opracowywanie planów dotyczących organizacji kongresów, zjazdów, seminariów,
sympozjów, konferencji naukowych:
współdziałanie z organizatorem i pomoc w przygotowaniu kosztorysu,
współdziałanie z organizatorem w rozliczeniach finansowych,
terminowe rozliczanie przyznanych na ten cel dotacji,
- organizacja promocji doktorskich,
- opracowywanie materiałów informacyjnych o Uniwersytecie Śląskim.
II. Sekcja ds. Koordynacji Badań:
1. w zakresie koordynacji badań naukowych:
- organizowanie współpracy z innymi uczelniami krajowymi oraz jednostkami
naukowymi w zakresie badań naukowych,
- pomoc w przygotowywaniu i koordynacja wniosków wydziałowych o fundusze na
działalność statutową i projekty badawcze KBN, badania własne, granty
aparaturowe,
- koordynowanie działań związanych ze składaniem przez jednostki sprawozdań z
wykorzystania środków na badania naukowe,
- przygotowywanie wniosków o fundusze na działalność ogólnotechniczną dla całej
uczelni,
- prowadzenie ewidencji umów badawczych,
- obsługa senackiej komisji ds. badań naukowych,
2. w zakresie finansowania prac naukowo - badawczych:
- czuwanie nad prawidłowością rozdziału środków przydzielanych dla jednostek
uczelni przez KBN (badania własne, działalność statutowa ),
- prowadzenie merytorycznych i finansowych rozliczeń indywidualnych projektów
badawczych KBN,
- kontrola limitów wynagrodzeń w ramach poszczególnych umów badawczych,
- koordynowanie rozliczeń z wykorzystania przez jednostki środków na badania
naukowe,
- czuwanie nad prawidłowości:
składania wniosków do instytucji finansujących badania,
składania odwołań od decyzji,
realizacji umów,
składania sprawozdań i rozliczeń z zakresu pracy sekcji dla jednostek
zewnętrznych,
rozliczania umów (zlecenia, o dzieło) płatnych z funduszy na badania
naukowe,
- powiadamianie jednostek organizacyjnych uczelni o warunkach i wymaganiach
aplikowania o środki finansowe uzyskiwane z różnych źródeł,
- przekazywanie jednostkom decyzji o wielkości i warunkach finansowania badań,
- sporządzanie ogólnouczelnianych sprawozdań dla jednostek zewnętrznych: GUS,
KBN, MEN, itp. z zakresu pracy Sekcji,
- bieżące współdziałanie z Działem Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia, Kwestura,
Rzecznikiem Patentowym, Wydawnictwem, Biblioteką Główną w sprawach
prowadzonych przez Sekcję.
Ostatnia modyfikacja strony: 11/19/2001 12:16:44