Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Olsztyn, dnia 9 grudnia 2009 roku
Or.I. 342 – 12/09
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
zawiadamiam,
Ŝe
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wyprodukowanie tablic
rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz ich dostawę na koszt
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego za najkorzystniejszą uznana została oferta
Nr 1 – Firmy „MIKOZNAK” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 20, 11 – 730 Mikołajki.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium
cena – 100%. Ocena ofert została dokonana na podstawie liczby punktów wyliczonej
według wzoru: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wybrana Firma zdobyła największą liczbę punktów – 100.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert
Numer oferty
Liczba punktów w kryterium cena
Razem
1.
4 x 100 pkt
400 pkt

Podobne dokumenty