oGŁoszENIE - Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

Transkrypt

oGŁoszENIE - Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
PRoKURATURA oKRĘGowA
I wYDzIAŁ oRGANIzAcYJNY
G d a ń s k . d ń a ? { | i s 1 o p a d a2 o | 4 r .
ul' wały Jagiellońskie 36
80-853GDAŃSK
le|'(c€ n tra|a)/fax(58)c' 32-l2-000.J2.|2-080
gov.pl
e-mail: [email protected]
r K t t 4 /6 / 1 4
oGŁoszENIE
Prokurator okręgowy w Gdansku, na podstawie par. 69 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwoś
ci z 24.03.2010r.- Regulaminuwewnęfoznego
urzędowania
powszechnychjednostekorganizacyjnychprokuratury( Dz.U. z20l0r.,nr 49,po2.296
ze zm.) oraz art.3b ust 1 i 2 Ustawy z 18 grudnia 1998r. o pracownikachsądów
i prokuraturyze zm' ( tekstjednoliĘ Dz.U. z 201lr. nr 109,poz.639)oraz $ 2 ' 3 i 6
RozporządzeniaMinistra Sprawiedliwościz dnia I7 slycznia 2008r. w sprawie
szczegółowego Ębu
i sposobu przeprowadzania konkursów na stai urzędniczy
w sądziei prokuraturzepz. U . z 2008t nr 2| , poz. |29)
I. listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na staż
vzędniczy w Prokuraturze okręgowej w Gdansku _ stanowisko młodsry
referent :
Borowski Rafał
ChaberskaAlicja
Drewa Adriana
Dziadko Monika
GwizdałaMariusz
Jarzębowska Emilia
JuchniewiczKamila
Kornet Agnieszka
Kowalska Agnieszka
Kulesza Karolina
KusowskaEwelina
Maciak Beata
Maciej evvskaAmra
MadejskaJoanna
Mazurek Magdalena
Mierska Agnieszka
Mikos Miron
Muńska Joanna
MyśliwskiKrzysztof
Nadalona Magdalena
Piotrowska Aleksandra
ProśniewskaMarzena
Puchowski Krzysńof
Ratkowska Anna
Rawicka Katarz;ma
ReszeterAlicja
Rybarczyk Anna
R),nkiewicz Arna
SiemczonekAnna
Sikora Agnieszka
Sokal Agnieszka
Stasiak-BiangaKinga
Struźryńska
Marzena
SzałachAnna
SzczepaniakEwa
SzymańskaKatarz5ma
Świercz Ewęlina
Trybowska Węronika
Wasielke Adriana
Wawrz,lmiakDamian
Zabrocka AIina
Zakierska Barbara
Zbyszkowtcz Joanna
Zię|ęruecMartyna
Drugi etap konkursu - praĘczny sprawdzian umiejętności-odbędzie się
w dniu [email protected]!4l.,
w siędzibię Prokurafury okręgowej w Gdańsku' przy ulicy
Jagiellońskie 36 _ sala konferencyjna na I piętrze. Sprawdzian zostanie
przeprowadzonyw formie testu składającegosię z |0 pyfunjednokrotnegowyboru.
WĄ
Czas trwaniatestuto l0 minut.Testrozpocmie się o godz. 10.00.
Przystępującydo konkursu winni posiadaó przy sobie waźnydowód osobisty lub inny
dokumentze zdjęciem,stwierdzający tożsamość.
AK