Informacja z otwarcia ofert - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

Transkrypt

Informacja z otwarcia ofert - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu
oznaczenie sprawy: GO.271.10.2016.RF
Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, dnia 7 grudnia 2016 r.
Zamawiający:
Miasto Bielsko-Biała –
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert
z przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na realizację zadania pn.: „Druk i dostawa do Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej plakatów oraz kolorowanek promujących kompostowanie odpadów
ulegających biodegradacji”, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 10.30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką ma zamiar przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości 45 000,00 zł brutto.
Otwarcie ofert
Nr
oferty
1
2
Wykonawca
Drukarnia
Częstochowskie
Zakłady
Graficzne Sp. z o. o., Al.. NMP 52, 42-200
Częstochowa
Drukarnia
Sil
Veg
Druk
S.C.,
ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec
Kryterium I
Kryterium II
Cena [zł]
Termin realizacji
zamówienia
[w dniach]
34 169,40
6
32 791,80
6
3
Media Studio Reklamy Drukarnia Rafał
Przybylak, Al. Kołłątaja 73, 42-500 Będzin
39 000,00
3
4
The Challenge Group A.J. Molscy Sp. J.,
ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa
34 747,50
6
56 383,20
3
25 630,50
10
23 977,62
3
43 271,40
6
5
6
7
8
Zapol Sobczyk Sp. J., Al. Piastów 42, 71-062
Szczecin
GRAFMAR Sp. z o.o. w upadłości
układowej, ul. Wiejska 43, 36-100
Kolbuszowa Dolna
Buisness Point Sp. z o.o., ul. Ciołka
11a/302, 01-402 Warszawa
ABAKUS Tomasz Brząkała, ul. Perłowa 7,
55-200 Oława
ZATWIERDZAM
Z UP. PRZEZYDENTA MIASTA
Waldemar Jędrusiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA