KARTA OBIEGOWA STUDENTA/ABSOLWENTA

Transkrypt

KARTA OBIEGOWA STUDENTA/ABSOLWENTA
KARTA OBIEGOWA STUDENTA/ABSOLWENTA
NAZWISKO I IMIĘ
NUMER ALBUMU
KIERUNEK STUDIÓW
TRYB STUDIÓW
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
1.
Biblioteka Główna
2.
Biblioteka Wydziałowa
3.
Dom Studencki
4.
Katedra dyplomująca
5.
Kwestura
podpis, pieczęć
(Gmach Główny PG)
(Gmach WZiE, IV piętro)
(dotyczy tylko studiów stacjonarnych)
(podpis promotora, pieczątka z sekretariatu Katedry)
(Budynek „B” I piętro, dotyczy tylko studiów stacjonarnych)
Biuro Karier PG (Budynek Bratniak p.204)
6.
Absolwent jest zobowiązany do wypełnienia elektronicznego
formularza Karty Informacyjnej Absolwenta PG dostępnej
na platformie mojaPG oraz przekazanie do Biura Karier PG
wersji papierowej ww. karty z podpisem.
Kwituję odbiór Karty Informacyjnej Absolwenta PG
Kwituję odbiór następujących dokumentów (niepotrzebne skreślić):
o świadectwo dojrzałości
o indeks
o odpis dyplomu studiów I stopnia
o suplement studiów I stopnia
o dyplom nr: ……………… + 2 odpisy
o odpis dyplomu w j. angielskim
o suplement
o certyfikat
o złota odznaka absolwenta + legitymacja
o inne: …………………………….
…………………………….
data, podpis