AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE Pl. Orła Białego 2 70

Transkrypt

AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE Pl. Orła Białego 2 70
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
Pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
REKTOR
Akademii Sztuki w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuk Wizualnych
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art.109 ust. 1 ustawy z dnia
27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U nr 164 poz. 1365 z
późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:



posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie sztuk plastycznych,
posiadanie dorobku artystycznego w dziedzinie grafiki projektowej w zakresie plakatu i ilustracji,
znajomość języka obcego.
Wymagane dokumenty:







zgłoszenie udziału w konkursie,
życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu ukończenia studiów,
opis osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją,
oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy,
oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie
dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu).
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 16 września 2016 r.
Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu
rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 września 2016r
Miejsce składania dokumentów: Akademia Sztuki w Szczecinie, Pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, Sekretariat
Wydziału Sztuk Wizualnych, pok. 106, I piętro.
Uwaga: Akademia Sztuki nie zapewnia mieszkania kandydatom spoza Szczecina.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)