Uczestnicy: kierownicy i pracownicy jednostek samorządu

Transkrypt

Uczestnicy: kierownicy i pracownicy jednostek samorządu
SZKOLENIE: WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ WYNIKI BADAŃ
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW JAKO PODSTAWA KREOWANIA LOKALNEJ POLITYKI
OŚWIATOWEJ I OFERTY WSPARCIA DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI.
Lublin, 21 stycznia 2014 roku
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Józefa Elsnera 5
Uczestnicy: kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wykonujący zadania
z zakresu oświaty, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty.
1. 9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników;
2. 10.00 – 10.15 – Otwarcie szkolenia;
3. 10.15 – 11.00 – Wykorzystywanie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego
oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do budowania oferty wsparcia
szkoły w doskonaleniu jej pracy i kreowania strategii oświatowych – przedstawiciel
DJE MEN;
4. 11.00 – 12.00 - Możliwości i ograniczenia informacji płynących z systemu egzaminów
zewnętrznych we wspomaganiu pracy szkoły i we wspomaganiu samorządów w
tworzeniu lokalnych polityk oświatowych – I część – Pani Anna Hawrot – IBE Zespół
EWD;
5. 12.00 – 12.15 – Przerwa (kawa, herbata);
6. 12.15 – 13.15 – Możliwości i ograniczenia informacji płynących z systemu egzaminów
zewnętrznych we wspomaganiu pracy szkoły i we wspomaganiu samorządów w
tworzeniu lokalnych polityk oświatowych – II część – Pani Anna Hawrot, IBE Zespół
EWD;
7. 13.15 – 14.45 – Znaczenie rozwoju kapitału intelektualnego w budowaniu i wdrażaniu
lokalnych strategii rozwoju – dobre praktyki Szczecina –dr n. ekon. Pani Magdalena
Kisielewska – MK Colsunting Group;
8. 14.45 - Obiad
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego