DOP Enertherm ALU PLv23

Transkrypt

DOP Enertherm ALU PLv23
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
IKO enertherm ALU/ CPR-2013.08
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Patrz etykieta znakowania CE i oznaczenia na płytach
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 4
IKO enertherm ALU (TG, SP, PF, NF, XL)
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną
Izolacja cieplna budynków
IKO Insulations B.V.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy Wielewaalweg 3
oraz adres kontaktowy producenta
4791 PD Klundert
The Netherlands
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V
System 3
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu
budowlanego objętego normą zharmonizowaną
Norma EN 13165:2012 +A1:2015
Notyfikowana jednostka certyfikująca 1939, 1173, 0751
DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
hEN specyfikacja techniczna
E
EN 13501-1
Reakcja na ogień (zastos. końcowe)
B-s2, d0 (steel deck)
EN 13501-1
Współczynnik przewodzenia ciepła
λD (W/(m.K))
0,022
EN 12667, EN 12939
Reakcja na ogień
Opór cieplny (RD m²K/W) dla różnych grubości
płyt [mm]
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
0,0225
1,35
1,80
2,25
2,70
3,15
3,60
4,05
4,50
5,45
6,35
7,25
8,15
9,05
EN 13165:2012 + A1:2015
T2
EN 823
DS(70, 90)3
DS(-20,-)1
EN 1604
Odkształcenie pod określonym obciążeniem i
w określonej
temperaturze oznaczenie
DLT(2)5
EN 1605
Wytrzymałość na rozciąg. w płaszczyźnie płyty
80 kPa
EN 1607
CS(10\Y)175
EN 826
WL(T)1
EN 12087
Tolerancja wymiarowa grubości
Stabilność wymiarowa w określonej
temperaturze i wilgotności
Wytrzymałość na ściskanie
Absorbcja wody długoterminowo
Wszystkie inne cechy aneks ZA1 z EN-16165:2012+A1:2015 : NPD ( właściwość nieokreślana)
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi. Niniejsza deklaracja
W imieniu producenta podpisał(-a):
04/03/16
Klundert :
2,3
Numer wersji
Marleen Baes, European product and certification manager