ogłoszenie - MOPS Katowice

Transkrypt

ogłoszenie - MOPS Katowice
Nr sprawy: SZP.3701.26.2013
Katowice, dn. 28.10.2013r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(procedura pon. progu 200.000 euro)
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup usług w zakresie przygotowywania i dowozu posiłków dla klientów Domu Noclegowego mieszczącego się w
Katowicach przy ul. Krakowskiej 138.
Kod CPV: 55321000-6, 55521200-0
W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokonał wyboru n/w oferty najkorzystniejszej:
Numer oferty: 2
Nazwa i adres Wykonawcy:
CATERMED S.A.
31-201 Kraków, ul. Ks. Siemaszki 15A
Cena: 3,49 PLN brutto za jeden posiłek
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta nr 2 uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spośród wszystkich
nieodrzuconych ofert jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa i adres Wykonawcy
CATERMED S.A.
31-201 Kraków, ul. Ks. Siemaszki 15A
ASPEN-Res Sp. z o.o.
31-222 Kraków, ul. Bularnia 5
IMPEL CATERING
„Company” Sp. z o.o., Sp.K.
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
Cafe-Bar Jolanta Zapart
40-077 Katowice, ul. Matejki 3
Restauracja LETNIA Mariusz Hołój
44-190 Knurów, ul. Szpitalna 3
P.P.H.U. BABILON – Marcin Serwan
44-194 Knurów, Aleja Lipowa 12
BUON CIBO s.c.
41-500 Chorzów, ul. Styczyńskiego 65/1
Numer
oferty
Cena brutto
za jeden posiłek
Liczba
pkt.
Uzasadnienie
2
3,49 PLN
100,00
najniższa cena
5
4,03 PLN
86,60
wg wzoru w siwz
6
4,86 PLN
71,81
wg wzoru w siwz
3
6,20 PLN
56,29
wg wzoru w siwz
1
3,78 PLN
-
oferta odrzucona
4
4,00 PLN
-
oferta odrzucona
7
4,30 PLN
-
oferta odrzucona
DYREKTOR
Informację wytworzył: Sebastian Holewik
Data wytworzenia informacji: 28.10.2013r.
Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Holewik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Anna Trepka
`
1