Drodzy Agenci - Wakacje24.pl

Transkrypt

Drodzy Agenci - Wakacje24.pl
ul. Pszczy ska 30
44-100 Gliwice
NIP : 631-25-15-220
REGON : 240522356
KRS : 0000272899, S d Rejonowy w Gliwicach,
X Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego
Gliwice 2010-06-21
Drodzy Agenci,
Zapraszamy do wzi cia udzia u w szkoleniu, przygotowanym z my o przybli eniu
Wam dost pnej za naszym po rednictwem oferty oraz sposobie jej wyszukiwania i rezerwacji.
Szkolenie odb dzie si 02.07.2010 r. o godz. 11:00 w Quality Hotel System Katowice South
w Katowicach, ul. Szybowcowa 1a.
Osoby pragn ce uczestniczy w szkoleniu prosimy o wype nienie poni szego zg oszenia
i przes anie go do nas do 25.06.2010r. faksem ( nr 32/ 797-01-35) lub drog mailow na adres
[email protected]
Zapraszamy serdecznie !
Zespó Wakacje24.pl
Biuro Podró y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zg asza ch
uczestnictwa . . . . . os., w szkoleniu organizowanym w dniu 02.07.2010 w Katowicach.
...................
piecz tka i podpis

Podobne dokumenty