kliknij tutaj aby pobrać darmową wersję numeru

Komentarze

Transkrypt

kliknij tutaj aby pobrać darmową wersję numeru
„„ wentylacja szpitali – wytyczne
„„ free cooling
w naszym klimacie
„„ polski rynek
termomodernizacji
„„ kotły kondensacyjne
i na paliwa stałe
7-8/2016
rok XXIV
Cena 15,50 zł (5% VAT)
ISSN 1230-9540
SKANUJ KOD
APLIKACJĄ
Indeks 344079
I ZOBACZ WIĘCEJ!
Nakład 10 tys. egz.
GRUPA
WWW.RYNEKINSTALACYJNY.PL
REKLAMA
MIESIĘCZNIK
INFORMACYJNO-TECHNICZNY
ISSN 1230-9540, nakład 10 000
GRUPA
Wydawca
Grupa MEDIUM
www.medium.media.pl
Adres redakcji
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel./faks 22 512 60 75
e-mail: [email protected]
www.rynekinstalacyjny.pl
Redaktor naczelny
Waldemar Joniec, tel. 502 042 518
[email protected]ynekinstalacyjny.pl
Sekretarz redakcji
Agnieszka Orysiak, tel. 600 050 378
[email protected]
Redaktor portalu internetowego
Katarzyna Rybka
[email protected]
Redakcja
Jerzy Kosieradzki (red. tematyczny),
Joanna Korpysz-Drzazga (red. językowy),
Jacek Sawicki (red. tematyczny), Bogusława
Wiewiórowska­‑Paradowska (red. tematyczny)
Reklama i marketing
tel./faks 22 810 28 14, 512 60 70
Dyrektor biura reklamy i marketingu
Joanna Grabek, [email protected]
Specjalista ds. reklamy w RI
Ewa Zgutka, [email protected]
Kierownik ds. promocji
Marta Lesner-Wirkus, [email protected]
Kolportaż i prenumerata
tel./faks 22 512 60 74, 810 21 24
Specjalista ds. prenumeraty
Joanna Wątor, [email protected]
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy
kierować na adres e-mail: [email protected]
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta
pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne
w godzinach 7.00 – 18.00. Koszt połączenia wg taryfy
operatora.
Administracja
Danuta Ciecierska (HR), Maria Królak (księgowość)
Skład, łamanie
[email protected]
Druk
Zakłady Graficzne TAURUS
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji
tekstów i nie zwraca materiałów niezamówionych.
Za treść ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność
w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy
Prawo prasowe. Redakcja ma prawo odmówić
publikacji bez podania przyczyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by Grupa MEDIUM.
Rozpowszechnianie opublikowanych materiałów
bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
Za publikację w „Rynku Instalacyjnym” MNiSW
przyznaje jednostkom naukowym 6 punktów
Wskazówki dla autorów, procedura
recenzowania i lista recenzentów artykułów
na www.rynekinstalacyjny.pl/redakcja
Grupa MEDIUM
jest członkiem Izby Wydawców Prasy
M
amy ustawę o OZE – ale według wielu
opinii nie wspiera ona inwestowania
w odnawialne źródła energii ani
prosumentów i czynione przez lata plany
inwestycyjne są nieaktualne. Zdaniem Instytutu
Energetyki Odnawialnej w warunkach
stworzonych przepisami ustawy o OZE nie
powinni inwestować prosumenci indywidualni – gospodarstwa domowe. Inwestycje
tego typu pod rządami uchwalonej ustawy o OZE są nieopłacalne i obarczone
olbrzymim, niekontrolowanym przez prosumenta ryzykiem.
W tym samym czasie Parlament Europejski podczas debaty nad sprawozdaniem Komisji
Europejskiej z realizacji postępów w dziedzinie energii odnawialnej przyjął rezolucję,
w której m.in. zawarł następuje zapisy: mając na uwadze, że koszty energii ze źródeł
odnawialnych znacząco spadły w ostatnich latach, co wraz z postępem technologicznym
w zakresie produkcji i magazynowania sprawiło, że energia ze źródeł odnawialnych jest
coraz bardziej konkurencyjna względem energii ze źródeł konwencjonalnych, co stwarza
wyjątkową szansę na stworzenie rzeczywistej europejskiej polityki energetycznej, która
wsparłaby konkurencyjność i zmniejszyłaby emisje gazów cieplarnianych; mając
na uwadze, że transformacja w kierunku zrównoważonego, przyszłościowego systemu
energetycznego musi obejmować działania na rzecz efektywności energetycznej, energii
ze źródeł odnawialnych, jak najlepszego wykorzystania europejskich zasobów
energetycznych, rozwoju technologii i inteligentnej infrastruktury; mając na uwadze, że
potrzebne są trwałe i stabilne ramy regulacyjne, aby osiągnąć wzrost gospodarczy,
stworzyć miejsca pracy oraz zadbać o utrzymanie przewodniej roli UE w tych dziedzinach
w skali globalnej (...) uważa, że władze lokalne, społeczności, gospodarstwa domowe
i osoby prywatne powinny stanowić trzon transformacji sektora energetycznego i należy
je aktywnie wspierać, aby pomóc im stać się producentami i dostawcami energii
na równi z innymi podmiotami na rynku energetycznym; w tym kontekście apeluje
o wspólną, kompleksową definicję pojęcia „prosumenta” na szczeblu unijnym;(...)
uważa, że szczególnie ważne jest ustanowienie podstawowego prawa do samodzielnej
produkcji energii i do konsumpcji własnej energii, a także do magazynowania
i sprzedaży nadmiaru energii elektrycznej po uczciwych cenach (...).
Z kolei podczas debaty nad sprawozdaniem Komisji Europejskiej z postępów
w dziedzinie efektywności energetycznej Parlament Europejski w swojej rezolucji: wyraża
zaniepokojenie z powodu wzrostu zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez
niektóre domowe instalacje grzewcze zasilane biomasą stałą, które wytwarzają znaczną
ilość drobnego pyłu, tlenku azotu, tlenku węgla i dioksyn, czyli substancji skrajnie
szkodliwych dla jakości powietrza, a zatem szkodliwych również dla ludzkiego zdrowia;
wzywa więc państwa członkowskie do wdrażania skutecznych i ekologicznych rozwiązań
alternatywnych.
Coraz więcej społeczności lokalnych ma świadomość wpływu niskiej emisji na ich
zdrowie. Tym samym problem ten niepokoi także władze samorządowe. Na Konwencie
Marszałków Województw RP w Podzamczu k. Ogrodzieńca samorządowcy stwierdzili,
że „ustawa antysmogowa” (tj. poprawka do art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska)
jest niewystarczająca i domagają się wprowadzenia norm jakości dla paliw stałych
oraz dla kotłów o mocy do 1 MW. Samorządy uważają bowiem, że m.in. ze względów
społecznych i ekonomicznych nie jest możliwa całkowita eliminacja spalania węgla
i trzeba przynajmniej wyeliminować najgorszej jakości paliwa i kotły.
Szerzej o przyszłości kotłów na paliwa stałe piszemy na kolejnych stronach.
Zapraszamy do współpracy.
PRODUKCJA, PROJEKT, MONTAŻ
Gwarantujemy najwyższą jakość, niskie ceny
i szybką dostawę.
KOMINY
AKCESORIA KOMINOWE
NASADY KOMINOWE
IZOLACJE
WENTYLACJA
PROFILE
REKUPERACJA
ODPŁYWY ŁAZIENKOWE
Odwiedź nasz skład:
05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38
tel. 606 250 762
e-mail: [email protected]
lub zrób zakupy przez internet
www.prodmax-sklep.pl
SPIS TREŚCI
AKTUALNOŚCI
Eurovent Summit w Polsce – bądź tam koniecznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybory i jubileusz warszawskiego PZITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SGSP uczelnią akademicką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagroda za najlepszego młodego instalatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nowe władze KFCh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panasonic Pro Awards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Warsztaty BPIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polski rynek gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trigeneracja w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trzeci Kliwent Event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczna ewakuacja podczas pożaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkolenia Hitachi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 lat Pro-Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobry rok Grupy Bosch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyniki Grupy Mercor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nowa edycja VESBOAcademy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koszty budynków biurowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapraszamy na targi i konferencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nowości w technice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIM – konsultacje sejmowe Jacek Janota-Bzowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
16
16
16
16
18
19
20
22
ENERGIA
Rynek termomodernizacji w Polsce Szymon Firląg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BeSMART – inteligentny system regulacji z możliwością zdalnego sterowania kotłem
za pomocą aplikacji Grażyna Bentkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kotły kondensacyjne – nowe rozwiązania i kierunki rozwoju Stefan Żuchowski . . . . . . . . . . . . .
Kotły kondensacyjne – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kotły na paliwa stałe – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kotły EKO-KWP V+ ze Złotym Medalem MTP Bogusław Łobos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zajrzyjmy do komina Rozmowa z P. Cembalą ze Stowarzyszenia „Kominy Polskie” . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemy kominowe – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kompletne systemy sterowania nagrzewnicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miedź czy tworzywo? Kazimierz Zakrzewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
28
29
31
39
41
44
46
47
50
52
POWIETRZE
Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów
wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia
Anna Charkowska, Andrzej Różycki, Radosław Lenarski, Agata Sobierajska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymagania, jakie powinny spełniać wentylatory stosowane w wentylacji garaży
wielostanowiskowych Bartosz Pijawski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Free cooling w klimacie polskim Maria Kostka, Wojciech Cepiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belki chłodzące i klimakonwektory – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detektory gazów i ich rola w wentylacji garaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detekcja w garażach Iwona Żupańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Badanie mikroklimatu w salach dydaktycznych
Dorota Krawczyk, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Józefa Wiater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chłodzenie bez instalacji, czynników chłodniczych i sprężarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nowe czterostronne urządzenia kasetonowe Mitsubishi Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
58
60
65
70
76
77
81
82
WODA
Próby ciśnieniowe sieci hydrantowych w świetle krajowych i zagranicznych przepisów
Piotr Jadwiszczak, Marek Sidorczyk. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Porównanie rozwiązań sterowania ciśnieniem w modelach sieci wodociągowej
Grzegorz Ścieranka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Jak skutecznie ochronić piwnice przed zalaniem? Anna Stochaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
INFORMATOR
Skorzystaj ze szkoleń ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������94
Katalog firm ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������94
Gdzie nas znaleźć ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
Indeks firm ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98
6
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
P R O M O C J A
Eurovent Summit w Polsce
– bądź tam koniecznie
Od 27 do 30 września 2016 w Krakowie odbędzie się jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń
branżowych – Eurovent Summit. W tym roku po raz pierwszy część spotkań organizowana jest w formule
otwartej dla wszystkich uczestników, a dla polskich producentów przygotowano specjalne seminarium
o trendach rozwoju systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz nowych wymaganiach dla produktów.
K
raków będzie gościł w tych dniach przedstawicieli ponad 300
wiodących producentów z branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
i chłodniczej oraz organizacji mających realny wpływ na kształt rozwoju branży.
Impreza jest organizowana przez Eurovent Association, Eurovent Certita Certification (ECC) i Eurovent Market Intelligence (EMI) we współpracy z wiodącymi organizacjami, takimi jak REHVA, eurammon i Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
W trakcie Eurovent Summit odbędzie się ponad 40 spotkań o różnym charakterze i tematyce. Będą to m.in. spotkania grup produktowych i grup projektów specjalnych, komitetów programów certyfikacyjnych (ECC), komitetu biura statystycznego (EMI) i komitetów stowarzyszenia REHVA. Tak duża liczba spotkań w trakcie jednej imprezy daje
wyjątkową możliwość nawiązania wielu wartościowych kontaktów biznesowych i wymiany informacji technicznej w obrębie różnych kategorii produktowych.
W tym roku po raz pierwszy część spotkań organizowana jest w formule otwartej umożliwiającej udział wszystkim zainteresowanym, niezależne od tego, czy są członkami Eurovent, czy uczestniczą w programie certyfikacji Eurovent bądź przynależą do danej grupy produktowej.
Jest to niewątpliwa okazja dla przedstawicieli polskiego przemysłu,
jak również wszystkich zainteresowanych osób związanych z branżą, do
zapoznania się „na żywo” ze strukturą, specyfiką i zakresem działalności
poszczególnych grup funkcjonujących w ramach Eurovent Association,
Eurovent Certita Certification i Eurovent Market Intelligence oraz poznania osób, które tworzą te struktury.
Szczególną atrakcją dla polskich uczestników będzie seminarium
pod nazwą IndoorClimate 2030, obejmujące blok prelekcji prowadzonych w całości w języku polskim. Prelegentami będą uznani eksperci
akademiccy oraz przedstawiciele Eurovent, a wykłady będą miały bezpośredni i praktyczny charakter.
Tematyka seminarium dotyczyć będzie trendów rozwojowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich roli w zapewnieniu odpowiedniej efektywności energetycznej budynków, jak również jakości klimatu wewnętrznego. Ponadto mowa będzie o europejskich regulacjach
prawnych w zakresie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nadchodzących kluczowych zmianach normalizacyjnych w zakresie filtrów
do wentylacji ogólnej, jak również roli i zasadach funkcjonowania programów certyfikacyjnych Eurovent Certified Performance.
Program seminarium przedstawia się w skrócie następująco:
„„ Dr inż. Piotr Bartkiewicz z Politechniki Warszawskiej w swoim wykładzie przybliży na przykładach, jak istotny wpływ na charakterystykę energetyczną budynku mają systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
– w szczególności sposób ich zaprojektowania, wykonania i eksploatacji, ale również wiarygodność deklarowanych przez producentów parametrów zastosowanych urządzeń. Omówione zostaną zmiany w podejściu inwestorów do zagadnień efektywności energetycznej oraz
najnowsze techniki symulacyjne pozwalające projektantom wybrać optymalne rozwiązanie z uwzględnieniem wykorzystania najnowszych dostępnych technologii. Powyższe kwestie zostaną także skonfrontowane z aktualnymi oraz nadchodzącymi wymaganiami dyrektywy EPBD
oraz ­Ekoprojektu.
8
lipiec/sierpień 2016
„„ Dr inż. Jerzy Sowa z Politechniki Warszawskiej omówi zagadnienia dotyczące jakości powietrza wewnętrznego w budynkach i jej wpływu na kwestie takie, jak komfort życia oraz wydajność pracy – w odniesieniu z jednej strony do rosnącej tendencji poprawy efektywności
energetycznej budynków, a z drugiej strony do średnio- i długoterminowych oszczędności kosztów ochrony zdrowia dzięki poprawie klimatu wewnętrznego. Przybliżone zostaną także aktualnie dostępne najbardziej efektywne energetycznie technologie służące poprawie jakości powietrza.
„„ Dr inż. Kazimierz Wojtas, jako wiceprzewodniczący Komitetu Technicznego KT-317 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Wentylacji
i Klimatyzacji, przedstawi informacje o nadchodzących zasadniczych
zmianach w klasyfikacji filtrów przeznaczonych do wentylacji ogólnej
w związku z planowaną na początku przyszłego roku publikacją normy
EN-ISO 16890, która docelowo ma zastąpić aktualną normę EN 779.
W swoim wystąpieniu podejmie on próbę odpowiedzi na pytanie, jakie
konsekwencje przyniesie ta zmiana nie tylko dla producentów filtrów,
ale także dla całej branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, jak również dla
użytkowników obiektów.
„„ Natomiast Igor Sikończyk z Eurovent zreferuje, w jaki sposób poprawnie interpretować wymagania rozporządzeń KE nr 1253/2014
i 1254/2014, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, które od momentu obowiązywania przepisów budzą największe wątpliwości. Zaprezentowane zostaną wyjaśnienia przedstawione przez Komisję Europejską oraz wspólne stanowisko producentów stowarzyszonych
w ­Eurovent.
„„ Ponadto przedstawiciel ECC zaprezentuje wykład przybliżający poszczególne programy certyfikacyjne „Eurovent Certified Performance”oraz
klasyfikację stosowanych w programach etykiet energetycznych. Przedstawione zostaną również trendy na europejskim rynku HVACR na podstawie danych statystycznych gromadzonych przez EMI.
„„ Moderatorem bloku będzie Tomasz Trusewicz, dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
Spośród wielu interesujących wydarzeń i spotkań, które będą miały
miejsce w czasie Eurovent Summit w Krakowie, na szczególną uwagę
zasługuje niewątpliwie również organizowane przez REHVA i Eurovent
seminarium dotyczące m.in. europejskich celów w perspektywie 2030
w zakresie rewizji dyrektyw EPBM i EED oraz udanych realizacji koncepcji budynków nZEB.
Nie można również przeoczyć prowadzonej w stylu TED przez wyjątkowe osobistości z branży i spoza niej imprezy Eurovent Innovation Hub.
Szczegółowe informacje o imprezie i jej programie znaleźć można na
www.eurovent-summit.eu.
Uwaga: Czytelnicy RI mogą kupić bilety z 50-proc. zniżką,
podając na stronie www.eurovent-summit.eu kod promocyjny:
RynekInstalacyjny-Subscribers
rynekinstalacyjny.pl
powered by
REHVA Seminars
Polish ̒ Indoor Climate
2030 ̓ Symposium
Europe’s major gathering for key decision-makers in the area of Indoor Climate (HVAC),
Process Cooling, and Food Cold Chain Technologies provides a unique platform that thinks
̒ Beyond HVACR ̓ and connects more than 300 industry leaders from Europe, the Middle
East, and Northern Africa throughout close to 40 meetings, seminars, and events.
EVENT PARTNER
SUPPORTING ASSOCIATIONS
ORGANISERS
REGISTER NOW
eurovent-summit.eu
OFFICIAL CARRIER
EXHIBITION PARTNERS
MEDIA PARTNERS
2 barvy
Modrá Pantone 274
AKTUALNOŚCI
Wybory i jubileusz warszawskiego
PZITS
8
czerwca br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze oraz inauguracja obchodów 70-lecia Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych.
W historię działalności PZITS wprowadził
zebranych mgr inż. Bogdan Nowak. Stowarzyszenie działa od 97 lat, a Oddział Warszawski od 70 lat – w 1946 r. był szóstym oddziałem i obejmował województwa białostockie,
lubelskie, łódzkie i kieleckie. W pracach organizacyjnych Oddziału Warszawskiego szczególnie zasłużyli się pracownicy Gazowni Miejskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Z okazji jubileuszu oddziału Złotymi Odznakami PZITS uhonorowano: MPWiK S.A.
Fot. WJ
w m.st. Warszawie, prezes zarządu MPWIK
S.A. Hannę Krajewską oraz członka zarządu
Beatę Pacholec. Srebrnymi Odznakami wyróżniono: Koło PZITS przy MPWIK S.A. oraz koleżanki i kolegów: W. Bartosiak, M. Chmielewską, D. Guzowskiego, D. Kurkowską,
SGSP uczelnią akademicką
W
ydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej w Warszawie, na mocy decyzji Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów i po zasięgnięciu opinii Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zyskał 27 czerwca br. uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tym samym SGSP uzyskała status uczelni akademickiej.
To przełomowe wydarzenie w roku jubileuszu 45-lecia wyższego
szkolnictwa pożarniczego. Misją SGSP jest m.in. kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony ppoż. i prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa obywateli. Szkoła prowadzi
innowacyjne badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Do zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej należy także udział w akcjach ­ratowniczych.
wj
Nagroda za najlepszego
młodego instalatora
D
o Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie
dotarł pod koniec czerwca Stojak Instalatora –
w pełni wyposażony w produkty firm Afriso, Brötje,
Grundfos, Tece oraz Vogel&Noot. Stojak jest nagrodą
dla placówki, której uczeń wygrał Mistrzostwa Polski
Instalatorów dla Szkół zorganizowane podczas kwietniowych targów Instalacje. Pierwsze miejsce wywalczył
wtedy uczeń leszczyńskiego ZSOŚ Artur Wolański, który wszystkie czynności konkursowe wykonał w 5 min
i 10,10 sek. Finał Mistrzostw Polski Instalatorów dla
Szkół odbył się 28 kwietnia, dzień wcześniej o tytuł
Mistrza walczyli zawodowi instalatorzy.
mat. MTP
10
lipiec/sierpień 2016
E. Lewandowską, A. Onopuka i J. Tarasiuka.
Wręczono też kilkanaście dyplomów uznania
– członkom, a także Wodociągom Mareckim
i Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.
PZITS liczy obecnie ponad 3000 członków zrzeszonych w 11 oddziałach w kraju.
Prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą, egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne, a także doradztwo i rzeczoznawstwo. Z chwilą powstania Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa zmieniła się sytuacja PZITS w zakresie uczestnictwa w procesie
uzyskiwania uprawnień budowlanych. Stowarzyszenie czyni starania zmierzające do zacieśnienia współpracy z Izbą w zakresie organizacji kursów przygotowujących do egzaminów
na te uprawnienia.
W części sprawozdawczo-wyborczej przyjęto sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i udzielono absolutorium ustępującym władzom. W toku wyborów na XXXII kadencję 2016–2020 wyłoniono
Zarząd w składzie: Bogdan Nowak – prezes,
Mieczysław Andrzej Więcaszek – wiceprezes,
Marek Płuciennik – sekretarz, Jacek Tarasiuk
– skarbnik, Anna Flis – z-ca skarbnika oraz
członkowie: Dorota Lisiecka, Jerzy Mroziński,
Piotr Szymański i Ryszard Pepłoński. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: Hannę Furmańską – przewodniczącą, Damiana Guzewskiego – wiceprzewodniczącego oraz członków:
Elizę D. Mańkowską, Jerzego Kozłowskiego i Wiolettę Bartosiak. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Magdalena Reszczyńska – przewodnicząca, Lucyna Komorowska – ­z-ca przewodniczącej, Łukasz Siwierski
– sekretarz oraz Paweł Biernacki i Robert Tokarzewski – członkowie.
Przedstawicielem OW na Zjazd Delegatów Zarządu Głównego PZITS w Katowicach
21–22 października 2016 został Bogdan
Nowak.
Waldemar Joniec
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Nowe władze KFCh
W
alne Zebranie Członków Krajowego
Forum Chłodnictwa – Związku Pracodawców odbyło się 3 czerwca w Warszawie. Przyjęto sprawozdania organów VIII Kadencji. Zarząd KFCh mógł poszczycić się dodatnim wynikiem finansowym oraz licznymi
inicjatywami. Przełożyło się to na wynik wyborów – nie wprowadzono istotnych zmian.
Zarząd KFCh IX Kadencji stanowią: Robert
Grejcz – prezes, Grzegorz Michalski – wiceprezes oraz członkowie: Wacław Maniawski,
Jerzy Stachowiak i Andrzej Żółciak. W skład
Rady Nadzorczej wszedł Marek Czarnacki
– przewodniczący i członkowie: Włodzimierz
Piekarek, Jan Hapka, Sylwia Międlar, Franciszek Celka, Zbigniew Stoś i Marek Cyniak. Do
Sądu Dyscyplinarnego wybrano Andrzeja Sadowskiego – przewodniczącego i członków:
Krzysztofa Westwalewicza, Bolesława Gazińskiego, Elżbietę Polak i Karola Bema.
Wśród inicjatyw podejmowanych przez
KFCh w latach 2015–2016 było m.in. wspieranie prac nad krajową legislacją i certyfikacją F-gazową stanowiącą podstawę działania
całej branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp
ciepła (ustawa o substancjach zubożających
warstwę ozonową), propagowanie problematyki legislacji F-gazowej, inicjatywa przywrócenia kształcenia w zawodzie „technik chłodnictwa i klimatyzacji” oraz udział w pracach
branżowych organizacji międzynarodowych
i izb krajowych, a także w targach.
W części konferencyjnej delegat KFCh
w AREA Grzegorz Michalski (GEA) zaprezentował m.in. plany organizacji oraz najnowsze prace legislacyjne w UE dotyczące branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
Zagadnienia krajowej legislacji F-gazowej,
Liderzy chłodnictwa i klima
a zwłaszcza ciągłe problemy interpretacyjne,
omówił prezes zarządu KFCh Robert Grejcz.
Nadal wiele wątpliwości budzą kwestie związane z działaniem firm serwisowych, w tym
zakres podmiotów, którym wolno sprzedawać
czynniki chłodnicze, oraz jednostki miary, które należy uznać za dominujące przy określaniu wartości granicznych i obowiązków firm
związanych z legislacją F-gazową. Uczestnicy
wyrazili oczekiwanie, że elektroniczny system
prowadzenia kart urządzeń zostanie wkrótce udoskonalony z wykorzystaniem spostrzeżeń wynikających ze stosowania go w praktyce przez firmy serwisowe. Z kolei Kazimierz
Zakrzewski z Europejskiego Instytutu Miedzi
zaprezentował możliwości i zasady stosowania miedzi w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Waldemar Joniec
KFCh to związek pracodawców branży
chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
Liczy 123 członków, 70% z nich realizuje typowe usługi instalacyjne i serwisowe,
a 85% to małe i średnie przedsiębiorstwa.
Jest członkiem AREA – Europejskiego Stowarzyszenia Chłodnictwa, Klimatyzacji
i Pomp Ciepła oraz Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Współpracuje z EPEE
– Europejskim Partnerstwem dla Energii
i Środowiska Naturalnego oraz z ­Eurovent.
T
rwa konkurs na najlepsze projekty wykorzystujące rozwiązania grzewczo-chłodzące Panasonic Heating & Cooling. Zgłaszać się
mogą architekci, konsultanci, dystrybutorzy,
inżynierowie i instalatorzy systemów klimatyzacyjnych. Celem konkursu Panasonic Pro
Awards jest wyłonienie projektów, które cechuje niskie zużycie energii, pomysłowość, doskonałe wykonanie i spełnienie założeń inwestora. Prace można zgłaszać do końca sierpnia
w czterech kategoriach: obiekty mieszkalne,
hotelarsko-gastronomiczne, handlowe oraz
rynekinstalacyjny.pl
komercyjne. Podstawowy warunek – zrealizowanie projektu w okresie od 1 stycznia 2015
do 30 czerwca 2016 roku. Zwycięzcy poszczególnych kategorii pojadą na tydzień do Japonii, gdzie odwiedzą m.in. główną siedzibę
Panasonic oraz inteligentne miasto Fujisawa.
Również dla pozostałych uczestników przewidziano nagrody. mat. Panasonic
reklama
Panasonic Pro Awards
lipiec/sierpień 2016
11
AKTUALNOŚCI
II Warsztaty
BPIE
W
zorganizowanych przez Buildings Performance Institute Europe warsztatach pt. „Wymagania techniczne i możliwości
wsparcia dla termomodernizowanych budynków” (Warszawa, 8 czerwca 2016) wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk
związanych z budownictwem oraz eksperci
w zakresie finansowania i wymagań technicznych dla budynków poddawanych termomodernizacji.
Wprowadzenia do prac w grupach problemowych dokonali m.in. Oliver Rapf (BPIE),
Anita Oleksiak (Ministerstwo Infrastruktury
Fot. WJ
Polski rynek
T
lipiec/sierpień 2016
ca w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów powinny zmierzać do tego, żeby dofinansowywane były przedsięwzięcia
opłacalne z punktu widzenia państwa (ograniczanie emisji, zużycia energii itd.), a nie tylko inwestora. Wysokość premii powinna być
uzależniona od efektu – im większa redukcja
zapotrzebowania na energię, tym wyższa premia. Ponadto regulacje powinny promować
najlepsze rozwiązania i obligować do spełnienia wymagań, które będę obowiązywały za kilka lat – np. wg WT 2021. Wnioski z warsztatów prowadzonych równolegle w kilku grupach problemowych zostaną opublikowane we
wrześniu w kolejnym raporcie.
Waldemar Joniec
gazu
ematem przewodnim XIX konferencji
­GAZTERM (16–18 maja, Międzyzdroje)
było bezpieczeństwo i rozwój polskiego rynku gazu ziemnego. Czołowe polskie spółki gazownicze przedstawiły plany swoich długofalowych działań. Dla Grupy PGNiG priorytetem
jest tworzenie bezpiecznego i konkurencyjnego rynku w oparciu o nowy korytarz dostaw
gazu z Danii i Norwegii oraz dostawy LNG,
a także rozwój krajowego wydobycia. Z kolei
rozbudowa infrastruktury transportowej i magazynowej jest szansą na pełnienie przez Polskę funkcji hubu gazowego (koncentratora) dla
Europy Środkowo-Wschodniej i tworzenie konkurencyjnego rynku gazu wobec dostaw rosyjskich, dla których nie ma obecnie alternatywy w regionie z powodów technicznych. Ten
obszar działań należy też do operatora systemu przesyłowego – GAZ-Systemu. Jego plany to budowa połączeń infrastrukturalnych
umożliwiających dostawy gazu z nowych źródeł, a następnie połączenie polskiego systemu transportowego z sąsiednimi państwami.
Ważną rolę w planach tworzenia hubu odgrywa również Towarowa Giełda Energii.
12
i Budownictwa), Szymon Firląg (BPIE Polska)
oraz Szymon Liszka (FEWE) i Marek Zaborowski (Instytut Badań nad Gospodarką Środowiska). Warsztaty prowadził Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
W wystąpieniach podkreślano m.in. znaczenie nie tylko ustanowienia programów wsparcia termomodernizacji, ale i zapewnienia ich
atrakcyjności dla wszystkich stron tego procesu – od inwestora, poprzez banki, po instytucje państwowe.
Propozycje wymagań technicznych dla termomodernizowanych budynków jednorodzinnych zaprezentował Szymon Firląg, a zmian
w ustawie o wspieraniu termomodernizacji
i remontów Dariusz Koc (KAPE). S. Firląg zaproponował m.in. wprowadzenie klas termomodernizacji i powiązanie z nimi stopnia dofinansowania w celu promocji kompleksowej,
głębokiej termomodernizacji. Do tego potrzebny jest prosty system określania klasy i efektu termomodernizacji – może to być system
ekspercki lub ewolucja programu Ryś w celu
jego uproszczenia i tym samym upowszechnienia. Zmiany zaproponowane przez D. Ko-
O BPIE
Buildings Performance Institute Europe
to inicjatywa na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków w Europie i zmniejszenia emisji CO2 pochodzącej z energii zużywanej przez budynki. To
organizacja non profit oraz think tank niezależnych analiz i rozpowszechniania wiedzy w zakresie wspierania i kształtowania
polityki dotyczącej efektywności i charakterystyki energetycznej budynków.
W obradach dotyczących planów rozwoju polskiego sektora gazowego brały udział
nie tylko firmy bezpośrednio związane z rynkiem gazu, ale także reprezentanci instytucji i urzędów odpowiadających za kształtowanie polityki w tym zakresie, m.in.: Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz Fundacji Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju. W dyskusjach panelowych dominowały kwestie konieczności
tworzenia i konsekwentnej realizacji strategii
bezpieczeństwa. Jej fundamentem ma być dywersyfikacja dostaw (terminal LNG i Baltic Pipe), która zapewni także liberalizację rynku
gazu w Polsce. Sprzyjać temu będą zmiany na
światowym rynku – rozwój sektora LNG i rosnąca podaż gazu.
Innym ważnym tematem obrad i dyskusji
były innowacje w gazownictwie – zwłaszcza
w zakresie bardziej efektywnego poszukiwania
nowych złóż, pozyskiwania metanu z kopalni
i złóż węgla, rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz
nowych zastosowań dla gazu. Sporo uwagi poświęcono znaczeniu gazu w kontekście energetyki i ochrony środowiska. Rynek gazu będzie
się liberalizował i spowoduje to spore zmiany
na rynku energii oraz przemiany w energetyce i ogrzewnictwie. Spośród nowych technologii wiele uwagi poświęcono zgazowywaniu
węgla kamiennego, dzięki któremu otrzymać
można gaz syntezowy, paliwa płynne oraz produkty dla przemysłu chemicznego. Wdrożenie
tych innowacji jest jednym z warunków osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na monopolistycznym rynku gazu w naszym regionie.
W komentarzu redakcji do zaprezentowanych na konferencji planów należy podkreślić,
że efektem rozwoju rynku gazu w kierunku jego liberalizacji będą m.in. zmiany w sektorze ciepłownictwa w kontekście redukcji emisji oraz rynku gazowych urządzeń grzewczych
małej mocy, a zwłaszcza kotłów gazowych
kondensacyjnych i urządzeń kogeneracyjnych
oraz gazowych pomp ciepła. Rynek może
otrzymać impuls w postaci niższych cen gazu
– oby nie były one tylko chwilowym efektem
obrony pozycji przez dotychczasowego monopolistycznego dostawcę, ale miały charakter
długofalowy.
wj, ao
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Trigeneracja w praktyce
zpital im. Świętej Rodziny, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
oraz Urząd Miasta st. Warszawy podpisały
21 czerwca list intencyjny w sprawie współpracy przy badaniach zamontowanej w szpitalu instalacji trigeneracyjnej. List podpisali: Maria Dziura – dyrektor szpitala, prof. dr hab. inż.
Andrzej Garbacz – dziekan WIL oraz przedstawiciel Urzędu Miasta.
Fot. WJ
W zagadnienia techniczne szpitalnej instalacji trigeneracyjnej wprowadził zebranych dr
inż. Marcin Malicki (Politechnika Warszawska), a zakres planowanych działań i oczekiwane efekty omówił dr inż. Szymon Firląg
(PW). Wśród planowanych efektów współpracy są przede wszystkim prace badawcze dot.
rzeczywistej efektywności energetycznej oraz
optymalizacja procesu eksploatacji układu trigeneracji przy wykorzystaniu metod pomiarowych i obliczeniowych. Ich rezultatem ma
być pełne wykorzystanie potencjału instalacji
oraz zwiększenie wiedzy pracowników szpitala
w zakresie eksploatacji systemu. Z kolei pracownicy Politechniki będą mogli pozyskiwać
dane pomiarowe będące podstawą do nowych
prac naukowych oraz sformułowania zaleceń
dotyczących doboru i eksploatacji systemów
trigeneracji.
W pierwszym rzędzie planowane jest pozyskanie funduszy na te prace – m.in. z programów operacyjnych. Kolejny krok to inwentaryzacja instalacji, systemu BMS, czujników
pomiarowych i ewentualne uzupełnienie opomiarowania. Następnie monitorowanie pracy
układu, zużycia energii, warunków meteorologicznych, ich analiza i optymalizacja pracy oraz przygotowanie raportu i szkoleń. Dla
szpitala korzyścią będzie m.in. pełne wykorzystanie potencjału systemu trigeneracji i możliwość lepszego planowania przyszłych inwestycji i modernizacji. Z kolei władze samorządowe zyskają wiedzę na temat rzeczywistej
efektywności energetycznej i środowiskowej
systemów trigeneracji w obiektach publicznych, w tym w zakresie opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia i kryteriów doboru
układów.
Instalację trigeneracji szpital zrealizował
dzięki dotacji z Funduszy Europejskich w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa”. Instalacja ta pracuje od listopada 2015 roku i zapewnia szpitalowi ciepło, energię elektryczną
oraz chłód.
Waldemar Joniec
Trzeci Kliwent
K
oło Naukowe „Kliwent” działające przy
Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zorganizowało 2 czerwca trzecią konferencję „Kliwent
Event”. Składała się ona z dwóch części: szkoleniowej i seminaryjnej. W części szkoleniowej
studenci mogli poznać praktyczne zagadnienia
związane z projektowaniem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, grzewczych i chłodniczych, w tym: urządzeń grzewczo-wentylacyjnych do obiektów specjalnych i wentylacji
bezkanałowej (Flowair), systemów VRV (Samsung), klimatyzacji precyzyjnej (Cool), systemów wentylacji strumieniowej i oddymiania
garaży oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (Fläkt Woods), klimatyzacji ser-
rynekinstalacyjny.pl
Event
werowni i centrów danych (Swegon), centrali
grzewczo-klimatyzacyjnej w budynku energooszczędnym (Frapol) i powietrznej pompy ciepła (De Dietrich).
W części seminaryjnej doradcy techniczni
firm Swegon, Venture Industries, Fläkt Woods,
Cool, Frapol, Kompleks, Mercor, Juwent oraz
Flowair, a także pracownicy uczelni i studenci prezentowali m.in. najnowsze rozwiązania
w branży HVAC. Dyskutowano również o audycie energetycznym i termomodernizacji budynków oraz zagadnieniach ppoż., wentylacji
w przemyśle i odzysku ciepła. Na zakończenie partnerom konferencji wręczono dyplomy
„Firma przyjazna studentom”.
mat. KN „Kliwent”
reklama
S
lipiec/sierpień 2016
13
AKTUALNOŚCI
Bezpieczna ewakuacja podczas pożaru
W
hali Expo Silesia w Sosnowcu firma
Smay zorganizowała 2 czerwca międzynarodową konferencję techniczną „Bezpieczna ewakuacja”, która zgromadziła ok.
650 osób z całej Polski i zagranicy. Konferencja stanowiła podsumowanie wielomiesięcznego projektu badawczego, którego celami było
zbadanie skuteczności stosowanych w Polsce
systemów ochrony przed zadymieniem klatek
schodowych oraz poprawienie warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi i służb ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożaru.
Wśród prelegentów, który omawiali zagadnienia dot. bezpieczeństwa pożarowego, byli: dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Grzegorz
Kubicki (Politechnika Warszawska), dr inż.
Grzegorz Sztarbała (Ardor), mgr inż. Raimund
Pamlitschka (przewodniczący grupy technicznej TG1 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN), mgr inż. Wilfried Mertens (Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH),
dr inż. Małgorzata Król (Politechnika Śląska),
Grzegorz Sypek (Smay FZE), mł. bryg. mgr
inż. Marcin Cisek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka
(Smay Sp. z o.o.), inż. Jarosław Wiche (Smay
Sp. z o.o.), bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
(CNBOP-PIB), st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski (JRG nr 1 PSP w Sosnowcu). Wystąpienia mieli również nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak, bryg. dr inż. Jacek Zboina
(prezes CNBOP-PIB) oraz Bronisław Skaźnik
(prezes SITP).
Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatora, Marzena Maj i Jarosław Wiche
z firmy Smay, oraz wiceprezydent Sosnowca
Krzysztof Haładus. Omawiano m.in. stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym, ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji
pożarowej i główne problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków, skuteczność stosowanych systemów kontroli rozprze-
strzeniania się dymu i ciepła oraz wpływ czynników klimatycznych na działanie systemów
ochrony przed zadymieniem. Porównywano
także wyniki symulacji pożarowych CFD z wynikami badań uzyskanymi podczas rzeczywistych pożarów w Sosnowcu. Wszystkie prezentacje i wystąpienia można obejrzeć na stronie projektu: www.bezpiecznaewakuacja.pl.
Szkolenia Hitachi
J
ohnson Controls otwiera w Warszawie
pierwsze w naszej części Europy Centrum
Szkoleniowe Hitachi. Przeprowadzane w nim
będą m.in. szkolenia certyfikacyjne w ramach
programu Hitachi Partner, przeznaczone dla
wszystkich, którzy chcą kupować, montować
i serwisować systemy klimatyzacji tej marki.
Firmy montujące systemy split i multi split
będą mogły otrzymać certyfikat uprawniający
do montażu i serwisowania systemów ­Hitachi.
Z kolei firmy zajmujące się instalacjami związanymi z systemami Utopia oraz VRF Set Free
mogą skorzystać ze szkoleń dwuetapowych.
Pierwsza część będzie poświęcona prawidłowemu montażowi i chętni mogą poprzestać jedynie na tym etapie, natomiast druga
część szkolenia dotyczyć będzie serwisu. Nie
przewidziano możliwości szkolenia z samego
­serwisu.
14
lipiec/sierpień 2016
Szkolenia certyfikujące dadzą ich uczestnikom przede wszystkim wiedzę o produktach,
systemach i najnowocześniejszych technologiach. Johnson Controls – Hitachi Air Conditioning Solutions zapewnia swoim partnerom pełne wsparcie poszkoleniowe oraz produktowe i marketingowe. Certyfikat uprawnia
do udzielania klientowi końcowemu gwarancji producenta – na urządzenia split i Utopia
3,5 roku, a na systemy VRF Set Free 5 lat.
Jest to także gwarancja dostępu do części zamiennych – ich zakup może być realizowany
bezpośrednio lub poprzez sieć dystrybutorów.
Zgłoszenia i pytania dotyczące procesu certyfikacji można przesyłać na adres [email protected]
klimatyzacjahitachi.pl, a rejestracji dokonać
również bezpośrednio u dystrybutorów Hitachi (Cool, ECS, Grodno, Tempcold).
mat. Hitachi
W trakcie pokazowego pożaru w dniu konferencji uczestnicy mogli na żywo obserwować na telebimach, jak rozwija się ogień podłożony w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu badawczym zaaranżowanym na pokój
z kuchnią. Po wykryciu czujki dymu uruchomił
się system oddymiania klatki schodowej, który
składał się z klapy oddymiającej oraz wentylatora dostarczającego powietrze kompensacyjne w dolnej części klatki. Po kilku minutach na
miejsce przyjechały jednostki straży pożarnej,
które przystąpiły do gaszenia budynku. Instalacja wentylacji oddymiającej zainstalowana
na klatce schodowej nie pozwoliła na opadnięcie dymu. Gazy pożarowe wypływające
z mieszkania trafiały do klapy oddymiającej.
mat. Smay
rynekinstalacyjny.pl
VI KONFERENCJA SZKOLENIOWA
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
W OBIEKTACH
BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WENTYLACYJNE
I GAŚNICZE – PROJEKTOWANIE,
MONTAŻ I EKSPLOATACJA
29 WRZEŚNIA 2016, KATOWICE
SALA A (ELEKTROTECHNICZNA)
- Źródła zasilania oraz ochrona przeciwporażeniowa
w instalacjach przeciwpożarowych
- Wpływ jakości energii na zagrożenie pożarowe oraz pracę
urządzeń ppoż.
- Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
- Certyfikacja i dopuszczanie do eksploatacji urządzeń ppoż.
- Wpływ DSO oraz SSP na warunki ewakuacji
- Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji
- Wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu i ewakuacyjnemu
- Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem
- Wpływ łuku elektrycznego na zagrożenie pożarowe oraz ludzi
- Ochrona przed działaniem łuku elektrycznego
- Ochrona ppoż. systemów PV oraz neutralizacja zagrożeń pożarowych
stwarzanych przez generatory PV podczas pożaru
SALA B (SANITARNOINSTALACYJNA)
- Wentylacja pożarowa - systemy wentylacji pożarowej,
zapobieganie zadymieniu, standardy projektowania
i przykłady realizacji
- Przykłady oceny poprawności wykonania i działania
systemów wentylacji pożarowej
- Wentylacja pożarowa garaży - projektowanie, ocena
i odbiór - wytyczne ITB 493/2015
- Instalacje hydrantowe - stan prawny, projektowanie,
wykonanie i odbiór
- Stałe Urządzenia Gaśnicze - gazowe, zasady doboru
gazu gaśniczego
- Scenariusze pożarowe - podstawy prawne i zasady
tworzenia
- Systemy wentylacji strumieniowej - realizacja oddymiania i funkcji bytowych
- Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych
- Wpływ braku lub błędnie wykonanej instalacji odgromowej na zagrożenie
pożarowe budynków
- Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem
- Zagrożenia stwarzane przez palące się przewody i kable
Cena udziału prenumeratorów w konferencji
po wykorzystaniu bezpłatnych wejściówek:
250 zł brutto Cena regularna bez zniżek: 320 zł brutto CENA OBEJMUJE:
• 12 godzin wykładów (2 równoległe sesje,
możliwość dowolnego wyboru tematów)
• materiały konferencyjne
• lunch, kawę, herbatę
• kupony rabatowe na książki
w ksiegarniatechniczna.com.pl
Zgłoszenia: tel. 22 512 60 83, e-mail: [email protected]
WIĘCEJ INFORMACJI NA RYNEKINSTALACYJNY.PL/KONFERENCJA-PPOZ
Sponsor główny:
Sponsorzy:
AKTUALNOŚCI
25 lat Pro-Service
Ć
wierćwiecze działalności obchodzi
w tym roku PW Pro-Service Sp. z o.o.
z Krakowa. Zaczynała jako firma instalacyjna, a od kilkunastu lat znana jest również
jako producent systemów detekcji gazów
toksycznych i wybuchowych, w tym z opartego na RS-485 Przemysłowego Alarmu
Gazowego® oraz z wielogazowych stacjonarnych detektorów gazów dla garaży i par-
kingów podziemnych. W ramach tego drugiego rozwiązania Pro-Service oferuje selektywne, niezakłócalne wykrywanie większej
liczby gazów z zastosowaniem optoelektroniki – do tradycyjnego wykrywania CO2
i CH4/HC za pomocą czujników IR dodano
SF6 i N2O. Ostatnio, dzięki technice fluorescencji, zwiększono również możliwości pomiaru tlenu – O2. mat. Pro-Service
Dobry rok
Grupy Bosch
W
ubiegłym roku Grupa Bosch osiągnęła rekordowe obroty – 70,6 mld euro, a jej dochód po opodatkowaniu wzrósł
o 24% – do 4,6 mld euro. Pomimo umiarkowanych prognoz dotyczących koniunktury
gospodarczej oraz niepewnej sytuacji geopolitycznej w 2016 roku koncern spodziewa się dalszego wzrostu obrotów, o 3–5%,
i dąży do osiągnięcia większej dynamiki wzrostu niż rynki, na których prowadzi
działalność. W sektorze Energy and Building Technology, w obydwu działach branżowych: Systemów Zabezpieczeń oraz Termotechniki, odnotowano wyraźnie większą
dynamikę wzrostu niż w latach poprzednich
– obroty tego sektora wzrosły o 11%, do
5,1 mld euro.
Jak podkreśla Krystyna Boczkowska,
prezes Robert Bosch Sp. z o.o., źródłem
sukcesu koncernu jest innowacyjność jego produktów i usług, które spełniają coraz wyższe oczekiwania klientów i są reakcją na światowe megatrendy. Jest to możliwe dzięki coraz większym nakładom Grupy
na badania i rozwój – w 2015 roku wyniosły one rekordowe 6,4 mld euro, a w 118
ośrodkach badawczo-rozwojowych firmy na
świecie pracuje obecnie 56 tys. osób.
Mocna pozycja Grupy Bosch wynika także z dużej dywersyfikacji działalności. Początkowo pozwalała ona zminimalizować
ryzyko biznesowe, ale w czasach postępującej integracji w sieci stwarza koncernowi dodatkowe możliwości rozwoju poprzez
łączenie kompetencji różnych działów, od
techniki motoryzacyjnej, poprzez techniczne wyposażenie budynków, aż do techniki
przemysłowej.
Zdaniem zarządu firmy potencjał rynku
rozwiązań Smart Home sięgnie w przyszłym
roku 10 mld euro, pozwalają one bowiem
użytkownikowi łatwo obsługiwać domowe
systemy za pomocą smartfona czy tabletu.
Bosch wprowadził już do sprzedaży czujniki drzwi i okien czy inteligentne termostaty,
a kolejne produkty z tej grupy pojawią się
jeszcze w tym roku.
mat. Bosch
Wyniki
Grupy Mercor
G
rupa Mercor po roku obrotowym 2015/2016
(1.04.2015–31.03.2016) odnotowała ponad 12-proc. wzrost sprzedaży, wypracowując
przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 231,7 mln zł wobec 206,4 mln zł rok
wcześniej. Grupa zanotowała wyższą sprzedaż
na wszystkich rynkach swojej działalności, wyłączając Rosję. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 18%,
a na rynkach zagranicznych (z wyłączeniem Rosji) wzrosła o 32%. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o ponad 6% (do 19,5 mln zł
z 18,4 mln zł rok wcześniej) i 5% (do 13,7 mln
zł z 13,1 mln zł). Zysk netto spadł o 12% (z 9,5
mln zł do 8,4 mln zł), na co wpływ miały m.in.
różnica w wyniku spółki rosyjskiej r/r o 3,8 mln
zł oraz koszty związane z akwizycją i integracją
węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem.
Grupa Mercor w roku obrotowym 2015/2016
realizowała szeroko zakrojony plan inwestycyjny, m.in. modernizację Zakładu Produkcyjnego w Cieplewie (rozbudowa mocy produkcyjnych i usprawnienie produkcji); rozpoczęcie
montażu linii produkcyjnej zabezpieczeń konstrukcji w Zakładzie Produkcyjnym w Mirosławiu pod Płockiem oraz prace nad nowymi produktami R&D, które wzmocnią jej ofertę. W lutym 2016 Grupa podpisała umowę z NCBiR
(w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020) na dofinansowanie
kwotą 10,3 mln zł 5-letniego projektu inwestycyjnego prowadzonego we wszystkich grupach
produktowych. Grupa Mercor w roku obrotowym 2015/2016 pozyskała kontrakty o wartości 220,4 mln zł wobec 208,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 6% r/r. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za rok obrotowy
2015/2016 w wysokości 8 mln zł, czyli 0,51 zł
za akcję.
red.
Nowa edycja VESBOAcademy
1
czerwca ruszyła druga edycja programu VESBOAcademy skierowanego do instalatorów branży
sanitarnej i grzewczej. Program ma nową odsłonę oraz proste zasady: instalatorzy kupują produkty marki Vesbo oraz VPremium, a po 3 miesiącach odbierają nagrodę.
Żeby dołączyć do programu, należy się zarejestrować na stronie vesboacademy.com lub wypełnić kupon w hurtowni partnerskiej Vesbo Poland. Program trwa do 31 maja 2017 roku i został podzielony na cztery kwartały. Na koniec każdego kwartału Vesbo weryfikuje liczbę zakupionych produktów i rozdaje nagrody.
Miesiąc po zakończeniu kwartału nagrody będą czekać na instalatorów w hurtowniach, w których dokonali oni zakupów produktów Vesbo.
mat. Vesbo
16
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Koszty budynków biurowych
W
ramach European Sustainable Week
22 czerwca w Warszawie odbyło się
spotkanie „Biznes dla Klimatu”, w trakcie którego zaprezentowano dane nt. zużycia energii
przez budynki certyfikowane oraz niecertyfikowane. Dane zebrane zostały w ramach projektu „Koszty operacyjne budynków biurowych”
realizowanego przez SPIE Polska, BuroHappold Engineering, Colliers International, Construction Marketing Group, Cushman & Wake-
field, Knight Frank, Savills oraz Skanska Property Poland.
Badania przeprowadzono w 48 polskich
budynkach biurowych, certyfikowanych i niecertyfikowanych, oddanych do użytku przed
2014 r. Wyniki wskazują, że certyfikacja jest
dobrym narzędziem dla właścicieli, zarządców, obsługi facility management oraz najemców. Wpływa na zwiększenie komfortu użytkowania budynku przy jednoczesnej dbało-
Fot. SPIE
PIERWSZE W POLSCE TARGI BRANŻY
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
ści o obniżanie kosztów operacyjnych. Rynek
powierzchni biurowych oczekuje pełnej gamy możliwości obniżania wydatków na media oraz proekologicznych rozwiązań mających
pozytywny wpływ na środowisko. Jednak sama certyfikacja nie spełni tych oczekiwań.
Podczas dyskusji szukano odpowiedzi
na pytanie, jakie kroki należy podjąć w dalszej kolejności, żeby powstawały komfortowe, zrównoważone i efektywne budynki, które będą służyły i właścicielom, i najemcom.
Wskazywano ponadto, że efektywne zarządzanie budynkiem, zarówno tym z certyfikatem, jak i bez certyfikatu, nie zawsze wiąże
się z dużymi inwestycjami i może być prowadzone sukcesywnie małymi nakładami. Była
to pierwsza na rynku polskim próba porównania eksploatacji budynków certyfikowanych
i niecertyfikowanych – projekt będzie kontynuowany.
wj
LOKUM-EXPO odbywa się
równocześnie z Międzynarodowymi
Targami Dźwigów EURO-LIFT
www.lokum-expo.eu, www.lokumexpo.pl
W programie imprez towarzyszących m.in.:
Konferencja Spółdzielczości Mieszkaniowej
Gala Konkursu 7 Złotych Zasad SM
Forum dla Zarządców
Gala Konkursu Zarządca Roku
promocja
Patroni targów:
18
Patroni medialni:
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Zapraszamy na targi i konferencje
WRZESIEÑ
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ogrzewanie i wentylacja
w przemyśle i rolnictwie”, 4–6 września 2016 r., Tleń‑Tuchola – Wyższa Szkoła Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi, tel. 52 559 20 22, [email protected], www.wszs.tuchola.pl
Eurovent Summit 2016, 27–30 września 2016 r., Kraków – Eurovent, eurovent-summit.eu
VI Konferencja Szkoleniowa „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”,
29 września 2016 r., Katowice – redakcje „Rynku Instalacyjnego” i „elektro.info”,
tel. 22 512 60 83, [email protected], www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz
PADZIERNIK
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, 6–7 października
2016 r., Warszawa – PZITS Zarząd Główny, tel. 22 826 28 94, [email protected], www.pzits.
pl/warsztaty2016
Projekt BMS – Technologia, Integracja, Efektywność, 12–13 października 2016 r., Wolbórz
– Lockus, tel. 601 676 844, [email protected], www.projektbms.pl
RENEXPO POLAND Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności
Energetycznej, 19–21 października 2016 r., Warszawa – REECO, tel. 22 266 02 16,
[email protected], www.renexpo-warsaw.com
V Kongres PORT PC, 20 października 2016 r., Warszawa – Polska Organizacja Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła, tel. 664 979 972, [email protected], www.portpc.pl
11. Dni Oszczędzania Energii „Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych
ochroną konserwatorską”, 26–27 października 2016 r., Wrocław – Dolnośląska Agencja Energii
i Środowiska, tel. 71 326 13 43, [email protected], www.doe.cieplej.pl
patronat medialny
Giełda organizowana jest w 20. roku istnienia firmy Instal-Konsorcjum Sp. z o.o. Jej celem jest zaprezentowanie interesujących i innowacyjnych rozwiązań techniki grzewczej,
instalacyjnej i sanitarnej oraz z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Umożliwi
odwiedzającym spotkanie przedstawicieli największych producentów i dystrybutorów
w branży oraz zakup ich towarów na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach, a także wymianę doświadczeń z instalatorami, serwisantami i innymi przedstawicielami branży.
Wielu wystawców zaplanowało na tę okazję premiery swoich nowości produktowych,
organizator przygotowuje również liczne atrakcje i wydarzenia towarzyszące giełdzie.
rynekinstalacyjny.pl
www.gieldatowarowa.ik.pl
reklama
promocja
Giełda Towarowa to prestiżowa impreza targowo-handlowa skierowana do kluczowych
klientów hurtowni Instal-Konsorcjum z całej Polski. Jej pierwsza edycja odbędzie się
7–9 września 2016 r. w Hali EXPO w Łodzi. To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane przez Grupę Instal-Konsorcjum na tak dużą skalę.
lipiec/sierpień 2016
19
AKTUALNOŚCI
N O W O Ś C I
Wieszaki Gripple
w ofercie Lindab
W ofercie firmy Lindab pojawiły się uniwersalne wieszaki do montażu systemów
HVAC. Jest to nowa technologia mocowania i podwieszania urządzeń oraz instalacji HVAC i wodociągowych za pomocą wieszaków z lin stalowych. Szeroka gama
zakończeń liny umożliwia ich wszechstronne zastosowanie. Jej zaletą jest prosty i szybki
sposób montażu oraz pełna regulacja bez użycia narzędzi. Ma współczynnik bezpieczeństwa
5:1 i jest dostępna w pięciu rodzajach obciążenia do 325 kg. Bezpieczeństwo potwierdzone zostało
certyfikatami: ITB, APAVE, TUV, UL i LIoyd’s Register.
mat. Lindab
Klimatyzatory
Hyundai
SolarCool
dla HVACR
Firma Klima-Therm wprowadziła do oferty technologię
SolarCool, która pozyskuje energię słoneczną i wykorzystuje ją w układzie chłodniczym w celu obniżenia
zapotrzebowania na energię elektryczną sprężarki przy
Hydrosonis
– ultradźwiękowy
ciepłomierz
zachowaniu jej maksymalnej wydajności. Oszczędności energii elektrycznej sięgają 70%. Panel słoneczny
absorbuje promieniowanie UV i powoduje nagrzewanie
się czynnika chłodniczego. Wydajność zależy od intensywności promieniowania, a nie temperatury otoczenia.
SolarCool jest kompletnym rozwiązaniem dla wszelkiego rodzaju instalacji chłodniczych – ma zastosowanie
w systemach klimatyzacji typu split, multi split i VRF,
agregatów wody lodowej, agregatów skraplających oraz
instalacji chłodniczych i systemów grzewczych. Może
współpracować z układem chłodniczym o mocy nawet
1 MW.
mat. Klima-Therm
Firma BMETERS oferuje nowy kompaktowy ciepłomierz
ultradźwiękowy Hydrosonis do pomiaru zużycia ciepła
w mieszkaniach i małych domach. Pomiaru różnicy
temperatur dokonują precyzyjne czujniki PT500, a przepływ mierzony jest ultradźwiękowo z wysoką dynamiką
– 100:1. Naliczanie energii ciepła i chłodu jest bardzo
precyzyjne. Ultradźwiękowy przetwornik przepływu
zapewnia wysoką dokładność i stabilność pomiarową,
niskie progi rozruchu oraz pełne zabezpieczenie przed
próbą oddziaływania na licznik polem magnetycznym.
Hydrosonis dostępny jest w średnicach DN 15–100. Ma
dwa wyjścia impulsowe dla ciepła i chłodu i pozwala
na podłączenie dwóch wodomierzy. Urządzenie współpracuje z systemem zdalnego odczytu Hydrolink, co
umożliwia pozyskanie danych drogą radiową (WMBUS
zgodnie z OMS) lub przewodową (MBus lub impuls).
Zatwierdzony zgodnie z dyrektywą MID.
mat. BMETERS
Hyundai oferuje na polskim rynku klimatyzatory w typoszeregach RAC, LCAC i VRF przeznaczone do użytku
profesjonalnego. Linie splitów Silver i Titanium mają m.in.
jonizator powietrza oraz funkcje Turbo, Quiet i Sleep.
Jakość powietrza zapewniają: funkcja Clean, jonizator
i filtry: przeciwpyłowy, z witaminą C lub jonami srebra.
Automatyczne, ruchome pionowe i poziome żaluzje
zapewniają równomierne rozprowadzenie nawiewu powietrza w pomieszczeniu. Klimatyzatory mają wysokie
współczynniki SEER – od 5,60 do 6,10 – i tym samym
klasy energetyczne A++ lub A+. W trybie czuwania
zużywają tylko 0,5 W. Wyposażone są w intuicyjny bezprzewodowy sterownik, a dzięki modułowi Wi-Fi (opcja)
można nimi sterować zdalnie za pomocą smartfona.
W grupie LCAC obok jednostek wewnętrznych kanałowych i podsufitowych oraz czterostronnych kasetonowych oferowana jest też jednostka kasetonowa ­DESIGN
360° z nawiewem obwodowym o estetycznym, eleganckim i nowoczesnym wzornictwie, która umożliwia
precyzyjne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.
Kaseta ta jest też dostępna dla systemów multi split.
mat. KIRA
Nowe kotły Ferroli
BlueHelix 25K50 to nowy kocioł kondensacyjny o mocy 25 kW i sprawności do 108,8% z wbudowanym zasobnikiem ze stali
nierdzewnej o poj. 50 l z podwójną wężownicą grzewczą INOX. Wytwarza aż 820 l/h ciepłej wody przy ΔT = 30°C. Zasobnik
wyposażony jest w króciec do cyrkulacji c.w.u. i wymiennik ciepła oraz sferyczny palnik ze stali nierdzewnej. Można w nim stosować przewód spalinowy (φ 80/125 mm) do 28 m. Jego wymiary to 800×600×420 mm.
Z kolei DivaCondens F24/28 to dwufunkcyjne kotły z palnikiem ze stali nierdzewnej oraz aluminiowym wymiennikiem kondensacyjnym, o sprawności do 103,5% i mocy 24 i 28 kW. Produkują odpowiednio 11,6 lub 12,9 l/min ciepłej wody przy ΔT = 30°C.
Mają płytowy wymiennik c.w.u. ze stali nierdzewnej, a ich wymiary to 680×400×330 mm. mat. Ferroli
20
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
N O W O Ś C I
Kotły EXCLUSIVE GREEN E
Beretta oferuje nowe wiszące jedno- i dwufunkcyjne gazowe kotły kondensacyjne
– Exclusive Green E 25 C.S.I., 25 R.S.I. oraz 35 R.S.I. Ich cechy to wysoka efektywność energetyczna i tym samym większe oszczędności eksploatacyjne oraz
łatwiejsza obsługa. Dostęp do wymiennika i podzespołów znajduje się z przodu
kotła, co daje większą swobodę przy montażu. Nie ma praktycznie ograniczeń
dotyczących zachowania minimalnych odległości od ściany – potrzebna jest tylko
przestrzeń umożliwiająca serwisantowi zdjęcie obudowy w celu wykonania przeglądu. W kotłach zastosowano nowe wymienniki (modele 25 kW) o bardzo wysokiej
sezonowej efektywności energetycznej – na poziomie 94% (wg ErP). Mają one
klasę efektywności energetycznej A, w celu uzyskania klasy A+ wystarczy podłączyć do kotła nowy programator
BeSMART w trybie komunikacji cyfrowej (szerzej na s. 28). Kotły mają szeroki zakres modulacji (już od 2,8 kW),
co znacząco redukuje częstotliwość włączania i wyłączania, zwiększa komfort ogrzewania i trwałość urządzenia.
mat. Beretta
Kontrola
przepływu
Firma Taconova oferuje nową wersję zaworów regulacyjnych z tworzywa – TacoSetter Hyline DN 25 i DN 32,
z pięcioma zakresami przepływu od 10 do 80 l/min.
Przeznaczone są one do statycznego równoważenia
hydraulicznych obiegów solarnych i do kompensacji
pionów w obiegach grzewczych i chłodniczych, a także
Aplikacje
dla central
Remont
instalacji c.o.
Viega dodała do systemu zaprasowywanego Megapress
złączki, łuki, trójniki, przejścia gwintowane i redukcje
o średnicy 3/8" – typowej dla instalacji grzewczych, szczególnie przydatne przy wymianie grzejników i zaworów
w starszych budynkach. System Megapress pozwala
zrezygnować z czasochłonnego spawania rur ze stali
grubościennej na rzecz ich zaprasowywania i tym samym
instalacja nie musi być całkowicie opróżniana. Specjalny
profil uszczelniający gwarantuje trwałe, szczelne i mocne
połączenie na szorstkiej powierzchni rury ze stali – czarnej, galwanizowanej, lakierowanej przemysłowo lub
malowanej proszkowo. Złączki są odporne na ciśnienie
do 16 barów i temperaturę do 110°C.
mat. Viega
Bateria Topaz
Baterie z wyciąganą wylewką to rozwiązanie stosowane powszechnie w kuchniach, zapewniające wysoki
komfort także w łazienkowych bateriach umywalkowych. W segmencie Premium Class oferowane są
nowe baterie z kolekcji Topaz z prostą i masywną formą
Klimor oferuje nowe aplikacje umożliwiające sterowanie pracą central wentylacyjnych za pomocą urządzeń
mobilnych. Jest to zintegrowany system automatyki
do obsługi i programowania, który zapewnia kompatybilność systemu w całym portfolio produktowym.
Układy automatyki central podwieszanych MCKT zostały wyposażone w nowy panel sterowniczy – spójny
i jednolity do central standardowych MCKS. Poza tym
układy MCKT będą standardowo wyposażone w możliwość komunikacji z BMS w protokołach BACNet MS/TP
lub MODBUS RTU. Każdy sterownik do central podwieszanych może być wyposażony w moduł ethernetowy
(element opcjonalny).
mat. Klimor
do instalacji deszczowych i nawadniających oraz wody
pitnej. Ich atutem jest m.in. dowolna pozycja zabudowy
i odporność materiału na glikol (dla mieszanin do 50%
glikolu). Główne zalety tych zaworów to połączenie
funkcji odcinania, regulacji i łatwej kontroli w jednym
elemencie armatury. Mają one wbudowane zawory ze
skośnym siedziskiem. Przesuwana górna część pozwala
na łatwe i dokładne nastawianie wartości przepływu.
mat. Taconova
korpusów i wyprofilowanymi ozdobnymi uchwytami. Do
linii z bateriami umywalkowymi ze stałą wylewką oraz
natryskiem typu bidetta, a także modelem wannowym,
natryskowym, bidetowym i zlewozmywakowym, dodano funkcjonalny wariant umywalkowy z wyciąganym
natryskiem. Rozwiązanie to – tzw. fryzjerskie – przydaje
się przy sprzątaniu i wykonywaniu czynności higienicznych – tworzywowy wąż ma długość 150 cm. Bateria
ma solidną głowicę ceramiczną oraz napowietrzacz.
Pokryta jest warstwą chromu o eleganckim połysku.
Gwarancja: 100 lat na elementy odlewne i 5 lat na
regulator ceramiczny.
mat. Grupa Armatura
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
21
AKTUALNOŚCI
BIM – konsultacje sejmowe
mgr inż. Jacek Janota-Bzowski
Pod koniec maja odbyły się w Sejmie RP konsultacje na temat aktualnego stanu wdrażania i stosowania
w Polsce Building Information Modeling. Ich efektem jest interpelacja do ministra infrastruktury i budownictwa.
W
trakcie realizacji inwestycji występuje w Polsce często szereg niekorzystnych zjawisk, których konsekwencje ponosi
w większości przypadków inwestor, zarówno
prywatny, jak i publiczny. Czasu zużytego na
długotrwałe negocjacje w celu uzyskania jak
najlepszej ceny brakuje potem podczas realizacji, a wyśrubowane ceny prowadzą do walki o każdy grosz. Dokumentacja projektowa
wykonywana pod presją czasu i jak najtaniej
wykazuje luki i mankamenty, a ustalanie osoby odpowiedzialnej za wiążące się z tym dodatkowe koszty prowadzi do napięć i nieporozumień w trakcie realizacji. Niejednokrotnie
optymistycznie określony budżet nie pokrywa rzeczywistych kosztów. Ponadto niedopracowane w fazie koncepcji projekty wymagają
szeregu zmian i poprawek, będącymi bezpośrednią przyczyną powstawania dodatkowych
roszczeń finansowych.
Zarówno oferty podwykonawców, jak i generalnego wykonawcy są często w procesie
przedłużających się negocjacji tak zredukowane, że dążenie podmiotów gospodarczych do
uniknięcia strat powoduje nasilanie się przeciwstawnych interesów:
„„ podwykonawcy szukają podstaw do pozyskania korzystniejszych cenowo robót dodatkowych,
„„ generalny wykonawca przerzuca na podwykonawców własne wymuszone ustępstwa wobec inwestora,
„„ inwestor stara się unikać kosztów wynikających z wprowadzanych zmian, używając zapisów umownych i innych środków, a ewidentne roboty dodatkowe interpretuje jako
zakres podstawowy itd.,
„„ mniej lub bardziej uzasadnione niedopłaty
w końcowym rozliczeniu przenoszone są na
KONKURS:
promocja
TOPTEN
22
Kotły grzewcze
na paliwa stałe 2016
więcej na str. 40
lipiec/sierpień 2016
uczestników projektu, co prowadzi niejednokrotnie do upadku słabszych firm podwykonawczych.
Wszystko to przyczynia się do utrwalenia
atmosfery nieufności i wynikających z niej
postaw zachowawczych. Powstają gigantyczne masy dokumentów, a zaprzątana ich sporządzaniem kadra poświęca siłą rzeczy mniej
uwagi zagadnieniom jakości, przez co kreatywność rozwija się głównie w kierunku sztuki unikania konsekwencji mankamentów całego procesu.
Większość powyższych negatywów może
zostać radykalnie zredukowana przy konsekwentnym wprowadzeniu Building Information Modeling – jednego z najbardziej rewolucyjnych etapów rozwoju logistyki procesów
inwestycyjnych w budownictwie. Podstawową
cechą BIM jest bowiem wspólne i możliwie
harmonijne działanie wszystkich uczestników
w określonym celu, tj. dobrowolna i konstruktywna współpraca. Przejrzyste na każdym etapie procesu inwestycyjnego i późniejszej eksploatacji działania zmniejszają konieczność
asekuracji i czasochłonnego zabezpieczania
własnych interesów. To z kolei przynieść może niewątpliwe oszczędności w skali ogólnokrajowej, we wszystkich wymienionych powyżej fazach.
Administracje państw anglosaskich i skandynawskich, przekonane o słuszności tego kierunku, wprowadzają BIM do praktyki inwestycyjnej. Jednak wdrożenie w Polsce art.
22 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych niesie niebezpieczeństwo, wymuszonych przez konieczność
wywiązania się z unijnych zobowiązań, nieskoordynowanych, czysto formalnych i biurokratycznych działań. Katastrofalne może się
okazać administracyjne narzucenie stosowania metodyki, do której ani strona publiczna,
ani jej zleceniobiorcy nie są absolutnie przygotowani.
Liczne biura projektowe starają się, ponosząc wysokie koszty, modernizować wyposażenie i wdrażać pracowników do stosowania nowych technologii, jednak brak możliwości wykorzystania tych kompetencji na terenie
kraju stawia pod znakiem zapytania racjonalność takich inwestycji. Co gorsza, nawet dysponując odpowiednim, zdobytym przy realizacji zagranicznych projektów doświadczeniem
we własnej branży, trudno znaleźć równorzędnych partnerów, co pozwoliłoby na stworzenie
homogenicznego, wielobranżowego zespołu.
Często poruszana jest kwestia wysokich kosztów zakupu sprawniejszego sprzętu
i oprogramowania. Inwestycja taka przy zachowaniu podstawowych praw ekonomii musi mieć szansę pokrycia kosztów w trakcie jej
przyszłego wykorzystania. Brak popytu oczywiście takiej szansy nie daje. Z drugiej strony dla inwestora stanowi to uzasadnione ryzyko, gdyż nie dysponując sprawnym zespołem,
ma prawo obawiać się, że nowy system może
nie spełnić jego oczekiwań. Jest to zamknięty
krąg, który bez śmiałej ingerencji i wsparcia
państwa trudno będzie przerwać.
31 maja br. odbyły się w Sali Kolumnowej
Sejmu RP konsultacje na temat Building Information Modeling dotyczące szeroko pojętej
problematyki inwestycyjnej w Polsce. Na spotkaniu przedstawiono m.in. informacje na temat implementacji BIM w innych krajach Europy oraz aktualnego stanu wdrażania i stosowania BIM w Polsce. Dyskusja zgromadzonych
na spotkaniu praktyków branży projektowania pozwoliła na stworzenie obrazu sytuacji
w Polsce. Efektem było skierowanie 1 czerwca przez Pawła Pudłowskiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, interpelacji
nr 3816 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wdrożenia metodologii BIM
w Polsce:
Panie Ministrze,
zalecenie stosowania w zamówieniach celu
publicznego metodologii BIM wynika z treści zawartych w dyrektywie 2012/24/WE.
Przygotowanie jej wdrożenia w Polsce jest
w stadium początkowym, daleko za krajami skandynawskimi, Wielką Brytanią, Francją i Niemcami. Stosowanie metodologii BIM
zoptymalizuje koszty inwestycji budowlanych
w kraju, polepszy relacje między uczestnikami sektora poprzez uszczegółowienie warunków współpracy oraz stworzy perspektywy
uczestnictwa firm polskich na rynku europejskim. Podczas konsultacji poselskich, prowadzonych w Sejmie 31 maja 2016 r. z zespołem specjalistów, przedstawicielami instytucji
i organizacji, wypracowane zostały postulaty,
które przedstawiam poniżej:
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
q uznanie programu wdrożenia BIM za
program ogólnokrajowy i powołanie w Ministerstwie Infrastruktury pełnomocnika sterującego jego wdrożeniem,
q opracowanie szczegółowego programu
implementacji i zabezpieczenia środków finansowych w latach 2016–2020 na działania z tym związane,
q w ramach nowelizacji prawa gospodarczego związanego z budownictwem uwzględnienie dostosowania obowiązków, związanych
z funkcjonowaniem BIM:
1inwestorów budowlanych (zamawiających),
1wykonawców projektów budowlanych (projektantów),
1wykonawców robót budowlanych,
1administracji architektoniczno-budowlanej,
1zarządców nieruchomości,
1szkolnictwa wyższego na kierunkach budowlanych,
q zamieszczenie delegacji upoważniających ministra właściwego do spraw budownictwa do wydania rozporządzeń określających:
1procedurę i sposób wdrożenia metodologii
BIM,
1jednolite nazewnictwo dokumentów i opracowań, którymi powinien dysponować inwestor publiczny w całym procesie inwestycyjno-budowlanym, z określeniem ich
ramowego zakresu oraz do czego służą
(standaryzacja dokumentów),
q jednolita klasyfikacja robót budowlanych i ich opisów w oparciu o definicję robót podstawowych lub podjęcie rozstrzygnięcia o przyjęciu także w Polsce jako obowiązującej klasyfikacji anglosaskiej omniecclas
i właściwych jej opisów robót – która najlepiej
spełnia wymagania technologii BIM zapewnienia dostępności na portalu internetowym,
np. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, dopuszczonych do stosowania w Polsce, w zakresie, o którym mowa
w załączniku I rozporządzenia nr 305/2011,
ustalającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
– z ich zestandaryzowaną symboliką, w ramach biblioteki tych wyrobów,
q określenie metodologii liczenia kosztów
z całego cyklu życia obiektów budowlanych
właściwej dla Polski, ze wskazaniem podstaw
i z jakich źródeł należy pobierać odpowiednie
dane dla tych obliczeń, a w niedalekiej przyszłości także parametrów CO2 powodowanych
procedurą produkcji i likwidacji tych wyrobów
budowlanych,
q w celu ułatwienia procesu wdrożenia
BIM proponuje się, w pierwszym rzędzie firmom projektowym, stworzenie systemu po-
RENEXPO
®
Poland
mocy budżetowej poprzez utworzenie wspomaganego leasingowania sprzętu hardwarowego i softwarowego uznawania kierunkowych
zakupów jako kosztów uzyskania przychodów
lub podobnej inicjatywy.
Informuję też, że instytucje i organizacje
uczestniczące w Sejmie w poselskim spotkaniu konsultacyjnym w dniu 31.05.2016 r.
deklarują ewentualny udział swoich specjalistów w opracowaniu szczegółowego programu
wdrożenia metodologii BIM w Polsce.
W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
1.Czy ministerstwo jest zainteresowane jak
najszybszym wdrożeniem metodologii BIM
w zamówieniach celu publicznego?
2.Czy zgadza się Pan z postulatami wypracowanymi podczas konsultacji?
3.Czy trwają prace nad wdrożeniem metodologii BIM w Ministerstwie i na jakim są etapie?
4.Jaki jest skład zespołu pracującego nad
wdrożeniem metodologii?
5.Czy zechce Pan skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów uczestniczących
w konsultacjach, o których mowa w niniejszej interpelacji?
Z wyrazami szacunku,
Paweł Pudłowski
19 - 21.10.2016
Centrum EXPO XXl, Warszawa
www.renexpo-warsaw.com
6-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej
RENEXPO Poland to jedno z najważniejszych wydarzeń branży OZE w Polsce!
®
promocja
» Miejsce spotkań projektantów, planistów i instalatorów aktywnych
na polu OZE
» Połaczenie wiedzy z praktyką
» Profesjonalne konferencje
» Bezpłatne fora branżowe
» Spotkania kooperacyjne
» i wiele więcej...
A16-RI
Z kodem RENW
ą
ę wystawiennicz
ni
ch
rz
ie
pow
10% rabatu na
Organizator
Kontakt: Tel: +48-22-266-02-16; [email protected]; www.renexpo-warsaw.com
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
23
ENERGIA
dr inż. Szymon Firląg
Rynek
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska; BPIE
termomodernizacji w Polsce
The renovation market in Poland
Większość Polaków żyje i pracuje w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem
ten dotyczy 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych (ok. 3,6 mln), połowy budynków wielorodzinnych
i ok. 70% budynków niemieszkalnych. Systemy grzewcze są przestarzałe, a najczęściej stosowane rozwiązania
oparte na spalaniu węgla w znacznym stopniu zanieczyszczają środowisko. Większość budynków bez izolacji
termicznej zostało wzniesionych przed 1989 r. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać
za energooszczędne – przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Sytuacja ta
sprawia, że potrzeba działań termomodernizacyjnych jest ogromna [5].
Stopnie termomodernizacji
Celem termomodernizacji jest wprowadzanie
ulepszeń, które przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania
pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Odnosi się to do budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego
oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących
do wykonywania zadań publicznych. Można
wyróżnić trzy stopnie renowacji (tabela 1).
W większości przypadków termomodernizacja budynków mieszkalnych oznacza jedynie modernizację źródła ciepła lub systemu
ogrzewczego. Takie rozwiązanie powoduje
niewielkie zmniejszenie zapotrzebowania na
energię końcową – ok. 10% – i jest to zazwyczaj spowodowane wiekiem źródła lub
systemu. Systemy wsparcia finansowego
powinny zachęcać właścicieli budynków do
kompleksowej termomodernizacji.
Streszczenie �����������������������������������������������������
Artykuł prezentuje podstawowe informacje o rynku termomodernizacji w Polsce
w odniesieniu do budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych. Wymienione zostały
kluczowe technologie zarówno dostępne
jak dopiero wchodzące na rynek. Jednym
z kluczowych zadań jest zwiększenie
poziomu finansowania termomodernizacji
budynków jednorodzinnych.
Abstract �������������������������������������������������������������
The paper presents the basic information about the renovation market in
Poland in regard to residential and
non-residential buildings. The key renovation technologies where listed, both
available as entrants. One of the main
tasks is to increase the level of funding
of single-family houses renovation.
24
lipiec/sierpień 2016
Średni udział stopni termomodernizacji dla
budynków mieszkalnych w latach 2006–2013
przedstawiono na rys. 1. Z kolei średni koszt
termomodernizacji budynków mieszkalnych
(w latach 2008 i 2013) w odniesieniu do 1 m2
ogrzewanej powierzchni użytkowej zaprezentowano w tabeli 3.
Mały udział kompleksowej termomodernizacji spowodowany jest niedostatecznym
wsparciem finansowym dla tego typu przedsięwzięć. Większość z nich jest realizowana
tylko w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy wykorzystaniu Funduszu Termomodernizacji i Remontów lub funduszy europejskich. Właściciele budynków jednorodzinnych
mają bardzo ograniczone możliwości wsparcia,
Stopień
termomodernizacji
budynku
a jednocześnie stanowią największą grupę
wśród budynków modernizowanych.
Średni udział stopni termomodernizacji budynków niemieszkalnych w latach 2006–2013
przedstawiono na rys. 2.
Do analizy przyjęto, że liczba budynków
niemieszkalnych poddawanych kompleksowej
termomodernizacji odpowiada liczbie przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu Funduszu
Termomodernizacji i Remontów oraz funduszy
europejskich.
W porównaniu do budynków mieszkalnych
większy jest udział kompleksowej i średniej
termomodernizacji. Wynika to z większej
dostępności mechanizmów wsparcia dla budynków niemieszkalnych. Średnie koszty prac
Działania mające na celu
uzyskanie pożądanego stopnia modernizacji
Lekka
termomodernizacja
„„ modernizacja lub wymiana źródła ciepła
Średnia
termomodernizacja
„„ modernizacja lub wymiana źródła ciepła;
„„ wymiana stolarki okienno-drzwiowej lub docieplenie ścian
Kompleksowa
termomodernizacja
„„ całkowita lub częściowa wymiana źródła ciepła i zastosowanie źródeł
zewnętrznych
odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji;
„„ wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz z ich zaizolowaniem (zgodnie
z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi);
„„ wymiana zewnętrznej stolarki okienno-drzwiowej;
„„ wykonanie docieplenia wszystkich przegród zewnętrznych (fasad,
stropodachu oraz stropu/podłogi);
„„ remont balkonów
Tabela 1. Stopnie termomodernizacji budynku
Stopień termomodernizacji budynku 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Lekka termomodernizacja
36,0
33,0
30,0
32,0
29,0
27,0
32,0
34,0
Średnia termomodernizacja
4,0
3,7
3,3
3,6
3,2
3,0
3,5
3,7
Kompleksowa termomodernizacja
1,7
4,0
2,7
3,1
2,7
3,3
2,7
0,8
42,0
41,0
36,0
39,0
34,0
33,0
38,0
38,0
Ogółem
Tabela 2. Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji, w tysiącach [6, 7]
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
25
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
26
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny
odpłatnie
po zamówieniu
prenumeraty
papierowej lub
elektronicznej
rynekinstalacyjny.pl
reklama
www.rynekinstalacyjny.
pl/prenumerata
lipiec/sierpień 2016
27
ENERGIA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
BeSMART
Grażyna Bentkowska
Product Manager Beretta
Inteligentny system regulacji z możliwością
zdalnego sterowania kotłem za pomocą aplikacji
Bardzo szybki rozwój technologiczny zaowocował wieloma inteligentnymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest
przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna BeSMART marki Beretta, umożliwiająca sterowanie komfortem
cieplnym we własnym domu za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Nowoczesny system zdalnego sterowania
BeSMART oparty jest na współpracy mobilnej aplikacji z programatorem i modemem Wi-Fi
(korzystającym z internetowej sieci domowej) podłączonym do kotła.
Gdziekolwiek jesteś
Seria BeSMART to rozwiązanie bardzo uniwersalne. Programator może sterować w trybie
termostatu ON/OFF z wszystkimi kotłami
gazowymi. Wystarczy podłączyć modem
Wi-Fi za pomocą przewodu dwużyłowego bezpośrednio do zacisków ON/OFF w kotle oraz
do sieci elektrycznej, a następnie ściągnąć
i zainstalować bezpłatną aplikację BeSMART
na swój smartfon lub tablet. Niemal wszystkie z dostępnych w programatorze funkcji
można ustawić czy zmodyfikować z poziomu
aplikacji, w łatwy sposób zaprogramować
pracę systemu i zdalnie zarządzać komfortem
cieplnym we własnym domu. Niezależnie od
tego, gdzie aktualnie przebywamy – jedynym
warunkiem jest dostęp do internetu lub Wi-Fi.
Szereg możliwości
Dzięki programatorowi BeSMART harmonogram pracy kotła można dostosować do
własnego planu dnia, a także całego tygodnia, bądź skorzystać z gotowego programu
fabrycznego. Sterownik umożliwia ręczną
nastawę temperatur: dziennej T3, nocnej T2
i antyzamarzaniowej T1. Można go programować w siedmiodniowym cyklu, w przedziałach
czasowych co 30 min.
Programator pozwala w optymalny i efektywny sposób zarządzać pracą całego systemu
grzewczego według indywidualnych potrzeb
użytkowników. Za pomocą przycisku MODE
można dokonać wyboru jednego z pięciu
trybów: AUTO, OFF, RĘCZNY, PRZYJĘCIE czy
WAKACJE. Poza tym istnieje możliwość regulacji histerezy załącz/wyłącz w zakresie 0–2°C
z dokładnością do 0,1°C.
Dodatkowym atutem nowego sterownika
jest możliwość obsługi do ośmiu stref grzewczych w ramach indywidualnego systemu
grzewczego, gdzie każda strefa jest zarządzana przez oddzielny programator BeSMART
podłączony wyłącznie do jednego zbiorczego
modemu WiFi.
28
lipiec/sierpień 2016
Nowy sterownik może pracować również
w trybie komunikacji cyfrowej OT, dzięki czemu
przejmuje funkcje panelu sterowania kotła.
Programator w trybie OT umożliwia wybór
krzywej grzewczej w funkcji regulacji pogodowej, podczas gdy temperatura zewnętrzna
może być odczytana z sondy zewnętrznej (jeśli
podłączona) lub pobrana ze strony internetowej. W trybie OT możliwy jest również wybór
temperatury c.w.u. czy wyświetlanie kodów
błędów zarówno kotła, jak i programatora.
Podłączając jedynie nowy sterownik w trybie OT do nowego kotła z serii EXCLUSIVE
GREEN o mocy 25 kW (sprawność sezonowa
94% wg ErP), uzyskuje się wysoką klasę
efektywności energetycznej dla systemu na
poziomie A+. W razie podłączenia do kotła zasobnika c.w.u. z sondą NTC można aktywować
funkcję antylegionella oraz programowania
czasowego temperatury c.w.u. Można również
zmodyfikować wartości minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania c.o.
Inteligentna i intuicyjna
aplikacja dla każdego
Jeszcze nigdy programowanie i sterowanie
domowym komfortem cieplnym nie było
tak proste, jak z aplikacją mobilną. W przypadku niektórych standardowych rozwiązań
– tradycyjnych programatorów – zmiana
i dostosowanie programu do własnych potrzeb
może być bardziej skomplikowane. Przyjazna
dla użytkownika polskojęzyczna aplikacja
­BeSMART służy do zdalnego sterowania przez
Wi-Fi i umożliwia użytkownikowi zarządzanie
komfortem cieplnym we własnym domu,
a także kontrolę kotła za pośrednictwem
smartfona lub tabletu. Z poziomu mobilnego
urządzenia można sprawdzić stan systemu
ogrzewania, jak również zaprogramować przedziały czasowe, regulować temperaturę czy
zmieniać tryby pracy kotła. Dzięki aplikacji
BeSMART można się przekonać, jak z pozoru
skomplikowane programowanie sterownika
i zarządzanie pracą kotła jest w rzeczywistości
łatwe i intuicyjne.
Seria BeSMART obejmuje szeroką gamę
akcesoriów dodatkowych (m.in. modem ­Wi-Fi,
odbiornik radiowy RF, bezprzewodowa fotowoltaiczna sonda zewnętrzna, wzmacniacz
sygnału Wi-Fi). W ofercie na pierwszy „rzut
oka” może brakować podstawki do bezprzewodowej wersji programatora – nie jest ona
jednak potrzebna, ponieważ programator jest
bardzo stabilny.
Nowe regulatory BeSMART Wi-Fi miały premierę na targach INSTALACJE w Poznaniu i są
już dostępne w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.
www.besmart-home.com
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Stefan Żuchowski
Kotły kondensacyjne
Vaillant
– nowe rozwiązania i kierunki rozwoju
Rynek kotłów kondensacyjnych odnotowuje stały dynamiczny rozwój. Coraz nowsze konstrukcje są odpowiedzią
na zmieniające się potrzeby użytkowników i wymagania budownictwa. Zmieniają się również systemy
sterowania. Coraz częściej kotły stają się częścią systemów hybrydowych i wielopaliwowych.
P
oniżej wskazano najważniejsze nowe
rozwiązania i kierunki rozwoju kotłów
kondensacyjnych. Zróżnicowane i rosnące
oczekiwania inwestorów – użytkowników
dotyczące komfortu użytkowania oraz przepisów w zakresie efektywności energetycznej
i emisji skłaniają do śledzenia tych zmian i wykorzystywania ich do optymalizacji systemów
w procesie projektowania instalacji nowych
i modernizowanych.
Miniaturyzacja i dopasowanie
do zmieniających się potrzeb
Zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak
i publicznym coraz bardziej liczy się efektywne
wykorzystanie przestrzeni, z tego powodu
kotłownie są coraz mniejsze. W ślad za tymi
zmianami podążają konstrukcje kotłów. Dawniej wiszący kocioł kompaktowy miał moc 20,
30 czy 40 kW, później pojawiły się konstrukcje
o mocy 60–80 kW. Dziś nikogo już nie dziwi,
że w obudowie niewiele większej od szafki
kuchennej mieści się kocioł o mocy nawet
120 czy 150 kW. Możliwość łączenia tego
typu kotłów w układy kaskadowe pozwala
za pomocą urządzeń wiszących pokryć zapotrzebowanie nawet ok. 1 MW, wykorzystując
przy tym stosunkowo niewiele miejsca w pomieszczeniu kotłowni.
Dopasowanie mocy palnika
do potrzeb budynków
niskoenergetycznych
Nie tylko obudowa kotłów musi być dopasowana do aktualnych potrzeb budownictwa.
O wiele ważniejsze jest, żeby kocioł był w stanie sprostać jednocześnie potrzebom w zakresie przygotowania ciepłej wody i ogrzewania.
Coraz częściej budynek potrzebuje jedynie kilku
kW na ogrzewanie i nawet powyżej 20–24 kW
na szybkie podgrzanie wody, dotyczy to kotłów z zasobnikiem warstwowym czy kotłów
dwufunkcyjnych. W związku z tym kocioł
musi mieć możliwość pracy z wysoką mocą
na potrzeby c.w.u. i niską na cele c.o. Dawniej
było to praktycznie niemożliwe z uwagi na
rynekinstalacyjny.pl
trudności w skutecznym zmieszaniu gazu
i powietrza przy ich niskim przepływie. Efektem był niepokojący użytkowników hałas czy
okresowo nieskuteczny zapłon. Dziś o wiele
łatwiej spełnić to wymaganie – dzięki nowym
konstrukcjom palników i skutecznej kontroli
przepływu powietrza i parametrów spalin
ustalany jest optymalny skład mieszanki, tym
samym kocioł jest w stanie efektywnie i swobodnie pracować na potrzeby c.o. na poziomie
10–20% mocy maksymalnej, a potem szybko
zwiększyć moc, żeby przygotować ciepłą wodę. Kiedyś kotły o maksymalnej mocy 25 kW
miały płynną modulację w zakresie od 8 do
25 kW, dziś nawet od 2–4 do 25 kW.
rozładowaniu zasobnika już po kilkudziesięciu
sekundach można od nowa korzystać z ciepłej
wody. Czasem oczywiście ze zredukowanym
przepływem, ale za to z wymaganą temperaturą, co nie było możliwe w tradycyjnym
Integracja osprzętu i redukcja
zakresu prac montażowych
Dawniej standardem było, że kocioł był wyposażony jedynie w podstawowe elementy,
takie jak palnik, wymiennik ciepła, ścieżka
gazowa czy pompa. W trakcie montażu wiele
elementów, np. naczynie wzbiorcze, zawór
bezpieczeństwa, manometr itp., było montowanych przez instalatora poza kotłem. To oczywiście wymagało poniesienia dodatkowych
kosztów zakupu osprzętu i montażu. Efekt nie
zawsze zadowalał inwestora – kocioł otoczony
plątaniną rur i pomp nie wyglądał tak jak na
zdjęciu w folderze. Dziś często wiele tych
nieodzownych elementów instalacji znajduje
się pod estetyczną, niewielką i kompaktową
obudową.
a)
Wbudowany zasobnik c.w.u.
Obecnie szeroko dostępne są kotły z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Począwszy od
niewielkich wiszących kotłów kompaktowych
z zasobnikiem/zasobnikami o pojemności 10
czy 20 l po urządzenia stojące ze zbiornikami
o pojemności nawet 150 i 200 l. Rozwiązanie
to pozwala znacząco zredukować wymaganą
przestrzeń montażową i zakres prac instalacyjnych. W przypadku zastosowania ładowania
warstwowego wyższy jest też komfort korzystania z ciepłej wody. Nawet przy gwałtownym
b)
Rys. 1. W
idok (a) i schemat (b) kotła stojącego
o dużej pojemności wodnej
Rys. Vaillant
lipiec/sierpień 2016
29
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
30
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
reklama
kotły kondensacyjne
ARISTON THERMO POLSKA SP. Z O.O.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3,
tel. 12 420 22 20, faks 12 420 52 72
www.ariston.com
Kocioł kondensacyjny Genus Premium Evo EU
ƒƒ kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy z modulacją mocy 1:10 oraz z pompą sterowaną elektronicznie;
ƒƒ komfort akustyczny dzięki mniejszej ilości sekwencji włączenia i wyłączenia kotła, nowy tłumik i panele
wyciszające;
ƒƒ przygotowany do pracy w zintegrowanych systemach dzięki nowemu protokołowi komunikacji BUS
BRIDGNET®;
ƒƒ przystosowany do współpracy z systemami solarnymi;
ƒƒ pompa z pełną modulacją elektroniczną: optymalizacja pracy kotła, redukcja zużycia energii połączona z cichą
pracą;
ƒƒ modulacja mocy 1:10, moc jest regulowana na podstawie realnego zapotrzebowania ciepła, maksymalna
oszczędność energii;
ƒƒ system zapobiegający zamarzaniu, odkładaniu się kamienia i blokowaniu pompy;
ƒƒ nowy podświetlany wyświetlacz matrix;
ƒƒ dostępne zdalne sterowanie kotłem i systemem grzewczym z urządzeń mobilnych oraz zdalna diagnostyka
serwisowa w ramach usługi Ariston Net;
ƒƒ moc cieplna c.o. urządzeń w typoszeregu od 3,5 do 31 kW;
ƒƒ sprawność: przy znamionowej mocy cieplnej (60/80°C) – 97,2%, przy znamionowej mocy cieplnej (30/50°C)
– 107%;
ƒƒ ilość ciepłej wody dla ΔT = 25°C: 14–19,4 l/min (w zależności od modelu);
ƒƒ klasa energetyczna: A;
ƒƒ gwarancja: do 8 lat w sytuacji zawarcia przez kupującego kontraktu serwisowego obejmującego
coroczne odpłatne przeglądy urządzenia dokonywane przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie
www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
31
ENERGIA
RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE S.A.
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30
Infolinia: 801 044 804, 56 663 79 99 (z tel. kom), faks 56 657 16 57
[email protected]
www.beretta.pl, www.besmart-home.com, www.panelsterowania.pl, rejestracja.beretta.pl
reklama
kotły kondensacyjne
Seria kotłów EXCLUSIVE GREEN E
ƒƒkocioł spełnia wymagania dyrektywy ws. ekoprojektu (ErP);
ƒƒsezonowa sprawność grzewcza o klasie efektywności energetycznej A;
ƒƒklasa efektywności energetycznej przygotowania c.w.u.: A; profil poboru c.w.u.: XL;
ƒƒklasa efektywności energetycznej A+ dla systemu ogrzewania (w przypadku podłączenia programatora
BeSMART w trybie komunikacji cyfrowej OT; dla modeli 25 kW);
ƒƒenergooszczędna pompa z modulacją synchroniczną o współczynniku efektywności EEI ≤ 0,20 sterowana
sygnałem PWM;
ƒƒwymiennik kondensacyjny z aluminium o wysokiej przewodności cieplnej;
ƒƒmodulacja mocy od 2,8 kW, szeroki zakres regulacji mocy wpływający pozytywnie na trwałość urządzenia;
ƒƒdostęp do wymiennika ciepła i pozostałych podzespołów z przodu kotła;
ƒƒcertyfikat RANGE RATED – możliwość doboru mocy maksymalnej do potrzeb użytkownika;
ƒƒfunkcja podgrzania wstępnego c.w.u. utrzymuje temperaturę wody w wymienniku na odpowiednim poziomie
w celu zredukowania czasu oczekiwania na ciepłą wodę (model dwufunkcyjny);
ƒƒcechy szczególne: wbudowany moduł regulacji pogodowej, sonda zewnętrzna na wyposażeniu kotła, system
NOWOŚĆ!
automatycznej regulacji SAR, system autouzupełniania instalacji c.o., wysoki stopień zabezpieczenia
przeciwporażeniowego IPX5D, wysoki komfort przygotowania c.w.u., konsola przyłączy (zawór odcinający gaz
i zawory na c.w.u.) na wyposażeniu kotła, zawory odcinające c.o. z filtrem (akcesoria dodatkowe), obudowa
przyłączy hydraulicznych na wyposażeniu kotła;
ƒƒmodele 25 kW dostępne na wszystkie rodzaje gazu.
Seria kotłów MYNUTE GREEN
ƒƒkocioł spełnia wymagania dyrektywy ws. ekoprojektu (ErP);
ƒƒsezonowa sprawność grzewcza o klasie efektywności energetycznej A;
ƒƒprzygotowanie c.w.u. z klasą efektywności energetycznej A, profil poboru c.w.u.: XL;
ƒƒnowy jednofunkcyjny model Mynute Green 20 R.S.I. E;
ƒƒenergooszczędna pompa modulowana (PWM) o współczynniku efektywności EEI ≤ 0,23;
ƒƒfunkcja podgrzania wstępnego c.w.u. utrzymuje temperaturę wody w wymienniku na odpowiednim poziomie
w celu zredukowania czasu oczekiwania na ciepłą wodę;
ƒƒwbudowany moduł regulacji pogodowej, system automatycznej regulacji SAR;
ƒƒnajwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IPX5D;
ƒƒcechy szczególne: konsola przyłączy wraz z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem i zaworem odcinającym
gaz dostępna jako akcesorium dodatkowe, możliwość łączenia do 4 kotłów MYNUTE GREEN w kaskadę,
wbudowany zawór zabezpieczający przed ciągiem wstecznym spalin (modele 25 R.S.I. E oraz 25 C.S.I. E),
wyświetlacz LCD;
ƒƒcertyfikat RANGE RATED – możliwość doboru mocy maksymalnej do potrzeb użytkownika;
ƒƒwszytskie modele z serii MYNUTE GREEN dostępne na wszystkie rodzaje gazu.
NOWOŚĆ!
reklama
ROBERT BOSCH SP. Z O.O. BUDERUS
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
Infolinia: 801 777 801
[email protected]
www.buderus.pl
Logamax plus GB162V3 – wiszące kotły kondensacyjne jednofunkcyjne typu system
ƒƒcztery modele o mocach modulowanych do 15, 25, 35 i 45 kW;
ƒƒklasa efektywności energetycznej A;
ƒƒwyposażone w zawory trójdrogowe i elektroniczne pompy c.o. (EEI ≤ 0,23);
ƒƒinnowacyjna technologia ALUplus – wymiennik ciepła uszlachetniony w procesie polimeryzacji plazmowej
(powierzchnie samoczyszczące);
ƒƒwysoka i niezmienna sprawność w trakcie całej eksploatacji;
ƒƒwysoka efektywność wymiany ciepła na małej powierzchni (skrętny przepływ w rurach ożebrowanych);
ƒƒenergooszczędna automatyka – współpraca z Logamatic EMS, specjalistycznym systemem zarządzania energią
zorientowanym na wydajną, oszczędną i spójną pracę całej instalacji grzewczej, a także łatwą i wygodną
obsługę;
ƒƒwspółpraca z automatyką Logamatic 4000 umożliwiającą wykorzystanie i sterowanie praktycznie wszystkimi
stosowanymi konfiguracjami instalacji hydraulicznych/ogrzewania;
ƒƒautodiagnostyka pozwalająca na łatwe zdiagnozowanie usterek oraz zapewniająca wysokie bezpieczeństwo
użytkowania;
ƒƒinteligentny i oszczędny tryb pracy palnika ETAplus;
ƒƒsystem FLOWplus – elastyczność i dodatkowa oszczędność energii elektrycznej, stała kontrola przepływu
i temperatury, brak wymagań odnośnie do minimalnego przepływu;
ƒƒelektroniczna pompa c.o. klasy energetycznej A – oszczędność energii elektrycznej, automatyczne
dostosowanie mocy elektrycznej pompy do potrzeb instalacji grzewczej;
ƒƒcechy szczególne: cicha praca, wysoka estetyka;
ƒƒgwarancja: do 5 lat.
32
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
reklama
kotły kondensacyjne
ROBERT BOSCH SP. Z O.O. BUDERUS
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
Infolinia: 801 777 801
[email protected]
www.buderus.pl
Logamax plus GB072V2 – wiszące kotły kondensacyjne jedno- i dwufunkcyjne
ƒƒjeden model dwufunkcyjny o mocy modulowanej c.o. do 24 kW i podwyższonej mocy c.w.u. do 30 kW;
ƒƒtrzy modele jednofunkcyjne typu system o mocach modulowanych c.o. do 14, 20 i 24 kW oraz o podwyższonych
mocach c.w.u. odpowiednio do 15, 24 i 30 kW;
ƒƒklasa efektywności energetycznej A;
ƒƒwyposażone w zawory trójdrogowe i elektroniczne pompy c.o. (EEI ≤ 0,23);
ƒƒnajwyższa klasa komfortu c.w.u. dla kotła dwufunkcyjnego wg EN 13203-1.***;
ƒƒfunkcja Booster zwiększająca moc grzewczą na cele c.w.u. – szybsze podgrzewanie c.w.u. lub szybsze
ładowanie dodatkowego podgrzewacza c.w.u.;
ƒƒintuicyjny sterownik kotła BC20 z czytelnym wyświetlaczem LCD;
ƒƒautomatyka pogodowa – możliwość sterowania kotłem wg temperatury zewnętrznej, obniżenie i optymalizacja
kosztów ogrzewania oraz zwiększenie komfortu cieplnego użytkowania;
ƒƒautodiagnostyka pozwalająca na łatwe zdiagnozowanie usterek i zapewniająca wysokie bezpieczeństwo
użytkowania;
ƒƒwspółpraca z systemami regulacji serii Logamatic RC i Logamatic 4000 umożliwiającymi wykorzystanie
i sterowanie praktycznie wszystkimi stosowanymi konfiguracjami instalacji hydraulicznych/ogrzewania;
ƒƒoszczędność energii elektrycznej – niewielki pobór mocy elektrycznej w stanie gotowości: < 2 W;
ƒƒnaczynie wzbiorcze o dużej pojemności (12 l) – możliwość współpracy z instalacją grzewczą o większej pojemności wodnej bez konieczności stosowania dodatkowego naczynia wzbiorczego instalowanego obok kotła;
ƒƒbogate wyposażenie – w standardzie m.in. elementy ułatwiające i przyspieszające montaż (przyłączeniowa płyta
montażowa, adapter powietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowymi);
reklama
ƒƒcechy szczególne: cicha praca, łatwy, szybki i wygodny montaż, wysoka estetyka;
ƒƒgwarancja: do 5 lat.
DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA
54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19
tel. 71 712 74 00, faks 71 341 19 76
[email protected]
www.dedietrich.pl
Naścienne gazowe kotły kondensacyjne 2-funkcyjne MCR Home (20/24 MI i 24/28 MI)
ƒƒmoc cieplna dla parametrów 50/30°C (tryb c.o.): 5,2–21,8 i 5,2–26,1 kW, moc znamionowa dla parametrów
80/60°C (tryb c.w.u.): 24 i 28 kW; moc cieplna dla parametrów 80/60°C (tryb c.o.): 4,8–20 i 4,8–24 kW;
ƒƒzakres regulacji temp. dla c.o.: 25–80°C, zakres regulacji temp. dla c.w.u.: 35–60°C, maks. temp. robocza: 90°C;
ƒƒsprawność przy 30% obciążenia do 108,6%, klasa energetyczna A dla c.o. i c.w.u.;
ƒƒwydajność początkowa c.w.u. przy Δt = 30 K (wg PN-EN 13203-1): 11,5 i 13,4 l/min;
ƒƒwymiary kotła (wysokość×szerokość×głębokość): 700×395×297 mm; waga: 26 kg;
ƒƒkompaktowy toroidalny wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej, nowa konstrukcja palnika cylindrycznego
zapewnia większą kulturę pracy i zmniejszony hałas, pompa modulowana klasy A, naczynie wzbiorcze c.o.
o pojemności 7 l zamontowane w ramie nośnej, z dostępnym z zewnątrz zaworem do uzupełniania gazu;
ƒƒmoc elektryczna dla obciążenia pełnego: 84 i 94 W; moc elektryczna w stanie czuwania: 3 W;
ƒƒsterowanie w cenie urządzenia: konsola sterownicza z podświetlanym wyświetlaczem LCD, pokrętłami
ustawiania temperatury dla c.o. i c.w.u., przyciskami resetu i kominiarskim, w opcji: modulujące
i niemodulujące termostaty pokojowe z możliwością programowania tygodniowego, czujnik zewnętrzny;
ƒƒprzyłącze spaliny/powietrze: 60/100 mm, możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego
(homologacje C13 i C33), możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adaptera bi-flux
(homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43x, wyposażenie dodatkowe);
ƒƒcechy szczególne: łatwa obsługa, pokrywa palnika zaprojektowana zgodnie z koncepcją „zimnych drzwi”, dzięki
której temperatura pokrywy nie przekracza 30°C, pozwala to na zmniejszenie strat promieniowania aż o 75%
(straty są mniejsze zarówno w trybie czuwania, jak i podczas pracy pod pełnym obciążeniem); ekologiczny
i ekonomiczny: stabilny płomień zapewnia zmniejszenie emisji NOx (< 38/40 mg/kWh) i CO do atmosfery;
ƒƒgwarancja: 5 lat na wymiennik.
Naścienne gazowe kotły kondensacyjne 1-funkcyjne MCR3 PLUS w pakiecie z zasobnikiem
(24T(S), 35S)
ƒƒmoc cieplna dla parametrów 50/30°C (tryb c.o.): 6,1–24,8 kW i 8,5–35,7 kW;
ƒƒmaksymalna temperatura robocza: 90°C, sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%;
ƒƒklasa energetyczna A dla c.o. i c.w.u.;
ƒƒwymiary kotła (wysokość×szerokość×głębokość): 550×370×360 mm; waga: 25 kg;
ƒƒwyposażenie: kompaktowy wymiennik o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu aluminiowo-krzemowego,
odporny na osadzanie się kamienia kotłowego; moduł powietrze/gaz: palnik gazowy modulujący w zakresie
od 24 do 100%, z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, dysza Venturiego,
wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, przewód zasilania gazem, pompa modulowana klasy A, naczynie
wzbiorcze c.o. o pojemności 8 l zamontowane w ramie nośnej, moc elektryczna bez pompy obiegowej: 40, 47 W;
moc elektryczna pompy obiegowej: 24 W, moc elektryczna w stanie czuwania: 3 W;
ƒƒsterowanie w cenie urządzenia: konsola sterownicza zdejmowana, umieszczona pod kotłem (może być
powieszona na ścianie), połączona z jednostką centralną kablem BUS; dzięki dużemu uproszczeniu obsługi
można łatwo regulować temp. c.o. i c.w.u. dwoma pokrętłami; pozostałe parametry można regulować za
pomocą różnego wyposażenia dodatkowego: modulujących termostatów pokojowych i narzędzi serwisowych;
ƒƒmożliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego (homologacje C13 i C33), do komina
(homologacje B23p i C93), adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43x,
wyposażenie dodatkowe), w pakiecie emaliowany podgrzewacz c.w.u. o pojemności 100, 150 lub 200 l
umieszczony pod kotłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową: pakiet z kotłem 24 kW: kocioł + osłona
połączeń, podgrzewacz c.w.u., węże przyłączeniowe, czujnik c.w.u.; pakiet z kotłem 35 kW: kocioł + osłona
połączeń, podgrzewacz c.w.u., 3-drog. zawór przyłączeniowy, płytka sterująca, czujnik c.w.u.;
ƒƒwydajność początkowa c.w.u. przy Δt = 30 K (wg PN-EN 13203-1): do 34 l/min;
ƒƒcechy szczególne: zmniejszone wymiary i ciężar, łatwe instalowanie i konserwacja, niska emisja zanieczyszczeń
(NOx < 60 mg/kWh), duży komfort ciepłej wody użytkowej;
ƒƒgwarancja: 8 lat na wymiennik.
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
33
ENERGIA
kotły kondensacyjne
reklama
FERROLI POLAND SP. Z O.O.
41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 53
tel. 32 263 05 64, faks 32 473 35 73
[email protected]
www.ferroli.com.pl
Kotły kondensacyjne z wymiennikiem ciepła ze stali nierdzewnej BLUEHELIX
ƒƒjednofunkcyjne kotły o mocy 18, 25 i 35 kW (BLUEHELIX TECH 18/25/35 A);
ƒƒdwufunkcyjny kocioł o mocy 25 kW z płytowym wymiennikiem c.w.u. (BLUEHELIX TECH 25 C);
ƒƒdwufunkcyjne kotły o mocy 25 lub 32 kW z bitermicznym wymiennikiem c.w.u. (BLUEHELIX PRO 25/32 C);
ƒƒsferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy;
ƒƒsprawność: do 108,8%;
ƒƒmaksymalna długość systemu kominowego (ø 80/125): 28 m;
ƒƒzintegrowany zespół palnika i modulowanego wentylatora;
ƒƒwbudowana automatyka pogodowa;
ƒƒintuicyjny panel obsługowy z wyświetlaczem LCD;
ƒƒwbudowany zawór przełączający do podłączenia zasobnika c.w.u. (BLUEHELIX TECH 18/25/35 A);
ƒƒkondensacja również przy produkcji c.w.u. (BLUEHELIX PRO 25/32 C);
ƒƒochrona przeciwzamrożeniowa kotła;
ƒƒsystem zapobiegający blokowaniu się pompy;
ƒƒzabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem w instalacji;
ƒƒmożliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG;
ƒƒ5 lat gwarancji.
NOWOŚĆ!
Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej BLUEHELIX 25 K50
ƒƒwymiennik ciepła ze stali nierdzewnej;
ƒƒwbudowany zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej z dualną wężownicą INOX (poj. 50 l);
ƒƒwysoki komfort przygotowania c.w.u. 820 l/h (Δt 30°C);
ƒƒsprawność: do 108,8%;
ƒƒkróciec cyrkulacji;
ƒƒsferyczny palnik ze stali nierdzewnej z modulacją mocy w całym zakresie pracy;
ƒƒmaksymalna długość systemu kominowego (ø80/125): 28 m;
ƒƒzintegrowany zespół palnika sferycznego i modulowanego wentylatora;
ƒƒwbudowana automatyka pogodowa;
ƒƒintuicyjny panel obsługowy z wyświetlaczem LCD;
ƒƒochrona przeciwzamrożeniowa kotła;
ƒƒsystem zapobiegający blokowaniu się pompy;
ƒƒzabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem w instalacji;
ƒƒmożliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG;
ƒƒ5 lat gwarancji.
reklama
IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00
[email protected]
www.immergas.pl
Kondensacyjny wiszący kocioł dwufunkcyjny VICTRIX 24 TT 2 ErP
ƒƒmoc kotła: dla c.o. 3,0–20,5 kW, dla c.w.u. 3,0–23,6 kW;
ƒƒklasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń: A;
ƒƒklasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A;
ƒƒefektywność energetyczna podgrzewania wody: 85%;
ƒƒsezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń: 93%;
ƒƒużyteczna sprawność cieplna dla parametrów 50/30°C przy mocy nom./min.: 101,2/108,6%, użyteczna sprawność
cieplna dla parametrów 40/30°C przy mocy nom./min.: 104,6/109,1%;
ƒƒmaksymalne ciśnienie instalacji c.o.: 3 bary,
ƒƒmaksymalna temperatura robocza c.o.: 90°C;
ƒƒzakres regulacji temperatury c.o.: 20–85°C, zakres regulacji temperatury c.w.u.: 30–60°C;
ƒƒwydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT = 30°C): 12,2 l/min;
ƒƒmateriał wymiennika ciepła: AlSi;
ƒƒcechy szczególne: sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu, płynna elektroniczna
modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła, energooszczędna pompa obiegowa sterowana elektronicznie,
naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o., możliwość współpracy z automatyką pogodową (opcja),
możliwość współpracy z zestawami strefowymi DIM, przystosowany do zasilania wodą użytkową wstępnie
podgrzaną w zasobniku solarnym.
Kondensacyjny wiszący kocioł dwufunkcyjny VICTRIX EXA 28 1 ErP
ƒƒmoc kotła: dla c.o. 5,5–23,7 kW, dla c.w.u. 5,5–27,7 kW;
ƒƒklasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń: A;
ƒƒklasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A;
ƒƒefektywność energetyczna podgrzewania wody: 86%;
ƒƒsezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń: 92%;
ƒƒmaksymalne ciśnienie instalacji c.o.: 3 bary;
ƒƒmaksymalna temperatura robocza c.o.: 90°C;
ƒƒzakres regulacji temperatury c.o.: 20–85°C;
ƒƒcałkowita pojemność naczynia wyrównawczego: 8 l;
ƒƒwysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h: 3,0 m H2O;
ƒƒzakres regulacji temperatury c.w.u.: 30–60°C;
ƒƒdostosowany do wymagań dyrektywy ErP;
ƒƒwymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX;
ƒƒcechy szczególne: sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu, płynna elektroniczna
NOWOŚĆ!
34
lipiec/sierpień 2016
modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła, energooszczędna pompa obiegowa sterowana elektronicznie,
naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o., sonda na powrocie z instalacji, współpraca z automatyką
pogodową (opcja), możliwość współpracy z zestawami strefowymi DIM, sonda temperatury wody użytkowej na
wejściu do kotła, przystosowany do zasilania wodą użytkową wstępnie podgrzaną w zasobniku solarnym.
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
ROBERT BOSCH SP. Z O.O. JUNKERS
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
Infolinia: 801 600 801
[email protected] pl.bosch.com
www.junkers.pl
reklama
reklama
kotły kondensacyjne
Cerapur Acu ZWSB 24/28-3E – wiszący kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym potrójnym
zasobnikiem warstwowym c.w.u.
ƒƒmoc modulowana na potrzeby c.o.: do 24 kW, moc modulowana na potrzeby c.w.u.: do 28 kW;
ƒƒklasa efektywności energetycznej A;
ƒƒwbudowany potrójny zasobnik warstwowy ciepłej wody ze stali nierdzewnej o pojemności 42 l;
ƒƒwysoki komfort i wydajność c.w.u. do 21 l/min;
ƒƒmożliwość podłączenia cyrkulacji c.w.u. bezpośrednio do kotła;
ƒƒoszczędność miejsca potrzebnego do montażu w porównaniu do układu kocioł z dodatkowym zasobnikiem;
ƒƒbogate wyposażenie dostarczane z kotłem w cenie kotła, m.in. płyta montażowa z zaworami odcinającymi,
naczynie wzbiorcze c.o., naczynie wzbiorcze c.w.u., elektroniczna pompa (EEI ≤ 0,23), pompa ładująca
i cyrkulacyjna c.w.u., adapter powietrzno-spalinowy;
ƒƒautomatyka Bosch Heatronic® 3, autodiagnostyka zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania;
ƒƒfunkcja Solar ControlUnit Inside (nagroda Złoty Instalator) – optymalizacja oszczędności gazu przy współpracy
z systemem solarnym;
ƒƒwspółpraca z systemami sterowania serii Cx;
ƒƒcechy szczególne: wysoka estetyka – wszystkie elementy instalacyjne ukryte pod obudową kotła, szybkość
i łatwość montażu porównywalna z kompaktowym kotłem dwufunkcyjnym;
ƒƒgwarancja: do 5 lat.
Cerapur Smart ZWB/ZSB …-5C – wiszące kotły kondensacyjne jedno- i dwufunkcyjne
ƒƒdwa modele jednofunkcyjne o mocach modulowanych do 15,2 i 25,3 kW;
ƒƒjeden model dwufunkcyjny o mocy modulowanej do 21,5 kW (c.o.) i 28,0 kW (c.w.u.);
ƒƒzakres modulacji: do 1:8;
ƒƒklasa efektywności energetycznej A;
ƒƒwersje jednofunkcyjne z zaworem trójdrogowym, przystosowane do współpracy z zasobnikiem c.w.u.;
ƒƒbogate wyposażenie w standardzie (m.in. nowa automatyka pogodowa Bosch Heatronic® 4 z czytelnym wielo-
reklama
funkcyjnym wyświetlaczem LCD, elektroniczna pompa (EEI ≤ 0,23), zawór trójdrogowy, naczynie przeponowe,
adapter powietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowymi, wymiennik c.w.u. ze stali szlachetnej (wersja ZWB);
ƒƒautodiagnostyka zapewniająca wysokie bezpieczeństwo użytkowania;
ƒƒfunkcja Solar ControlUnit Inside (nagroda Złoty Instalator) – optymalizacja oszczędności gazu przy współpracy
z systemem solarnym;
ƒƒwspółpraca z systemami sterowania serii Cx;
ƒƒcechy szczególne: łatwy i szybki montaż (płyta montażowa jako wyposażenie dodatkowe), wysoka estetyka;
ƒƒgwarancja: do 5 lat.
TERMET S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
tel. 74 85 60 601, faks 74 85 40 884
[email protected]
www.termet.com.pl
Wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. EcoCondens Integra II
ƒƒdwa urządzenia w typoszeregu o mocy nom. 19 i 25 kW, maks. moc cieplna dla parametrów 50/30°C: 21 i 27 kW;
ƒƒmin. moc cieplna dla obu urządzeń przy parametrach 50/30°C: 3,0 kW;
ƒƒpalnik z płynną modulacją mocy w zakresie ok. 11–100%, maks. temperatura pracy c.o.: 95°C;
ƒƒpłaszcz zasobnika oraz wężownica ze stali nierdzewnej INOX, przepływ c.w.u. dla Δt = 30 K: 10,0 i 13,2 dm3/min;
ƒƒpompa obiegowa (EEI ≤ 0,23) z automatycznym odpowietrznikiem, wentylator o modulowanej prędkości
obrotowej;
ƒƒwymiary (wys.×szer.×gł.): 815×795×410 mm; wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej;
ƒƒna wyposażeniu naczynie kompensacyjne dla c.o. i c.w.u. o pojemności: 8 i 3 dm3;
ƒƒpodłączenie do przewodu kominowego: koncentryczne 60/100 i 80/125 lub 2 pojedyncze 80×80 mm;
ƒƒcechy szczególne: możliwość podłączenia cyrkulacji, funkcja antylegionella, dostosowanie do innego rodzaju
gazu, moc akustyczna 54 dB, łatwy w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem LCD i pełną autodiagnostyką,
niskie zużycie gazu, kompletny system zabezpieczeń. Zasobnik o poj. 45 l, w z wężownicą 26 kW i poj. 4 dm3,
gwarancja: 7 lat.
EcoPakiet: EcoCondens Gold Plus + pompa ciepła c.w.u. KP-38HS + regulator tygodniowy
typ ST-292 v3
EcoCondens Gold Plus – wiszący kocioł kondensacyjny
ƒƒnagrodzony: Złotym Medalem MTP 2016, statuetkami Lider Instalacji 2016 oraz Złoty Instalator 2016;
ƒƒdwa urządzenia w typoszeregu o mocy nominalnej 19 i 25 kW, maks. moc cieplna dla 50/30°C: 21 i 27 kW;
ƒƒpalnik BLUEJET zapewnia szeroki zakres modulacji 11–100%, min. moc obu urządzeń: 3 kW;
ƒƒpompa obiegowa (EEI ≤ 0,23) z automatycznym odpowietrznikiem, modulowany wentylator sterowany elektronicznie;
ƒƒwymiary (wys.×szer.×gł.): 750×400×334 mm, gwarancja: 7 lat;
ƒƒwymiennik ze stali nierdzewnej z drzwiami wykonanymi z aluminium, wykorzystujący technologię „zimnych drzwi”;
ƒƒcechy szczególne: cicha praca do 48 dB, niskie zużycie gazu. Możliwość dostosowania kotła do innego rodzaju
gazu, nowoczesny oraz łatwy w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem LCD i pełną ­autodiagnostyką.
Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. powietrze/woda KP-38HS
ƒƒzastosowanie: domy jedno- i wielorodzinne, małe pensjonaty, gastronomia, sale sportowe, małe zakłady
przemysłowe;
ƒƒCOP: 3,0 wg EN 16147 (A7/W35), zakres temp. powietrza wejściowego: od –7 do 35°C, moc wężownicy: 25,3 kW;
ƒƒzasobnik ze stali nierdzewnej o pojemności 200, 250 lub 300 dm3; elektryczna grzałka na wyposażeniu;
ƒƒdodatkowa wężownica ze stali nierdzewnej do podłączenia zewn. źródła ciepła: kolektora słonecznego lub kotła;
ƒƒwydajność: 2,1 kW przy podgrzewie do 50°C i temp. powietrza 7°C, maks. temp. wody: 80°C; czynnik roboczy: R410A;
ƒƒcechy szczególne: czytelny wyświetlacz LCD, automatyczna ochrona przed zaszronieniem parownika,
może pracować zarówno jako pompa ciepła, dmuchawa powietrza, osuszacz, jak i jako odzysk energii;
sterowanie mikroprocesorowe, elektronicznie sterowany zawór rozprężny, wbudowana anoda magnezowa.
Możliwość podłączenia czujnika temp. oraz wyjście przekaźnikowe do sterowania pompą 1-funkcyjnego kotła
zewnętrznego (praca zimą) lub kolektora solarnego.
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
35
ENERGIA
kotły kondensacyjne
reklama
VAILLANT SAUNIER DUVAL SP. Z O.O.
02-256 Warszawa, al. Krakowska 106
infolinia 801 804 444, tel. 22 323 01 00
[email protected]
www.vaillant.pl
Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący, jednofunkcyjny, ecoTEC plus VC PL 206/5-5
ƒƒzastosowanie: domy jedno- i wielorodzinne;
ƒƒmoc: 20 kW (parametry 80/60°C);
ƒƒmoc przy podgrzewie c.w.u.: 24 kW;
ƒƒmaks. temperatura zasilania: 85°C;
ƒƒklasa ErP: A;
ƒƒsprawność: 108% (obciążenie 30%);
ƒƒprzyłącze kanału powietrzno-spalinowego: 60/100 mm;
ƒƒrozmiary: 720×440×338 mm;
ƒƒwspółpraca z zasobnikiem: VIH R 120/6B, 150/6 B, 200/6 B, zasobnik okrągły, stojący, o pojemnościach
VIESSMANN SP. Z O.O.
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
53-015 Wrocław, al. Karkonoska 65
www.viessmann.pl
reklama
120, 150, 200 l, do przygotowywania c.w.u. podgrzanej do maksymalnie 85°C, do bezpośredniej współpracy
z urządzeniami grzewczymi. Zasobniki uniSTOR VIH R/6 wykonane z wysokogatunkowej stali emaliowanej
i zabezpieczone dodatkowo przed korozją anodą magnezową;
ƒƒsterowanie: multiMATIC 700 to systemowy regulator zarządzający jednocześnie systemami ogrzewania
i wentylacji. Dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania. Przeznaczony do współpracy z kotłami Vaillant
wyposażonymi w złącze eBUS, pompami aroTHERM, wentylacją recoVAIR/4;
ƒƒcechy szczególne: urządzenie wysokiej klasy, rozwiązania zapewniające wysoki komfort przygotowania ciepłej
wody, funkcje poprawiające efektywność i optymalizację pracy. Wysoka wydajność i solidność wykonania, łatwa
obsługa – parametry ustawiane jednym przyciskiem, kompaktowa budowa.
VITODENS 200-W – wysokosprawny wiszący kocioł kondensacyjny
ƒƒmoc grzewcza dla 50/30°C: 1,9–13/16 kW; 1,9–19 kW; 2,6–26 kW i 1,8–35 kW;
ƒƒszeroki zakres modulacji mocy grzewczej: od 1,8 kW (maks. 1:19 dla kotła 1,8–35 kW);
ƒƒsprawność: 109% w odniesieniu do wartości opałowej paliwa;
ƒƒwymiary kotłów do 35 kW (wysokość×szerokość×głębokość): 800×450×375 mm;
ƒƒregulator pogodowy Vitotronic 200 w cenie kotła – z dużym kolorowym wyświetlaczem dotykowym; sterowanie
maksymalnie trzema biegami grzewczymi, w tym dwoma z zaworami mieszającymi; sterowanie pracą instalacji
solarnej; z systemem kontroli i regulacji spalania Lambda Pro Control Plus do wszystkich rodzajów gazu;
obsługa przez urządzenia mobilne; z optymalizacją czasu pracy kotła – dynamiczna pauza;
ƒƒprzyłącze spaliny/powietrze: 60/100 mm – dopuszczalna dł. przewodu spalinowego 20 m (25 m dla systemu
80/125 mm).
ƒƒCechy szczególne:
–– łatwa obsługa regulatora – dotykowy wyświetlacz 5” z komunikacją graficzną i tekstową, z pomocą
kontekstową i asystentem pierwszego uruchomienia, z przyciskiem do jednorazowego podgrzania ciepłej
wody użytkowej;
–– menadżer energii – do wizualizacji ilości zużywanego gazu, energii elektrycznej, ilości dostarczonego ciepła
solarnego, rozkładu temperatury w zbiorniku c.w.u., aktualnej mocy i czasów pracy palnika;
–– cicha praca i mniejsze straty postojowe dzięki dodatkowej izolacji cieplnej i dźwiękowej obudowy kotła;
–– szybkie podłączenie kotła do instalacji bez użycia narzędzi – nowy system szybkozłączek przyłączy wodnych;
–– oszczędne i niezawodne ogrzewanie: wymiennik Inox-Radial ze stali szlachetnej wysokiej jakości, palnik
promiennikowy MatriX, system kontroli i optymalizacja spalania Lambda Pro Control Plus, szeroki zakres
modulacji mocy grzewczej i optymalizacja czasów pracy kotła;
–– możliwość zabudowy kotła po bokach;
–– uniwersalne zastosowanie: kotły o mocy do 35 kW dostępne również w wersji wiszącej z zabudowanym
zasobnikiem warstwowym c.w.u. – Vitodens 222-W; jako stojące z zabudowanym zbiornikiem 100
lub 130 litrów – Vitodens 222-F; z zabudowanym zbiornikiem solarnym 170 litrów – Vitodens 242-F;
dla obiektów o większym zapotrzebowaniu na ciepło – Vitodens 200-W od 45 do 150 kW i w kaskadzie
do maksymalnie 900 kW;
–– gwarancja: 2 lata, z możliwością przedłużenia do 5 lat; 10 lat gwarancji na wymiennik spaliny-woda
Inox‑Radial.
NOWOŚĆ!
dok. ze s. 31
Redukcja kosztów
dzięki zmianie taryfy gazowej
Zastosowanie układu hybrydowego pozwala
w wielu przypadkach zredukować również
roczne koszty ogrzewania dzięki możliwości
przejścia z grupy taryfowej W3 do W2. Jeśli
zastosowanie pompy ciepła umożliwi redukcję
rocznego zużycie gazu do maks. 1200 m3/h,
użytkownik może zostać przyporządkowany do
grupy taryfowej W2 i będzie mógł skorzystać
36
lipiec/sierpień 2016
ze znacznie niższych opłat stałych. Co prawda
cena samego paliwa jest minimalnie wyższa,
ale i tak możemy dzięki temu zaoszczędzić
rocznie około 400 zł.
Kilka funkcji w jednym systemie
Systemy hybrydowe stają się popularne również dlatego, że nie tylko pozwalają ogrzać
dom w sezonie grzewczym i przygotować
ciepłą wodę, ale również zapewnić chłodzenie
w okresie letnim. Jest to możliwe w ograniczonym zakresie we współpracy z instalacją
płaszczyznową, np. podłogową czy ścienną, lub
też w pełnym zakresie w połączeniu z klimakonwektorami. Przy wykorzystaniu do chłodzenia
systemu podłogowego lub ściennego konieczna
jest kontrola temperatury zasilania w funkcji
punktu rosy, tak by nie dopuścić do kondensacji
pary wodnej na powierzchni podłogi czy ścian.
Funkcję tę pełni z reguły sterownik systemowy,
który ma wbudowany czujnik poziomu wilgotności i temperatury i automatycznie wylicza
temperaturę punktu rosy, zadając w dalszej
kolejności temperaturę pracy systemu.
rynekinstalacyjny.pl
A
A
A+
A+
A ++
A ++
A +++
A +++
Konkurs
im. im.
Stanisława
Staszica
na najlepsze
produkty
innowacyjne
Konkurs
Stanisława
Staszica
na najlepsze
produkty
innowacyjne
„LAUR
INNOWACYJNOŚCI
2016”
„LAUR
INNOWACYJNOŚCI
2016”
Celem szóstej edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
Celem szóstej edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
„Laur
Innowacyjności
2016” jest
innowacyjnych
produktów,
VI
edycja Konkursu
im.promocja
Stanisława
Staszica na
najlepszetechnologii
produktyi usług,
innowacyjne
„Laur Innowacyjności 2016” jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług,
„Laur
Innowacyjności
2016”
a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter.
a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter.
Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych Ideą zorganizowania tegorozwiązań mających nowatorski charakter.
Konkursu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej
Ideą zorganizowania tego Konkursu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej
gospodarki
jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych
Ideę Konkursu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych
i ich
twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań, tak potrzebnych
innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań, tak potrzebnych
w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań w Polsce i na świecie. naszemu krajowi.
naszemu krajowi.
W Konkursie mogą brać udział polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty oraz osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne
z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo-techniczne. Mogą także uczestniczyć
W Konkursie
mogą uczestniczyć polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty oraz osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne
stowarzyszenia naukowo – techniczne, a także mogą uczestniczyć podmioty zagraniczne, których innowacyjnymi produktami może być
podmioty zagraniczne, których innowacyjnymi produktami zainteresowana jest polska gospodarka.
stowarzyszenia naukowo – techniczne, a także mogą uczestniczyć podmioty zagraniczne, których innowacyjnymi produktami może być
zainteresowanaKapitułę Konkursu stanowią wybitne osobistości z Polski i z zagranicy reprezentujące różne dziedziny techniki
polska gospodarka. Konkurs jest organizowany dla innowacyjnych produktów i rozwiązań w następujących kategoriach:
zainteresowana polska gospodarka. Konkurs jest organizowany dla innowacyjnych produktów i rozwiązań w następujących kategoriach:
i gospodarki.
Konkurs
obejmuje
następujące
kategorie nowatorskich
1. Budownictwo
i obiekty
użyteczności
publicznej, bezpieczeństwo
i pożarnictwo produktów i rozwiązań:
1. Budownictwo
i
obiekty
użyteczności
publicznej,
bezpieczeństwo
i pożarnictwo
1. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo; 2. Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
2. geodezja,
Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
2. Ekologia,
gospodarka wodna;
3. Energetyka, elektrotechnika;
3. Energetyka, elektrotechnika;
3. Energetyka, elektrotechnika;
4. Górnictwo
i hutnictwo;
4. Górnictwo i hutnictwo;
4. Górnictwo i hutnictwo;
5. Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka;
5. Informatyka, telekomunikacja,
elektronika, automatyka;
5. Informatyka,
telekomunikacja, elektronika, automatyka;
6. Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują
6. Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują
7. Mechanika, maszyny i urządzenia;
6. Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
się na stronie internetowej: www.laurinnowacyjnosci.pl
7. Mechanika,
maszyny
i
urządzenia;
8. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia;
się na stronie internetowej: www.laurinnowacyjnosci.pl
7. Mechanika, maszyny i urządzenia;
Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
8. Technika 9. medyczna,
przemysł farmaceutyczny, chemia;
8. Technika
medyczna,
przemysł farmaceutyczny, chemia;
10. Technika wojskowa;
9. Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
11. spożywczy,
Transport, komunikacja;
9. Przemysł
rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
10. Technika wojskowa
12. Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;
10. Technika wojskowa
11. Transport,
komunikacja;
13. Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.
11. Transport, komunikacja;
12. Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;
12. Włókiennictwo,
papiernictwo, opakowania;
Poprzednie edycje tego Konkursu spotkały się z wielkim zainteresowaniem podmiotów, które szczycą się 13. Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno – gospodarczym.
innowacyjnymi produktami bądź technologiami; a także zainteresowaniem ze strony administracji państwowej,
13. Usługi
i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno – gospodarczym.
środowisk polonijnych na całym świecie oraz mediów. Poprzednie edycje tego Konkursu spotkały się z wielkim zainteresowaniem podmiotów, które mogą poszczycić się innowacyjnymi produktami bądź
Termin tego
składania
aplikacji
do zVI
edycjizainteresowaniem
Konkursu upływa
w dniu
4 listopada
2016 r.
Poprzednie
Konkursu
spotkały
się
wielkim
podmiotów,
które
mogą
się innowacyjnymi
produktami bądź
technologiami
, a edycje
także ze strony
administracji
państwowej
, środowisk polonijnych
na całym świecie
oraz poszczycić
mediów. Kapitułę
Konkursu stanowią
Do organizatorów napływają już pierwsze wnioski.
technologiami
także zzezagranicy
strony administracji
państwowej
, środowisk
polonijnych
na całym świecie oraz mediów. Kapitułę Konkursu stanowią
wybitne
osobistości ,zaPolski
reprezentujące
różne dziedziny
techniki
i gospodarki.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 23 listopada 2016 r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się wybitne
osobistości
z
Polski
z
zagranicy
reprezentujące
różne
dziedziny
techniki
i
gospodarki.
VI edycja tego Konkursu już trwa. Do organizatorów napływają już pierwsze aplikacje, Finał jest przewidziany 23 listopada 2016 r.
w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5. VI edycja
tego Konkursu
trwa. Do
organizatorów
już pierwsze
aplikacje,
Finał jest przewidziany
na uroczystej Gali
w Warszawskim
Domujuż
Technika
NOT
w Warszawienapływają
ul. Czackiego
3/5 z atrakcyjnym
programem
artystycznym.23 listopada 2016 r.
Gali będzie towarzyszyła wystawa produktów innowacyjnych.
na uroczystej
Gali wwystawa
Warszawskim
Domuinnowacyjnych.
Technika NOT w Warszawie ul. Czackiego 3/5 z atrakcyjnym programem artystycznym.
Gali będzie
towarzyszyła
produktów
Gali będzie towarzyszyła wystawa produktów innowacyjnych.
Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie
ENERGIA
Kotły na paliwa stałe – rynek i wymagania
Prognozy wskazują, że liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie stopniowo maleć
na rzecz urządzeń korzystających z paliw gazowych i energii elektrycznej. W segmencie kotłów na paliwa stałe
przewagę – kosztem urządzeń zasypowych, które stanowią obecnie blisko 80% ogółu – zyskiwać będą kotły
z automatycznym podawaniem paliw: węgla kwalifikowanego i biomasy. Przebieg tego procesu będzie zależeć
od regulacji prawnych na szczeblu krajowym oraz od decyzji organów lokalnych w zakresie ograniczania niskiej
emisji, a także ustanowienia regulacji dotyczących jakości paliw.
J
i groźniejsza niż te 3%. Szacunkowe dane
dotyczące obecnej produkcji automatycznych
kotłów na paliwa kopalne wskazują, że kotły
węglowe w klasie 5 (wg PN-EN 303-5) to na
razie rzadkość, jednak stale ich przybywa i jest
już kilku liderów tego rynku stosujących m.in.
układy oczyszczania spalin. Wymaganiom tej
klasy łatwiej sprostają kotły na biomasę – na
pelety i do zgazowania drewna. Klasę 4 ma
obecnie ok. 20% urządzeń, a klasę 3 połowa
oferowanych na rynku automatycznych kotłów
węglowych o mocy do 50 kW. Graniczne
wartości emisji dla klas wprowadzone przez
normę PN-EN 303-5:2012 zawiera tabela 1.
Rok 2020 będzie kluczowy dla wymagań
wobec kotłów na paliwa stałe. Będą wówczas
obowiązywać wymagania zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
kotłów na paliwo stałe [3] o nominalnej mocy
cieplnej do 500 kW wprowadzanych na rynek. Rozporządzenie to wprowadza parametr
sprawności sezonowej i emisji sezonowej
zanieczyszczeń: cząstek stałych (PM), organicznych związków gazowych (OGC) i tlenku
węgla (CO) oraz tlenków azotu (NOx). Będą one
liczone w zależności od typu kotła – automatycznego i ręcznego – i od tego, czy są one
zasilane biopaliwem czy paliwem kopalnym.
Wartości graniczne zawiera tabela 2.
Zdaniem wielu specjalistów i środowisk
branża kotłów na paliwa stałe wymaga nie
tylko działań zmierzających do polepszania
ich parametrów energetyczno-emisyjnych
i stawiania takich wymogów przy wprowadzaniu urządzeń do obrotu. Należy także
podjąć działania zmierzające do uchwalenia
ustawy i rozporządzeń regulujących jakość
reklama
akość powietrza w sezonie grzewczym
w wielu regionach Polski wzbudza coraz
częstsze protesty mieszkańców i tym samym
skłaniać będzie władze krajowe i lokalne do
ich uwzględniania. Za wielkość emisji i jakość
powietrza nie odpowiadają tylko kotły, ale
także jakość paliw i sposób eksploatacji.
Szacuje się, że muły węglowe stanowią ok.
10% „paliw węglowych” spalanych w kotłach
domowych [1]. Na ich atrakcyjność wpływa
głównie koszt uzyskania 1 GJ ciepła w stosunku do paliw kwalifikowanych – jest niższy
o ok. 40%. Odpady też mają istotny udział
w ogrzewaniu domów i są wsadem do pieców i zasypowych kotłów wielopaliwowych.
Szacuje się, że ilość tego wsadu odpowiada
2,5–3% ogółu spalanego węgla i biomasy.
Może się to wydawać niedużo, ale szkodliwa
emisja z tych „paliw” jest znacznie większa
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
39
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
40
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
WSPÓŁORGANIZATORZY
ORGANIZATORZY
Topten ACT otrzymał finansowanie ze środków unijnego programu Horizon 2020 w ramach umowy dotacji nr 649647. Wyłączną odpowiedzialność za treści dokumentacji
konkursowej oraz konkurs ponoszą autorzy. Nie muszą one odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. EASME, Komisja Europejska oraz partnerzy projektu nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.
reklama
kotły na paliwa stałe
ROBERT BOSCH SP. Z O.O. BUDERUS
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
Infolinia: 801 777 801
[email protected]
www.buderus.pl
Stalowe kotły z automatycznym podajnikiem Logano S181
ƒƒ znamionowe moce cieplne: 15, 20 i 25 kW;
ƒƒ sprawność kotła: 88% (sprawność procesu spalania: do 90%);
ƒƒ kocioł przeznaczony do spalania węgla brunatnego, groszku węgla kamiennego i peletu;
ƒƒ zasobnik paliwa o pojemności 240 l (z możliwością powiększenia);
ƒƒ pojemność wodna: 55 l (dla mocy 15 kW), 73 l (dla mocy 20 i 25 kW);
ƒƒ automatyka i sterowanie: w standardzie zaawansowany sterownik oparty na algorytmie PID w połączeniu
z czujnikiem temperatury spalin, dba o prawidłową pracę kotła i pozwala zaoszczędzić paliwo; wyposażenie
standardowe umożliwia sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, a także przygotowaniem ciepłej wody
użytkowej (wymiennie za jeden z obiegów grzewczych), historia błędów, sygnał wstrzymania pracy do
współpracy z wiszącym kotłem Buderus, możliwość współpracy z termostatem pomieszczeniowym;
ƒƒ cechy szczególne: rozbudowany stalowy wymiennik pozwalający osiągnąć wysoką sprawność, pojemnik
paliwa 240 l umożliwiający nawet 50 h pracy z mocą maks. (z możliwością powiększenia), możliwość pracy
w systemach grzewczych układu zamkniętego oraz otwartego (akcesoria: wężownica schładzająca oraz zawór
termostatyczny), możliwość zmiany strony, po której znajduje się pojemnik paliwa, czujnik obrotów podajnika
– natychmiastowa informacja o zablokowaniu, dodatkowe moduły pozwalające na zdalną komunikację;
ƒƒ maksymalna temp. wody w kotle: 80°C;
ƒƒ dopuszczalne ciśnienie robocze: 3 bary;
ƒƒ klasa 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 (klasa 5 dla jednostek 15 i 25 kW z paliwem pellet);
ƒƒ gwarancja: 5 lat na wymiennik, 2 lata na pozostałe elementy.
Stalowe kotły z automatycznym podajnikiem Logano S111-2 + Pellet
ƒƒ znamionowe moce cieplne: 20, 24, 27 i 32 kW;
ƒƒ sprawność kotła: do 85%;
ƒƒ kocioł przeznaczony do spalania peletu;
ƒƒ zasobnik paliwa o pojemności 195 l;
ƒƒ pojemność wodna: 46–64 l;
ƒƒ automatyka i sterowanie: w standardzie zaawansowany sterownik obsługujący wentylator, podajnik peletu,
obieg grzewczy (bez mieszacza), ciepła woda użytkowa, możliwość podłączenia dwóch czujników temperatury
w zasobniku buforowym, możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego;
ƒƒ cechy szczególne: zbiornik paliwa pozwalający na nieprzerwaną pracę nawet do 3 dni, automatyczny podajnik
oraz rozpalanie paliwa, fotokomórka optymalizująca proces rozpalania, możliwość zmiany strony montażu
zbiornika paliwa, możliwość pracy jako tradycyjny kocioł z załadunkiem ręcznym;
ƒƒ maksymalna temp. wody w kotle: 95°C;
ƒƒ dopuszczalne ciśnienie robocze: 3 bary;
ƒƒ klasa 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
ƒƒ gwarancja: 2 lata.
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
41
ENERGIA
kotły na paliwa stałe
reklama
ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI „SAS” MIECZYSŁAW SAS
28–100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. 41 378 46 19
sprzedaż@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl
SAS SOLID automatyczny kocioł klasy 5
ƒƒtyposzereg o mocach: 14, 19, 25, 36 i 48 kW;
ƒƒsprawność; 90,3–91,0%;
ƒƒpaliwo podstawowe: ekogroszek;
ƒƒpraca dopuszczalna w układzie otwartym i zamkniętym;
ƒƒmateriał wymiennika: stal kotłowa P265GH o grubości 6 mm;
ƒƒpołożenie czopucha: z tyłu;
ƒƒklasa kotła: 5 (najwyższa) wg PN-EN 303-5:2012;
ƒƒwyposażenie podstawowe: sterownik, retorta, wentylator, termometr, szuflada popielnicowa, zawór
bezpieczeństwa, deflektor żeliwny, panele ceramiczne, turbulator spalin, komplet narzędzi do obsługi
kotła, zasobnik paliwa z systemem wyrównywania ciśnienia i czujnikiem otwarcia klapy, komplet stopek
regulacyjnych (w kotłach do 25 kW);
ƒƒopcje: drzwiczki otwierane na lewą stronę;
ƒƒsterowanie:
–– Recalart MultiFun – standard: algorytm PID, czujnik żaru, obsługa pomp (c.o.1, c.o.2 /podłogowa/, c.w.u.,
cyrkulacyjna, przewałowa), obsługa dwóch zaworów mieszających, czujnik pogodowy, czujnik pokojowy,
moduł ETHERNET, GSM (internetowa platforma zarządzania sterownikiem e-multifun), opcja: regulacja
pokojowa – moduł bezprzewodowy SHHS-B1 (czujniki oraz termostaty bezprzewodowe);
–– TECH ST-450 z PID – standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., cyrkulacyjna, podłogowa), obsługa
zaworu mieszającego, czujnik pogodowy, opcja: dodatkowy moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do zaworu
mieszającego (do drugiego obiegu), moduł ETHERNET ST-505, moduł GSM ST-65, regulator pokojowy ST-298
lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy);
ƒƒgwarancja: 5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z DTR, 2 lata na elektronikę i osprzęt;
ƒƒnagrody i wyróżnienia: „Złota Kielnia” – V Targi „Dom z Pomysłem” 5–6.09.2015 Andrychów, „Złota Ciupaga”
– XX Jubileuszowa edycja Podhalańskich Targów Budownictwa 8–10.05.2015 Nowy Targ.
SAS BIO SOLID automatyczny kocioł klasy 5
ƒƒtyposzereg o mocach: 14, 19, 25, 36 i 48 kW;
ƒƒsprawność; 92,1–92,4%;
ƒƒpaliwo podstawowe: pelety;
ƒƒpraca dopuszczalna w układzie otwartym i zamkniętym;
ƒƒmateriał wymiennika: stal kotłowa P265GH o grubości 6 mm;
ƒƒpołożenie czopucha: z tyłu;
ƒƒklasa kotła: 5 (najwyższa) wg PN-EN 303-5:2012, wpisany na listę BAFA;
ƒƒwyposażenie podstawowe: sterownik, palnik peletowy SAS MULTI FLAME (grzałka do rozpalania, mechanizm
rusztów ruchomych, moduł do sterowania pracą palnika), wentylator, termometr, szuflada popielnicowa, zawór
bezpieczeństwa, panele ceramiczne, turbulator spalin, komplet narzędzi do obsługi kotła, zasobnik paliwa
z czujnikiem otwarcia klapy, kształtka ceramiczna, komplet stopek regulacyjnych (w kotłach do 25 kW);
ƒƒopcje: drzwiczki otwierane na lewą stronę, automatyczny system odpopielania;
ƒƒsterowanie:
–– Recalart MultiFun – standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o.1, c.o.2 /podłogowa/, c.w.u., cyrkulacyjna,
przewałowa), obsługa dwóch zaworów mieszających, czujnik pogodowy, czujnik pokojowy, moduł ETHERNET,
GSM (internetowa platforma zarządzania sterownikiem e-multifun), opcja: regulacja pokojowa – moduł
bezprzewodowy SHHS-B1 (czujniki oraz termostaty bezprzewodowe), moduł obsługi bufora ciepła (pompa
bufora);
–– TECH ST-450 z PID – standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., cyrkulacyjna, podłogowa), obsługa
zaworu mieszającego, czujnik pogodowy, opcja: dodatkowy moduł ST-430RS lub ST-431 sterujący do
zaworu mieszającego (do drugiego obiegu), moduł ETHERNET ST-505, moduł GSM ST-65, moduł sterujący
zewnętrznym podajnikiem paliwa ST-67, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy);
ƒƒgwarancja: 5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z DTR, 2 lata na elektronikę i osprzęt.
reklama
INTERCON – PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MARKI DAKON
43-300 Bielsko-Biała, ul.1 Maja 19
tel. 33 812 20 04
[email protected]
www.intercon.com.pl
Kocioł węglowy DAKON DOR F
ƒƒpaliwo podstawowe: węgiel;
ƒƒmoc: 12, 16, 20, 24, 27, 32 kW;
ƒƒklasa wg EN 303-5:2012: spełnia wymagania 3 klasy emisji;
ƒƒsprawność kotła: 78%;
ƒƒwyposażony w ruszt wiszący i ruchomy;
ƒƒjednorazowy zasyp komory (paliwo podstawowe) wystarcza na 8–12 godz. pracy kotła;
ƒƒzamiennik dla starego kotła DOR (identyczny rozstaw króćców montażowych);
ƒƒduża komora zasypowa, bezazbestowa izolacja cieplna, zintegrowana wężownica schładzająca;
ƒƒautomatyczna regulacja mocy dzięki miarkownikowi ciągu kominowego;
ƒƒkocioł niezależny od energii elektrycznej (nie potrzebuje wentylatora, który w kotłach zasypowych może ulegać
awariom), odpowiedni dla systemu grawitacyjnego, niska zawartość pyłów w spalinach;
ƒƒniskoemisyjny sposób spalania paliwa, wysoka wydajność, regulowane wejście uzupełniające powietrze, tzw.
powietrze trzeciorzędowe;
ƒƒkocioł ma długą żywotność i nie zużywa energii elektrycznej;
ƒƒDOR F 32 D – specjalna wersja kotła DOR F przeznaczona do spalania drewna, sprawność 82%.
42
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
reklama
kotły na paliwa stałe
INTERCON – PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MARKI DAKON
43-300 Bielsko-Biała, ul.1 Maja 19
tel. 33 812 20 04
[email protected]
www.intercon.com.pl
Kocioł automatyczny DAKON DOR N
ƒƒpaliwo: węgiel – ekogroszek, pelet;
ƒƒmoc: 15, 20, 25 kW;
ƒƒklasa wg EN 303-5:2012: spełnia wymagania 5 klasy emisji;
ƒƒsprawność kotła: 88%;
ƒƒsposób spalania: automatyczny, rodzaj materiału: kocioł stalowy;
ƒƒnowy kocioł stalowy z automatycznym systemem podawania paliwa;
ƒƒwysokiej jakości wymiennik ciepła;
ƒƒrozstaw króćców podłączeniowych taki sam jak w tradycyjnym kotle DOR – łatwo dokonać zamiany urządzenia
bez niezbędnych przeróbek hydraulicznych;
ƒƒmoże być zamontowany zarówno w budynkach starego typu, jak i nowym budownictwie;
ƒƒzaawansowane sterowanie umożliwia efektywny proces spalania nawet przy mocy kotła zredukowanej do 30%
jego mocy nominalnej, modulacja mocy od 4,5 do 27 kW;
ƒƒpodawanie paliwa oraz ilość powietrza potrzebna do spalania są nadzorowane przez elektroniczny sterownik
reklama
ST-702 PID kontrolujący moce wentylatora i urządzenia na podstawie pomiaru temperatury wody grzewczej
spalin. Temperatura zasilania zależy od aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Wynikiem zastosowania tej
technologii są: niewielkie zużycie paliwa, niska emisja oraz długa żywotność wymiennika. Dla uzyskania
większej wygody możliwe jest kontrolowanie pracy i zmiany parametrów urządzenia przez dodatkowy moduł
internetowy;
ƒƒkocioł jest produkowany jako model prawo-lewy – można wybrać, z której strony zostanie zamontowany
podajnik nawet na etapie montażu;
ƒƒzasobnik paliwa o pojemności 240 l przy mocy znamionowej 20 kW umożliwia pracę przez trzy dni (a przy mocy
15 kW nawet 5 dni) bez obsługi użytkownika.
ISKO SP. Z O.O.
44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerczewskiego 82
tel. 32 473 82 40, 32 473 82 41, 32 473 82 42
[email protected]
www.isko.pl
Automatyczne kotły węglowe TAURUS – ANGUS z Hydraulicznym Zestawem
Podłączeniowym
ƒƒznamionowa moc cieplna: 15, 20 i 25 kW;
ƒƒsprawność cieplna eksploatacyjna przy paliwie podstawowym: ≤ 88%;
ƒƒpaliwo podstawowe: ekogroszek, jednorazowy zasyp paliwa do zasobnika: ~200 l;
ƒƒpraca w układzie zarówno otwartym, jak i zamkniętym;
ƒƒautomatyka: sterownik ma moduł sterujący siłownikiem zaworu mieszającego (regulacja pogodowa)
z możliwością rozbudowy o kolejny obieg grzewczy, współpraca z regulatorami pokojowymi, ustawianie
dziennych i tygodniowych harmonogramów ogrzewania, regulacja temperatury c.o. i c.w.u., informowanie
o stanach alarmowych, podgląd temperatury zewnętrznej; sterowanie 4 pompami;
ƒƒbudowa: kocioł wyposażony w retortowy palnik żeliwny Ekoenergia przystosowany do spalania węgla typu
ekogroszek, dobrej klasy miału oraz peletu. Półkowa konstrukcja wymiennika zapewnia maksymalny odbiór
ciepła i umożliwia łatwe czyszczenie jego powierzchni, dzięki czemu kocioł utrzymuje stale wysoką sprawność.
Na wyposażeniu jest palenisko awaryjne przeznaczone do spalania grubszego sortymentu węgla lub drewna
kawałkowego, materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH grubości 6 mm;
ƒƒmin. i maks. temp. wody zasilającej instalację: 60–85°C, ciśnienie robocze: 0,2 MPa;
ƒƒpojemność wodna: 48–60 dm3, wymagany ciąg kominowy: 20–23 Pa;
ƒƒmaks. wymiary (szerokość×wysokość×długość): 1300×1400×700 mm;
ƒƒklasa: 3 wg PN-EN 303-5:2012, świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego (tzw. zielone
jabłuszko);
ƒƒgwarancja: 5 lat na wymiennik ciepła i 2 lata na całość kotła, darmowe pierwsze uruchomienie.
Automatyczne kotły węglowe TAURUS – ANGUS DUO z Hydraulicznym Zestawem
Podłączeniowym
ƒƒznamionowa moc cieplna: 14, 17, 25 i 35 kW;
ƒƒsprawność cieplna eksploatacyjna przy paliwie podstawowym: ≤ 90%;
ƒƒpaliwo podstawowe: ekogroszek, jednorazowy zasyp paliwa do zasobnika: ~300 l;
ƒƒpraca w układzie zarówno otwartym, jak i zamkniętym;
ƒƒautomatyka: sterownik ma moduł sterujący siłownikiem zaworu mieszającego (regulacja pogodowa)
z możliwością rozbudowy o kolejny obieg grzewczy, współpraca z regulatorami pokojowymi, ustawianie
dziennych i tygodniowych harmonogramów ogrzewania, regulacja temperatury c.o. i c.w.u., informowanie
o stanach alarmowych, podgląd temperatury zewnętrznej; sterowanie 4 pompami;
ƒƒbudowa: kocioł wyposażony w retortowy palnik żeliwny Ekoenergia przystosowany do spalania węgla typu
ekogroszek, dobrej klasy miału oraz peletu. Stały ruszt wodny służy do spalania grubszego sortymentu węgla
lub drewna kawałkowego. Wymiennik typu półkowego z poziomo osadzonymi przegrodami zapewnia łatwe
i dokładne czyszczenie jego powierzchni, materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH grubości 6 mm;
ƒƒmin. i maks. temp. wody zasilającej instalację: 60–85°C, ciśnienie robocze: 0,2 MPa;
ƒƒpojemność wodna: 78–100 dm3, wymagany ciąg kominowy: 20–35 Pa;
ƒƒmaks. wymiary (szerokość×wysokość×długość): 1260×1665×930 mm;
ƒƒklasa: 3 w standardzie, na zamówienie 4 wg PN-EN 303-5:2012, świadectwo na znak bezpieczeństwa
ekologicznego (tzw. zielone jabłuszko);
ƒƒgwarancja: 5 lat na wymiennik ciepła i 2 lata na całość kotła, darmowe pierwsze uruchomienie.
Cechy szczególne: Hydrauliczny Zestaw Podłączeniowy (HZP) – zastosowanie zestawu, w zależności od rodzaju spalanego paliwa i jego zawilgocenia, kilkakrotnie
wydłuża żywotność wymiennika kotła, czopucha i komina. Eliminuje kondensację pary wodnej w kotle, która przyspiesza korozję wymiennika (w tym czopucha
i komina). Pozwala na szybką i sprawną obsługę oraz konserwację kotła i instalacji dymowej. Daje możliwość zoptymalizowania regulacji parametrów grzewczych
c.o. Zapewnia stałą wysoką sprawność kotła. Polepsza proces spalania paliwa. Ogranicza zanieczyszczenie kotła, czopucha i komina. Umożliwia regulację układu
c.o. Pozwala na dostosowanie pracy kotła i układu grzewczego do istniejących warunków klimatycznych. Powoduje polepszenie komfortu cieplnego i zwiększenie
odporności na przepalenie wymiennika kotła dzięki stałej pracy pompy obiegowej.
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
43
ENERGIA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
mgr inż. Bogusław Łobos
ELEKTROMET
Kotły EKO-KWP V+
ze Złotym Medalem MTP
Zanieczyszczenie środowiska, efekt cieplarniany, pył zawieszony w powietrzu – wszystko to niekorzystnie
wpływa na zdrowie ludzi i wymusza od władz krajów europejskich działania na rzecz zapobiegania emisji
szkodliwych substancji do atmosfery. Tak jak w branży samochodowej i w systemach grzewczych ustalane są
graniczne wartości emisji spalin.
P
omimo rozwoju systemów grzewczych
opartych na energii odnawialnej wiele osób
nadal preferuje klasyczne ogrzewanie kotłem
węglowym. Dla takich rozwiązań powstała europejska norma EN 303-5:2012, która
oprócz wymagań wobec konstrukcji kotłów
i bezpieczeństwa ich użytkowania określa
graniczne wartości emisji spalin dla spalania
węgla czy peletu.
Wiele krajów europejskich i coraz więcej
samorządów w Polsce wprowadza programy
ograniczenia niskiej emisji i dotuje zakup kotła
spełniającego najwyższą, piątą klasę emisji
według normy EN 303-5:2012, a niektóre
nawet nakazują wymianę starego kotła na
nowoczesny, spełniający najwyższe wymagania norm.
Coraz wyższe wymagania co do emisji spalin wymuszają od producentów kotłów centralnego ogrzewania ciągły rozwój, usprawnianie
konstrukcji kotłów i stosowanie do produkcji
materiałów katalizujących. Do zbudowania
kotła spełniającego wyśrubowane wymagania
potrzeba również profesjonalnego zaplecza
projektowego i badawczego.
44
lipiec/sierpień 2016
Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET
stanął na wysokości zadania i proponuje
zupełnie nowy kocioł EKO-KWP V+. Kocioł
grzewczy centralnego ogrzewania na paliwa
stałe EKO-KWP V+ jest innowacyjnym urządzeniem spalającym paliwa stałe w tej samej
klasie co kotły gazowe i olejowe. Wysokie
parametry pracy spełniające wymogi klasy 5
wg EN 303-5:2012 dotyczą jednocześnie
trzech głównych kategorii paliw występujących na rynku: groszku węgla kamiennego,
groszku węgla brunatnego, jak i wszelkiego
rodzaju biomas sypkich. Kocioł charakteryzuje się dużą stabilnością emisji w pełnym
zakresie pracy, a oprócz spełniania warunków
5 klasy normy 303-5:2012 spełnia również
bardziej restrykcyjne warunki emisji projektu
ECODESIGN zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającą ogólne
zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią i rozporządzeniem Komisji UE w sprawie
wykonania dyrektywy w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów
na paliwo stałe.
Wysoka sprawność spalania (do 93%)
pozycjonuje ten produkt w grupie najbardziej
efektywnych urządzeń na rynku. Kocioł został
wyposażony w kilka innowacyjnych rozwiązań
zapewniających wygodę, bezpieczeństwo,
oszczędność użytkowania oraz łatwy dostęp
do elementów wymagających obsługi, czyszczenia i załadunku paliwa.
Zastosowano w nim m.in. ECO Save system – innowacyjny deflektor, który do 25%
ogranicza zużycie paliwa, zauważalnie zwiększa
sprawność kotła, wydłuża jego żywotność
oraz znacząco redukuje emisję pyłów (produkt
opatentowany). W kotle EKO-KWP V+ zastosowano też dwa deflektory, jeden nad drugim,
a pomiędzy nimi znajduje się kierownica strumienia, która strumień spalin rozproszony na
pierwszym deflektorze kieruje do deflektora
drugiego.
System wyrównania ciśnień zapobiega
przenikaniu spalin do zasobnika poprzez połączenie wyrównujące ciśnienie powietrza doprowadzanego do spalania (komora mieszacza)
z ciśnieniem w zasobniku paliwa. Natomiast
czujnik otwarcia zasobnika zabezpiecza przed
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
A R T Y K U Ł
pozostawieniem otwartej pokrywy zasobnika
paliwa. Otwarcie pokrywy powoduje włączenie sygnału alarmowego, wyłączony zostaje
wentylator i silnik podajnika paliwa. Z kolei
czujnik pracy podajnika w przypadku stale
pracującego palnika lub zatrzymania podawania paliwa włącza sygnał alarmowy, wyłącza
wentylator nadmuchowy i podawanie paliwa.
Wyłączone zostają również pompy.
W kotle zastosowany został sterownik
EL 483 wykorzystujący algorytm regulacji PID.
W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury
kotła i temperatury spalin na wylocie z kotła.
Wentylator pracuje w sposób ciągły, a moc
nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej
temperatury kotła, temperatury spalin oraz
różnicy między tymi parametrami a wartością zadaną. Stabilne utrzymanie temperatury
zadanej bez zbędnej regulacji i oscylacji – to
zalety regulatora z PID.
Stosując ten typ sterownika z czujnikiem
wylotu spalin, utrzymujemy temperaturę wody
wyjściowej na stałym poziomie, co wpływa
na dłuższą żywotność wymiennika kotła.
Kontrola temperatury spalin na wylocie kotła
powoduje również niską emisję pyłów i gazów
szkodliwych dla środowiska. Energia cieplna ze
spalin nie jest marnowana i wypuszczana do
komina, lecz wykorzystywana do ogrzewania.
Kocioł EKO-KWP V+ jest zaprojektowany
i produkowany w oparciu o najnowsze technologie. Programy projektowe pozwalają
przeprowadzić niezbędne obliczenia i symulacje, co ma niewątpliwy wpływ na późniejszą eksploatację, oraz zapewniają idealne
dopracowanie elementów składowych kotła,
co z kolei wpływa na poprawność jego wykonania i estetykę.
Widok tyłu kotła
S P O N S O R O W A N Y
Widok na sterownik EL 483 oraz drzwiczki górne
Wszystkie elementy korpusu kotła są
wykonywane przez sterowane numerycznie
maszyny – wykrawarki laserowe, prasy krawędziowe itp., a wymiennik oraz korpus kotła
są konstrukcjami spawanymi przez roboty
przemysłowe, co gwarantuje dokładność,
szczelność i wysoką jakość spoin. Zastosowanie najnowszych technologii w produkcji
kotła zapewnia doskonałą jakość produktu
oraz powtarzalność wykonania.
Nie bez znaczenia jest również dobór dostawców wyposażenia dodatkowego przez
firmę ELEKTROMET – są oni poddawani skrupulatnej selekcji, a dostarczane przez nich
produkty intensywnym testom, co zapewnia
najwyższą jakość i niezawodność.
Kocioł EKO-KWP V+ miał premierę w tym
roku na targach INSTALACJE, został laureatem konkursu i otrzymał Złoty Medal MTP
2016. Jest to nagroda, która po wnikliwej
ocenie ekspertów przyznawana jest innowacyjnym produktom najwyższej jakości.
W konkursie o Złoty Medal MTP co roku
udział bierze niemal 500 produktów. Jednak
tylko te z nich, które spełnią regulaminowe
kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje
profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe
wyróżnienie. Zespół ekspertów, w którego
skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący poszczególne dziedziny życia gospodarczego, poszukuje produktów nowoczesnych,
innowacyjnych i wytworzonych w oparciu
o technologie najwyższej klasy. Złoty Medal
MTP jest zatem potwierdzeniem doskonałości
produktu.
inteligentna technologia
Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET
48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53
tel. 77 471 08 10, [email protected]
www.elektromet.com.pl
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA
zaprasza na studia podyplomowe:
promocja
Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo,
Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
Tematyka:
„„ eksploatacja systemów ciepłowniczych, m.in. regulacja, straty ciepła, redukcja kosztów pracy,
„„ regulacja i sterowanie pracą węzłów cieplnych i instalacji c.o. w warunkach rzeczywistego
zapotrzebowania na energię odbiorców ciepła,
„„ niekonwencjonalne źródła ciepła,
„„ skojarzona gospodarka cieplno-chłodnicza,
„„ wdrożenie dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN,
„„ poszerzenie wiedzy z zakresu wymiany ciepła, ciepłownictwa, ogrzewnictwa,
„„ problemy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, ustawa o efektywności
energetycznej, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie,
„„ zagadnienia z zakresu wykonywania audytu efektywności energetycznej.
rynekinstalacyjny.pl
Czas trwania:
2 semestry (220 godz.), od października do czerwca
Termin zgłoszeń:
20 września 2016 (najchętniej drogą mailową)
Opłata: 5900 zł
Kontakt:
kierownik studiów: [email protected]
sekretarz studiów: [email protected]
tel. 22 234 59 45, faks 22 621 33 70
www.is.pw.edu.pl
lipiec/sierpień 2016
45
ENERGIA
Zajrzyjmy
do komina
Rozmowa z Piotrem
Cembalą, prezesem
zarządu Stowarzyszenia
„Kominy Polskie”
Spotykamy się na Targach Instalacje
w Poznaniu, jakie są Pana wrażenia?
W dużym stopniu mieszane. Z jednej strony
prezentowana i nadal rozwijana jest tradycyjna
technologia spalania paliw stałych, z drugiej
strony wprowadzane są przez niektóre samorządy ograniczenia dotyczące stosowania dotychczasowych urządzeń grzewczych i w końcu nowe wymagania zmierzające w kierunku
budynków zeroenergetycznych. To wszystko
powoduje duży rozdźwięk między techniką
a ekonomią czy ekologią. Mam wrażenie, że
branża trochę się pogubiła.
A jak to wygląda z perspektywy ko­mina?
Komin jest wyrobem budowlanym ściśle związanym z urządzeniem grzewczym. Jest odpowiedzialny za bezpieczne odprowadzanie spalin
z komory spalania do atmosfery i ściśle z nim
współpracując, także za optymalizację procesu spalania. Obserwujemy zatem rynek oraz
kierunki zmiany prawodawstwa, czekając na
konkretne decyzje. Jako producenci systemów
odprowadzania spalin mamy do zaoferowania
produkty dla wszystkich urządzeń grzewczych,
w których zachodzi proces spalania paliw – profesjonalne i bezpieczne rozwiązania techniczne.
Jednak trudno pogodzić się z widokiem
dymiącego komina. Nie ma wymagań dla
paliw węglowych, brakuje dla kotłów. To
nie może być dłużej akceptowane, tak samo jak trujące powietrze.
Po pierwsze, to nie komin jest odpowiedzialny
za emisję zanieczyszczeń. Jest on jedynie
odpowiedzią na proces spalania zachodzący
w urządzeniu grzewczym. A tu wiele zależy
od doboru parametrów, rodzaju kotła i paliwa
oraz eksploatacji. Najczęstsze błędy to niewłaściwie dobrany kocioł, zwłaszcza jego moc
i rodzaj, zła regulacja urządzenia, źle dobrany
i nieczyszczony komin, złej jakości paliwo. Najgorzej jest z eksploatacją, może z wyłączeniem
automatycznych kotłów na pelety.
Podstawowe spostrzeżenie w odniesieniu
do kotłów na paliwa stałe: nie umiemy w nich
palić. Źródło tego problemu leży zarówno po
stronie producentów kotłów, którzy nie zawsze
46
lipiec/sierpień 2016
w swoich instrukcjach należycie informują
o prawidłowej obsłudze kotła, jak i użytkowników, którzy często ignorują informacje producentów. Jeżeli kocioł na węgiel czy drewno
został zaprojektowany dla określonego rodzaju
paliwa, np. granulacji czy kaloryczności węgla
lub wilgotności drewna, to należy takiego
paliwa używać. W innym przypadku spalanie
będzie nieefektywne, nieekonomiczne i nieekologiczne. Istnieją już przecież konstrukcje kotłów
węglowych klas 4. i 5., w których do minimum
ograniczono emisję CO2 oraz pyłów. Takie
rozwiązania należałoby w kraju promować,
zamiast administracyjnie wprowadzać zakazy
stosowania określonych rodzajów paliw. Żadne
paliwo samo w sobie nie jest nieekologiczne.
Nieekologiczny może być proces jego spalania
czy niewłaściwie dobrane do tego celu urządzenie grzewcze. Przecież na świecie spala się
w sposób niezagrażający środowisku różnego
rodzaju śmieci, ale robi się to w urządzeniach
do tego celu przeznaczonych. Naszym zdaniem
należałoby się przyjrzeć i ujednolicić politykę
dotyczącą przyznawanych w Polsce dotacji
na wymianę urządzeń grzewczych – często
w nieuzasadniony sposób promuje się jedynie
określone typy urządzeń grzewczych lub paliwa,
zamiast określać dopuszczalne parametry emisji
czy efektywności energetycznej. Od tego naszym zdaniem trzeba zacząć, a nie od likwidacji
kominów czy wybranego rodzaju paliwa.
Wróćmy do kominów – jakie mamy tendencje na rynku?
Urządzenia te możemy z grubsza podzielić
na: kominy na paliwo stałe (węgiel, drewno)
i przewody spalinowe podciśnieniowe oraz
nadciśnieniowe. W zakresie kominów na paliwo
stałe producenci od kilku lat notują stabilny,
choć spadkowy poziom sprzedaży. Związane
jest to z systematyczną modernizacją układów
grzewczych zasilanych tradycyjnymi kotłami
węglowymi na kotły zautomatyzowane. W nadchodzących latach liczymy się ze spadkiem
zapotrzebowania na kominy do kominków.
Wynika to z pewnego nasycenia rynku, a także
z szeroko komentowanej decyzji podjętej przez
władze samorządowe Krakowa, zmierzającej
do wyeliminowania z obszaru miasta urządzeń
spalających paliwa stałe, także opalanych
drewnem jak kominki. Już dzisiaj inwestorzy
zastanawiają się, czy takich ograniczeń nie
wprowadzą inne miasta i regiony, stąd ta
ostrożność w prognozach.
W związku z wprowadzonym w ubiegłym
roku rozporządzeniem dotyczącym etykiet energetycznych dla grzewczych urządzeń gazowych
coraz niższe będzie zapotrzebowanie na tradycyjne podciśnieniowe przewody spalinowe.
Rośnie i będzie rosło zapotrzebowanie na kominy i instalacje nadciśnieniowe zarówno w konfiguracji rozdzielnej SPS, jak i współosiowej
WSPS przewodów powietrzno-spalinowych dla
kotłów kondensacyjnych. Wzrasta także rynek
kominów przeznaczonych do kotłów na pelety.
Jakie są kierunki rozwoju branży?
Liczymy się ze zwiększonym zapotrzebowaniem
na różne rozwiązania związane z instalacjami
opartymi na kotłach kondensacyjnych. Kotły
te coraz częściej łączone są w grupy i wymagają kaskadowych układów spalinowych lub
powietrzno-spalinowych oraz kominów wyrzutowych pracujących w nadciśnieniu. Coraz
powszechniejsze są także układy zbiorczych
kominów nadciśnieniowych, tzw. LAS, odprowadzających spaliny z kotłów kondensacyjnych
zamontowanych na różnych kondygnacjach
w budynkach wielorodzinnych. Fakt, że kocioł
kondensacyjny wytwarza nadciśnienie w przewodach spalinowych, dał projektantom szeroki
wybór przebiegu przewodów spalinowych i doprowadzających powietrze do komory spalania.
To wszystko sprawia, że oferta producentów
kominów jest bardzo szeroka i pozwala zrealizować praktycznie każdą „fantazję” projektanta.
Jakie są zatem współczesne kominy?
Po pierwsze, muszą być szczelne i odporne
na znaczące ilości wytwarzanego przez kocioł
kondensatu. Po drugie, muszą być bezpieczne
i trwałe. Bezpieczne – to znaczy wykonane
z materiałów niepalnych, bo przecież kotły
kondensacyjne możemy już dzisiaj montować
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. Mówią o tym zresztą zarówno nasze
przepisy budowlane, jak i pożarowe. Obecnie
podstawowymi materiałami, z jakich wykonuje
się kominy i instalacje spalinowe, są ceramika
kwasoodporna i stal nierdzewna. Dla zapewnienia szczelności połączeń poszczególnych
elementów stosuje się specjalne zaprawy cementowe oraz uszczelki elastomerowe. Dodatkowo w instalacjach spalinowych wykorzystuje
się specjalne elementy zapobiegające przedostawaniu się spalin do kotłów niepracujących
w przypadku podłączenia ich do wspólnych
ciągów spalinowych, układy automatycznego
wyłączenia kotłów przy braku ciągu kominowego, elementy odkraplające, wyczystkowe
i rewizyjne oraz cały system elementów wyrzutu spalin i zasysania powietrza.
Czy stosowanie przewodów powietrzno-spalinowych przynosi jeszcze jakieś inne korzyści?
Tak, szczególnie w przypadku dłuższych odcinków i przewodów wykonanych ze stali.
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Spaliny ogrzewają zasysane współosiowym
przewodem powietrze, dając nawet kilkuprocentowy uzysk energetyczny. Jeżeli takie
przewody montowane są na zewnątrz budynku,
i tak muszą zostać zaizolowane, nie występują
więc straty ciepła na skutek wychłodzenia
zewnętrznego płaszcza powietrznego. Poza
tym stosowanie przewodów współosiowych
zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Jeżeli
nastąpiłby z jakichś powodów wyciek spalin pomiędzy poszczególnymi elementami przewodu
spalinowego – a, przypomnijmy, kotły mogą być
montowane w pomieszczeniach mieszkalnych
– to nie wydostają się one na zewnątrz, tylko
do powietrza zasysanego do kotła.
Trwa dyskusja na temat stosowania instalacji z tworzyw sztucznych do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych.
Są argumenty ekonomiczne i energetyczne za ich stosowaniem, jest podstawa
prawa. A jakie jest Państwa zdanie?
Stowarzyszenie „Kominy Polskie” nie neguje
żadnych bezpiecznych technicznie i uzasadnionych rozwiązań. Jeżeli tworzywa sztuczne
spełniają wymóg materiału niepalnego, jak
mówią przepisy, nie ma problemu. Widzimy
natomiast kilka innych realnych zagrożeń.
Trwałość tradycyjnych kominów, stalowych
czy ceramicznych, jest w warunkach pracy
kotła kondensacyjnego bardzo duża. Tworzywa sztuczne, w tym PP, w zależności od
zastosowanych dodatków ulegają prędzej czy
później powolnemu starzeniu, które jest wynikiem destrukcji i defektów zachodzących
w łańcuchach polimerowych. Jak dowodzą
badania wykonane na zlecenie SKP w Instytucie
Inżynierii Materiałów Polimerowych Oddziale
w Gliwicach, tempo starzenia zależy od składu
kondensatu, temperatury, obecności tlenu oraz
działania warunków atmosferycznych (wyniki
badań na http://www.kominypolskie.com.pl/
pdf/skp_tworzywa_sprawozdanie110208.pdf).
W ofertach producentów znajdują się wyroby
z materiałów różnego rodzaju i trudno się zorientować, który z nich jest bardziej, a który mniej
odporny na działanie konkretnych warunków
pracy. Zdarzało się, że w kominach montowanych przez nieuczciwych wykonawców
znajdowano rury kanalizacyjne, które miały
służyć jako przewody spalinowe (dysponujemy
i taką dokumentacją fotograficzną).
Tak więc niska świadomość, brak jednoznacznej identyfikacji cech produktów wyglądających praktycznie identycznie oraz ogólnie
niska trwałość tworzyw sztucznych mogą być
realnym zagrożeniem dla użytkownika. Tym
bardziej, że praktycznie nie ma znaczących
różnic cenowych np. między instalacją ze stali
kwasoodpornej a wykonaną z tworzyw.
Ważna jest także rzetelna informacja przekazywana użytkownikowi. Nie możemy twierdzić,
że sprzedawany rzekomo jako wyposażenie
kotła przewód spalinowy nie podlega okresowej kontroli kominiarskiej – kominiarze coraz
częściej mają uprawnienia obejmujące również
urządzenia nadciśnieniowe. Uważam też, że nie
możemy pozostawić układów spalinowych
bez kontroli, bo na pewno serwisant w trakcie
przeglądu kotła jej nie przeprowadzi. Głos
środowiska kominiarskiego oddany w trakcie
konsultacji dotyczących Kodeksu budowlanego
jest jednoznaczny i czekamy na kolejny projekt
z uwzględnieniem tych zmian.
Jeżeli przewody spalinowe były certyfikowane łącznie z kotłem, to certyfikacja ta była
oparta na „dyrektywie gazowej”. Natomiast
jeżeli przewód spalinowy jest zabudowany
w budynku, powinien spełniać także warunki
Prawa budowlanego. A prawo to zobowiązuje
administratora do kontroli kominów i przewodów spalinowych. Stowarzyszenie „Kominy
Polskie” opracowało przy współudziale organizacji kominiarskich Dekalog Dobrego Komina
– uważam, że zawarliśmy w nim najistotniejsze
dla bezpieczeństwa użytkowników kwestie.
Rozmawiał Waldemar Joniec
reklama
systemy kominowe
KOMIN-FLEX SP. Z O.O.
43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 1
tel. 32 210 11 44, faks 32 210 40 10
[email protected]
www.kominflex.com.pl
Kominy nadciśnieniowe – wkłady kominowe typu SPS
ƒƒzastosowanie: nadciśnieniowe systemy spalinowe przeznaczone do odprowadzania spalin z kotłów
wentylatorowych z zamkniętą komorą spalania, jak i kondensacyjnych na gaz i olej;
ƒƒzakres średnic: 60–300 mm;
ƒƒklasa szczelności P1 – mogą pracować przy nadciśnieniu do 200 Pa;
ƒƒmaksymalna temperatura spalin: 200°C;
ƒƒzgodność z normami EN 1856-2 oraz EN 14989-2;
ƒƒsystemy spalinowe mogą być konfigurowane (w zależności od potrzeb) również w wersji izolowanej jako
kominy izolowane typu SPS IZOL. Rozdzielne układy powietrzno-spalinowe SPS wykorzystują w swej
budowie elementy nadciśnieniowych wkładów kominowych typu SPS. Składają się z odrębnych przewodów
odprowadzających spaliny oraz odrębnych przewodów doprowadzających powietrze do komory spalania.
Elementy systemów spalinowych nadciśnieniowych produkowane są ze stali kwasoodpornych;
ƒƒgwarancja: 5 lat.
SLIM
Kominy izolowane typu SLIM
ƒƒzastosowanie: kominy izolowane typu SLIM służą do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych
gazem, a także spalających olej opałowy, drewno i pelet z drewna, są także rozwiązaniem na potrzeby
wentylacji;
ƒƒzakres średnic: 130–300 mm;
ƒƒgrubość rury: 0,5 mm, izolacja: 30 mm o gęstości min. 100 kg/m3;
ƒƒmaksymalna temperatura spalin: 450°C;
ƒƒzgodność z normami EN 1856-1 i EN ISO 9001:2008;
ƒƒsystem wykonany z cienkościennych elementów ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301;
ƒƒprawidłowo zmontowane kominy w pełni gwarantują spełnienie krajowych przepisów budowlanych i ochrony
przeciwpożarowej oraz europejskich norm technicznych. Kominy SLIM mogą być stosowane zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków;
ƒƒgwarancja: 5 lat.
rynekinstalacyjny.pl
SPS
lipiec/sierpień 2016
47
ENERGIA
IBF POLSKA SP. Z O.O.
59-700 Bolesławiec, ul. Kościuszki 21
tel. 75 732 40 31, faks 75 732 40 34
[email protected]
www.ibf.pl
reklama
systemy kominowe
IBF UNIVERSAL – ceramiczny system kominowy
Opis: system kominowy przeznaczony do kotłów na dowolne paliwo, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych.
Przystosowany także do współpracy z niskotemperaturowymi kotłami kondensacyjnymi, w których temperatura
gazów spalinowych na wylocie nie przekracza 80–100°C. Komin trójwarstwowy z przewietrzeniem, wyposażony
w element odprowadzania skroplin. Do kanałów wentylacyjnych powietrze doprowadzane jest przez kratę
wentylacyjną umieszczoną w drugim pustaku, dzięki temu przenikająca wilgoć zostaje przejęta i wyprowadzona
przez wylot komina do atmosfery, a izolacja pozostaje przez cały czas sucha. Gwarancja 30 lat.
Dane techniczne:
ƒƒsystem przystosowany do każdego rodzaju paliwa;
ƒƒtemp. spalin: 60–600°C, odporny na pożar sadzy i wilgoć, rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości
na korozję, przystosowany także do kotłów niskotemperaturowych, w których temperatura na wylocie spalin
nie przekracza 100°C;
ƒƒzakres średnic: 120–250 mm;
ƒƒzewnętrzną warstwę stanowią pustaki z keramzytobetonu, wewnątrz znajdują się rury ceramiczne o okrągłym
przekroju uszczelnione warstwą izolacji z wełny mineralnej, komin gazoszczelny, z systemem przewietrzania
oraz małą powierzchnią zabudowy, odporny na wilgoć oraz łatwy w montażu;
ƒƒzgodny z normami EN 13063-1:2005 + A1:2007 i EN 13063-2:2005.
IBF CLASSIC – ceramiczny system kominowy
Opis: w systemie tym pustaki z keramzytobetonu tworzą osłonę zewnętrzną, a przewody o okrągłym przekroju
– warstwę wewnętrzną komina. Rury ceramiczne to prefabrykowane elementy osadzane pionowo za pomocą
kitu kwasoodpornego na tzw. zakładkę. Pomiędzy wkładem z rur ceramicznych a pustakiem z keramzytobetonu
komin IBF CLASSIC ma również dodatkową warstwę izolacji z wełny mineralnej. Dzięki zastosowaniu izolacji
zmniejszana jest powierzchnia potrzebna do ogrzania komina. Gwarancja 30 lat.
Dane techniczne:
ƒƒprzeznaczenie: do kotłów opalanych paliwami stałymi – węglem, koksem lub drewnem;
ƒƒtemperatura na wlocie do przewodu kominowego: od 200 do 600°C;
ƒƒkomin odporny na pożar sadzy, kwasoodporny, odporny na wilgoć;
ƒƒłatwy w montażu (prefabrykowany);
ƒƒdostępny w średnicach od 120 do 250 mm i w wersji z dodatkowym kanałem wentylacyjnym.
UNIWERSAL
KOMBI
CLASSIC
IBF KOMBI/KOMBI KONDENS
Opis: system złożony z szamotowych profili wewnętrznych wyposażonych w bezpieczne łączenie typu
MUFA z uszczelką elastomerową oraz z obudowy z pustaków keramzytobetonowych. Po utworzeniu z profili
dwuściennych przewodu kominowego szamotowe profile wewnętrzne stanowią przewód spalinowy. Przestrzeń
pomiędzy przewodem spalinowym a obudową wykorzystuje się jako przewód powietrzny. Przewodem
spalinowym odprowadzane są spaliny z urządzeń grzewczych, a przewodem powietrznym dostarczane jest
powietrze z zewnątrz budynku potrzebne do procesu spalania. Zastosowanie rur o długości 66 i 100 cm pozwala
na zmniejszenie liczby połączeń i minimalizuje możliwość popełnienia błędów wykonawczych. Gwarancja 30 lat.
Dane techniczne:
ƒƒprzeznaczenie: do kotłów z zamkniętą komorą spalania, szczególnie kotłów kondensacyjnych;
ƒƒmożliwość podłączenia do 10 urządzeń;
ƒƒmoc maksymalna każdego urządzenia: do 30 kW;
ƒƒindywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania;
ƒƒtemperatura na wlocie do przewodu kominowego: do 200°C;
ƒƒkomin gazoszczelny, kwasoodporny, odporny na wilgoć;
ƒƒłatwy w montażu (prefabrykowany), możliwość pracy na nadciśnieniu i podciśnieniu, niewrażliwy na częste
zmiany temperatury;
ƒƒzakres średnic: 100–140 mm.
IBF BUDGET
Opis: zastosowano 50-centymetrowe rury ceramiczne, które stanowią warstwę wewnętrzną komina. Rura
ceramiczna pozwala na utrzymanie w przewodzie dymowym odpowiedniej temperatury, umożliwiającej
prawidłowy ciąg. Warstwę zewnętrzną stanowią pustaki z keramzytobetonu stanowiące bezpieczną i stabilną
obudowę. Uzupełnieniem systemu są obejmy pionu ceramicznego pozwalające na jego stabilizację. System
przeznaczony jest do stosowana wewnątrz budynku. Dzięki zastosowaniu rur o długości 50 cm zmniejsza
się liczba połączeń klejonych, a w rezultacie poprawia bezpieczeństwo użytkowania i stabilność przewodu
dymowego, zmniejsza ryzyko błędów wykonawczych, a także skraca czas montażu. Gwarancja 30 lat.
Dane techniczne:
ƒƒprzeznaczenie: do kotłów opalanych paliwami stałymi – węglem, koksem lub drewnem;
ƒƒśrednice: 160, 180 i 200 mm;
ƒƒtemperatura pracy: 200–600°C, odporny na pożar sadzy;
ƒƒskład zestawu: komplet rur ceramicznych prostych, rura wyczystkowa, rura przyłączeniowa, drzwiczki
wyczystkowe, obejmy stabilizujące, kit montażowy, płyta czołowa, mankiet komina budget, obudowa z pustaka
keramzytowego, instrukcja montażu.
KOMBI
KONDENS
IBF AIRVENT
BUDGET
48
lipiec/sierpień 2016
Opis: system pustaków do wentylacji grawitacyjnej, który pozwala na budowę przewodów wentylacyjnych
do ośmiu kondygnacji w czterech odmianach: 1, 2, 3 oraz 4-kanałowe. Dzięki konstrukcji sytemu wentylacyjnego
IBF AIRVENT pustaki są dopasowane do wymiarów pustaków kominowych. Zadaniem wentylacji IBF AIRVENT
jest doprowadzenie świeżego powietrza do budynku oraz odprowadzenie zużytego powietrza z pomieszczeń.
Gwarancja 30 lat.
Elementy składowe: pustaki z keramzytobetonu. Jest to materiał, który charakteryzuje się wysoką izolacyjnością
termiczną i akustyczną, niewiele waży i jest odporny na mróz oraz wilgoć. Jest wytrzymały i ekologiczny.
Konstrukcja spełnia wymogi polskich norm prawa budowlanego. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
oraz nowoczesnej technologii zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność.
Dane techniczne:
ƒƒwysokość pustaka: 33 cm,
ƒƒ5 typów wykonania,
ƒƒwymiary zewnętrzne kanału dla wykonania z pojedynczego pustaka: 20×25×33 cm.
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
reklama
systemy kominowe
MK SYSTEMY KOMINOWE SP. Z O.O.
68-200 Żary, ul. Wiśniowa 24
tel. 68 458 19 00
[email protected]
www.mkzary.pl
System MKPSI i MKKSI do kotłów kondensacyjnych
ƒƒsystemy przeznaczone do kotłów na gaz i olej, do pracy na mokro;
ƒƒsystem MKPSI certyfikowany jest zgodnie z normą PN-EN 14989-2, która dotyczy wymagań i metod badań
kanałów spalin i doprowadzających powietrze, przeznaczonych do kotłów z zamkniętą komorą spalania
– oznacza to, że zastosowanie systemu MKPSI gwarantuje bezpieczną i właściwą pracę kotła;
ƒƒsystem MKPS Invest to powietrzno-spalinowy system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin
z kotłów kondensacyjnych. Elementy składają się z dwóch kanałów, z których wewnętrzny odprowadza spaliny
do atmosfery, a zewnętrzny pobiera powietrze do procesu spalania w kotle;
ƒƒdopełnieniem systemu MKPSI w odcinkach komina, gdy nie potrzeba dodatkowego kanału powietrza, jest
system MKKSI (jednościenny system do kotłów kondensacyjnych na gaz i olej);
ƒƒsystemy przystosowane do pracy w nadciśnieniu do 200 Pa oraz maksymalnej temperaturze pracy 200°C;
ƒƒuszczelki zabezpieczają przed wydostawaniem się kondensatu;
ƒƒistnieje możliwość podłączenia wielu kotłów do jednego przewodu spalinowego, umożliwia to system MKPS
LAS przeznaczony do instalacji w budynkach o wielu kondygnacjach. W systemie tym można zbudować
połączenie kaskadowe umożliwiające pracę szeregowo podłączonych kotłów, które odprowadzają spaliny
do wspólnego przewodu;
ƒƒgwarancja na system MKKSI i MKPSI wynosi 20 lat.
System MK FLEX podwójny do kominków
ƒƒwykonany z dwóch grubości stali, posiada odporność korozyjną V2 i może być stosowany również jako wkład
kominowy oraz przyłącze do kominków i kotłów opalanych drewnem. Jest on najlepszym rozwiązaniem
w przypadku montażu w szachtach mających nieregularne kształty lub kiedy występują tzw. uskoki;
ƒƒw ofercie znajdują się również gotowe pakiety podłączeniowe FLEX do kominków, zawierające rurę flex o dwóch
długościach do wyboru i złączki przyłączeniowe.
System MK FLEX z klasą ciśnieniową P1
ƒƒelastyczny system kominowy, który może być stosowany w szachtach mających uskoki. Zastosowanie
specjalnych złączek sprawia, że nadaje się także do pracy na mokro;
ƒƒzłączki są bardzo łatwe w montażu, ale żeby uzyskać pożądaną klasę ciśnienia, należy po zamontowaniu
uszczelnić je silikonem.
System dwuścienny izolowany MKD
ƒƒsystem stosowany jako samodzielny komin zewnętrzny do kotłów i kominków. Pozwala na ustawienie
urządzenia grzewczego w dowolnym miejscu, gdyż jest on prowadzony na zewnątrz budynku, przymocowany
za pomocą obejm do ściany. Komin dwuścienny jest łatwy w montażu i można go instalować w praktycznie
każdym budynku;
ƒƒwystępuje w dwóch wersjach: Standard i Premium, w zależności od rodzaju paliwa. System pracuje
w temperaturze do 600°C na podciśnieniu;
ƒƒestetyczny wygląd systemu MKD sprawia, że nie potrzebna jest dodatkowa obudowa. Taką funkcję spełnia
zewnętrzny płaszcz wykonany ze stali szlachetnej;
ƒƒkominy dwuścienne dostępne są w wykonaniu błyszczącym, matowym, szlifowanym oraz malowanym
na dowolny kolor z palety RAL.
System dwuścienny izolowany ZEN
ƒƒbezobejmowy system dwuścienny stosowany jako samodzielny komin zewnętrzny do kotłów i kominków
na gaz, olej, drewno, pellet i węgiel;
ƒƒpozwala na ustawienie urządzenia grzewczego w dowolnym miejscu w domu, gdyż jest on prowadzony
na zewnątrz budynku, przymocowany za pomocą obejm do ściany;
ƒƒkomin dwuścienny jest łatwy w montażu i można przeprowadzić jego instalację w praktycznie każdym budynku;
ƒƒelementy systemu, jak również bezobejmowe połączenia elementów charakteryzują się wyjątkowym wyglądem;
ƒƒsystem przeznaczony do pracy w temperaturze do 600°C na podciśnieniu.
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
49
ENERGIA
Kompletne systemy
sterowania nagrzewnicami
Obiekty wielkokubaturowe i wielkopowierzchniowe wymagają specjalistycznych rozwiązań, które zapewnią
komfort oraz możliwie energooszczędną pracę. Szczególną uwagę należy poświęcić halom magazynowym
i przemysłowym. Ogrzewanie ich całej powierzchni jest często zbędne i nieopłacalne, a z kolei uzyskanie
komfortu termicznego w miejscach, w których pracują ludzie – trudne.
J
ednym z najczęściej stosowanych w obiektach przemysłowych rozwiązań są nagrzewnice powietrza rozmieszczone tak, żeby
zapewniać komfort pracownikom w miejscach, w których jest to konieczne.
Nowoczesne nagrzewnice mają szerokie
możliwości regulacji nawiewu i kształtowania
strumienia. W przypadku wysokich pomieszczeń preferowane są nagrzewnice wyposażone w konfuzor, który umożliwia zwiększenie
prędkości strugi powietrza i dotarcie do strefy
przypodłogowej. Tym samym można obniżyć
parametry pracy nagrzewnicy o 10% przy
zachowaniu komfortu. W niższych halach,
czyli tam, gdzie nagrzewnice są montowane
podstropowo, dobrym rozwiązaniem będzie
wbudowany nawiewnik czterostronny. Umożliwia on rozpływ powietrza w pomieszczeniu
we wszystkich kierunkach.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie
komory mieszającej, która umożliwia dopływ
świeżego powietrza z zewnątrz. W komorze
następuje mieszanie się dwóch strumieni,
powietrza wewnętrznego oraz świeżego, które
następnie zostaje podgrzane w nagrzewnicy.
Dzięki temu można zrezygnować z kanałów,
co zmniejsza koszty inwestycji i nie zajmuje
potrzebnego miejsca w obiekcie. Nagrzewnice
mogą obecnie pracować w trzech trybach:
ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja.
Regulacja PWM
W automatyce stosowane są różne algorytmy
regulacji. Najprostszy, dwupołożeniowy typu
włącz/wyłącz, jest często stosowany przy
ogrzewaniu elektrycznym. Siłownik może
przyjmować dwa położenia, które są zmieniane
na podstawie sygnału napięciowego kierowanego do przekaźnika binarnego.
PWM (pulse-width modulation) – jest to
metoda regulacji sygnału prądowego lub
napięciowego, która polega na zmianie szerokości impulsu o stałej amplitudzie. Regulacja
PWM zapewnia dużą dokładność oraz sprawność układu sterującego. W „sterowaniu
modulowanym” do zmiany wydajności wentylatora wykorzystywane są regulatory PWM
oraz sterowniki 0–10 V. Takie rozwiązanie
umożliwia stworzenie systemu, który automatycznie dostosowuje wydajność wentylatora
tak, aby do pomieszczenia była dostarczana
optymalna ilość ciepła.
Sterowanie
Urządzenia grzewcze dobierane są dla najbardziej niekorzystnych parametrów, jakie mogą
wystąpić w ciągu roku. Zatem w przeważającej części okresu grzewczego moc grzewcza
jest wyższa niż straty ciepła. Regulacja prędkości obrotowej wentylatora to najprostszy
sposób na zmianę mocy grzewczej urządzenia.
Kompletny system sterowania w obiekcie magazynowym
50
lipiec/sierpień 2016
Rys. Flowair
Zmniejszając wydajność nagrzewnicy, obniża
się jej moc grzewczą. Taka regulacja umożliwia
także zmianę zasięgu nawiewanego strumienia
powietrza.
Przed wyborem rodzaju sterowania należy
określić parametry obiektu: jego wielkość
i przeznaczenie. Trzeba wyznaczyć charakterystykę zysków ciepła, tj. ich zmienność
występowania w czasie, intensywność oraz
ilość. Do tego należy uwzględnić indywidualne wymagania klientów. Dopiero biorąc pod
uwagę wszystkie te czynniki, można dobrać
taki system, który spełni wymagane założenia
i zapewni prawidłowe działanie całego systemu ogrzewania nadmuchowego.
Dobrze dobrane sterowanie pozwala nie
tylko na obsługę urządzenia, ale także na jego
optymalną eksploatację i zmniejszone zużycie energii. Firmy produkujące nagrzewnice
oferują szereg rozwiązań do sterowania ich
pracą.
Mogą to być transformatory napięcia do
regulacji wentylatorów 1-biegowych, proste
sterowniki umożliwiające regulację wentylatorów 3-biegowych, stosowane w obiektach
o mniejszych wymaganiach, a także rozbudowane układy sterowania – przeznaczone
do modulowanej regulacji wentylatorów EC.
Nowoczesne sterowanie urządzeniami
w budynku sprowadza się obecnie do pojęcia BMS (Building Management System).
Większość wprowadzanych na rynek urządzeń
grzewczych można wpiąć do inteligentnego
systemu zarządzania budynkiem. Pozwala to
kontrolować i zdalnie zarządzać pracą wielu
urządzeń z jednego miejsca oraz łatwo monitorować działanie kilku sterowników.
Energooszczędne ogrzewanie nagrzewnicami wymaga zastosowania nie tylko urządzeń
o wysokiej jakości, ale także odpowiedniego
sterowania nimi. Inteligentne zarządzanie budynkiem staje się standardem i wprowadzane
na rynek urządzenia muszą być przystosowane
do BMS. Prawidłowo dobrany algorytm sterowania pozwala uzyskać oszczędność energii
bez utraty komfortu.
oprac. kr na podst. mat. producentów nagrzewnic
rynekinstalacyjny.pl
Wszystkie elementy zestawu możesz
kupić osobno, ale pamiętaj:
W zestawie taniej!
Nagrzewnica LEO FB V
w zestawie:
995,-
ZŁOTYCH
NETTO
W skład zestawu wchodzą:
Nagrzewnica
LEO FB V
• 3-biegowy wentylator,
• lekka i wytrzymała obudowa z EPP,
• szeroki zakres mocy grzewczych 2-100 kW.
TS – 3-stopniowy regulator
obrotów z termostatem
• 3-stopnie regulacji wydajności,
• tryb ciągły i termostatyczny,
• funkcje grzania, chłodzenia i wentylacji.
Konsola
obrotowa
• obrót urządzenia o 170 stopni,
• montaż naścienny i podstropowy,
• możliwość montażu pod różnymi kątami
do przegrody.
Skoro 3 biegi są wystarczające do zapewnienia komfortu użytkowania,
to po co przepłacać i stosować 5 biegów?
Bieg High
maksymalna moc grzewcza, przy skrajnie niskich
temperaturach w okresie zimowym
Bieg Medium
optymalna ilość ciepła dostarczana do obiektu
przez większość okresu grzewczego
Bieg Low
dla zmaksymalizowania komfortu użytkownika,
gdy straty ciepła w obiekcie są duże
www.flowair.com/basic
ENERGIA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Kazimierz Zakrzewski
Europejski Instytut Miedzi
Miedź czy tworzywo?
Przekonanie, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie, jest mitem. Pomimo że cena rury
miedzianej jest wyższa niż rury z tworzywa sztucznego, korzyści wynikające ze stosowania przewodów
miedzianych są bezapelacyjne.
J
akie to korzyści? Przede wszystkim trwałość, długowieczność, doskonałe własności mechaniczne, odporność na zmiany
ciśnienia i temperatury, nieprzepuszczalność,
ale też odporność na większość szkodliwych
czynników zewnętrznych i niepalność (w razie
pożaru nie ma ryzyka emisji toksycznych gazów), bakteriostatyczność oraz stuprocentowa
przetwarzalność.
Instalatorzy, proponując inwestorowi system ogrzewania podłogowego czy instalacje
ciepłej i zimnej wody, zwykle porównują
jedynie cenę jednego metra rury. Często wprowadza to w błąd inwestorów, którzy oczekują
instalacji bezpiecznej, trwałej i bezawaryjnej.
Materiały, z których wykonuje się przewody
i kształtki do instalacji, mają różne właściwości, a rzeczywiste różnice w kosztach instalacji
z miedzi i z tworzyw sztucznych są nieznacznie.
Dla przykładu warto porównać koszty wykonania instalacji ogrzewania podłogowego
oraz ciepłej i zimnej wody w domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 160 m2 (typowy
jednokondygnacyjny budynek mieszkalny
z użytkowym poddaszem, w którym znajduje
się 12 pomieszczeń).
tujących bezpieczne użytkowanie). Różnica
wynosi zaledwie 158 zł – jest to kwota znikoma
w aspekcie całej inwestycji. Jak to możliwe?
Na wykonanie ogrzewania podłogowego zużyjemy dwukrotnie więcej rur PEX-Al-PEX
niż miedzianych. Przewody miedziane mają
bowiem większą wydajność i żeby otrzymać
identyczną ilość ciepła z rur z tworzywa,
trzeba robić mniejsze rozstawy w obiegach
grzewczych i tym samym zużyć większą ilość
przewodów. Tym samym instalacje z miedzi
wykonuje się szybciej i łatwiej.
Instalacje ciepłej i zimnej wody
Z kolei porównując koszty wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
uwzględniliśmy instalacje wykonane z rury
miedzianej twardej połączonej lutowaniem
miękkim oraz z rury polipropylenowej łączonej
Ogrzewanie podłogowe
Do analizy wybraliśmy instalacje wykonane z cienkościennych rur miedzianych oraz
rury PEX-Al-PEX. Koszt samych przewodów
z miedzi jest porównywalny do instalacji
PEX-Al-PEX (oczywiście bierzemy pod uwagę
koszt markowych rur PEX-Al-PEX, gwaranRodzaj rury
Miedź
PEX-Al-PEX
Ilość [m]
Cena [zł/m]
Wartość [zł]
941
ok. 6,50
6116,50
1883,3
ok. 3,25
5958,23
Różnica
158,27
Tabela 1. Porównanie kosztów materiałów instalacji z PEX-Al-PEX i z miedzi
Materiał
Koszt [zł]
Rury miedziane
1342,32
Rury polipropylenowe
862,36
Złączki miedziane
250,84
Złączki polipropylenowe
270,23
Różnica [zł]
460,57
Tabela 2. Porównanie kosztów materiałów instalacji z PP i miedzi
52
lipiec/sierpień 2016
Europejski
Instytut Miedzi
Różnica łącznie [zł]
479,96
19,39
przez zgrzewanie. Ilość zużytego materiału jest
w obu przypadkach taka sama. Wprawdzie
1 m bieżący przewodów z polipropylenu jest
tańszy niż rury z miedzi, jednak koszt złączek
w instalacjach polipropylenowych nie jest
mniejszy od tych stosowanych w instalacjach
miedzianych. Porównując cenę wykonania
instalacji zimnej lub ciepłej wody użytkowej,
zawsze należy brać pod uwagę koszt całej
instalacji, a nie tylko metra bieżącego rury.
Rury z tworzyw są wprawdzie tańsze, ale
złączki już nie i to redukuje różnicę w kosztach. Dla przykładowego domu o powierzchni
ok. 160 m2 różnica w kosztach materiałów nie
jest znaczna i wynosi 460 złotych.
Ten nieco wyższy koszt pozwala m.in.
praktycznie w całości zredukować ryzyko
namnażania się glonów i bakterii (miedź ma
właściwości bakteriostatyczne) oraz zarastania przewodów kamieniem, zapewnia niezmienność smaku i zapachu wody, stosowanie
rur o małych grubościach ścianek i mniejszych
średnicach zewnętrznych, co ma wpływ także
na estetykę prowadzonych instalacji.
Reasumując, dla domu o powierzchni ok.
160 m2 łączny koszt instalacji ogrzewania podłogowego oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej
z zastosowaniem rur miedzianych jest wyższy
o ok. 618 zł w stosunku do instalacji z tworzyw. Wybierając materiał, z którego zostaną
wykonane rury, rzetelnie przeanalizujmy koszty
wykonania instalacji, nie tylko cenę jednego
metra rury, ale także ilość materiału potrzebną
do wykonania ogrzewania podłogowego, czy
instalacja będzie trwała i jaki wpływ będzie
miała na zdrowie i komfort jej użytkowników.
Europejski Instytut Miedzi (dawniej PCPM)
50-125 Wrocław, ul. św. Mikołaja 8-11
tel. 71 78 12 502
[email protected], www.instytumiedzi.pl
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
dr inż. Anna Charkowska
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Projekt
mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski,
mgr inż. Agata Sobierajska
SAR PW Sp. z o.o. Sp.k.
wytycznych projektowania, wykonania,
odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji
i klimatyzacji obiektów służby zdrowia
The draft of The Guidelines for design, construction, commissioning and preventive maintenance of ventilation
and air conditioning systems in healthcare facilities
W wyniku prac prowadzonych w 2015 i 2016 roku przez grupę osób na co dzień zajmujących się problematyką
wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia powstał projekt wytycznych wielokierunkowo omawiający
zagadnienia wynikające ze stosowania wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia „Wytyczne
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą”. W artykule opisano najważniejsze założenia i rozwiązania przedstawione
w tym dokumencie.
W
ydane w 1984 roku „Wytyczne projektowania szpitali ogólnych – wentylacja i klimatyzacja” [5] były w tamtym
czasie dokumentem nowatorskim, opartym
na bieżących wymaganiach mających na celu
zapewnienie czystości powietrza i komfortu
cieplnego. Zostały w nich przedstawione
stosowane na świecie nowoczesne rozwiązania systemów wentylacji i klimatyzacji.
W tym samym roku dla projektantów stały
się one (na mocy decyzji Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej) materiałem pomocniczym
obowiązującym przy projektowaniu nowych
szpitali i zalecanym przy podejmowaniu prac
modernizacyjno-remontowych w szpitalach
istniejących. Z upływem czasu dokument ten
się niestety zestarzał oraz zdezaktualizował
i z tego powodu został oficjalnie wycofany.
Większość zamieszczonych w nim zaleceń
i wymagań nie odpowiada bowiem obecnym
oczekiwaniom, technice wentylacyjnej oraz
bieżącej wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z przepływem powietrza niedostatecznie
oczyszczonego i/lub o niewłaściwych parametrach fizycznych.
Zakres stosowania
W odróżnieniu od poprzedniego dokumentu
[5], projekt wytycznych [1] nie został ograniczony tylko do problematyki projektowania
wentylacji i klimatyzacji, uwzględnia także
zagadnienia związane z wykonaniem, odbiorami i eksploatacją systemów. Zawarte w nich
rynekinstalacyjny.pl
informacje można odnieść do różnorodnych
pomieszczeń w obiektach, w których przeprowadzana jest działalność lecznicza rozumiana
jako badanie i leczenie pacjentów, czyli w szpi-
talach, szpitalach jednodniowych, gabinetach
lekarskich i zabiegowych w przychodniach
oraz w pomieszczeniach im towarzyszącym
(pomocniczych).
Streszczenie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nowoczesne, nowo powstające lub modernizowane obiekty służby zdrowia muszą być
wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji zapewniające oczekiwany wysoki
standard w zakresie komfortu cieplnego, jakości i czystości powietrza. Z powodu braku
odpowiednich krajowych wytycznych lub norm dotyczących tego zagadnienia projektanci
systemów korzystają z dokumentów zagranicznych lub polskich nieaktualnych wytycznych
powstałych w 1984 roku.
W 2016 roku powstał projekt wytycznych oparty na doświadczeniach krajowych, ale
technologicznie odpowiadający poziomowi światowej, nowoczesnej techniki wentylacyjnej. Zamieszczono w nich m.in. założenia do projektowania i wykonania systemów
wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach służby zdrowia o różnych wymaganiach
w zakresie czystości powietrza, z tego względu dzieląc je na cztery kategorie. Zaproponowano wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej (projekt budowlany,
wykonawczy i powykonawczy), warunki odbioru instalacji i zalecenia dotyczące ich
eksploatacji.
Abstract ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Recent or modernized health care facilities must be equipped with suitable ventilation
and air conditioning systems, to provide the high standard of thermal comfort, quality
and cleanliness of the interior air. Due to the fact, that there is not any relevant national
guidelines or standards on this issue, designers of such systems use the foreign regulations
or the Polish outdated guidelines created in 1984.
In 2016, a draft of new guidelines for Poland was established. It is mostly based on practical experience of its initiators, but technically equivalent to the world’s latest ventilation
and air conditioning tendencies described in international guidelines and regulations.
These set include technical assumptions of the design and construction of ventilation
and air conditioning systems in public health care services, meeting the requirements
of cleanliness of the indoor air in particular spaces and rooms, dividing them into four
categories. The document suggests requirements for the project documentation content
(construction project, executive and post-completion), assembling, commissioning and
recommendations for preventive maintenance of ventilation and air conditioning systems.
lipiec/sierpień 2016
53
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
54
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
konwektor_1_2A4.indd 1
rynekinstalacyjny.pl
2015-10-20 10:59:19
lipiec/sierpień 2016
55
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
56
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
STUDIA PODYPLOMOWE NA UKSW
Zarządzanie energią i inwestycje w technologie energetyki odnawialnej
promocja
Zaoczne dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW Warszawa, przeznaczone
dla absolwentów wyższych uczelni co najmniej pierwszego stopnia.
Celem studiów jest wykształcenie osób profesjonalnie zajmujących się energią w: przedsiębiorstwie, gminie, sektorze publicznym
i prywatnym, instytucjach finansujących energetykę, skierowanych na nowoczesne podejście do wykorzystania energii, jak i pozyskania
(OZE) w oparciu o systemy zarządzania.
Podczas studiów przekazane zostaną wiedza i doświadczenie z zakresu:
ƒƒ uwarunkowań polityczno-prawnych energooszczędności i wykorzystania OZE
ƒƒ technologii energetyki konwencjonalnej i alternatywnej z uwzględnieniem magazynowania
ƒƒ auditingu energetycznego
ƒƒ budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego
ƒƒ technologii energetyki odnawialnej
ƒƒ systemów zarządzania energią
ƒƒ realizacji procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem źródeł finansowania
ƒƒ zarządzania projektami
rynekinstalacyjny.pl
Zapisy: do 30 września 2016, opłata za studia: 4000 zł
Szczegóły: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog
lipiec/sierpień 2016
57
POWIETRZE
Bartosz Pijawski
Wymagania,
Fläkt Bovent Sp. z o.o.
jakie powinny spełniać wentylatory
stosowane w wentylacji garaży
wielostanowiskowych
B
ez względu na to, jaki system wentylacji
garażu wielostanowiskowego zostanie
wybrany – wentylacji strumieniowej czy
kanałowej – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU
nr 75, poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami – tekst jednolity: DzU 2015, poz. 1422)
wskazuje wyraźnie:
§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy
stosować wentylację:
1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi
w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź
we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej
niż 0,04 m² na każde, wydzielone przegrodami
budowlanymi, stanowisko postojowe – w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno
stojących, przybudowanych lub wbudowanych
w inne budynki;
Typ
wentylatora
2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą
1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę –
w ogrzewanych garażach nadziemnych lub
częściowo zagłębionych, mających nie więcej
niż 10 stanowisk postojowych;
3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku
węgla – w innych garażach, niewymienionych
w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych,
służących zawodowej obsłudze i naprawie
samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem
§ 150 ust. 5;
4) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan – w garażach, w których dopuszcza się
parkowanie samochodów zasilanych gazem
propan-butan i w których poziom podłogi
znajduje się poniżej poziomu terenu;
§ 150. 5. Dopuszcza się wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych
na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu
Kategoria
pomiarowa
(A–D)
Kategoria sprawności
(statyczna/całkowita)
A, C
statyczna
B, D
całkowita
Wentylator
osiowy
zanieczyszczenia, niezawierającym substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych
zapachów, odprowadzanym z pomieszczeń
niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.
Oznacza to, że wentylacja zwyczajowo
opisywana jako „bytowa” jest obowiązkowa
dla znakomitej większości konstruowanych
obecnie garaży zamkniętych. W związku z tym
wentylatory – zwłaszcza główne, wyciągowe
i nawiewne – muszą spełniać wymagania
obowiązujące dla wentylatorów pracujących
w systemach wentylacji ogólnej, bez względu
na to, czy mają jednocześnie funkcje specjalne,
np. do celów wentylacji pożarowej.
Poza wymaganiami związanymi z lokalizacją, takimi jak np. ograniczenie głośności urządzeń, jednym z podstawowych parametrów są
wymagania dotyczące minimalnej sprawności
energetycznej wentylatorów wprowadzone
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 327/2011
Współczynnik
sprawności
(N)
Przedział mocy (P)
w kW
Docelowa sprawność
energetyczna
0,125 ≤ P ≤ 10
htarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
10 ≤ P ≤ 500
htarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
0,125 ≤ P ≤ 10
htarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
10 ≤ P ≤ 500
harget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
40
58
Tabela 1. Minimalna sprawność energetyczna wentylatorów wg rozporządzenia KE nr 327/2011
Typ
wentylatora
Kategoria
pomiarowa
(A–D)
Kategoria sprawności
(statyczna/całkowita)
A, C
statyczna
B, D
całkowita
Wentylator
osiowy
Współczynnik
sprawności
(N)
Przedział mocy (P)
w kW
Docelowa sprawność
energetyczna
0,125 ≤ P ≤ 10
htarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
10 ≤ P ≤ 500
htarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
0,125 ≤ P ≤ 10
htarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
10 ≤ P ≤ 500
htarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
38
55
Tabela 2. Minimalna sprawność energetyczna wentylatorów obniżona na podst. art. 3 pkt 5 rozporządzenia KE nr 327/2011
58
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
rynekinstalacyjny.pl
czyli z wolnym wylotem wentylatora. Zwykle
na wylocie wentylatora znajduje się jeszcze
tłumik hałasu, który stanowi element instalacji kanałowej, w związku z czym wentylator
w tej konfiguracji powinien być rozpatrywany
w kategorii pomiarowej D.
Ponadto aby wentylator został dopuszczony do obrotu w UE, poza spełnieniem warunków w danej kategorii pomiarowej musi mieć
odpowiednią dokumentację, o której mowa
w Załączniku nr I ww. rozporządzenia Komisji:
3. Wymogi dotyczące informacji o produkcie dla wentylatorów
1.Informacje na temat wentylatorów określone
w pkt 2 ppkt 1–14 muszą być przedstawione
w widoczny sposób:
a) w dokumentacji technicznej wentylatorów;
b) na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów wentylatorów.
2.Wymaga się przedstawienia następujących
informacji:
1) sprawność ogólna (η), zaokrąglona do
jednego miejsca po przecinku;
2) kategoria pomiarowa stosowana do
określenia sprawności energetycznej
(A–D);
3) kategoria sprawności (statyczna lub
całkowita);
4) współczynnik sprawności w punkcie
optimum sprawności energetycznej;
5) czy w obliczeniu sprawności wentylatora uwzględniono zastosowanie układu
regulacji prędkości obrotowej, a jeżeli
tak, to czy układ regulacji prędkości
obrotowej jest trwale połączony z wentylatorem czy też zachodzi konieczność
domontowania do wentylatora;
6) rok produkcji;
7) nazwa lub znak towarowy producenta,
numer rejestru handlowego oraz miejsce produkcji;
8) numer modelu produktu;
9) znamionowy pobór mocy silnika (kW),
natężenie przepływu i ciśnienie w punkcie optimum sprawności energetycznej;
10)obroty na minutę w punkcie optimum
sprawności energetycznej;
11)współczynnik charakterystyczny;
12)informacje istotne dla ułatwienia demontażu, recyklingu lub usuwania po
zakończeniu eksploatacji;
13)informacje istotne do celów minimalizacji oddziaływania na środowisko i zapewnienia optymalnej długości okresu
eksploatacji odnoszące się do montażu,
eksploatacji i obsługi technicznej wentylatora;
14)opis dodatkowych elementów stosowanych przy określaniu sprawności
energetycznej wentylatora, takich jak
przewody powietrzne, których opisu
nie uwzględniono w ramach kategorii
pomiarowej i które nie są dostarczane
z wentylatorem.
3.Informacje w dokumentacji technicznej
przedstawia się w porządku określonym
w pkt 2, ppkt 1–14. Nie ma konieczności
dokładnego powtarzania sformułowań użytych w wykazie. Zamiast tekstu mogą być
użyte wykresy, rysunki lub symbole.
4.Informacje wymienione w pkt 2 ppkt 1, 2,
3, 4 i 5 muszą być trwale oznaczone na
tabliczce znamionowej wentylatora lub w jej
pobliżu, a w przypadku pkt 2 ppkt 5 wymaga
się użycia następujących sformułowań,
stosownie do przypadku:
– Wymaga się montażu układu regulacji
prędkości obrotowej dla wentylatora,
lub
– Układ regulacji prędkości obrotowej stanowi element konstrukcji wentylatora.
5.Producent zamieszcza w instrukcji obsługi informacje o szczególnych środkach
ostrożności zalecanych przy montażu, instalacji i czynnościach obsługowych. Jeśli
z informacji wymienionych w pkt 2 ppkt 5
(wymogi dotyczące informacji o produkcie)
wynika, że w wentylatorze musi być zamontowany układ regulacji prędkości obrotowej,
producent przedstawia szczegółowe dane
dotyczące charakterystyki takiego układu
w celu zapewnienia optymalnej eksploatacji
po montażu.
Powyższe wymagania dotyczące dokumentacji determinują obligatoryjne informacje,
jakie muszą być publikowane dla każdego oferowanego wentylatora – zwłaszcza w kartach
doboru, jeśli nie dołączono ogólnodostępnej
karty prezentującej wymagane wartości.
Wymagania rozporządzenia Komisji nr
327/2011 nie obowiązują dla wentylatorów
pełniących wyłącznie funkcje awaryjne, np.
wentylacji pożarowej. Należy jednak pamiętać,
że w takim wypadku rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymaga
zastosowania odrębnych wentylatorów dla
wentylacji ogólnej (bytowej) garażu.
reklama
z 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów
napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze
mocy od 125 do 500 kW.
Niezgodność urządzenia z wymaganiami
podanymi w rozporządzeniu Komisji jest równoznaczna z jego niedopuszczeniem do obrotu
w krajach UE. Należy tutaj zauważyć, że
wymagania dotyczące minimalnej sprawności
energetycznej wentylatorów są różne w zależności od konstrukcji wentylatora, a także
sposobu jego montażu. Dla wentylatorów
osiowych od 1 stycznia 2015 roku obowiązują
minimalne wartości sprawności energetycznej
podane w tabeli 1 zgodnie z Załącznikiem I do
rozporządzenia Komisji nr 327/2011.
Artykuł 3 „Wymogi dotyczące ekoprojektu”
w punkcie 5 pozwala obniżyć współczynniki
sprawności dla wentylatorów podwójnego
zastosowania:
5. W przypadku wentylatorów podwójnego
zastosowania, przeznaczonych zarówno do
wentylacji w normalnych warunkach, jak i do
zastosowań awaryjnych, do pracy krótkotrwałej, z zastrzeżeniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego określonych w dyrektywie
89/106/WE, wartości odpowiednich współczynników sprawności określone w sekcji 2
załącznika I ogranicza się o 10% dla tabeli 1
i o 5% dla tabeli 2.
W takim przypadku obowiązuje trochę niższy współczynnik sprawności, przedstawiony
w tabeli 2.
1. Definicje mające zastosowanie do celów
załącznika I:
1)kategoria pomiarowa oznacza konfigurację
prób, pomiarów lub użytkowania, określającą warunki na wlocie i wylocie z badanego
wentylatora;
2)kategoria pomiarowa A oznacza konfigurację, w której pomiary wykonuje się przy
wolnym wlocie i wylocie z wentylatora;
3)kategoria pomiarowa B oznacza konfigurację, w której pomiary wykonuje się przy
wolnym wlocie i przewodzie powietrznym
przyłączonym do wylotu z wentylatora;
4)kategoria pomiarowa C oznacza konfigurację, w której pomiary wykonuje się przy
przewodzie powietrznym przyłączonym do
wlotu wentylatora oraz wolnym wylocie;
5)kategoria pomiarowa D oznacza konfigurację, w której pomiary wykonuje się przy
przewodzie powietrznym przyłączonym do
wlotu i do wylotu z wentylatora;
Warto w tym miejscu zauważyć, że w przypadku wentylacji garaży bardzo rzadko występuje montaż zgodny z kategorią pomiarową C,
www.flaktwoods.pl
lipiec/sierpień 2016
59
POWIETRZE
dr inż. Maria Kostka, dr inż. Wojciech Cepiński
Free cooling
Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza
Politechnika Wrocławska
w klimacie polskim
Free cooling in polish climatic conditions
Właściwe wykorzystanie chłodzenia swobodnego umożliwia ograniczenie zużycia energii. Rozwiązanie to
powinno być każdorazowo brane pod uwagę już na etapie planowania, projektowania i realizacji nowych
obiektów, jednak jego zastosowanie musi zostać poprzedzone analizą techniczno-ekonomiczną, gdyż inwestycja
ta może się okazać zarówno opłacalna, jak i zupełnie nierentowna.
N
ajpopularniejszymi obecnie i mającymi
największe znaczenie w technice klimatyzacyjnej i chłodniczej urządzeniami stosowanymi w Polsce i na świecie do klimatyzacji i chłodzenia pomieszczeń są agregaty sprężarkowe
ze skraplaczami bezpośrednio bądź pośrednio
chłodzonymi powietrzem atmosferycznym.
Skraplacz może być chłodzony powietrzem
zewnętrznym lub wodą chłodniczą przygotowywaną w przeponowych albo bezprzeponowych schładzaczach wody. Są to najczęściej
urządzenia przygotowujące wodę chłodniczą
o stałych parametrach w ciągu roku.
Agregaty sprężarkowe to urządzenia zużywające dużo energii elektrycznej. Tymczasem
rosnące potrzeby oszczędności energii oraz
konieczność ograniczania zanieczyszczenia powietrza zobowiązują do powszechniejszego stosowania rozwiązań sprzyjających wykorzystaniu
darmowej energii naturalnej. Do zmian w sektorze energetycznym obligują nas także dyrektywy
przyjmowane przez Parlament Europejski.
Dlatego również w szeroko pojętej branży
budowlanej bardzo pożądane są wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zużycia energii
oraz skutecznego zwiększania efektywności
działania urządzeń, zwłaszcza zapewniających
właściwy mikroklimat pomieszczeń. A warto
przypomnieć, że w naszej strefie klimatycznej
na potrzeby kształtowania komfortu cieplnego,
ogrzewanie i chłodzenie, zużywane jest prawie
40% wytwarzanej energii.
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię
oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej może być, w zależności od funkcji
obiektu, realizowane różnymi metodami: poprawia się izolacyjność cieplną budynków,
stosuje odzysk energii z usuwanego z nich
powietrza czy instaluje kolektory słoneczne
i panele fotowoltaiczne. W systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych można również
rozważyć zastosowanie swobodnego chłodzenia, które w sprzyjających warunkach może
pokryć pewną część potrzeb chłodniczych lub
60
lipiec/sierpień 2016
częściowo wspomóc działanie instalacji opartych na wspomnianych powyżej urządzeniach
i tym samym ograniczyć pracę sprężarki.
Swobodne chłodzenie
Zadaniem swobodnego chłodzenia, czyli tzw.
free coolingu, jest maksymalne wykorzystanie
potencjału zawartego w powietrzu zewnętrznym w momencie, w którym jego temperatura
jest niższa od parametrów pracy instalacji
chłodniczej. W rozwiązaniu takim część energii
niezbędnej do obniżenia temperatury czynnika
chłodniczego, która w wariancie podstawowym związana jest z pracą sprężarki, zastąpiona zostaje energią dostarczoną w sposób
bezpośredni (wymiana ciepła czynnik wodny
– powietrze atmosferyczne w wymienniku
przeponowym), z pominięciem lub ograniczeniem pracy obiegu sprężarkowego. W związku
z ograniczeniem zużycia energii na pracę
agregatu chłodniczego efektem zastosowania
swobodnego chłodzenia jest wzrost efektywności energetycznej procesu ochładzania wody
na potrzeby klimatyzowania pomieszczeń oraz
redukcja kosztów tego procesu.
Swobodne chłodzenie może być z powodzeniem stosowane w obiektach biurowych,
handlowych, usługowych i mieszkalnych oraz
przemysłowych. Czynnikiem wpływającym
na potencjał jego wykorzystania jest jednak
temperatura czynnika wodnego zasilającego
Streszczenie �����������������������������������������������������
Dzięki zastosowaniu swobodnego chłodzenia, tzw. free coolingu, możliwe staje się zmniejszenie konsumpcji energii
elektrycznej z jednoczesnym zwiększeniem wykorzystania energii naturalnej.
W zależności od warunków klimatycznych i rodzaju układu chłodniczego
zastosowany moduł free coolingu jest
w stanie samodzielnie pokryć potrzeby
chłodnicze, a w okresach mniej korzystnych częściowo odciążyć pracę układu
sprężarkowego.
Abstract �������������������������������������������������������������
Reducing energy demand and increasing the renewable energy use can
be achieved for example by using free
cooling. Depending on climatic conditions and the type of cooling system,
free cooling is able to cover a part of
refrigeration needs.
Rys. 1. Schemat rozpatrywanego układu chłodniczego Źródło własne
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
61
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
62
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
63
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
promocja
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
64
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
belki chłodzące i klimakonwektory
reklama
NABILATON SP. Z O.O.
GENERALNY PRZEDSTAWICIEL GALLETTI
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34
tel. 22 811 30 28, faks 22 811 37 43
[email protected], www.gallettipolska.pl
Klimakonwektory Galletti
Opis produktu:
ƒƒ szeroka gama klimakonwektorów włoskiej marki Galletti w technologii inwerterowej o szerokim spektrum
zastosowań (obiekty komercyjne i przemysłowe, budynki mieszkalne i apartamenty, pomieszczenia techniczne).
Specjalna seria ESTRO GT przeznaczona do obiektów hotelowych, wykorzystujących napęd wentylatorów
w technologii GreenTech, gwarantując cichą pracę i o 70% mniejsze zużycie energii.
Cechy szczególne:
ƒƒ 15 serii urządzeń o zakresie wydajności chłodniczej: 1,15–22,01 kW;
ƒƒ klimakonwektory pracują w trybie chłodzenia i grzania;
ƒƒ dostępne modele 2- i 4-rurowe;
ƒƒ regulacja mocy: inwerter, 3- i 6-biegowa;
ƒƒ bardzo cicha praca, czyste powietrze – filtracja Bioxigen;
ƒƒ silniki inwerterowe (EC);
ƒƒ opatentowany system serii 2×1 – radiacyjny system ogrzewania;
ƒƒ energooszczędność – do 60% oszczędności energii w ciągu roku;
ƒƒ łatwa adaptacja instalacji;
ƒƒ elastyczne dopasowanie do aranżacji pomieszczeń (możliwość nadruku grafiki);
ƒƒ możliwość sterowania grupą urządzeń za pomocą systemu sterowania;
ƒƒ możliwość sterowania za pomocą systemu BMS budynku.
PAT
ENT
NOWOŚĆ!
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
65
POWIETRZE
belki chłodzące i klimakonwektory
reklama
FLÄKT BOVENT SP. Z O.O.
02-495 Warszawa, ul. Posag 7 Panien 1 bud. B
tel. 22 392 43 43, faks 22 392 43 44
[email protected]
www.flaktwoods.pl
Aktywne belki chłodzące VAV: IQII (WEGA II) / IQFI (NOVA II)
ƒƒmodele: WEGA – do zabudowy w suficie podwieszanym, NOWA – swobodne zawieszenie;
ƒƒzastosowanie: biura, hotele, szpitale, muzea, budynki użyteczności publicznej, do systemów CAV i VAV;
ƒƒstrumień objętościowy powietrza pierwotnego: od 4 do 72 l/s (14,4–259 m3/h);
ƒƒmoc chłodnicza: 163–2399 W, grzewcza: 109–1323 W, maks. ciśnienie robocze (str. wodna): 1,6 MPa;
ƒƒdługość: 120–300 cm (postąpienie co 30 cm) i szerokość odpowiednio: WEGA II 59,4 cm, NOWA II 45,0 cm;
ƒƒwymiennik ciepła: 6-, 8- lub 10-rzędowa wężownica;
ƒƒsystem: dwururowy (tylko chłodzenie) lub czterorurowy (chłodzenie i grzanie);
ƒƒmin. temp. robocza wody (chłodzenie): 5°C (uwaga na punkt rosy), maks. temp. robocza wody (grzanie): 80°C;
ƒƒpodłączenie powietrza: okrągłe przewody wentylacyjne (standard ø125 mm, ale również ø100 i ø160 mm);
ƒƒpodłączenie wody: króćce ø15 mm, bose, zarówno zasilanie, jak i powrót;
ƒƒ4 uchwyty montażowe, linka zabezpieczająca kratkę powietrza indukowanego, podłączenie;
ƒƒmateriały: obudowa z ocynkowanej blachy stalowej powlekana proszkowo na RAL 9010 (biały), 30% połysku;
ƒƒopcjonalnie dowolny kolor z palety RAL. Wymiennik ciepła z aluminiowych lameli i łączonych rur miedzianych;
ƒƒfunkcje: belki CAV, możliwa funkcja VAV za pomocą Pi-function (zestaw: moduł kontrolno-pomiarowy IQAZ‑35
i sterownik STRA-24) poprzez płynną zmianę wielkości dysz nawiewnych regulowany jest wydatek i zasięg
strumienia powietrza. W trybie Normal Mode wydatek powietrza to dane projektowe. W razie nagłego
zwiększonego zapotrzebowania na chłód Pi-function zwiększa natężenie przepływu powietrza (tryb Boost
Mode), funkcja ekonomiczna (tryb Save Mode) umożliwia pracę urządzenia przy min. wydatku – oszczędzając
energię. Zmiana wydatku możliwa zarówno poprzez doposażenie (czujniki), jak i manualnie przez użytkownika;
ƒƒdodatkowe opcje: oświetlenie bezpośrednie – w obu modelach możliwy montaż 2 rzędów LED lub świetlówek,
dodatkowy obwód grzewczy – folia grzewcza dla 2-rurowych systemów, regulacja komfortu – Energy Control,
sterowanie kierunkiem nawiewu – Flow Pattern Control, pełna oferta wyposażenia kontrolno-sterującego
(zestawy zaworowe, czujniki wykroplenia, obecności CO2, temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, otwartych
drzwi/okien itd.);
ƒƒcertyfikacja: Eurovent (badania w standardzie PN-EN 15116);
ƒƒcechy szczególne: Pi-function – wentylacja na żądanie (zmienny wydatek), przeznaczenie dla instalacji CAV
i VAV z możliwością „mieszania” tych systemów (np. cały obiekt system CAV, a w sali konferencyjnej/recepcji
VAV) dzięki specjalnemu modułowi kontrolno-pomiarowemu IQAZ-35 oraz dedykowanemu naściennemu
sterownikowi z LCD STRA-24, praca przy zmiennym ciśnieniu w instalacji;
ƒƒpreferowany program doborowy: ExSelAir – dostępny 24 h na dobę na http://exselair.flaktwoods.com.
Klimakonwektory naścienne QZHW
ƒƒrodzaj konstrukcji: klimakonwektor indukcyjny wentylatorowy;
ƒƒprzepływ powietrza: 205–790 m3/h, moc grzewcza: 1,6–5,1 kW;
ƒƒmoc chłodnicza: 1,3–3,9 kW dla temp. powietrza wew. 27°C i dla wody lodowej Δt = 5 K (7/12°C);
ƒƒsystem dwururowy (tylko): albo grzanie, albo chłodzenie, poziom hałasu: moc akustyczna 35–57 dB(A);
ƒƒfiltr syntetyczny (zmywalny) wielorazowego użytku, podłączenie przyłącza wodnego: tylko lewe ½” (DN 15)
i dla większych modeli: ¾” (DN 20), przewód skroplin: ø16 mm;
ƒƒwymiennik: wykonany z rurek miedzianych i aluminiowych lameli, maksymalne ciśnienie pracy 1000 kPa,
do pracy z gorącą wodą (maks. 70°C), wodą chłodniczą (min. 6°C) oraz wodą z dodatkiem glikolu;
ƒƒregulacja wydajności: trzy biegi (prędkość min-med-max do wyboru z sześciu prędkości wentylatora)
dla silników AC lub płynna regulacja w przypadku silników EC;
ƒƒzasilanie: 230–240 V/50–60Hz;
ƒƒobudowa: panel frontowy – wysokiej jakości samogasnące tworzywo ABS UL94 HB (kolor: RAL 9003),
nowoczesne wzornictwo, pozostałe elementy obudowy z galwanizowanej blachy stalowej, wewnętrzna izolacja
termiczno-akustyczna z pianki poliuretanowej;
ƒƒsterowanie: regulatory naścienne, systemowe i bezprzewodowe (w tym sterowanie IR), możliwość włączenia
do układu automatyki budynku (BMS, np. protokół MODbus);
ƒƒcertyfikat Eurovent;
ƒƒcechy szczególne: instalacja naścienna (belka jak dla SPLIT szerokości 90 lub 120 cm), cicha praca, pompa
kondensatu wewnątrz obudowy, a także zawór 2- lub 3-drogowy, opcja fabrycznej instalacji dodatkowej
nagrzewnicy elektrycznej.
reklama
KAMPMANN POLSKA SP. Z O.O.
99-100 Łęczyca, ul. Lotnicza 21f
tel. 24 721 91 33, 24 721 91 91
www.kampmann.pl
Klimakonwektory KaDeck
ƒƒelastyczna klimatyzacja w nowych i istniejących budynkach biurowych;
ƒƒzastosowanie: do montażu w sufitach podwieszanych lub pod sufitami, lokalizacja centralna lub przy ścianie;
ƒƒmoc chłodnicza przy parametrach 6/18/27°C: 315–1325 W, przy 7/12/27°C: 546–2636 W; moc grzewcza przy
parametrach 55/45/20°C: 897–2496 W;
ƒƒcztery wersje wykonania, wersja do sufitów podwieszanych pasuje do wymiarów sufitów rastrowych;
ƒƒcechy eksploatacyjne: po otwarciu panelu sufitowego widoczne są wszystkie komponenty bez potrzeby
dalszego demontażu, zawór i elastyczne przyłącze znajdują się wewnątrz urządzenia i jest do nich dostęp.
Nie ma potrzeby zapewnienia dodatkowych otworów rewizyjnych, które z biegiem czasu często ulegają
uszkodzeniom i zanieczyszczeniom na skutek otwierania i zamykania. Oszczędność kosztów inwestycji nie jest
jedyną korzyścią – panel sufitowy urządzenia KaDeck przystosowany jest do częstego otwierania i zamykania.
Zawiasy i zamknięcia odpowiadają standardowi przemysłowemu, pozostają przy tym niewidoczne i nie
wymagają stosowania osłon;
ƒƒcechy szczególne: zoptymalizowane wersje do chłodzenia suchego lub mokrego, nie są wymagane żadne
dodatkowe otwory rewizyjne, optymalny nawiew powietrza bez tworzenia przeciągów, właściwości higieniczne
zgodne z VDI 6022, płynnie regulowane wentylatory EC, możliwe podłączenie świeżego powietrza, możliwość
dostosowania wyglądu wlotu powietrza, wariant do chłodzenia suchego lub mokrego.
66
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
reklama
belki chłodzące i klimakonwektory
KLIMA-THERM
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A
tel. 22 517 36 00, faks 22 879 99 07
[email protected], [email protected]
www.klima-therm.pl
Klimakonwektory podłogowe CARISMA CCP-ECM
ƒƒklimakonwektory wodne wentylatorowe, kasetonowe, pracują na powietrzu obiegowym;
ƒƒprzepływ powietrza: 150–1242 m3/h;
ƒƒmoc chłodnicza: 0,41–4,14 kW (dla parametrów powietrza wewnętrznego 27°C d.b. i 19°C w.b. wody lodowej
7/12°C); moc grzewcza: 0,6–6,0 kW (dla parametrów powietrza wew. 20°C i wody 45/40°C);
ƒƒprzyłącze wodne: ¾”, przewód skroplin: ø 15 mm;
ƒƒpoziom hałasu: 18–45 dB(A);
ƒƒwymiennik: wysokowydajny wodny wykonany z rurek miedzianych i aluminiowych lameli, maks. ciśnienie pracy
16 barów, do pracy z gorącą wodą (kocioł, węzeł cieplny), wodą ciepłą (system solarny, pompa ciepła itp.), wodą
o bardzo wysokiej temperaturze (procesy przemysłowe), wodą chłodzoną (chillery i/lub procesy przemysłowe)
oraz wodą z dodatkiem glikolu;
ƒƒregulacja wydajności: wentylator lub wentylatory sterowane falownikiem, do zasilania wodą zestawy
podłączeniowe (kompletny rurarz, zawór trójdrogowy z regulacją ciągłą, zawory odcinające);
ƒƒobudowa ze stali ocynkowanej pokrytej szarą antracytową (RAL 7016) farbą proszkową, z regulacją zewnętrznej
wysokości. Aluminiowa zwijana kratka nawiewna. Urządzenia dostępne są w wersjach 2 szerokości,
2 wysokości i 3 szerokości;
ƒƒsterowanie: możliwość wyposażenia m.in. w sterownik elektroniczny (z podłączeniem do BMS o protokole
komunikacji KNX);
ƒƒsilnik kontrolowany przez kartę falownika zainstalowaną bezpośrednio na jednostce, wysoki przepływ
powietrza oraz niski poziom hałasu; automatyczna/manualna regulacja obrotów wentylatora. W ofercie m.in.
karty KNX, czujniki temperatury w pomieszczeniu i czujniki temperatury minimalnej, czujnik punktu rosy,
czujnik obecności, kontaktrony okienne, aluminiowe kratki nawiewne w różnych kolorach lub kratki stalowe
i drewniane.
Klimakonwektory kasetonowe TCW/EC 32–122
ƒƒklimakonwektory wodne wentylatorowe, kasetonowe, pracują na powietrzu obiegowym;
ƒƒprzepływ powietrza: 200–2100 m3/h;
ƒƒmoc grzewcza: 7,10–18,3 kW (dla parametrów powietrza wewnętrznego 20°C i Δt 10 K (70/60°C) dla wody
grzewczej); moc chłodnicza: 3,20–10,9 kW (dla temp. powietrza wew. 27°C i Δt 5 K (7/12°C) dla wody lodowej);
ƒƒpoziom hałasu: 27–54 dB(A);
ƒƒprzyłącze wodne: ¾”, przewód skroplin: ¾”;
ƒƒwymiennik: wysokowydajny wodny, z rurek miedzianych i z użebrowaniem aluminiowym, do pracy z gorącą
wodą (kocioł, węzeł cieplny), wodą ciepłą (system solarny, pompa ciepła itp.), wodą o bardzo wysokiej
temperaturze (procesy przemysłowe), wodą chłodzoną (chillery i/lub procesy przemysłowe) oraz wodą
z dodatkiem glikolu;
ƒƒobudowa: urządzenie wykonane z paneli z blachy galwanizowanej, ekskluzywne wzornictwo łączące wysoką
estetykę z zaawansowanymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjnymi, wewnętrzna izolacja termiczno­
‑akustyczna;
ƒƒsterowanie: możliwość wyposażenia m.in. w sterowniki elektroniczne (z podłączeniem do BMS),
elektromechaniczne (montowane w obudowie lub naścienne), z wyświetlaczem LCD lub zdalne, wszystkie
klimakonwektory mogą być nadzorowane i zarządzane poprzez centralny system, sterowniki naścienne i piloty;
ƒƒwentylatory osiowe w serii EC podłączone do elektronicznego silnika synchronicznego typu brushless
(bezszczotkowy), z magnesami trwałymi, silnik kontrolowany przez kartę falownika zainstalowaną bezpośrednio
na jednostce, wysoki przepływ powietrza oraz niski poziom hałasu, automatyczna/manualna regulacja obrotów
wentylatora.
Klimakonwektory ścienne CVP ECM 1–4
ƒƒklimakonwektory wodne wentylatorowe, ścienne. Pracują na powietrzu obiegowym;
ƒƒprzepływ powietrza: 190–770 m3/h;
ƒƒmoc chłodnicza: 1,17–3,75 kW dla parametrów powietrza wewnętrznego 27°C d.b., 19°C w.b. i wody lodowej 7/12°C;
ƒƒmoc grzewcza: 1,50–4,99 kW dla parametrów powietrza wew. 20°C i wody 50/45°C;
ƒƒpoziom hałasu: 26–48 dB(A);
ƒƒprzyłącze wodne: ½"–¾";
ƒƒosłona wykonana z samogasnącego tworzywa sztucznego ABS UL94 HB o wysokich parametrach użytkowych
i wysokiej odporności na starzenie;
ƒƒwymiennik wykonany z ciągnionej miedzianej rury i aluminiowych żeberek, mechanicznie połączonych z rurą
w procesie rozprężania. Wężownica ma dwa ½-calowe połączenia wewnętrzne BSP i 1/8-calowy odpowietrznik
i spust BSP;
ƒƒsterowanie: możliwość wyposażenia m.in. w sterowniki elektroniczne (z podłączeniem do BMS),
elektromechaniczne (montowane w obudowie lub naścienne), z wyświetlaczem LCD lub zdalne, wszystkie
klimakonwektory mogą być nadzorowane i zarządzane poprzez centralny system, sterowniki naścienne i piloty;
ƒƒwentylatory o przepływie poprzecznym w serii ECM podłączone do elektronicznego silnika synchronicznego
typu brushless (bezszczotkowy), z magnesami trwałymi, silnik kontrolowany przez kartę falownika
zainstalowaną bezpośrednio na jednostce, wysoki przepływ powietrza oraz niski poziom hałasu;
automatyczna/manualna regulacja obrotów wentylatora.
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
67
POWIETRZE
belki chłodzące i klimakonwektory
reklama
LINDAB SP. Z O.O.
05-850 Ożarów Mazowiecki, Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
tel. 22 250 50 50, faks 22 250 50 60
[email protected]
www.lindab.pl
Belki aktywne PROFESSOR
ƒƒzastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele i budynki użyteczności publicznej;
ƒƒilość powietrza: do 90 l/s (288 m3/h);
ƒƒwydajność chłodnicza: do 2400 W;
ƒƒwydajność grzewcza: do 2334 W;
ƒƒdługość: 1,2–3,6 m (krok co 0,1 m), szerokość: 442 mm (45) lub 592 mm (60);
ƒƒnieduża wysokość zabudowy – tylko 120 mm;
ƒƒwymiennik ciepła: do systemu dwu- lub czterorurowego;
ƒƒkonstrukcja: zabudowa może być w wersji wolnowiszącej lub zlicowanej z powierzchnią sufitu; podłączenie
wody ø15, podłączenie powietrza ø100, zestaw uchwytów montażowych, dostępne różne wersje podłączenia
króćców wody i powietrza, prosty demontaż płyty czołowej dla czynności serwisowych;
ƒƒmateriały: belki Professor są dostępne w różnych wersjach perforowanej płyty czołowej; wykonane
standardowo z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9010 lub inny z palety
RAL na specjalne zamówienie; wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami;
ƒƒcertyfikat Eurovent;
ƒƒfunkcje: zadana wartość spadku ciśnienia, więc regulacja na miejscu montażu nie jest konieczna; wykorzystanie efektu Coandy; dysze nawiewne mogą być zamówione z różnymi kątami: 0°, 16° lub standardowo 30°;
ƒƒdodatkowe opcje: belki mogą być wyposażone w system zabezpieczający przed kondensacją Drypac
– optymalizujący pracę belek; mogą być dostarczone z wbudowanymi zaworami i siłownikami; adaptacja
z oświetleniem, systemem przeciwpożarowym, głośnikami; Regula Secura; wbudowany zawór wywiewny; inne
opcje dostępne na zapytanie;
ƒƒcechy szczególne: klasyczne, aktywne belki chłodnicze Professor zapewniają dużą swobodę w zakresie
instalacji, a ich wysokość jest niewielka, zaledwie 120 mm; niski poziom hałasu; możliwość montażu systemu
eHybrid pozwalającego na minimalizację kosztów użytkowania; wysoka higiena i łatwość czyszczenia;
możliwość doboru technicznego online.
Belki aktywne PREMAX
ƒƒzastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele i budynki użyteczności publicznej;
ƒƒilość powietrza: do 46 l/s (165 m3/h);
ƒƒwydajność chłodnicza: do 2400 W;
ƒƒwydajność grzewcza: do 2500 W;
ƒƒwymiary: długość 1200, 1800, 2400, 3000 i 3600 mm, szerokość 600 mm, wysokość 200 mm;
ƒƒwymiennik ciepła: do systemu dwu- lub czterorurowego;
ƒƒkonstrukcja: montowane jako integralna część sufitu podwieszanego lub jako belki wolnowiszące pod
sufitem, łatwy demontaż płyty czołowej do czynności serwisowych, podłączenie wody ø12 lub ø15, podłączenie
powietrza ø125;
ƒƒmateriały: standardowo dostarczane są z 50-proc. perforacją – inne wzory dostępne jako opcja; wykonane
standardowo z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały RAL 9010 lub inny z palety
RAL; wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych z aluminiowymi lamelami;
ƒƒcertyfikat Eurovent;
ƒƒfunkcje: wykorzystanie efektu Coandy, w funkcji JetCone możliwość regulacji wypływu powietrza na całej
długości belki. Dystrybucję powietrza można regulować w celu uzyskania różnych ilości powietrza po obu
stronach belki albo osiągnięcia asymetrycznej dystrybucji wzdłuż boku belki. Wszystko dzięki opatentowanemu
systemowi JetCone;
ƒƒdodatkowe opcje: belki mogą być wyposażone w zawory i siłowniki; możliwość dostarczenia belek z pełną
automatyką wbudowaną w urządzenie, zabezpieczenie przed kondensacją, wbudowany zawór wywiewny,
dodatkowe elementy zawieszenia;
ƒƒcechy szczególne: belki o wysokiej jakości chłodzenia, wyposażone w JetCone – innowacyjny system regulacji
ilości powietrza bez emisji hałasu czy dużych zmian ciśnienia powietrza, dodatkowy nowy system regulacji
AirGuide zmienia układ przepływu powietrza.
reklama
NABILATON SP. Z O.O.
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34
tel. 22 811 30 28, faks 22 811 37 43
[email protected]
www.nabilaton.pl
Klimakonwektory Nabilaton
Opis produktu:
ƒƒszeroka gama klimakonwektorów Nabilaton w technologii inwerterowej do zastosowania w obiektach
komercyjnych – biura, restauracje, centra handlowe; przemysłowych – fabryki, magazyny; oraz w budynkach
mieszkalnych.
Cechy szczególne:
ƒƒszeroki typoszereg urządzeń umożliwia elastyczne dopasowanie do aranżacji pomieszczeń;
ƒƒ6 modeli o zakresie mocy: 0,89–19,9 kW;
ƒƒregulacja wydajności wentylatora: inwerter, 3 biegi;
ƒƒpraca w systemie 2- i 4-rurowym;
ƒƒbardzo cicha praca;
ƒƒróżne opcje filtracji powietrza;
ƒƒenergooszczędność;
ƒƒmożliwość sterowania grupą urządzeń za pomocą systemu sterowania;
ƒƒsterowniki wyposażone standardowo w możliwość podłączenia do BMS budynku poprzez protokół Modbus.
68
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
reklama
belki chłodzące i klimakonwektory
SWEGON SP. Z O.O.
62-080 Tarnowo Podgórne k. Poznania, ul. Owocowa 23
tel. 61 816 87 00, faks 61 814 63 54
[email protected]
www.swegon.pl
Aktywne belki chłodzące Pacific
ƒƒzastosowanie: w budynkach nowych i remontowanych, takich jak: biura, sale konferencyjne, audytoria, hotele,
szpitale i obiekty służby zdrowia, restauracje, apartamenty oraz wszędzie tam, gdzie istotne jest zachowanie
komfortu cieplnego przy niskiej emisji hałasu i zachowaniu wymogów higienicznych;
ƒƒprzepływ powietrza: do 250 m3/h;
ƒƒzakres ciśnienia na dyszach: od 30 do 150 Pa;
ƒƒcałkowita wydajność grzewcza wodna: do 3 kW;
ƒƒcałkowita wydajność chłodnicza: do 2,6 kW;
ƒƒdługość: min. 1194 mm/maks. 3043 mm;
ƒƒszerokość: min. 594 mm/maks. 667 mm;
ƒƒmoduł PACIFIC jest projektowany w systemie suchym, bez zjawiska kondensacji, dlatego nie wymaga żadnego
systemu odpływu skroplin oraz filtrów. Brak elementów ruchomych oraz filtrów ułatwia obsługę urządzenia;
ƒƒdo doboru urządzeń należy posłużyć się programem ProSelect Web lub katalogiem. Wydajność modułów zależy
od ilości przepływającego powietrza oraz przyjętych parametrów wody i powietrza pierwotnego.
Aktywne belki chłodzące Parasol
ƒƒzastosowanie: w budynkach nowych i remontowanych, takich jak: biura, sale konferencyjne, audytoria, hotele,
reklama
szpitale i obiekty służby zdrowia, restauracje, apartamenty oraz wszędzie tam, gdzie istotne jest zachowanie
komfortu cieplnego przy niskiej emisji hałasu i zachowaniu wymogów higienicznych;
ƒƒwersje: moduły Parasol dostępne są w 4 wersjach: wentylacja i chłodzenie wodne; wentylacja, chłodzenie
i ogrzewanie wodne; wentylacja; wentylacja, chłodzenie wodne i ogrzewanie elektryczne;
ƒƒmoduły produkowane są w 2 wielkościach: 600 i 1200 mm;
ƒƒprzepływ powietrza pierwotnego: do 55 l/s;
ƒƒzakres ciśnienia dyszowego: od 50 do 150 Pa;
ƒƒcałkowita wydajność chłodnicza: do 2,06 kW;
ƒƒwydajność grzewcza wodna: do 2,7 kW;
ƒƒwydajność grzewcza elektryczna: do 1 kW;
ƒƒmoduły Parasol dostępne są w wymiarach dostosowanych do standardowych wymiarów sufitów modułowych
c-c 600, 625 i 675. Dostępna jest również ramka instalacyjna do instalacji modułu w sufitach podwieszanych
wykonanych z suchego tynku, a także system mocowania typu „clip-in”;
ƒƒcechy szczególne: wysoki komfort w pomieszczeniu bez uczucia przeciągu, elastyczność regulacji wypływu
powietrza, wysoka wydajność, łatwość instalacji oraz prosty serwis.
TROX BSH POLSKA SP. Z O.O.
05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna, ul. Kolejowa 13
tel. 22 737 18 58, faks 22 737 18 59
[email protected]
www.trox-bsh.pl
Belki aktywne DID 642
ƒƒzastosowanie: biura, hotele, budynki użyteczności publicznej;
ƒƒstrumień objętości powietrza pierwotnego: od 10 do 125 l/s (36–450 m3/h);
ƒƒwydajność chłodnicza: do 3,1 kW;
ƒƒwydajność grzewcza: do 2,33 kW;
ƒƒdługość: 893 do 3000 mm; szerokość: 593, 598, 618 i 623 mm;
ƒƒwymiennik ciepła: do systemu dwu- lub czterorurowego;
ƒƒcechy charakterystyczne:
–– mała wysokość obudowy – od 170 mm,
–– cicha praca przy dużych wydajnościach,
–– regulacja kierunku wypływu powietrza za pomocą przestawnych kierownic,
–– pięć wariantów wykonania dysz, w tym podwójne regulowane do dużych strumieni objętości powietrza,
–– odchylana kratka powietrza indukowanego, perforowana, z otworami zmniejszającymi się w kierunku
krawędzi,
–– możliwość współpracy z systemami regulacji X-AIRCONTROL,
–– do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych albo sufitach modułowych 600×600 mm lub 625×625 mm,
–– wariant do montażu swobodnie podwieszonego może być wyposażony w oświetlenie, głośniki, tryskacze,
detektory dymu lub czujniki ruchu.
NOWOŚĆ!
Belki aktywne DID 614
ƒƒzastosowanie: biura, hotele, budynki użyteczności publicznej;
ƒƒstrumień objętości powietrza pierwotnego: od 8 do 83 l/s (30–300 m3/h);
ƒƒwydajność chłodnicza: do 2,17 kW;
ƒƒwydajność grzewcza: do 3 kW;
ƒƒdługość: 593, 598, 618 i 623 mm lub 1193, 1198, 1243 i 1248 mm; szerokość: 593, 598, 618 i 623 mm;
ƒƒwymiennik ciepła: do systemu dwu- lub czterorurowego;
ƒƒcechy charakterystyczne:
–– cicha praca przy dużych wydajnościach,
–– duży zakres strumieni objętości powietrza,
–– perforowana kratka powietrza indukowanego, demontowana bez użycia dodatkowych narzędzi,
–– pięć wariantów wykonania dysz, w tym podwójne regulowane do dużych strumieni objętości powietrza,
–– szeroki zakres zastosowania, duża wszechstronność dzięki przestawianym podwójnym dyszom,
–– przestawiane kierownice powietrza (w opcji) pozwalają uzyskać wysoki komfort w pomieszczeniu, nawet
przy niekorzystnych warunkach montażu, np. przy ścianie.
rynekinstalacyjny.pl
NOWOŚĆ!
lipiec/sierpień 2016
69
POWIETRZE
Detektory gazów
i ich rola w wentylacji garaży
Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji. System
wymiany powietrza musi w nich bowiem nie tylko spełnić zadania wentylacji bytowej, ale w razie potrzeby
również reagować na wzrost stężenia gazów trujących ze spalin silników oraz odprowadzić spaliny powstające
w wyniku pożaru.
P
rzepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], regulują m.in. kwestię wentylacji
garaży. W zależności od lokalizacji garażu,
jego wielkości i tego, czy jest on otwarty, czy
zamknięty, wymagają stosowania różnych
rozwiązań.
Garaże
Garaże otwarte wymagają stosowania przewietrzania naturalnego – łączna wielkość
niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na każdej kondygnacji nie może
być mniejsza niż 35% powierzchni jej ścian.
Na ścianach tych można stosować stałe przesłony żaluzjowe, które nie ograniczają wolnej
powierzchni otworu. Maksymalna odległość
pomiędzy przeciwległymi ścianami z otworami
wynosi 100 m. Kolejny wymóg dla garaży
otwartych to maksymalnie 0,6 m zagłębienia
najniższego poziomu posadzki w stosunku do
poziomu terenu bezpośrednio przylegającego
do ściany zewnętrznej garażu. Jeśli zagłębienie
posadzki jest większe, należy zastosować
fosę (§ 108.2).
Garaże zamknięte nieogrzewane nadziemne wolnostojące i przybudowane lub
wbudowane w inne budynki powinny mieć
wentylację co najmniej naturalną (grawitacyjną) dzięki zastosowaniu otworów wentylacyjnych nie mniejszych niż 0,04 m2 przypadające
na każde stanowisko postojowe, umieszczonych w ścianach przeciwległych lub bocznych
bądź we wrotach garażowych (§ 108.1.1).
Garaże zamknięte do 10 stanowisk postojowych ogrzewane nadziemne lub częściowo
zagłębione powinny mieć wentylację co najmniej naturalną (grawitacyjną) zapewniającą
1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę.
Jest to sugestia zastosowania wentylacji
mechanicznej – kanałów wentylacyjnych lub
wentylatorów kierunkowych (§ 108.1.2).
W przypadku garaży zamkniętych powyżej
10 stanowisk postojowych oraz z kanałami
rewizyjnymi służącymi do profesjonalnej obsługi i naprawy samochodów bądź znajdującymi
70
lipiec/sierpień 2016
Garażowy detektor gazów WG.EG w osłonie Fot. Gazex
się w garażach wielostanowiskowych – należy
stosować wentylację mechaniczną sterowaną
czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia
tlenku węgla (§ 108.1.3).
Garaże zamknięte z samochodami na
LPG – jeśli dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan
i poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu
terenu, należy stosować wentylację mechaniczną sterowaną czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan
(§ 108.1.4). W takich garażach zabronione
jest instalowanie studzienek rewizyjnych
(§ 281) i tym samym nie powinny się w nich
znajdować miejsca, w których mógłby się
gromadzić gaz cięższy od powietrza – w razie wycieku powinien się on rozlać po dużej
płaskiej powierzchni.
Garaże zamknięte o powierzchni powyżej
1500 m2 wymagają stosowania samoczynnych urządzeń oddymiających (§ 277.4).
Silniki i spaliny
Za najlepszy wskaźnik jakości powietrza zanieczyszczonego spalinami w garażach uznawany
jest poziom tlenku węgla, dlatego detektory
tego gazu wykorzystywane są jako sterowniki wentylacji mechanicznej w garażach
i warunki techniczne [1] wyraźnie określają,
gdzie powinny one zostać zastosowane. Nie
ma natomiast w tym rozporządzeniu wymagań
określających maksymalny poziom stężenia
tlenku węgla w garażach. Z tego powodu
projektanci korzystają z regulacji zawartych
w rozporządzeniu w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [2], określających m.in. najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowiskach pracy – dla
tlenku węgla wynoszą one:
„„ NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie – 23 mg/m3 (20 ppm),
„„ NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie
chwilowe – 117 mg/m3 (100 ppm),
„„ NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie
pułapowe – nieustalone,
gdzie:
„„ NDS – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika
w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy
przez okres jego aktywności zawodowej
nie powinno spowodować ujemnych zmian
w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia
jego przyszłych pokoleń;
„„ NDSCh – wartość średnia stężenia, które
nie powinno spowodować ujemnych zmian
w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż
15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie
zmiany roboczej, w odstępie czasu nie
krótszym niż 1 godzina;
„„ NDSP – wartość stężenia, która ze względu
na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika
nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.
Niemieckie wytyczne zalecają przyjmowanie do obliczeń wentylacji w garażach stężenia
wynoszącego 60 ppm jako wartości średniej
ważonej 15-minutowej. Tlenek węgla jest traktowany jako gaz odniesienia w stosunku do pozostałych zanieczyszczeń powietrza wewnątrz
garażu [3]. Jest dobrym znacznikiem ilości
spalin z silników iskrowych benzynowych,
ale w garażach są też samochody napędzane silnikami wysokoprężnymi, które emitują
bardzo małe ilości CO i z tego względu jego
detektory nie zareagują, pomimo że powietrze
będzie zanieczyszczone innymi substancjami
szkodliwymi dla zdrowia, m.in. CO2, tlenkami
azotu, sadzą i węglowodorami. W garażach
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
VI KONFERENCJA SZKOLENIOWA
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
W OBIEKTACH BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, WENTYLACYJNE
I GAŚNICZE – PROJEKTOWANIE,
MONTAŻ I EKSPLOATACJA
promocja
29 WRZEŚNIA 2016 R.,
KATOWICE
72
RYNEKINSTALACYJNY.PL/
KONFERENCJA-PPOZ
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
74
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Detekcja w garażach
mgr inż. Iwona Żupańska
Garaże podziemne są coraz częściej nieodłączną częścią budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych,
a w wielu przypadkach stanowią samodzielne obiekty w centrach miast. Istotnym elementem bezpieczeństwa
takich inwestycji jest sprawnie działający system wentylacji mechanicznej, który zapewni ochronę osobom
przebywającym w garażu przez szkodliwym wpływem spalin samochodowych.
Z
adaniem systemu detekcji jest szybkie wykrycie nadmiaru szkodliwych lub/i niebezpiecznych substancji w powietrzu, a następnie
uruchomienie systemu wentylacji, który usunie niebezpieczne ilości związków. Podczas
pracy silników spalinowych powstaje szereg
substancji, m.in.: dwutlenek węgla CO2, woda
H2O, węglowodory HC lub THC i ich pochodne,
tlenek węgla CO, sadza, tlenki azotu, tlenki
siarki, ołów i jego związki, metale, inne substancje stałe. W Polsce do zasilania silników
stosuje się również LPG, który może stanowić
zagrożenie przy nieszczelnej lub uszkodzonej
instalacji.
Polskie przepisy obecnie uznają tlenek
węgla za wskaźnik zanieczyszczenia powietrza
w garażach i to właśnie na podstawie detekcji
CO sterowana jest wentylacja mechaniczna.
W większości systemów detekcji w garażach
w Polsce detektory są wyposażone w sensory
półprzewodnikowe – są to detektory progowe
(sygnalizują przekroczenie określonych stężeń
gazów). Czujniki te jednak z upływem czasu
zwiększają swoją czułość. Dla prawidłowego
działania wymagają przeprowadzenia ponownej kalibracji (co najmniej raz na 3 lata).
Detektory z czujnikiem półprzewodnikowym
są coraz częściej zastępowane przez czujniki
elektrochemiczne (dla CO), które są dokładniejsze i szybsze we wskazaniach mierzonych
76
lipiec/sierpień 2016
stężeń i nie wymagają rekalibracji, a tylko
okresowego sprawdzenia, a czujniki elektrochemiczne nowej generacji charakteryzują się
również długą żywotnością 6–8 lat. Wymagania norm europejskich dotyczące jakości
urządzeń do detekcji w garażach przyczyniły
się do wyeliminowania detektorów z czujnikiem półprzewodnikowym z rynków naszych
zachodnich sąsiadów. Detektory tlenku węgla
firmy Hekato są tak skonstruowane, że głowice
pomiarowe z czujnikami półprzewodnikowymi
i elektrochemicznymi są wymienne i wzajemnie kompatybilne. Oznacza to możliwość
wymiany samych głowic w przypadku zmiany
wymagań prawnych, a nie całego urządzenia.
Zakupiony obecnie system DE-TOX firmy Hekato nie determinuje i nie ogranicza klientom
wyboru czy ulepszeń w przyszłości.
Uzupełniającym składnikiem detekcji
w przypadku garaży podziemnych jest sterowanie wentylacją za pomocą detektorów LPG
– z uwagi na bardzo duży udział samochodów
napędzanych tym paliwem w Polsce. Ale czy
to wystarcza? W Europie ok. 50% samochodów jest napędzanych silnikiem Diesla. Jak
pokazują dane Centralnej Ewidencji Pojazdów,
udział diesli w rynku nowych samochodów
w ostatnich latach waha się na poziomie
40–45%. Silniki Diesla w porównaniu z silnikami benzynowymi emitują w spalinach znikome
ilości tlenku węgla, ale aż 20-krotnie więcej
tlenków azotu. Tlenkom azotu (NOx) przypisuje
się ok. dziesięciokrotnie bardziej szkodliwe
oddziaływanie na organizm człowieka niż tlenkom węgla (CO). Pomimo wprowadzania przez
Unię Europejską coraz bardziej restrykcyjnych
norm (Euro 5, Euro 6), emisja tlenków azotu
nie maleje – wiemy o tym choćby dzięki aferze
z silnikami Volkswagena. Dlatego w sytuacji
gdy w garażu parkują w większości samochody z silnikami wysokoprężnymi, sterowanie
wentylacją na podstawie detekcji CO może
być nieskuteczne, gdyż nawet przy znacznym
stężeniu spalin niski poziom tlenku węgla
w nich zawarty nie uruchomi wentylacji. System detekcji ma zapewniać bezpieczeństwo
użytkownikom, może więc warto również
w Polsce zastanowić się nad zastosowaniem
także innych detektorów, np. dla CO2 lub NOx?
Oprócz rodzaju detektora niezmiernie istotny
jest jego prawidłowy montaż. W przypadku
tlenku węgla projektanci i instalatorzy nie mają
wątpliwości – detektory CO umieszcza się na
wysokości ok. 1,8 m od posadzki (strefa przebywania ludzi) – jest to wysokość optymalna
z punktu widzenia bezpieczeństwa.
W przypadku LPG, który także w fazie
gazowej jest cięższy od powietrza, przyjęto,
że skuteczną detekcję prowadzi się z poziomu
ok. 30 cm. Jednak wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Hekato Electronics
Sp. z o.o. wraz z Politechniką Łódzką wskazują,
że stężenia LPG odczytane na poziomie 10
i 30 cm od podłogi znacznie się różnią (nawet
kilkukrotnie). Prawdopodobieństwo wykrycia
wycieku LPG przy czujniku umieszczonym na
wysokości 10 cm od podłogi wynosi 90–100%
(w odległości 9 m od wycieku), podczas gdy
na wysokości 30 cm spada do 40–60%.
Niezbędnym elementem systemu detekcji
są tablice sygnalizacyjne. Należy pamiętać,
że samo uruchomienie tablic sygnalizacyjnych bezpośrednio po przekroczeniu progów
alarmowych nie oznacza jeszcze stężenia
zagrażającego osobom przebywającym
w garażu. Progi alarmowe detektorów
zapewniają wykrywania stężeń na poziomie
jeszcze bezpiecznym dla użytkownika garażu
i jednocześnie ekonomiczną pracę instalacji
wentylacyjnej, bez zbyt częstych uruchomień
wentylatorów.
Hekato Electronics Sp. z o.o.
54-617 Wrocław, ul. Karpacka 22
tel. 605 966 922
[email protected], www.hekato.pl
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
dr inż. Dorota Krawczyk, dr inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk
Katedra Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka
Badanie mikroklimatu
w salach dydaktycznych
Studies on the microclimate in the classrooms
Badania przeprowadzone w tej samej sali lekcyjnej przed i po częściowej termomodernizacji obiektu wskazują,
że wymaga ona kompleksowych działań w zakresie instalacji ogrzewania i wentylacji oraz izolacji termicznej
przegród, żeby zapewnić efektywność energetyczną, odpowiednią jakość powietrza oraz poczucie komfortu osób
przebywających w pomieszczeniach.
M
ikroklimat pomieszczeń to zespół różnorodnych parametrów
fizycznych i chemicznych powietrza, najczęściej zmiennych
w czasie, w stosunkowo niewielkiej przestrzeni zamkniętej, mającej
wpływ na istoty żywe i przedmioty martwe [2]. Określenie warunków
komfortu termicznego w pomieszczeniu, w którym przebywa duża
grupa osób, jest trudne – komfort cieplny jest bowiem odczuciem
indywidualnym i subiektywnym [1].
Komfort termiczny w obiektach dydaktycznych omówiono w normach PN-EN ISO 7730:2006 [3] i PN-EN 15251:2007 [4] oraz publikacjach [5, 6]. Badania eksperymentalne i ankietowe w tym samym
budynku przed modernizacją opisano w publikacjach [5, 7]. Podobne
badania prowadzono w pomieszczeniach biurowych i opisano w publikacji [8], choć oparto się jedynie na normie PN-EN 15251 [4]. Dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych
wynosi 1000 ppm [9], temperatura powietrza powinna się zawierać
w zakresie 20–26°C, a wilgotność względna powietrza przy zalecanej
temperaturze to 40–60% [10, 11].
Opis budynku
Streszczenie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
W artykule omówiono wyniki badań eksperymentalnych i ankietowych prowadzonych w salach dydaktycznych podczas zajęć.
Przeprowadzono je w ramach projektu „Badanie skuteczności
aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii”. Przeanalizowano wyniki pomiarów zmian temperatury,
wilgotności względnej oraz stężenia dwutlenku węgla w salach
lekcyjnych przed i po termomodernizacji. Po termomodernizacji
wzrosła temperatura wewnętrzna w obiekcie, nieznacznie pogorszyła się jednak jakość powietrza wewnętrznego.
Abstract �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
The paper discusses the results of experimental studies and
surveys conducted in classrooms. The research was conducted
within the project „Examination of the effectiveness of active
and passive methods to improve energy efficiency of infrastructure using renewable energy sources”. The analysis of the
results of measurements of temperature, relative humidity and
carbon dioxide levels in classrooms before and after retrofit
of the building was showed. After thermal modernization the
indoor temperaure increased while indoor air quality was
found slightly worse.
reklama
Budynek został oddany do użytku w 1988 r. Część starsza ma trzy
kondygnacje nadziemne i jest w całości podpiwniczona, a nowsza
jest parterowa i podpiwniczona. W latach 2014–2015 przeprowadzona
została kompleksowa termomodernizacja obiektu z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, obejmująca modernizację systemu
centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła i układami wentylacji
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
77
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
78
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
VI
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Ogrzewanie i wentylacja
w przemyśle i rolnictwie
Patron medialny:
4–6 września 2016 r., Tleń
Sekretariat konferencji:
promocja
Główne zagadnienia:
-
systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
efektywność wytwarzania ciepła i energii,
odzyskiwanie ciepła w procesach przemysłowych,
wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła i energii,
para wodna w przemyśle i rolnictwie,
certyfikacja energetyczna,
zagadnienia mikroklimatu wewnętrznego.
rynekinstalacyjny.pl
dr inż. Agnieszka Tuszyńska – sekretarz naukowy
dr inż. Alina Wargin – sekretarz naukowy
dr inż. Andrzej Frydryszak – sekretarz naukowy
mgr Magdalena Hoppe – obsługa administracyjna
Wyższa Szkoła Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi
ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
tel. 52 559 20 22
www.wszs.tuchola.pl
[email protected]
lipiec/sierpień 2016
79
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
V Kongres POLSKIEJ ORGANIZACJI ROZWOJU
TECHNOLOGII POMP CIEPŁA
20 października 2016
promocja
80
w w w. p o r t p c . p l
Najlepsze praktyki
w likwidacji niskiej emisji
Centrum Konferencyjne EXPO XXI
w Warszawie
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Chłodzenie bez instalacji,
czynników chłodniczych i sprężarek
N
ajbardziej rozpowszechnione sposoby
chłodzenia powietrza w obiektach korzystają z technologii sprężarkowych. Ich
eksploatacja wymaga dostarczenia dużej
ilości energii elektrycznej i budowy instalacji
czynnika chłodniczego. Ponadto rozwiązania
korzystające z klasycznych klimatyzatorów nie
dostarczają powietrza, a jedynie je schładzają.
Na rynku oferowana jest też technologia chłodzenia wyparnego (ewaporacyjnego, adiabatycznego). Wykorzystuje ona zjawisko wymiany
ciepła i masy pomiędzy wodą i przepływającym
powietrzem – woda odbiera ciepło z powietrza
i spada jego temperatura, lecz rośnie wilgotność. Im powietrze zewnętrzne doprowadzane
do urządzenia ma mniejszą wilgotność i wyższą
temperaturę, tym skuteczniejsze schłodzenie.
W trakcie przeprowadzonych w Polsce
w warunkach eksploatacyjnych badań przy
temperaturze powietrza zewnętrznego 32°C
temperatura nawiewu wynosiła 23,5°C przy
wilgotności względnej powietrza zewnętrznego równej 50%, a gdy wilgotność zmalała
do 40%, temperatura nawiewu obniżała się
do 21°C. Przy wilgotności względnej powietrza zewnętrznego poniżej 30% możliwe jest
schłodzenie powietrza z 32° do mniej niż 20°C.
System jednak nie jest tak wydajny, gdy
powietrze ma bardzo wysoką wilgotność. Przy
wysokich temperaturach powietrza zewnętrznego jego wilgotność względna utrzymuje
się zwykle na niskim poziomie, wyjątkiem są
krótkie okresy przed burzą. Z kolei przy stosunkowo niskich temperaturach w okresie letnim
– poniżej 24–25°C – wilgotność jest wysoka,
ale nie ma potrzeby chłodzenia, wystarczy
tylko wymiana powietrza.
Efektywność energetyczna tej technologii jest blisko dziesięciokrotnie wyższa niż
w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych.
Koszty eksploatacyjne to energia do zasilania
wentylatora oraz zużyta woda. Na 10 000 m3
strumienia powietrza i dla 430 h pracy w sezonie urządzenia z wentylatorem o mocy 680 W,
przy średnim schłodzeniu o 7°C i średniej
odczuwalnej mocy chłodniczej 25 kW koszt
eksploatacji nie przekracza 1 zł/h. Średni
koszt wytworzenia 1 kWh odczuwalnej energii
chłodniczej jest przynajmniej pięciokrotnie
niższy niż dla urządzeń sprężarkowych.
Efektywność energetyczna i ekologia tej
technologii nie budzą zastrzeżeń – projektanci
i inwestorzy mają jednak wątpliwości co do wydajności przy dużej wilgotności i jej wzrostu wewnątrz pomieszczeń oraz zagrożenia rozwojem
drobnoustrojów chorobotwórczych. Pomimo
że technologia ta dostarcza do pomieszczenia
z nawiewanym powietrzem także wilgoć z wody przejmującej ciepło, wilgotność względna
powietrza w pomieszczeniu nie wzrasta znacząco ze względu na dużą wymianę powietrza.
Do urządzenia w sposób ciągły dostarczana
jest zimna woda wodociągowa, zbiornik jest
stosunkowo niewielki i czas przebywania w nim
wody krótki – zatem ryzyko namnażania się
bakterii Legionella jest znikome, podobne jak
w innych urządzeniach klimatyzacyjnych.
Oprac. red. na podst.: Górka A., Górzeński R., Bezpośrednie
chłodzenie wyparne budynków, RI nr 7–8/2014.
szów
TANIE CHŁODZENIE
I WENTYLACJA
•
•
•
•
•
klimatyzatory ewaporacyjne
wentylatory
chłodzące panele celulozowe
destratyfikatory
akcesoria
Hitexa Sp. z o.o.
al.ArmiiKrajowej4a,35-307Rzeszów
tel.177100019
e-mail:[email protected]
reklama
www.hitexa.pl
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
81
POWIETRZE
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Nowe czterostronne
urządzenia kasetonowe
Mitsubishi Electric
Czterostronne urządzenia kasetonowe SLZ-KF oraz PLFY-P-VFM firmy Mitsubishi Electric idealnie nadają się
do umieszczenia w suficie podwieszanym. Ich wymiary – 600×600 mm – umożliwiają niemal niezauważalną
instalację. Świetnie sprawdzą się w biurach, punktach usługowych, hotelach, centrach handlowych, szpitalach
czy budynkach użyteczności publicznej.
N
owe, bliźniaczo wyglądające modele
kasetonowe SLZ-KF i PLFY-P-VFM należą
do dwóch serii produktowych oferowanych
przez Mitsubishi Electric. Urządzenia SLZ-KF
reprezentują linię Seria M i przeznaczone są
do niewielkich pomieszczeń biurowych, gabinetów, punktów usługowych i innych małych
i średnich pomieszczeń komercyjnych. Kasety
PLFY-P-VFM to jednostki serii City Multi VRF,
które idealnie nadają się do dużych i wymagających budynków. Niewielka wysokość
zabudowy oraz wymiary – 600×600 mm
(rozmiar rastra euro) – sprawiają, że te
czterostronne urządzenia idealnie nadają się
do umieszczenia w suficie podwieszanym.
Montaż ułatwia także prosta konstrukcja
urządzenia. Kasety SLZ-KF i PLFY-P-VFM zaprojektowano tak, by niemal niezauważalnie
wtapiały się w zabudowę sufitów. Między
innymi dzięki tej właściwości wyróżniono je
tytułem Good Design Award.
Kasety SLZ-KF dostępne są w czterech
indeksach wydajności: 25, 35, 50, 60. Z kolei
modele PLFY-P-VFM oferowane są w indeksach wydajności: 17, 22, 28, 32, 45 i 56.
Zakres zastosowania urządzeń typu split: chłodzenie: –15~+46°C; grzanie: –10~+24°C.
Zakres zastosowania urządzeń typu VRF:
–5~+52°C; grzanie: –20~+15,5°C.
sować odpowiedni model kasety do swoich
potrzeb.
Cicha praca
W urządzeniach SLZ-KF i PLFY-P-VFM zainstalowano turbowentylator 3D, który pozwala
obniżyć poziom hałasu pracującego urządzenia
o 4 dB i tym samym zapewnia cichszą i bardziej komfortową klimatyzację pomieszczeń.
Klimatyzacja bez przeciągów
Dzięki możliwości horyzontalnego ustawienia
żaluzji powietrznych powietrze rozchodzi się
po pomieszczeniu bez przeciągów i nieprzyjemnego nawiewania wprost na przebywające
w nim osoby. Dzięki temu kasety idealnie
sprawdzą się np. w biurach, gdzie komfort
przebywających osób jest niezbędny.
3D i-see Sensor – czujnik
obecności w pomieszczeniu
Opcjonalny czujnik 3D i-see wykrywa obecność w pomieszczeniu osób, automatycznie
uruchamiając urządzenie. Gdy w pomiesz-
Kompaktowe wymiary
Urządzenia wymagają do instalacji jedynie
245 mm przestrzeni montażowej w suficie
podwieszanym. Sprawdzą się zatem wszędzie
tam, gdzie niemożliwe jest zamontowanie
urządzeń o większych gabarytach.
Poszerzony zakres mocy
Dzięki wprowadzeniu nowych modeli czterostronnych urządzeń kasetonowych o wyższych indeksach wydajności oferta Mitsubishi
Electric stała się jeszcze bardziej kompleksowa. Teraz każdy Klient jest w stanie dopa-
82
lipiec/sierpień 2016
czeniu nie ma nikogo, jednostka przechodzi
w tryb oszczędzania energii. Czujnik 3D i-see
dodatkowo rozpoznaje liczbę i położenie ludzi
przebywających w pomieszczeniu i w zależności od tego steruje żaluzjami powietrznymi.
Poprzez ich koordynację można kierować
strumienie klimatyzowanego powietrza na
jedną lub więcej poruszających się osób albo
tylko na otaczającą je przestrzeń.
Sterownik PAR-SL100A-E
Większością funkcji nowych czterostronnych
urządzeń kasetonowych Mitsubishi Electric
można sterować za pomocą nowego pilota
bezprzewodowego PAR-SL100A-E. Użytkownik jest w stanie dzięki niemu w łatwy sposób
ustawić pożądaną temperaturę, siłę nawiewu
lub położenie żaluzji powietrznych. Poszczególne ustawienia można kontrolować dzięki
przejrzystemu ekranowi i wprowadzać je za
pomocą wygodnych przycisków. Podświetlenie ekranu umożliwia sterowanie urządzeniem
także w zaciemnionych pomieszczeniach lub
nocą.
Technologia MELCloud
Aplikacja Mitsubishi Electric MELCloud umożliwia sterowanie czterostronnymi urządzeniami kasetonowymi z poziomu smartfona lub
tabletu czy PC, zarówno w budynku, jak i na
odległość. W ten sposób można mieć dostęp
do wszystkich inteligentnych funkcji urządzeń, jak np. programator tygodniowy. Dzięki
MELCloud najważniejsze informacje dotyczące
ustawień urządzenia mogą być otrzymywane
on-line poprzez e-mail. Ta wygodna i inteligentna aplikacja zamienia urządzenie przenośne
w wirtualnego pilota, za pomocą którego
użytkownik i instalator mogą sterować instalacjami klimatyzacyjnymi Mitsubishi Electric
z dowolnego miejsca.
Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce
02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38C
[email protected]
www.mitsubishi-les.com
rynekinstalacyjny.pl
WODA
dr inż. Piotr Jadwiszczak, mgr inż. Marek Sidorczyk
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
Próby ciśnieniowe
sieci hydrantowych w świetle krajowych
i zagranicznych przepisów
The hydrant networks pressure tests according to local and international regulations
Celem hydraulicznej próby ciśnieniowej jest sprawdzenie szczelności i jakości wykonania sieci hydrantowej.
Poszczególne metody testowe wymagają montażu różnego osprzętu, określają różne ciśnienia próbne
oraz czasy trwania i przebiegi prób ciśnieniowych. Zróżnicowanie występuje zarówno w liczbie wymaganych
obliczeń, jak i uwzględnianych cech oraz w zakresie kompetencji i decyzyjności projektanta. Pomimo różnic
w procedurach każda z metod dopuszcza określony poziom nieszczelności. W celu porównania warunków
i przebiegu oraz kryteriów zestawiono wielkości charakterystyczne dla opisywanych metod badawczych
oraz obliczenia dla hipotetycznej sieci hydrantowej.
S
ieć hydrantowa jest siecią wodociągową przeciwpożarową z hydrantami zewnętrznymi i stanowi ważny element ochrony
ludzi i obiektów. Zgodnie z [1, 3] każda sieć
hydrantowa, jako sieć ciśnieniowa, przed
rozpoczęciem eksploatacji poddawana jest
hydraulicznej próbie ciśnieniowej. Jej celem
jest sprawdzenie szczelności sieci i poprawności jej wykonania. Przebieg próby ciśnieniowej
Streszczenie �����������������������������������������������������
Sieć hydrantowa należy do najważniejszych elementów infrastruktury technicznej budynków. Jej prawidłowe wykonanie
warunkuje możliwość zapobiegnięcia
lub ograniczenia strat materialnych
związanych z ewentualnym pożarem.
Sprawdzianem sieci hydrantowej jest
próba szczelności oraz próba wydajności. Pomiędzy krajowymi i zagranicznymi
przepisami dotyczącymi prób szczelności
występują rozbieżności. Ich poznanie jest
kluczowe dla prawidłowego planowania,
przeprowadzania oraz interpretowania
wyników prób szczelności.
Abstract �������������������������������������������������������������
Hydrant network is one of the most
important elements of buildings’ technical infrastructure. Its proper implementation determines the ability to
prevent or limit damage to property
related to possible fire. The tests of
the hydrant network are a pressure
test and performance test. There are
discrepancies between domestic and
foreign regulations for pressure tests.
Their knowledge is crucial for the proper
planning, conducting and interpreting
the results of pressure test.
rynekinstalacyjny.pl
i ocena jej wyniku podlega określonym regulacjom prawnym. W wypadku sieci hydrantowych w Polsce spotyka się stosowanie
różnych przepisów i wytycznych, krajowych
i zagranicznych.
Sieci hydrantowe zazwyczaj wykonywane
są jako sieci obwodowe o zamkniętym pierścieniu. Wydajność i ciśnienie wymagane
do prawidłowej pracy sieci hydrantowej jest
znaczenie wyższe niż dla wodociągu. Z tego
względu sieci hydrantowe z reguły wyposażane są w zbiorniki wody pożarowej oraz zestawy
pomp pożarowych gwarantujących odpowiednie ciśnienie i wydajność (rys. 1). Zapewnienie
niezawodności sieci hydrantowych wymaga
uniezależnienia pracy pomp pożarowych od
zasilania z sieci elektroenergetycznej – stosuje
się agregaty prądotwórcze lub pompy z napędem spalinowym. Do bieżącego utrzymywania
ciśnienia w sieci hydrantowej nie angażuje się
dużych pomp pożarowych, ale wykorzystuje
pompy ciśnieniowe typu jockey (podtrzymujące ciśnienie).
próby szczelności sieci hydrantowych zawarte
w normach PN-B-10725 [1] i PN-EN 805 [3]
oraz w przepisach NFPA [4, 5] i FM Global [6].
Norma PN-B-10725
Pomimo że krajowa norma PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania
i badania [1] nie jest już obowiązująca (norma
wycofana), to w dalszym ciągu przedsiębiorstwa wodociągowe powołują się na nią
w wytycznych projektowania i wykonawstwa
sieci [2]. Według tej normy próbę ciśnieniową
sieci hydrantowych przeprowadza się najpierw
odcinkami, a po pozytywnym wyniku prób
odcinkowych – dla całej sieci.
Przygotowanie odcinka sieci hydrantowej
do odcinkowej próby ciśnieniowej obejmuje
zamknięcie końcówek odcinka, przykrycie
rurociągu w wykopie ziemią z zachowaniem
odsłoniętych złączy rur, ukończenie punktów
stałych i bloków oporowych (stałych i tymczasowych na czas próby), pełne otwarcie
Próby ciśnieniowe
według różnych przepisów
Przebieg prób ciśnieniowych i ocena ich wyniku podlega określonym regulacjom prawnym
i wytycznym. Podczas wykonywania prób
ciśnieniowych realizowanych w Polsce sieci
hydrantowych stosuje się zamiennie krajowe
i zagraniczne wytyczne. Wynika to z wymagań
i doświadczeń inwestora, wymagań ubezpieczyciela obiektu, wymagań inżynierskich
itd. Najczęściej wykorzystuje się przepisy
i wytyczne przeprowadzania hydraulicznej
Rys. 1. Ideowy schemat sieci hydrantowej Rys. Laser-Tech Fire
lipiec/sierpień 2016
83
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
84
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/
prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
85
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
86
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
87
WODA
dr inż. Grzegorz Ścieranka
Porównanie
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
rozwiązań sterowania ciśnieniem
w modelach sieci wodociągowej
Pressure control solutions of water distribution system models
Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych stało się w ostatnich latach popularnym narzędziem
wspomagającym proces zarządzania siecią. Zainteresowanie budową modeli zaobserwować można było
najpierw w firmach wodociągowych funkcjonujących na terenie dużych miast, obecnie coraz szerszą inicjatywę
w tym zakresie wykazują również średnie i małe przedsiębiorstwa. Szczególnie korzystne okazało się wdrażanie
systemów GIS, stanowiących solidną bazę danych dla budowy modeli.
D
o popularyzacji programu Epanet przyczyniło się niewątpliwie
jego nieograniczone udostępnienie wraz z kodami źródłowymi
przez US Environmental Protection Agency [1]. Jest to narzędzie
kompletne z punktu widzenia możliwości budowy nawet złożonych
modeli hydraulicznych [2]. Silnik obliczeniowy tego programu stał się
również bazą dla wielu dostępnych na rynku programów komercyjnych,
których głównymi zaletami są ułatwienia w zakresie wprowadzania
danych i oceny wyników symulacji.
Celem modelowania jest uzyskanie jak najlepszego odwzorowania
sieci wodociągowej oraz warunków transportu wody obserwowanych
na ekranie komputera jako wsparcia przy podejmowaniu decyzji
związanych z bieżącą eksploatacją oraz planowanymi inwestycjami.
Budowa modelu hydraulicznego sieci wodociągowej jest procesem wymagającym zachowania określonej procedury postępowania
i składa się z trzech głównych etapów. Pierwszy etap polega na
odwzorowaniu geometrii sieci wodociągowej i obejmuje:
„„ układ przewodów i ich wzajemnych połączeń,
„„ średnice wewnętrzne przewodów,
„„ współczynniki chropowatości przewodów,
„„ współczynniki oporów miejscowych,
„„ rzędne terenu w węzłach,
„„ źródła wody,
„„ zbiorniki sieciowe,
„„ armaturę odcinającą i regulacyjną,
„„ pompy.
Najlepszym źródłem danych dla układu przewodów są mapy
wektorowe aktualizowane na bieżąco na podstawie dokumentacji
powykonawczych, raportów z awarii i dodatkowych inwentaryzacji
geodezyjnych, ale mogą to być również mapy rastrowe, a nawet
schematy sieci wodociągowej. Należy mieć jednak świadomość, że
dokładność danych wejściowych wpływa na użyteczność modelu.
Drugim etapem budowy modelu hydraulicznego jest „wymuszenie
przepływu wody”. Wielkość zapotrzebowania na wodę oraz zmienny
w czasie sposób jej pobierania zależy od rodzaju odbiorcy. Źródłem
danych o wielkości rozbiorów wody są odczyty z wodomierzy głównych
budynków. Ze względu na brak ciągłej rejestracji danych na tych wodomierzach do ustalenia zmienności rozbiorów wody można się posłużyć
odczytami z wodomierzy lub przepływomierzy strefowych, często już
wyposażonych w taką rejestrację. Należy pamiętać, że odczyty te
88
lipiec/sierpień 2016
uwzględniają również bezpośrednie straty wody będące wynikiem
wycieków przez nieszczelności sieci wodociągowej, co wpływa na
spłaszczenie wykresów współczynników nierównomierności. Dlatego
wyznaczając wartości tych współczynników, należy pominąć owe
straty, tworząc wstępnie model przy założeniu, że sieć wodociągowa
jest szczelna, a następnie uwzględnić je jako sumę wypływów przez
perforację obliczanych w modelu na podstawie wzoru Torricellego.
Ostatnim etapem budowy modelu jest jego kalibracja, która polega
na porównaniu wyników obliczeń z wynikami pomiarów terenowych
i wprowadzeniu odpowiednich korekt w modelu. W tym celu przeprowadza się „szarżę” pomiarową z wykorzystaniem stałego oraz
doraźnego opomiarowania. Zakres monitoringu dla modeli hydraulicznych obejmuje pomiary objętościowego natężenia przepływu oraz
wysokości ciśnienia. Pomiar objętościowego natężenia przepływu jest
wymagany przynajmniej w miejscu dopływu wody do modelowanej
sieci. Ponadto na sieci wyznacza się punkty charakterystyczne dla dodatkowego pomiaru ciśnienia wykonywanego za pomocą przenośnych
przetworników ciśnienia wyposażonych w rejestratory montowane
zwykle na hydrantach.
Jedną z zalet modelu hydraulicznego jest możliwość oceny różnych
rozwiązań sposobu zasilania w wodę oraz regulacji ciśnienia w sieci
wodociągowej, łącznie z analizą kosztów energii pompowania wody.
Streszczenie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Epanet jest powszechnie znanym narzędziem do modelowania
sieci wodociągowych. Program udostępnia szereg funkcji do
przedstawiania i wspomagania interpretacji wyników symulacji.
Jednym z elementów analizy jest zużycie energii i ocena kosztów
pompowania wody. W artykule przedstawiono wybrane przykłady
sieci wodociągowej z różnymi wariantami zasilania w wodę oraz
porównano koszty energii pompowania dla tych wariantów.
Abstract �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Epanet is most popular software that models water distribution
piping systems. Various data reporting and visualization tools
are used to assist in interpreting the results of a network analysis. These include pumping energy usage and compute cost.
The article presents selected examples of water distribution
systems with variants of water sources. The variants have
been compared in terms of system energy price.
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
89
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
90
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
91
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
92
lipiec/sierpień 2016
rynekinstalacyjny.pl
WODA
A R T Y K U Ł
Jak skutecznie ochronić
S P O N S O R O W A N Y
Anna Stochaj
piwnice przed zalaniem?
Zagrożenie przepływem zwrotnym (tzw. cofką) zawsze będzie realne. Dzieje się tak, ponieważ ze względów
ekonomicznych i technicznych kanały dostosowane są do średnich opadów deszczu – przy oberwaniu chmury
kanalizacja mieszana bardzo szybko się zapełnia.
M
eteorolodzy informują, że intensywne
opady będą występować coraz częściej.
Powodem jest ocieplenie klimatu prowadzące do zwiększonego tworzenia się pary na
powierzchni ziemi. Chmury deszczowe są
przepełnione i efektem są silne opady deszczu.
Problem ten dotyczy inwestorów, właścicieli domów i firm remontowych, ponieważ
to właśnie na nich spoczywa obowiązek
zabezpieczenia budynku przed przepływem
zwrotnym. Najwłaściwszym rozwiązaniem
jest montaż odpowiedniego urządzenia przeciwzalewowego.
Ochrona przeciwzalewowa
przy spadku do kanału
Jeśli przybory odwadniające leżą poniżej
poziomu zalewania (np. w piwnicy), a ścieki
odpływają do kanału ze swobodnym spadkiem, można zastosować odpowiednie zawory
zwrotne. Wymagania normy PN-EN 12056-4
są tutaj następujące:
„„ Pomieszczenia muszą mieć podrzędną funkcję. W przypadku przepływu zwrotnego
nie może dojść do uszkodzenia wartości
materialnych ani do wystąpienia zagrożenia
dla mieszkańców.
„„ Liczba użytkowników musi być niewielka.
„„ Powyżej poziomu zalewania musi być dostępna inna toaleta.
W zależności od potrzeb i wymagań budowlanych firma Kessel oferuje automatyczne
zawory zwrotne do ścieków zawierających fe-
Rys. 3a. Przykład właściwego zainstalowania
urządzenia przeciwzalewowego
rynekinstalacyjny.pl
Rys. 1. Zawór zwrotny Staufix FKA Komfort
kalia Staufix FKA, zawory z pompą Pumpfix F
oraz zawory do wody brudnej Staufix SWA.
Zawór Staufix FKA (rys. 1) chroni przed
cofką takie przybory, jak toaleta, prysznic,
umywalka, pralka – usytuowane w piwnicy.
Ma dwie otwarte klapy zwrotne (swobodny
odpływ ścieków), które zamykają się i blokują
automatycznie w momencie wystąpienia cofki.
Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez
sondę w momencie 80-proc. wypełnienia
kanału. Informacja o wystąpieniu przepływu
zwrotnego zgłaszana jest za pomocą alarmu
na szafce sterowniczej. Po ustąpieniu cofki następuje automatyczne podniesienie się klapy.
Podobnym urządzeniem jest Pumpfix F
(rys. 2), a jego dodatkową zaletą jest możliwość korzystania z przyborów sanitarnych
także w sytuacji przeciążenia kanalizacji.
Pumpfix F ma jedną klapę otwartą, która
zamyka się podczas cofki i nie dopuszcza
do przedostania się ścieków do wewnątrz
budynku. Jeśli jednak przy zamkniętej klapie
napływają ścieki, po osiągnięciu określonego
poziomu za pomocą sondy włącza się pompa,
która zasysa ścieki, rozdrabnia i tłoczy je w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.
Zawory Staufix FKA oraz Pumpfix F
dostępne są z szafką sterowniczą Komfort
z wyświetlaczem stanu i wskazówkami konserwacyjnymi oraz opcją podłączenia do
urządzeń centralnego sterowania budynkiem.
Konserwacja obydwu zaworów możliwa jest
bez użycia narzędzi.
Zabudowa
to zadanie dla fachowca
Rys. 2. P
rzykład zabudowy zaworu z pompą
Pumpfix F
Rys. 3b. P
rzykład błędnego zainstalowania
urządzenia przeciwzalewowego
Po dokonaniu wyboru zaworu zwrotnego można
rozpocząć jego zabudowę. Należy szczególnie
zwrócić uwagę na to, żeby zawór zwrotny nie
został zabudowany bezpośrednio na głównym przewodzie odprowadzającym, ponieważ
w przypadku tego wariantu odwadniane są
przez urządzenie przeciwzalewowe również te
miejsca odpływu, które leżą powyżej poziomu
zalewania. Korzystanie podczas cofki z przyborów usytuowanych powyżej poziomu zalewania
może wówczas doprowadzić do samoistnego
„wewnętrznego” zalania (rys. 3).
Kessel Sp. z o.o.
55-040 Kobierzyce, ul. Innowacyjna 2
tel. 71 774 67 60
[email protected], www.kesssel.pl
lipiec/sierpień 2016
93
INFORMATOR
SZKOLENIA
Skorzystaj ze szkoleń
Beretta tel. 56 657 16 00, faks 56 657 16 57, e-mail: [email protected]
Itron Polska (dawniej Actaris)
tel. 12 257 10 28 w. 143, e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla projektantów – nowoczesne systemy opomiarowania wody
i energii cieplnej
„„ Szkolenia dla instalatorów, serwisantów – Toruń, w terenie do uzgod­nienia
Centralny Ośrodek Chłodnictwa tel. 12 637 09 33 w. 105, 212, [email protected], www.coch.pl
„„ F-gazy urządzenia stacjonarne
„„ Klimatyzacja samochodowa „„ Certyfikacja kompetencji B
„„ Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split
„„ Kurs początkowy i uzupełniający dla ubiegających się o świadectwo
kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi
„„ Agregaty wody lodowej
„„ Układy termodynamiczne w pompach ciepła w teorii i praktyce
Clima Komfort tel. 507 017 354, e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla instalatorów instalacji grzewczych z pompami ciepła
z bezpośrednim odparowaniem oraz z pompami typu powietrze/woda,
solanka/woda i woda/woda. Terminy do uzgodnienia
Comap Polska tel. 22 679 00 25, e-mail: [email protected],
www.comap.pl
„„ Szkolenia dla instalatorów i projektantów w zakresie instalacji ogrzewania
podłogowego BIOfloor oraz instalacji dystrybucji wody sanitarnej i grzewczej
SKINsystem – na terenie całego kraju
Danfoss Poland – Ciepłownictwo tel. 58 51 29 134
Danfoss Poland – Ogrzewnictwo i Wentylacja tel. 22 755 06 01
„„ Szkolenia i warsztaty techniczne dla instalatorów i projektantów – na terenie
całego kraju
De Dietrich www.dedietrich.pl
Szkolenia dla instalatorów we Wrocławiu:
„„ T1A „Urządzenia grzewcze o mocy do 50 kW” – kotły De Dietrich małych
mocy w technice domowej: kotły atmosferyczne DTG, kotły naścienne gazowe
MS ZENA, kotły gazowe kondensacyjne AGC, EGC, MCR II, MCA, kotły olejowe
GT 120, technika solarna
„„ T1B „Kotły żeliwne średnich i dużych mocy” – atmosferyczne DTG 230/330,
olejowo-gazowe GT 220 do GT 530, palniki nadmuchowe olejowe/gazowe,
automatyka i kaskady kotłów
„„ T2A „Kotły kondensacyjne” – kotły MCR II, MCA z Diematic i-System,
GTU C 120, AGC, EGC, MCA PRO 45-115, C 230, C310/610
„„ T4A „Pompy ciepła” – pompy ciepła PAC
Możliwość odbycia dodatkowego szkolenia przy hurtowniach partnerskich
w ramach trasy mobilnego laboratorium De Dietrich z zakresu:
„„ typoszereg gazowych kotłów kondensacyjnych MCR i Ecodens (warunkiem
uczestnictwa jest wcześniejsze odbycie szkolenia T2A w siedzibie firmy
De Dietrich we Wrocławiu)
„„ pompy ciepła ROE ll i ROE+ – montaż i uruchamianie (warunkiem
uczestnictwa jest wcześniejsze odbycie szkoleń T1A lub T2A w siedzibie firmy)
„„ zestawy Dietrisol PRO i Dietrisol Light (warunkiem uczestnictwa
jest wcześniejsze odbycie szkolenia T1A w siedzibie firmy)
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska tel. 71 326 13 43, e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia z wykorzystania termowizji w diagnostyce budowlanej: ocena
energetyczna budynku, ocena stanu technicznego przegród budowlanych,
samodzielne wykonanie ekspertyz budowlanych. Szkolenia z wykorzystania
termowizji w diagnostyce energetycznej: ocena stanu technicznego urządzeń
i sieci energetycznych, samodzielne wykonanie ekspertyz termowizyjnych.
Szkolenia obejmują praktyczne ćwiczenia z użyciem kamer termowizyjnych
i obsługą specjalistycznych programów do interpretacji zdjęć
„„ Dwudniowe szkolenia ze sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej oraz audytów
Flowair tel. 58 669 82 20, faks 58 627 57 21, e-mail: [email protected],
www.flowair.com
„„ Szkolenia dla projektantów i instalatorów z zakresu ogrzewania
nadmuchowego: nagrzewnic wodnych (LEO), nagrzewnic gazowych (ROBUR),
kurtyno-nagrzewnic i kurtyn powietrznych (ELiS)
Fujitsu „„ Szkolenie dla instalatorów, projektantów, studentów: systemy klimatyzacji
ze zmiennym przepływem VRF AIRSTAGE – Warszawa, tel. 22 517 36 00;
Gdańsk, tel. 58 768 03 33; Wrocław, tel. 71 785 49 67; Kraków,
tel. 12 341 47 07; Rzeszów, tel. 17 854 73 10; Lublin, tel. 609 690 998;
Katowice, tel. 32 209 49 26; Łódź, tel. 42 685 52 94; Poznań,
tel. 61 852 54 90; Białystok, tel. 605 886 475; Bydgoszcz, tel. 607 800 395
Glen Dimplex Polska e-mail: [email protected]
„„ Cykliczne szkolenia dla projektantów i wykonawców instalacji grzewczych
z pompami ciepła typu powietrze/woda, solanka/woda oraz woda/woda
o mocach 1,87–125,8 kW. Przekazywane informacje są też przydatne
handlowcom chcącym poszerzyć swoją wiedzę z zakresu oferowanych
produktów. Miejsce szkolenia – Poznań. Terminy oraz formularz zgłoszeniowy
na www.dimplex.pl
Grundfos www.grundfos.pl
Całoroczne szkolenia online:
„„ Grundfos Professional/Grundfos Ecademy dla instalatorów, projektantów
– ponad 10 modułów szkoleniowych, m.in. o pompach Grundfos ALPHA2,
MAGNA, SOLOLIFT2, dyrektywie EuP, regulacji AUTOADAPT oraz nowych
pompach cyrkulacyjnych COMFORT PM i in.
„„ Thinking Buildings Universe/Grundfos CBS e-learning dla projektantów
– aplikacje w Budownictwie Użyteczności Publicznej: m.in. Koszty Cyklu Życia
(LCC), obiegi mieszające, klimatyzacja, dezynfekcja wody, ścieki i wiele innych
lipiec/sierpień 2016
ciepła – co drugi piątek w siedzibie firmy (Czechowice-Dziedzice)
KAN sekretariat: tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
„„ Szkolenia dla projektantów – Białystok, Gdynia, Poznań, Tychy, Warszawa
– w każdej lokalizacji raz w miesiącu
„„ Szkolenia dla wykonawców – Białystok, Gdynia, Poznań, Tychy, Warszawa
– w każdej lokalizacji raz w miesiącu
Szczegóły i terminy na www.kan.com.pl
Kessel tel. 71 774 67 60, e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla instalatorów z zakresu urządzeń przeciwzalewowych
– typy urządzeń, czynniki doboru, zasada działania, prawidłowy montaż,
konserwacja. Pytania i zgłoszenia – drogą telefoniczną lub mailową
Kisan tel. 22 701 71 30, 22 701 71 34
„„ Warsztaty komputerowe dla projektantów: Instal-op – program
wspomagający projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego
oraz Instal-san – wspomagający instalacje c.w. i z.w.
Klimosz tel. 32 475 21 77 w. 11 – Żory,
61 436 24 74 – Września k. Poznania, www.klimosz.pl
„„ Szkolenie praktyczne z zakresu kotłów na węgiel, drewno, pelety i ziarno
– pierwszy i ostatni czwartek roboczy miesiąca w Żorach i raz w miesiącu
we Wrześni
Makroterm tel. 12 37 93 781, 603 979 292,
inż. Dominik Litwiński, e-mail: [email protected]
„„ Cykl szkoleń dla instalatorów, handlowców, serwisantów i projektantów
z zakresu Zintegrowanego Oprogramowania: Turbokominki z płaszczem
wodnym; kolektory słoneczne Turbosolar; Integratory; projektowanie systemów
ZO w domach jednorodzinnych
„„ Warsztaty dla instalatorów: podłączanie Integratora
Terminy do uzgodnienia
Nibco tel. 42 677 56 00
„„ Szkolenie z zakresu instalacji sanitarnych PVC-C/PVC-U NIBCO
dla instalatorów, projektantów i inwestorów
Nibe-Biawar www.biawar.com.pl
„„ Szkolenia z zakresu pomp ciepła i systemów solarnych, obejmujące
m.in. budowę i zasadę działania pomp ciepła i systemów solarnych, zasady
doboru poszczególnych urządzeń, praktyczne wskazówki i przykładowe
problemy
Cena egzemplarza RI
w prenumeracie
Prandelli Polska tel. 58 762 84 60, 604 29 25 50,
e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia cykliczne dla projektantów i instalatorów w siedzibie firmy:
Podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa w systemach instalacji
sanitarnych firmy Prandelli; Gdańsk – pierwszy wtorek m-ca,
w terenie – do uzgodnienia
niższa o
Sanha Polska tel. 76 857 32 02
e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla instalatorów i projektantów na terenie całego kraju – techniki
połączeń zaciskowych z miedzi, stali i tworzyw sztucznych; dobór i montaż
ściennych paneli grzewczych
Sanit tel. 32 332 67 43
„„ Szkolenie dot. zgrzewaczy rur PP i PE do wody i gazu, dające uprawnienia
IGNiG-u oraz certyfikat na zgrzewanie systemu ELGEF+ firmy GEORG
FISCHER
Termet tel. 74 854 70 50, 74 854 04 46
www.termet.com.pl
„„ Szkolenia dla serwisantów, instalatorów, projektantów, handlowców
w zakresie oferty produkcyjnej Termet w ośrodkach szkoleniowych
w: Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Bielsku-Białej, Aleksandrowie Łódzkim,
Kielcach, Rzeszowie, Orońsku, Pile, Olsztynie, Białymstoku
i Świebodzicach
Uponor Polska tel. 801 000 425, 22 266 82 00
„„ Szkolenia dla instalatorów w zakresie montażu systemów do zimnej i ciepłej
wody, c.o. i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego firmy Uponor
„„ Szkolenia dla projektantów z wykorzystaniem programów Instalsoft
lub Audytor, w zakresie montażu systemów do zimnej i ciepłej wody, c.o.
i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego firmy Uponor
Viessmann tel. 71 360 71 00, www.viessmann.pl,
e-mail: [email protected]
„„ Dla projektantów – aspekty projektowania nowoczesnych
systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych
i niskotemperaturowych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła
„„ Dla instalatorów – montaż, uruchomienie, serwis pomp ciepła, kolektorów
słonecznych, kotłów wiszących oraz stojących małej i średniej mocy
„„ 2-letnia Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii
Viessmann
Wavin Metalplast-Buk www.wavin.pl,
e-mail: [email protected], bezpłatna infolinia: 800 161 555
Szkolenia online dla firm:
„„ Materiały elastyczne a materiały sztywne w systemach kanalizacji
grawitacyjnej na podstawie porównania systemu z PVC-U z systemem
z kamionki
Zehnder tel. 605 885 886
Sławomir Duda (koordynator serwisu), e-mail: [email protected]
„„ Szkolenia dla wykonawców/serwisantów: COMFOBOX, CSY
21%
od ceny detalicznej
„ R y n k u I n s t a l a c y j n e g o”
typu powietrze-woda, termodynamicznych ogrzewaczy wody z wbudowaną
pompą ciepła i kolektorów słonecznych
94
Hewalex tel. 32 214 17 10 wew. 376, infolinia 801 000 810,
e-mail: [email protected]
„„ Cykl szkoleń technicznych z zakresu instalacji kolektorów słonecznych i pomp
P R E N U M E R ATA
e-mail: [email protected]
promocja
Atlantic tel. 22 487 50 76, Sławomir Rostkowski (Dział Techniczny)
„„ Bezpłatne szkolenie z odnawialnych źródeł energii dotyczące: pomp ciepła
 przyprenumeracierocznej(10numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
wysyłki pokrywa wydawnictwo
 do studentów skierowana jest specjalna
oferta edukacyjna (wymagana jest
kserokopia aktualnej legitymacji
studenckiej)
 prenumeratę można zamówić od
dowolnego numeru
Cena prenumeraty:
– próbna (kolejne 3 numery):
–
–
–
–
bezpłatna
edukacyjna:
półroczna:
roczna:
dwuletnia:
90
90
130
240
zł
zł
zł
zł
Zamówienia można składać:
– telefonicznie: 22 810 21 24 lub 22 512 60 82
– faksem: 22 810 27 42
– e-mailem: [email protected]
lub [email protected]
– przez internet: www.rynekinstalacyjny.pl
lub ksiegarniatechniczna.com.pl
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
KATALOG FIRM
ADAM Sp. z o.o.
Systemy Mocowań i Izolacji Dźwiękowych
84-230 Rumia, ul. Morska 9A
tel. 58 771 38 88, faks 671 38 35
e-mail: [email protected], www.adam.com.pl
...sprawdzone w każdym detalu
stożkowo-membranowy
zwrotny zawór
antyskażeniowy
EWE
MegaCAD – CAD-Projekt
05-822 Milanówek, ul. Staszica 2B
tel. 22 465 59 29, 601 206 403
e-mail: [email protected]
www.megacad.pl
Przedsiębiorstwo MPJ
Marek Jastrzębski
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 15
tel. 81 472 22 22, faks 81 472 20 00
e-mail: [email protected], www.mpj.pl
ROCKWOOL Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
infolinia: 801 660 036, 601 660 033
e-mail: [email protected]
www.rockwool.pl
oferuje:
bezwłazowe studzienki
wodomierzowe dla wodomierzy
od Qn 2,5 do Qn 6
zestawy wodomierzowe od 1/2"
do 2" i ich elementy
zawory kulowe oraz skośne
grzybkowe od 1/2" do 2"
zawory antyskażeniowe typu EA
i EB od 3/4" do 2" (połączenia
gwintowe) oraz od DN 50
do DN 200 (połączenia kołnierzowe)
stojaki hydrantowe i ich elementy
hydranty i zawory ogrodowe
nawiertki do rur wszelkich typów
przejścia przez mury
EWE Armatura Polska Sp. z o.o.
reklama
ul. Partynicka 15
53-031 Wrocław
Tel. 71 361 03 43, 71 361 03 49
Faks 71 361 03 52, 71 361 03 74
www.ewe-armaturen.pl
rynekinstalacyjny.pl
steinbacher izoterm sp. z o.o.
05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
steinonorm® 300
otuliny z miękkiej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów
centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach
mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych
steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie
podłogowe
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy,
patio, parkingi, podłogi, ściany piwnic
lipiec/sierpień 2016
95
95
INFORMATOR
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
Gdzie
nas znaleźć
Wpisz RYNEK INSTALACYJNY na:
www.e-kiosk.pl, www.publio.pl,
www.nexto.pl, www.egazety.pl
Pobierz aplikację GRUPA MEDIUM na Android i iOS
Salony sprzedaży prasy
EKO-INSTAL
Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15B
tel. 52 365 03 70, -37, 327 03 77
FAMEL
Kępno, ul. Świerczewskiego 41
tel. 62 782 85 95
Kluczbork, ul. Gazowa 2
tel. 77 425 01 00
Namysłów, ul. Reymonta 72
tel. 77 410 48 30
Olesno, ul. Kluczborkska 9a
tel. 34 359 78 51
Oława, ul. 3 Maja 20/22
tel. 71 313 98 79
Wieluń, ul. Ciepłownicza 23
tel. 43 843 91 20
HEATING-INSTGAZ
Rzeszów, ul. Przemysłowa 13
tel. 17 854 70 10
MIEDZIK
Szczecin, ul. Mieszka I 80
tel. 91 482 65 66
PAMAR
Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 19
tel. 33 810 05 88, -89
Dystrybutorzy
AES
Jasło, ul. Kopernika 18
tel. 13 446 35 00
ASPOL-FV
Łódź, ul. Helska 39/45
tel. 42 650 09 82
BARTOSZ Sp.j.
Białystok, ul. Sejneńska 7
tel. 85 745 57 12
BARTOSZ Sp.j. Filia Kielce
Kielce, ul. Ściegiennego 35A
tel. 41 361 31 74
BAUSERVICE
Warszawa, ul. Berensona 29P
tel. 22 424 90 90
Warszawa, ul. Albatrosów 10
tel. 22 644 84 21
Szczecin, ul. Pomorska 141/143
tel. 91 469 05 93
BOSAN
Warszawa, ul. Płowiecka 103
tel. 22 812 70 72
CENTROSAN Centrum Techniki Grzewczej
Piaseczno, ul. Julianowska 24
tel. 22 737 08 35
faks 22 737 08 28
FEMAX
Gdańsk – Kiełpinek, ul. Szczęśliwa 25
tel. 58 326 29 00
[email protected]
Osielsko k. Bydgoszczy, ul. Szosa Gdańska 1
tel. 52 381 39 50
[email protected]
GRUPA INSTAL-KONSORCJUM
ANGUS
Warszawa, ul. Pożaryskiego 27a
tel. 22 613 38 60, 812 41 45
B&B
Wrocław, ul. Ołtaszyńska 112
tel. 71 792 77 75, faks 71 792 77 76
96
lipiec/sierpień 2016
POL-PLUS
Zielona Góra, ul. Objazdowa 6
tel. 68 453 55 55
PROMOGAZ-KPIS
Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 7
tel. 12 653 03 45, 653 15 02
SANET
Gdynia, ul. Opata Hackiego 12
tel. 58 623 41 05, 623 10 96
TERMECO
Lublin, ul. Długa 5
tel. 81 744 22 23
WILGA
Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65
tel. 34 370 90 40, -41
GRUPA SBS
www.grupa-sbs.pl
AND-BUD
Tarnobrzeg, ul. Kopernika 32
tel. 15 823 01 48
APIS Andrzej Bujalski, www.apis.biz.pl
Garwolin, ul. Targowa 2
tel. 25 782 27 00
Łosice, ul. 11 Listopada 6
tel. 83 359 06 67
Łuków, Aleje Kościuszki 17
tel. 25 798 29 48
Siedlce, ul. Torowa 15a
tel. 25 632 71 02
AQUA
Gorzów Wlkp., ul. Szenwalda 26
tel. 95 720 67 20
Gorzów Wlkp., ul. Młyńska 13
tel. 95 728 17 20
Legnica, ul. Działkowa 4
tel. 76 822 94 20
Wałcz, ul. Budowlanych 10b
tel. 67 387 01 00
Wrocław, pl. Wróblewskiego 3 A
tel. 71 341 94 67
Zielona Góra, ul. M.C. Skłodowskiej 25
tel. 68 324 08 98
ARMET
Chorzów, ul. ks. Wł. Opolskiego 11
tel. 32 241 12 39
Katowice, ul. Opolska 23-25
tel. 32 205 01 84
BEHRENDT
www.behrendt.com.pl
Brodnica, ul. Batalionów Chłopskich 24
tel. 56 697 25 06
Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 56e
tel. 56 472 59 02
Rypin, ul. Mławska 46f
tel. 54 280 72 68
[email protected]
BORKOWSKI
Swarzędz, ul. Zapłocie 4
tel. 61 818 17 24, 818 17 25
BUD-INSTAL CHEM-PK
Opoczno, ul. Partyzantów 6
tel. 44 755 28 25
BUDEX
Wieluń, ul. Warszawska 22
tel. 43 843 11 60
CUPRUM-BIS
Toruń, ul. Lubicka 32
tel. 56 658 60 73
ELTECH
Częstochowa, ul. Kalwia 13/15
tel. 34 366 84 00
FILA
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 43
tel. 58 520 22 06
GRAMBET
Poznań – Skórzewo, ul. Poznańska 78
tel. 61 814 37 70
GROSS
Kielce, ul. Zagnańska 145
tel. 41 340 58 10, -15
HYDRASKŁAD
Koło, ul. Sienkiewicza 30
tel. 63 261 00 29
Łask, ul. 9 Maja 90
tel. 43 675 53 11
Pabianice, ul. Lutomierska 42
tel. 42 215 71 60
Sieradz, ul. POW 23
tel. 43 822 49 27
Turek, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 63 214 12 12
Warta, Proboszczowice
tel. 43 829 47 51
Zduńska Wola
ul. Getta Żydowskiego 24c
tel. 43 825 57 33
HYDRO-SAN
Kwidzyń, ul. Wąbrzeska 2
tel. 55 279 42 26
INSTALATOR
Ełk, ul. T. Kościuszki 24
tel. 87 610 59 30
Łomża, ul. Zjazd 2
tel. 82 216 56 47
Ostrołęka, ul. Boh. Westerplatte 8
tel. 29 760 67 37, 760 67 38
INSTALBUD
Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 48
tel. 44 646 46 48
MESAN
Wejherowo, ul. Gdańska 13G
tel. 58 677 08 28, 677 90 90
METALEX
Włocławek, Planty 38a
tel. 54 235 17 93
MIEDŹ
Łódź, ul. Pogonowskiego 5/7
tel. 42 632 24 53
Pabianice, ul. Tkacka 23b
tel. 42 215 76 23
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
NOWBUD
Radomsko, ul. Młodzowska 4
tel. 44 682 22 17
HYDRO-INSTAL
Gniew, ul. Krasickiego 8
tel. 58 535 38 16
PUH CIJARSKI, KRAJEWSKI, RĄCZKOWSKI
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 35a
tel. 24 268 81 82
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM
I ARTYKUŁAMI INSTALACYJNYMI
Rzeszów, ul. Reja 10
tel. 17 853 28 74
RADIATOR
Wałbrzych, ul. Wysockiego 20a
tel. 74 842 36 04
REMBOR
Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 144
tel. 44 734 00 61 do -65
ROMEX
Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
tel. 23 662 87 25
RPW SANNY
Radom, ul. Limanowskiego 95e
tel. 48 360 87 96
SANITER
Płock, ul. Dworcowa 42
tel. 24 367 49 56
Warszawa, ul. Kłobucka 8 paw. 120
tel. 22 607 99 51
SAN-TERM
Łódź, ul. Warecka 10
tel. 42 611 07 81
SANTERM
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74
tel. 81 743 89 11
SAUNOPOL
Łódź, ul. Inflacka 37
tel. 42 616 06 56
SAWO
Zielona Góra, ul. Osadnicza 24
tel. 68 320 46 16
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 82
tel. 41 368 37 11
ZBI WACHELKA INERGIS
Częstochowa, ul. Kisielewskiego 18/28B
tel. 34 366 91 18
ISKO
Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerczewskiego 82
tel. 32 473 82 40
Konin, ul. Kleczewska 41
tel. 63 245 70 10
Koszalin, ul. Lniana 9B
tel. 94 341 86 20-21
Kraków, ul. Centralna
tel. 12 410 12 00
Kraków, ul. Zawiła 56
tel. 12 262 53 54
Legnica, ul. Poznańska 12
tel. 76 852 57 56, 58
Leszno, ul. Okrzei 2
tel. 655 252 912
MAKROTERM
Zakopane, ul. Sienkiewicza 22
tel. 18 20 20 740
Lublin, ul. Olszewskiego 11
tel. 81 710 40 80
PRANDELLI POLSKA
Gdańsk, ul. Budowlanych 40
tel. 58 762 84 50
Łódź, ul. Duńska 3/5
tel. 42 613 23 60
RESPOL EXPORT-IMPORT
Czeladź, ul. Wiejska 44
tel. 32 265 95 34
Warszawa, ul. Burakowska 15
tel. 22 531 58 58
Michałowice-Reguły
Al. Jerozolimskie 333
tel. 22 738 73 00
Wrocław, ul. Krakowska 13
tel. 71 343 52 34
www.respol.pl
Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
tel. 668 355 763
Nowy Targ, ul. Krakowska 21A
tel. 12 262 53 54
Olsztyn, ul. Cementowa 3
tel. 89 539 15 38
Opole, ul. Cygana 1
tel. 77 423 21 40
TADMAR – sieć hurtowni
Centrala: Poznań, ul. Głogowska 218
®
tel. 61 827 24 00
faks 61 827 24 10
[email protected]
TADMAR
Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego 59
tel. 41 265 50 10
Piła, ul. Jana Styki 8
tel. 67 352 67 01–09
Piotrków, ul. 1-go Maja 21
tel. 44 645 26 70
Bełchatów, ul. Czyżewskiego 52K
tel. 44 633 81 40–42
Płock, ul. Targowa 20A
tel. 24 367 10 87
Będzin, ul. Kościuszki 46–50
tel. 32 294 41 41
Poznań, ul. Lutycka 11
tel. 61 849 68 04
Białystok, ul. Przędzalniana 60
tel. 85 664 32 48-49
Poznań Torowa, ul. Torowa 2/4
tel. 61 873 32 13
Bielsko-Biała, ul. Piekarska 74
tel. 33 818 15 21
Puławy, ul. Lubelska 55
tel. 81 889 05 80
Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 27/35
tel. 52 581 22 60
Radom, ul. Słowackiego 100
tel. 48 344 30 65
Częstochowa, ul. Bór 159/163
tel. 34 365 91 07
Rybnik, ul. Podmiejska 95
tel. 32 422 62 52
Elbląg, ul. Kazimierzowo 3A
tel. 55 237 61 40
Rzeszów, ul. Instalatorów 3
tel. 17 863 24 13
Ełk, ul. Suwalska 84
tel. 87 621 84 84
Sieradz, ul. Organizacji Katyń 11
43 826 78 00
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 71
tel. 58 342 13 22
Stargard Szczeciński, ul. Limanowskiego 32
tel. 91 469 90 63
Gdynia, ul. Hutnicza 18
tel. 58 667 37 30
Szczecin, ul. Pomorska 61-65
tel. 91 469 90 63
THERMEX
Łódź, ul. Wólczańska 238/248 lok. 81
tel. 42 684 78 37
Gliwice, ul. Tarnogórska 215
tel. 32 339 30 70
Tarnobrzeg, ul. Skłodowskiej 2
tel. 15 822 97 80
THERMO-STAN
Głowno, ul. Bielawska 17
tel. 42 719 15 26, faks 42 719 05 15
[email protected], www.thermostan.pl
Łowicz, ul. Napoleońska 12, tel. 46 837 83 93
Gniezno, ul. Orcholska 42
tel. 61 424 87 01 lub 03
Tarnów, ul. Tuchowska 23
tel. 14 626 83 23, 24
Gorzów, ul. Podmiejska 24
tel. 95 725 60 02
Toruń, ul. Mazowiecka 52-68
tel. 56 611 63 43-45
Grudziądz, ul. Jeziorna 4
tel. 56 461 03 38
Tychy, ul. Przemysłowa 55
tel. 728 427 640
Jelenia Góra, ul. Wolności 127
tel. 75 752 12 36
Wałbrzych, ul. Topolowa 23a
tel. 74 842 24 29
Kalisz, ul. Wrocławska 192/204
tel. 62 736 41 49
Warszawa, ul. Działkowa 121B
tel. 22 868 81 28-30
Katowice, ul. Leopolda 31
tel. 609 804 599
Włocławek, ul. Płocka 26
tel. 54 412 35 20
SYSTEMY GRZEWCZE – AUGUSTOWSKI
Kutno, ul. Słowackiego 7
tel. 24 355 44 19
Łęczyca, ul. Ozorkowska 27, tel. 24 721 55 75
TERMER – MCM
Bełchatów, ul. Cegielniana 76
tel. 44 635 08 71
TERMET
Zduńska Wola, ul. Sieradzka 61
tel. 43 823 64 31
TERMOPOL 2
Kraków, ul. Wodna 23
tel. 12 265 06 35
TERWO
Łódź, ul. Pogonowskiego 69
tel. 42 636 66 02
THERM-INSTAL
Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel. 42 677 39 60
Łódź, ul. Kopcińskiego 41
tel. 42 677 39 00
TIBEX
Łódź, ul. Inflancka 29
tel. 42 640 61 22
GRUPA TG
CENTRUM
Węgorzewo, ul. Warmińska 16
tel. 87 427 22 53
rynekinstalacyjny.pl
lipiec/sierpień 2016
97
97
INFORMATOR
INDEKS FIRM
Wrocław, ul. Długosza 41/47
tel. 71 326 72 20-22
Wrocław, ul. Karmelkowa 29
tel. 71 346 37 07
Zamość, ul. Namysłowskiego 2
tel. 84 627 16 14
Zawiercie, ul. Władysława Żyły 16
tel. 32 671 03 10
firm
ADAM �������������������������������������� 95
AES ������������������������������������������ 96
Zielona Góra, ul. Zimna 1
tel. 68 324 18 28
ALTER �������������������������������������� 75
TG INSTALACJE
TG Instalacje – Centrala Sp. z o.o.
62-070 Dąbrowa k. Poznania, ul. Bukowska 49
tel. 61 843 65 64, faks 61 845 68 17
[email protected]
ANGUS ������������������������������������ 96
Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 31
tel. 52 325 58 58, faks 52 325 58 50
[email protected]
ARMACELL ������������������������������ 11
Dąbrowa k. Poznania, ul. Bukowska 49
tel. 61 845 68 03, faks 61 845 68 00
Katowice, ul. Porcelanowa 68
tel./faks 32 730 32 10
[email protected]
Łódź, ul. Brukowa 14 bud. F
tel./faks 42 659 96 76, [email protected]
Piaseczno, ul. Puławska 34 bud. 28
tel./faks 22 644 91 37, [email protected]
Siedlce, ul. Karowa 18
tel. 25 633 95 85, faks 25 640 71 65
[email protected]
Warszawa, ul. Białołęcka 233 A
tel. kom. 600 207 551, [email protected]
AND-BUD �������������������������������� 96
APIS ���������������������������������������� 96
AQUA �������������������������������������� 96
ARISTON ���������������������������������� 31
ARMET ������������������������������������ 96
ASPOL-FV �������������������������������� 96
ATLANTIC �������������������������������� 94
B&B ������������������������������������������ 96
BARTOSZ �������������������������������� 96
BAUSERVICE �������������������������� 96
BEHRENDT ������������������������������ 96
BERETTA ���������������� 21, 28, 32, 94
BMETERS �������������������������������� 20
BORKOWSKI ���������������������������� 96
BOSAN ������������������������������������ 96
BOSCH ������������ 16, 27, 32, 35, 41
BUD-INSTAL CHEM-PK ���������� 96
Wrocław, ul. Fabryczna 14 hala nr 5
tel. 71 339 00 20, tel./faks 71 339 00 24
[email protected]
BUDERUS �������������������������� 32, 41
Zielona Góra, ul. Lisia 10 B
tel. 68 325 70 66, faks 68 329 96 06
[email protected]
CENTRALNY OŚRODEK
CHŁODNICTWA ���������������������� 94
BUDEX ������������������������������������ 96
CAD-PROJEKT ������������������������ 95
NOWBUD �������������������������������� 97
FUJITSU ���������������������������������� 94
PAMAR ������������������������������������ 96
GALLETTI �������������������������������� 65
PANASONIC ���������������������������� 11
GAZEX ������������������������������������ 71
PAROC ������������������������������������ 95
GEPRO �������������������������������������� 98
POL-PLUS �������������������������������� 96
GLEN DIMPLEX ������������������������ 94
PRANDELLI ������������������������ 94, 97
GRAMBET �������������������������������� 96
PRO-SERVICE �������������������� 16, 73
GROSS ������������������������������������ 96
PRODMAX �������������������������������� 5
GRUNDFOS ������������������������������ 94
PROMOGAZ-KPIS �������������������� 96
GRUPA ARMATURA ���������������� 21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
OPAŁEM I ARTYKUŁAMI
INSTALACYJNYMI ������������������ 97
HEATING-INSTGAZ ���������������� 96
HEKATO ELECTRONICS ������ 3, 76
HEWALEX �������������������������������� 94
HITACHI ���������������������������������� 14
HITEXA ������������������������������������ 81
HYDRASKŁAD ������������������������ 96
HYDRO-INSTAL ����������������������� 97
HYDRO-SAN ���������������������������� 96
HYUNDAI �������������������������������� 20
IBF ������������������������������������������ 48
IDMAR ������������������������ 13, 19, 85
IMMERGAS ������������������������������ 34
INFO-PANDA �������������������������� 98
INSTAL-KONSORCJUM ���� 19, 96
INSTALATOR �������������������������� 96
INSTALBUD ���������������������������� 96
INTERCON ������������������������������� 42
ISKO ���������������������������� 39, 43, 97
ITRON �������������������������������������� 94
JOHNSON CONTROLS ������������ 14
JUNKERS �������������������������� 27, 35
RADIATOR ������������������������������ 97
REMBOR ���������������������������������� 97
RESPOL ������������������������������������ 97
ROCKWOOL ���������������������������� 95
ROMEX ������������������������������������ 97
RPW SANNY �������������������������� 97
SAMSUNG ���������������������� 13, 100
SAN-TERM ������������������������������ 97
SANET ������������������������������������ 96
SANHA ������������������������������������ 94
SANIT �������������������������������������� 94
SANITER ���������������������������������� 97
SANTERM �������������������������������� 97
SAS ������������������������������������������ 42
SAUNOPOL ������������������������������ 97
SAWO �������������������������������������� 97
SBS ������������������������������������������ 96
SMAY �������������������������������������� 14
STEINBACHER-IZOTERM �������� 95
SWEGON ���������������������� 2, 13, 69
CENTROSAN ���������������������������� 96
KAMPMANN �������������������������� 66
CENTRUM �������������������������������� 97
KAN �������������������������������������� 7, 94
SYSTEMY GRZEWCZE
AUGUSTOWSKI ���������������������� 97
CIJARSKI, KRAJEWSKI,
RĄCZKOWSKI �������������������������� 97
KANWOD-INVEST ������������������ 99
TACONOVA ������������������������������ 21
KESSEL ������������������������������ 93, 94
CLIMA KOMFORT �������������������� 94
TADMAR ���������������������������������� 97
KIRA ���������������������������������������� 20
COMAP ������������������������������������ 94
TERMECO �������������������������������� 96
GEPRO Księgarnia Techniczna
Lublin, ul. Narutowicza 18
KISAN �������������������������������������� 94
COOL ���������������������������������������� 13
TERMER-MCM ������������������������ 97
Główna Księgarnia Techniczna
Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
tel. 22 626 63 38
CUPRUM-BIS �������������������������� 96
KLIMA-THERM ������������������ 20, 67
TERMET ���������������������� 35, 94, 97
KLIMOR ������������������������������������ 21
TERMOPOL 2 �������������������������� 97
KLIMOSZ ���������������������������������� 94
TERWO ������������������������������������ 97
KOMIN-FLEX ���������������������������� 47
TG INSTALACJE ���������������������� 98
KONWEKTOR �������������������� 55, 95
THERM-INSTAL ���������������������� 97
LINDAB ������������������������������ 20, 68
THERMEX �������������������������������� 97
MAKROTERM �������������������� 94, 97
THERMO-STAN ������������������������ 97
MERCOR ���������������������������������� 16
TIBEX �������������������������������������� 97
EUROPEJSKI
INSTYTUT MIEDZI �������������� 1, 52
MERCURJUS �������������������������� 98
TROX BSH �������������������������� 69, 77
MESAN ������������������������������������ 96
UPONOR ���������������������������������� 94
EWE ARMATURA �������������������� 95
METALEX �������������������������������� 96
VAILLANT �������������������������������� 36
FAMEL ������������������������������������ 96
MIEDZIK ���������������������������������� 96
VESBO�������������������������������������� 16
FEMAX ������������������������������������ 96
MIEDŹ �������������������������������������� 96
VIEGA �������������������������������������� 21
Księgarnia Piastowska
Cieszyn, ul. Głębocka 6
FERROLI ���������������������������� 20, 34
MITSUBISHI ELECTRIC ����������� 82
VIESSMANN ���������������������� 36, 94
WAVIN ������������������������������������ 94
P.U.H. MERCURJUS Andrzej Warth
Gliwice, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14b
tel. 32 231 28 81
FERT ���������������������������������������� 98
MK SYSTEMY KOMINOWE ���� 49
FILA ����������������������������������������� 96
MPJ ������������������������������������������ 95
WILGA ������������������������������������ 96
FLÄKT BOVENT ��� 13, 58, 66, 94
NABILATON ���������������������� 65, 68
ZAMPEX ���������������������������������� 98
FLÄKT WOODS ����� 13, 58, 66, 94
NIBCO �������������������������������������� 94
ZBI WACHELKA INERGIS �������� 97
FLOWAIR �������������������� 13, 51, 94
NIBE-BIAWAR ������������������������ 94
ZEHNDER �������������������������������� 94
Księgarnie
FERT Księgarnia Budowlana
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54a
Księgarnia Budowlana ZAMPEX
Kraków, ul. Długa 52
Księgarnia INFO-PANDA
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 50
Księgarnia Naukowo-Techniczna LOGOS
Olsztyn, ul. Kołobrzeska 5
tel. 89 533 34 37
Księgarnia Techniczna NOT
Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 632 09 68
Księgarnia Naukowo-Techniczna s.c.
Kraków, ul. Podwale 4
Księgarnia Techniczna Anna Dyl
Kraków, ul. Karmelicka 36
98
Indeks
FRAPOL ������������������������������������ 13
lipiec/sierpień 2016
DANFOSS �������������������������������� 94
DE DIETRICH ���������� 13, 33, 37, 94
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA
ENERGII I ŚRODOWISKA �������� 94
EKO-INSTAL ���������������������������� 96
ELEKTROMET �������������������������� 44
ELTECH ������������������������������������ 96
rynekinstalacyjny.pl
ultra cichy: 16 dB(A)*
sterowanie przez WiFi
Nowa forma w zgodzie z naturą
Klimatyzatory ścienne serii RAC 2015 zostały zaprojektowane w oparciu
o wnikliwe symulacje i badania aerodynamiczne. Ich celem było stworzenie
energooszczędnej jednostki wewnętrznej o znikomych stratach przepływu
powietrza, która zapewni komfortowe chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń
przy jednoczesnej redukcji głośności do zaledwie 16 dB(A). Tak oto powstał
nowy standard wzornictwa w klimatyzacji pomieszczeń - TRIANGLE DESIGN.
Poznaj nowe modele urządzeń klimatyzacyjnych Samsung
serii CLASSIC, PREMIUM i PRESTIGE.
*dotyczy modeli PREMIUM i PRESTIGE
AR09HSSFAWK produkt klasy energetycznej A+++
www.klimatyzacja.samsung.pl
facebook.com/SamsungPolska

Podobne dokumenty

kliknij tutaj aby pobrać darmową wersję numeru

kliknij tutaj aby pobrać darmową wersję numeru www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 ...

Bardziej szczegółowo

Rynek Instalacyjny 1

Rynek Instalacyjny 1 lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00 – 18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Bardziej szczegółowo