X • (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset zł 00/100)

Transkrypt

X • (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset zł 00/100)
numer sprawy zamawiającego FZP-VI-228-2/15
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000045146,
wysokość kapitału zakładowego: 25.400.000,00 zł,
NIP 725-18-01-126
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnychx,
wymienionego w art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (o wartości od 30 tys. EUR)x,
innego - ……………………………………………………………………x
Postępowanie prowadzone na warunkach określonych przez zamawiającego
w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia x.
Roboty budowlane
•
Dostawy
X
Usługi
•
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Licytacja elektroniczna
2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów oraz
urządzeń wielofunkcyjnych.
3. NAZWA (FIRMA) I ADRES WYKONAWCY/WYKONAWCÓW:
Nazwa:
Nat-Com Sp. z o. o., Sp. k.
Adres:
Ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki
4. CENA OFERTY (z podatkiem VAT):
81 700,00 zł
(słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset zł 00/100)
5. DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 11.03.2015r.
x
Niepotrzebne skreślić/usunąć

Podobne dokumenty