Regulamin warsztatów My dzieci Europy

Transkrypt

Regulamin warsztatów My dzieci Europy
Regulamin warsztatów interdysciplinarnych dla dzieci i młodzieży „My, dzeci Europy“
1.
2.
Warsztaty w ramach projektu „My, dzieci Europy“ przeznaczone sa dla dzieci w wieku 08-­‐12 lat w terminie 29.06.-­‐08.07.2011 i dla dzieci i młodzieży w wieku 12-­‐14 lat w terminie 08.08.-­‐17.08.2011. Przyjęcie uczestnikow niepełnoletnich wymaga zgodę rodziców / wychowawców. 3.
Ilość́ miejść na projekt jest ograniczona. 4.
Uczestnicy ponoszą̨ cześćioą odpłatność za udział w projekcie. 5.
Opłata za uczestnictwo wynosi dla uczestników z Polski, z Ukrainy, z Rumunii 650 PLN. 6.
Organizator w ramach opłaty za udział w warsztatach zapewnia udział we wszystkich zajęciach warsztatowych oraz imprezach towarzyszących, całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach 3-­‐ i 4-­‐osobowych MDSM Krzyżowa. 7.
Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa. 8.
Uczestnik po potwierdzeniu ucyestnictwa przez organizatora powinien dokonać wpłaty najpóżniej na 10 dni po otrzymaniu potwierdzenia udziału w wysokości 70% kwoty uczestnictwa na konto: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Konto: BZ WBK S.A. 1 O/Świdnica 03 1090 2369 0000 0006 0201 9216 SWIFT Code: WBKPPLPP z dopiskiem: My, dzieci Europy -­‐ nazwisko uczestnika Pozostałą kwotę uczestnicy mogą wpłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatów. 9.
W przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi. 10. Opłata za udział w projekcie jest bezzwrotna. 11. Za niewykorzystany udział w projekcie nie przysługuje zwrot ani zmniejszenie kosztów udziału. W przypadku niemożności przybycia na warsztaty należy poinformować o tym organizatora warsztatów. 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, oraz europejską kartę ubezpieczeniową (lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne). 13. Organizator zastrzega sobie możliwośc zmian w programie warsztatów, zmian w programie zajęć oraz niezależnych od Organizatora zmian w składzie kadry pedagogicznej. 14. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. 15. Organizator ma pełne prawa do sfilmowania, nagrywania i sfotografowania zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie. Bez zgody Organizatora filmowanie, nagrywanie lubfotografowanie jest zabronione. 16. Uczestnicy po przyjeździe zgłaszają się wraz z dokumentami tożsamości i dowodem opłaty do biura. 17. Organizatora w Krzyżowej celem akredytacji, uzyskania zakwaterowania, otrzymania aktualnych informacji o warsztatach. 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione, a nie zostały zdeponowane i pokwitowane w biurze akredytacji Organizatora. 19. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka oraz programu projektu „My, dzieci Europy“ (np.: godziny posiłków, warsztatów). 20. Cisza nocna obowiązuje od godz.22.00 do 6.00 rano. 21. Niepełnoletniemu uczestnikowi warsztatów nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody koordynatora oraz opiekunów. 22. Przyjazd gości w trakcie trwania projektu należy zgłosić organizatorowi. W przypadku dłuższego pobytu należy zarezerwować nocleg z wyżywieniem (nie ma opcji bez wyżywienia) który wynosi 130 zł (całodzienne wyżywienie i nocleg). 23. Za wszelkie zawinione uszkodzenia i braki w urządzeniach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży uczestnicy ponoszą indywidualną odpowiedzialność materialną. 24. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w projekcie „My, dzieci Europy“. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.