Zabawy językiem polskim - Szkoła Podstawowa nr 3 w Piotrkowie

Transkrypt

Zabawy językiem polskim - Szkoła Podstawowa nr 3 w Piotrkowie
Zabawy językiem polskim
ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY NR 1
SZKOŁA PODSTAWOWA NR3
w Piotrkowie Trybunalskim
zaprasza uczniów klas III do udziału
w IX Międzyszkolnym Konkursie Ortograficzno – Gramatycznym
pod hasłem
„ Zabawy językiem polskim”
Motto:
„Źle mówić lub pisać, to znaczy
krzywdzić swoją mową tych wszystkich,
którzy ją budowali”
Janusz Korczak
REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:
●
●
●
●
Rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka
Kształcenie wśród uczniów umiejętności polonistycznych
Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji
Odkrywanie talentów polonistycznych wśród dzieci
ORGANIZACJA KONKURSU I JEGO ETAPY:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
●
●
Etap I – międzyklasowy / na terenie szkoły macierzystej/
Etap II – międzyszkolny / w SP3 w Piotrkowie Tryb./
W etapie I nauczyciele przeprowadzają eliminacje wewnętrzne według własnego pomysłu i
uznania
Do etapu II przystępują trzyosobowe drużyny , które wykazały się największą wiedzą w
eliminacjach wewnętrznych.
OGÓLNY ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI KONKURSOWYCH
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pisownia często spotykanych wyrazów z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”
Wielka litera w pisowni imion i nazwisk, nazw gór, rzek, miejscowości
Pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach
Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi
Pisownia „nie” z rzeczownikiem, przymiotnikiem i czasownikiem
Alfabet, porządkowanie wyrazów
Znajomość części mowy: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika
Stopniowanie przymiotników
Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających, wykrzyknikowych, rozkazujących.
Formy użytkowe – ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, list
FORMY
●
●
grupowa
indywidualna
CZAS TRWANIA
●
Około 120 minut
TERMIN
●
20 maja 2017 r. godz. 9.00
ZAKOŃCZENIE KONKURSU
Konkurs zakończy się rozdaniem dyplomów i nagród zwycięzcom
ZGŁOSZENIA
Szkoła zgłasza trzyosobową drużynę w terminie do 28 kwietnia 2017 r.
w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Tryb. ul. Wysoka 28/38
lub na adres email: [email protected]
Na zgłoszeniu proszę podać:
●
●
●
●
nazwę i numer szkoły
imiona i nazwiska uczestników
imię i nazwisko opiekuna
telefon kontaktowy