Redaktor naukowy: dr Тomаsz Szysz|ak Reсenzent: prof. zW. dr hаb

Transkrypt

Redaktor naukowy: dr Тomаsz Szysz|ak Reсenzent: prof. zW. dr hаb
Redaktornaukowy:dr ТomаszSzysz|ak
Reсenzent:prof.zW.dr hаb.ЕwаNowiсkа
P]ojektok|аdki:сzаrtаrt- MаgdaIenаMusryiskа, |zаbelasurdykowskа-Jurek.
sktаd:JасekZyсh,DТPServiсes.с.
@ сopyrightby Fundасjа|ntеgrасji
spoleсznejProm
(Fundaсjа|ntegrасji
lsвN 978.83-62969.02.9
spoleсznejProm)
(сentrumBаdа6PаrtnerstwаWsсhodniego)
|sвN 978-83-932556-G3
Pаrtne]:
сentrum BadaflPartner.twаWsсhodniego
u|.Koszаrowа3/21,s1-149Wroсtaw
te|'7Lз755| 47,faх7l326 Lo04
e.mаiI:wsс[email protected]с.pI
WydаWniсtwodofinаnsowanez budietu pafistwаW rаmасh
rzqdowegoProgrаmunaRzесzspoleсzno6сiRomskiejW Po|sсe
FundaсieIntegiaсjispo|eсznejProm
ul. szсzepifiskа2/16,53-655WroclаW
te|.|faх7|з59 29 zL
ё-mаi|:
[email protected]сjаprom.pl
WwW.fundaсjаprom.pI
WroсlаW2011

Podobne dokumenty