To nieprawda, ¿e ZAiKS żąda od szkół zap³aty za lekcje muzyki

Transkrypt

To nieprawda, ¿e ZAiKS żąda od szkół zap³aty za lekcje muzyki
To nieprawda, że ZAiKS żąda od szkół zapłaty za lekcje muzyki (informacja z dnia 23.09.2009r.)
Ostatnio w mediach ukazywały się publikacje dotyczące żądania przez ZAiKS wynagrodzeń autorskich z
tytułu wykorzystania utworów podczas koncertu, który odbył się w Filharmonii Krakowskiej dla uczniów i
nauczycieli gimnazjum (sprawa dotyczy gimnazjum nr 1 w Krakowie).
Zainteresowanie mediów tą sprawą zostało spowodowane zawiadomieniem mediów przez dyrektora
gimnazjum, o ,,oburzającym'', jego zdaniem, żądaniu ZAiKS-u.
Zdziwienie budzi fakt, że działania dyrektora zostały podjęte przed uzyskaniem przez niego
stosownych wyjaśnień od przedstawicieli ZAiKS-u.
A wyjaśnień tych nie otrzymał, bo dla ich uzyskania niezbędne jest udzielenie przez organizatora występów
(w tym wypadku szkołę) informacji dotyczących charakteru wykorzystanych utworów oraz potwierdzenia jakie
utwory będą lub zostały wykonane. Dopiero na tej podstawie można określić z jakiego tytułu autorom
wykorzystanych utworów należą się wynagrodzenia, w jakiej wysokości oraz to, czy w danym wypadku nie
znajdują zastosowania przepisy o dozwolonym użytku (to znaczy nie zachodzi sytuacja, w której organizator
nie ma obowiązku uzyskania licencji i/lub nie musi uiszczać stosownego wynagrodzenia na rzecz autorów).
Dyrektor szkoły, mimo pisemnej prośby, nie udzielił ZAiKS-owi żadnych informacji.
Tymczasem obowiązek udzielenia ZAiKS-owi stosownych informacji wynika wprost z przepisów
prawa autorskiego (art.105 ust.2 ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i
każdy, kto korzysta z praw autorskich, a tym bardziej dyrektor szkoły, której jednym z zadań jest
wychowywanie uczniów w duchu poszanowania prawa, powinien o tym wiedzieć.
ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ma obowiązek monitorować każdy
przypadek wykorzystania prawa autorskiego i żądać od użytkownika zawarcia umowy oraz zapłaty
wynagrodzenia dla reprezentowanych autorów.
To ZAiKS, a nie użytkownik, może stwierdzić czy dane wykorzystanie utworów podlega procedurze
licencyjnej i/lub tantiemizacji, a bez uzyskania stosownych informacji od użytkownika, nie może podjąć
właściwej decyzji.
Dlatego dyrektor gimnazjum przed zawiadomieniem mediów o ,,oburzającym'', jego zdaniem, zachowaniu
ZAiKS-u powinien zapoznać się z przepisami prawa autorskiego, udzielić ZAiKS-owi stosownych wyjaśnień i
dopiero później ewentualnie polemizować z ustaleniami ZAiKS-u co do konieczności zapłaty wynagrodzeń
autorskich.
Już na marginesie należy dodać, że dopiero po enuncjacjach prasowych dyrektor gimnazjum potwierdził, że
koncert w filharmonii odbywał się w ramach lekcji szkolnych a w jego programie znajdowały się wyłącznie
utwory J.S. Bacha. Jeżeli tak było, to szkoła nie jest zobowiązana do zawarcia umowy licencyjnej i zapłaty
wynagrodzeń na rzecz autorów, gdyż po pierwsze działałby w ramach dozwolonego użytku (art.27 pr. aut.),
który pozwala instytucji oświatowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w celach dydaktycznych, a po
drugie oryginalne utwory J.S. Bacha nie podlegają już ochronie prawa autorskiego (ochrona ta służy przez 70
lat od śmierci twórcy).
Gdyby dyrektor szkoły udzielił tych informacji przed zawiadomieniem mediów prawdopodobnie nie byłoby
całej sprawy.
1/2
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 ZAiKS / data wygenerowania strony 08.03.2017 20:08:27
PDF ze strony:
http://zaiks.org.pl/347,116,to_nieprawda,_ze_zaiks_zada_od_szkol_zaplaty_za_lekcje_muzyki
2/2

Podobne dokumenty