Bezpłatna gazeta gminy Dzwola

Komentarze

Transkrypt

Bezpłatna gazeta gminy Dzwola
Bezpłatna gazeta gminy Dzwola
ISSN 2450-9485
Kwartalnik nr 3
czerwiec 2016
www.dzwola.lubelskie.pl
Świadek historii Krzemienia – Św. Tekla
Kapliczki wpisały się w polski
krajobraz już wiele lat temu - zatopione
w łanie zboża, otoczone trawami, wśród
leśnej gęstwiny, przy drogach, na rozdrożach, w ogródkach, na szczytach gór.
Od ponad 1000 lat stanowią nieodłączny
element polskiego pejzażu. Dostarczają
świadectwa wiary naszych przodków, są
świadkami historii miejsc, na których
zostały zbudowane. Stanowią także
o tym, iż nasi przodkowie nie byli obojętni na kultywowanie tradycji chrześcijańskich.
„Ka ino spojrzeć drogom idącemu wsiom,
wszędy dojrzy figurę, tu starom, tam nowom.
Kazdo grubso topola, wierzba i przypłocie
Wprasa świentom Opatrzność znużonej tęsknocie
Chrystuski Frasowne, Matki Boskie Zielne,
Barabary, Floryjany i święte kościelne…”
Emil Zegadłowicz „Ballada o powsinodze…”
Uwagę przejeżdżających drogą krajową nr 74, na odcinku Janów Lub. – Frampol, przyciąga mnogość usytuowanych
przy niej kapliczek i krzyży. Jedną z nich jest kapliczka
św. Tekli w Krzemieniu, stojąca „od zawsze” – jak twierdzą
najstarsi mieszkańcy, obok drogi prowadzącej do mleczarni.
Z ich przekazu wynika, że najprawdopodobniej pochodzi
z okresu międzywojennego. Postawiona została tu nieprzypadkowo – ze względu na to, iż w Krzemieniu do roku 1981 nie
było kościoła, to właśnie przy kapliczce św. Tekli odprawiano
modlitwy i żegnano zmarłego, po czym korowód żałobny wyruszał w drogę do kościoła św. Jana Chrzciciela w Janowie Lub.
Św. Tekla jest patronką umierających, cierpiących na choroby
oczu, wzywana jest w przypadku zarazy i w niebezpieczeństwach grożących od ognia. Imię Tekla pochodzi od greckich
słów: Theos, czyli „Bóg” i kleos, czyli „sława”; oznacza więc
osobę, którą czeka Boska chwała.
Mając na uwadze szczególny charakter
tego miejsca i potrzebę podtrzymywania tradycji
ojców, mieszkańcy Krzemienia, w maju bieżącego roku, podjęli inicjatywę remontu kapliczki
św. Tekli. Pomocą i radą służył ksiądz proboszcz
Stanisław Gieroń, który zorganizował w kościele
zbiórkę funduszy na potrzeby remontu, był obecny podczas przewozu i ustawienia kapliczki.
Dyrektor GBPiOK Z. Buryta zajął się załatwieniem stosownych pozwoleń GDDKiA i Starostwa
Powiatowego. Pan Jan Pachuta wykonał wszystkie prace stolarskie, malarskie.
Przydrożne kapliczki to nie tylko element
folkloru, czasami zabytek kultury, to przede
wszystkim cząstka historii naszego narodu - narodu naznaczonego wyjątkową wiarą wielu pokoleń. Dlatego społeczność Krzemienia zdecydowała, iż kapliczka św. Tekli pozostanie w takiej
formie, jaką ustawili nasi przodkowie – zbudowano ją z drewna i przykryto blachą.
A Ty przechodniu, podróżny, mijając
„naszą”
św.
Teklę,
pomyśl
czasem
o przemijaniu, o ulotności ludzkiego życia, powierz jej swoje sprawy, pomódl się – lub najzwyczajniej znak krzyża uczyń.
Społeczność wsi: Józef Kaproń, Grzegorz
Kaproń, Leszek Pachuta, Jan Pachuta, Marian
Prejs, Edward Jargiło, Józef Buryta, Zbigniew
Pachuta, Zbigniew Prejs, Józef Kaproń, Zbigniew
Koszałka, Marian Pachuta, Zbigniew Buryta, Stanisław Paluch, Dariusz Buryta, najpierw rozebrali
kapliczkę, by po miesiącu prac ustawić odnowioną
na fundamencie wykonanym bezpłatnie przez pana Mirosława Małka z Dzwoli. Zachowanych zostało jedynie kilka drewnianych elementów,
większość była spróchniała i zostały spalone. W
kapliczce zostanie powieszony obraz św. Tekli,
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
który wisiał przez wiele lat, namalowany na płótktórzy w jakikolwiek sposób włączyli się w inicjanie przez nieznaną osobę.
tywę odnowienia kapliczki – parafianom, wykonawcom prac, księdzu proboszczowi S. Gieroniowi
oraz przedstawicielom GBPiOK.
Tekst: B. Buryta.; Foto: Archiwum GBPiOK
REALIZACJA PROGRAMU
RODZINA 500+
Kolejne wnioski o świadczenie wychowawcze będą
składane co roku na kolejny okres otrzymywania
świadczenia.
Ponadto informujemy, iż świadczenia 500+ nie
można zająć na poczet długów bądź spraw związanych
z postępowaniem komorniczym, gdyż jego celem
jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
OPS w Dzwoli
Wprowadzony w kwietniu br. rządowy program Rodzina 500+, ma na celu
wsparcie rodzin wychowujących dzieci, poprzez wypłatę comiesięcznego świadczenia
wychowawczego w wysokości przewidzianej w ustawie. W gminie Dzwola z tej formy
wsparcia skorzysta blisko 850 dzieci do
ukończenia 18 roku życia.
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Dzwoli przyjął blisko 500 wniosków,
w tym 14 w wersji elektronicznej. Pierwsze
wypłaty świadczenia wychowawczego na
rzecz dzieci trafiły do mieszkańców naszej
gminy już 22 kwietnia. Na bieżąco wydawane są decyzje administracyjne, gdzie brana
jest pod uwagę kolejność wpływu wniosków.
Aktualna liczba wydanych decyzji wynosi
260. Natomiast kwota, jaką wypłacono
w ramach programu to 356 292,60 zł.
Przypominamy, że jeśli wniosek zostanie złożony do 1 lipca 2016r., rodzice
dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia,
czyli od momentu startu programu. Jeżeli
wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do
1 lipca 2016 r. organ ma 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego, licząc od dnia złożenia wniosku.
Do programu będzie można dołączyć
w dowolnym momencie. Po 1 lipca br.
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca,
w którym zostanie złożony wniosek bez
wyrównania wstecz.
W pierwszym okresie funkcjonowania programu Rodzina 500+ decyzja o wypłacie świadczenia jest wydawana na półtora
roku tj. do 30 września 2017 r.
WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ
BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIE
W marcu 2016 roku Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli pozyskało produkty żywnościowe z Fundacji Bank Żywności w Lublinie. W ramach programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” pomocą zostały objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, wielodzietność oraz inne) zamieszkujące na terenie Gminy Dzwola.
Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych budżetu
państwa. Na terenie Gminy Dzwola wspieramy podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej produktami
żywnościowymi od 2008 roku. Obecnie taką pomocą
objętych jest 620 osób.
W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Lublinie 12 maja miało miejsce wydarzenie pod hasłem
„Kromka chleba – kulinarne inspiracje
PO PŻ”, gdzie prezentowały swoje
Informacja dotycząca obszarów
ONW
osiągniecia zaangażowane w proces dystrybucji żywności organizacje pozarządowe. Nie zabrakło także
członkiń ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich
w Kocudzy Drugiej. Panie na tę okazję przygotowały
stoisko, na którym zaprezentowały produkty regionalne
jak również własnoręcznie robione kwiaty z bibuły.
Wydarzenie, między innymi, uświetnił zespół śpiewaczy „Marianki”. Przybyli goście mieli okazję spróbowania naszych rodzimych rarytasów oraz posłuchania
piosenek w wykonaniu zespołu.
W nawiązaniu do naszego wystąpienia,
skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zakwalifikowania Gminy Dzwola do obszarów
z ograniczeniami naturalnymi (ONW), Dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju
w piśmie z dnia 12 kwietnia 2016 r. poinformował Wójt Gminy Dzwola, iż w 2003 r.
Gmina Dzwola nie spełniała kryteriów kwalifikacji do strefy ONW - zbyt niski wskaźnik
gęstości zaludnienia (33 os./km2). Ponadto
Dyrektor Departamentu zauważył, że w okresie kiedy kwalifikowano obszary ONW,
tj. w latach 2003 – 2004, Gmina Dzwola nie
wystąpiła z oddzielnym wnioskiem o uszczegółowienie spełniania kryteriów kwalifikowalności obszarów ONW, do poziomu obrębu
ewidencyjnego.
Do czasu wyznaczenia zasięgów
ONW „typ nizinny” według nowych zasad
(najpóźniej do końca 2017 r.), wsparcie mogą
otrzymać tylko obszary, które kwalifikowały
się do pomocy w okresie programowania
w latach 2007-2013. Wg przekazanej informacji, obecnie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian zasięgów ONW.
S. Rożek
Gwałtowna ulewa
W nocy z 7 na 8 kwietnia 2016 r gwałtowna ulewa przyniosła falę wody płynącą od
lasu w okolicy cegielni.
Tekst i foto: OPS w Dzwoli
Ciąg dalszy artykułu na stronie 21.
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW PRZEMOC W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZWOLI
PAMIĘTAJ:





MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po
twojej stronie.
Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożony lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.
CO TO JEST NIEBIESKA KARTA?
Formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji:




jednostek pomocy społecznej,
policji,
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
oświaty lub służby zdrowia.
Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz,
w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”
i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego
wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.
Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska
Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
CO TO JES ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?
Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym
wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest
„Niebieska Karta C”. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.
W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy
na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest „Niebieska Karta D”.
Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.
OPS w Dzwoli
Zabezpiecz dom, mieszkanie
Jestem bezpieczny
W ostatnim czasie na terenie powiatu miało miejsce kilka włamań do mieszkań. Do włamań doszło podczas nieobecności domowników.
Łupem włamywaczy padły przede wszystkim
pieniądze i biżuteria.
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim przystąpiła w bieżącym roku do realizacji
na terenie powiatu janowskiego kolejnej edycji
konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Konkurs ten kierowany jest do uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych a jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym
życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie,
zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz
zapoznanie dzieci z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia
życia i zdrowia. Konkurs składa się z czterech etapów, tj. eliminacji szkolnych, gminnych, powiatowych i finału wojewódzkiego. Eliminacje powiatowe odbyły się w dniu 24 maja 2016 roku o godzinie
10.00 w świetlicy Ośrodka „Zalew” w Janowie Lubelskim. W eliminacjach powiatowych wzięło
udział 5 drużyn ze szkół w Modliborzycach, Momotach Górnych, Krzemieniu, Potoku Wielkim i Wólce Ratajskiej. Szkoły te zajęły I miejsca w eliminacjach gminnych. I miejsce w etapie powiatowym
zajęła Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim.
Szkoła ta będzie reprezentowała powiat janowski na
finale wojewódzkim, który odbędzie się 10 czerwca
2016r. w Lublinie. Dwa II miejsca zajęły Szkoła
Podstawowa w Krzemieniu i Momotach Górnych,
III miejsce zajęła szkoła w Wólce Ratajskiej.
W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele
instytucji m in. Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej, SANEPID-u, Janowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz KRUSU w Janowie
Lubelskim.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
Policja apeluje:
Jeśli wyjeżdżamy pamiętajmy by odpowiednio
zabezpieczyć swoje mieszkanie. Dobrym rozwiązaniem są klamki z zamkiem w oknach i w
drzwiach balkonowych, te dodatkowe zabezpieczenia utrudnią ich wyłamanie. Wychodząc z
domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na
nieobecność domowników, np. korespondencji w
skrzynce pocztowej, okien zasłoniętych w ciągu
dnia. Przed wyjazdem z domu pamiętajmy o zamknięciu okien i drzwi oraz o włączeniu systemu
zabezpieczającego. Współdziałajmy zawsze z
sąsiadami. Zwracajmy uwagę także na ich mieszkanie. Podczas ich nieobecności interesujmy się
ludźmi stojącymi pod ich drzwiami, zwracajmy
uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy dochodzące z klatki schodowej, wynoszenie mebli lub
sprzętów domowych przez osoby obce, którym
nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów. Klucze
do mieszkania nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem - jeżeli złodziej zdobędzie
taki komplet, ułatwi mu to kradzież naszego mienia. Pamiętajmy również o zabezpieczanie
mieszkań przed udaniem się na nocny spoczynek.
Jeżeli w mieszkaniach zainstalowane są urządzenia alarmowe pamiętajmy o ich włączeniu. Najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniędzy, dewiz, cenniejszej biżuterii, akcji i obligacji jest bank. Amatorzy cudzego mienia stosunkowo szybko znajdują ukryte precjoza i pieniądze w różnego rodzaju bieliźniarkach, torebkach po cukrze, czy też za obrazami. Uważaj na
kręcących się po klatkach schodowych i w pobliżu domu ludzi. Zainteresuj się nimi, zapytaj, kogo szukają, przyjrzyj się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą
mienie twoje lub sąsiadów, zaś spostrzeżenia
mogą być przydatne policji, gdyby do włamania
doszło.
KPP Janów Lub.
Sponsorami nagród byli:
--Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.
--Urząd Miasta Janów Lubelski.
--Urząd Miasta Modliborzyce.
--Urzędy Gmin w Godziszowie,
Potoku Wielkim, Dzwoli.
--Stowarzyszenie
Aktywizacji
Społecznej
„SAS” w Janowie Lubelskim.
--Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Janowie Lubelskim.
--Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim.
--Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim.
--Nadleśnictwo Janów Lubelski.
Ponadto po zakończeniu eliminacji, aby
umilić uczestnikom ten dzień zorganizowano
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.
Zorganizowanie ogniska możliwe było
dzięki sponsorom m.in.
--Panu Stanisławowi
Mrowca
Piekarnia
„U Górola” Janów Lubelski.
--Panom Maciejowi Bielówka i Andrzejowi
Banasik
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„MATTHIAS” Kolonia Zamek.
--Panu Piotrowi Surowieckiemu Hurtownia
„POLARIS” Janów Lubelski.
--Panu Andrzejowi
Nadłonek Hurtownia
„BOTEX” Janów Lubelski.
--Panu Markowi Rodziewicz Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Prima Janów Lubelski.
Dziękujemy również Pani Prezes
„Zalew” Sp. z o.o. Beacie Staszewskiej za
umożliwienie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu na terenie ośrodka.
Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania!
KPP Janów Lub.
Nowa strona WWW
Z przyjemnością informujemy, że uruchomiona została nowa stronie internetowej dla Gminy Dzwola. http://dzwola.eu/ Pragniemy także za
jej pomocą dotrzeć do Państwa z informacjami
dotyczącymi funkcjonowania naszego urzędu, instytucji i jednostek mu podległych. Znajdą tam
Państwo również aktualności na temat ważnych
wydarzeń kulturalnych, społecznych, gospodarczych, projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych.
Dla turystów odwiedzających naszą gminę przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji o atrakcjach turystycznych.
Zapraszam do kontaktowania się
z Urzędem Gminy, zadawania pytań, zgłaszania
wszelkich sugestii na temat naszej strony, oczekiwań, kierunków podejmowanych działań.
Pragniemy być jak najbliżej Państwa potrzeb.
J. Flis
Zjazd Gminnego ZOSP RP
w Dzwoli
Kampanię sprawozdawczo - wyborczą
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Dzwoli zakończył zjazd,
który odbył się 24 maja 2016 roku. Zjazd to
wydarzenie finalizujące etap kampanii sprawozdawczo wyborczej w ochotniczych strażach
pożarnych w naszej gminie. Zjazd gminny, który odbywa się raz na pięć lat jest nie tylko zwoływany w celu wybrania władz oddziału gminnego, lecz przede wszystkim w celu podsumowania mijającej kadencji oraz zaplanowania
głównych kierunków działań na kolejne pięć lat.
Rozliczenia ze swej pracy dokonały poszczególne władze: Zarząd Gminny i Komisja
Rewizyjna.
W Zjeździe uczestniczyło 44 delegatów
reprezentujących
12
jednostek
OSP
z terenu gminy Dzwola, przedstawiciele związku, członkowie ustępujących władz oddziału
gminnego oraz osoby zaproszone, wśród których obecni byli między innymi: Przewodniczący Rady Gminy w Dzwoli p. Kazimierz Małek,
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Janowie Lubelskim pułkownik Henryk Dyguś, Z - ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
mł. bryg. Tomasz Serwatka.
Obecnie gminna organizacja OSP liczy 640
członków, w tym: 550 mężczyzn, 19 kobiet,
1 wspierający i 70 honorowych.
Wydatki samorządu gminnego na działalność OSP w
poszczególnych latach przedstawiały się następująco:
2011 r. – 321 995,00 zł
2012 r. – 428 846,00 zł
2013 r. – 560 473,00 zł
2014 r. – 320 959,00 zł
2015 r. – 207 427,00 zł
Pocieszającą wiadomością jest fakt, że na terenie Gminy oraz powiatu janowskiego z roku na rok
zmniejsza się ilość pożarów, w związku z tym ilość
wyjazdów do zadań bojowych również jest mniejsza.
Jednostki OSP takie jak Dzwola i Krzemień Pierwszy, funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym średnio w roku do zagrożeń miejscowych oraz pożarów wyjeżdżają od 11-15 razy,
a pozostałe jednostki uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych sporadycznie, tj. kilka razy w roku.
Zmieniła się również skala zagrożeń występujących
na terenie Gminy – coraz mniej jest pożarów a
zwiększa się liczba zagrożeń spowodowanych wypadkami oraz klęskami żywiołowymi.
Na pierwszym zebraniu Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP, któremu przewodniczył
Prezes Henryk Dyguś wybrano 28 osobowy Zarząd,
Komisję Rewizyjną oraz Prezydium Zarządu w składzie:
dh – Stanisław Rożek - Prezes Zarządu
dh – Jan Blacha Wiceprezes Zarządu
dh – Stanisław Dyjach - Komendant gminny
dh – Andrzej Bielak - Sekretarz Zarządu
dh – Teresa Jargiło - skarbnik
dh – Sławomir Mróz - Członek Zarządu
dh – Czesław Rożek - Członek Zarządu
Dnia 30 marca 2016 r. mieszkanka miejscowości Flisy- Pani Katarzyna Flis obchodziła
swoje 100. urodziny.
Ten wyjątkowy dzień, jubilatka spędziła
w gronie rodziny i przybyłych gości.
Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP a także przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego do Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie
Lubelskim.
Nowo wybrany Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP, przestawiając plan działania oddziału Gminnego ZOSP w Dzwoli na lata
2016 – 2021 skupił się na pięciu głównych filarach tj.:
-- wsparciu organizacyjno – programowym działających na terenie gminy jednostek
ochrony
przeciwpożarowej,
-- wzmocnieniu młodzieżowych drużyn pożarniczych,
-- wyspecjalizowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na terenie naszej
gminy tak, aby były wszechstronnie przygotowane do działań w zakresie ratownictwa technicznego, przeciwpowodziowego, medycznego.
-- profilaktyce oraz edukacji przeciwpożarowej i
prozdrowotnej,
--poprawie wizerunku pożarnictwa w gminie.
A. Bielak
100. urodziny Pani Katarzyny Flis
Setna rocznica urodzin stała się doskonałą
okazją do wspomnień najważniejszych wydarzeń
z życia jubilatki. Pani Katarzyna Flis urodziła się
30 marca 1916 roku w miejscowości Flisy. Tam
mieszkała całe swoje życie, zajmowała się domem
i pomagała rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego. Kobieta nie założyła własnej rodziny, za to
całą swoją energią i radością życia obdarowała rodzeństwo, ich dzieci oraz sąsiadów, którzy wspominają, że zawsze można było liczyć na jej pomoc
i życzliwość.
Pani Katarzyna bardzo lubi kwiaty, niegdyś
hodowała je w swoim ogródku przydomowym. Bliscy i znajomi mówią, że dawniej ogródek Pani Flis
był jednym z najpiękniejszych na Flisach. Wyhodowane przez siebie kwiaty wykorzystywała do
przystrajania przydrożnych krzyży i kapliczek.
Zawsze była osobą niezwykle religijną. Do dziś na
stole w jej pokoju leży bardzo sfatygowana książeczka do nabożeństwa z 1901 r. z której nadal korzysta, ponieważ mimo sędziwego wieku świetnie
czyta bez okularów.
Podczas uroczystości jubilatka nie kryła wzruszenia
i radości z odwiedzin i powinszowań. Wójt
Gminy Dzwola Stanisław Rożek, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dzwoli Ewa Bielak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Grzywna złożyli
gratulacje oraz życzyli długich lat życia w zdrowiu
i szczęściu. List gratulacyjny z okazji setnych urodzin
przesłała także Premier RP Beata Szydło. Jubilatka
otrzymała od zaproszonych gości mnóstwo życzeń,
kwiatów
i prezentów.
Tekst: E.; Foto: Panorama Powiatu Janowskiego
dr Anna Duda Gocel
dziennikarz, wydawca TVP
Lublin, dnia 7 czerwca 2016r.
SZ. P. Stanisław Rożek
Wójt Gminy Dzwola
Za pośrednictwem Pana składamy serdeczne podziękowania pani Irenie Krawiec za pomoc
i udział w nagraniu reportażu „Szczęśliwe historie” 1.06. 2016 roku od godz. 7.00 do 20.00. „Szczęśliwe
historie” to cykl opowieści o pozytywnym wydźwięku. Historie ludzi doświadczonych, ale szczęśliwych.
Taki świat chcemy opowiadać i pokazywać naszym widzom. Wieloletnia, świetnie układająca się współpraca z Panią Ireną Krawiec naprowadziła nas na trop takich ciekawych historii związanych z zespołem
„Jarzębina”. Dziękujemy za bardzo dobre przygotowanie planu, fantastyczną organizację zdjęć, rzetelną
dokumentację oraz przyjęcie nas i wsparcie podczas całego dnia zdjęciowego. Działania pani Krawiec to
„wizytówka” regionu, a nasze wspólne działania to świetna promocja Kocudzy i gminy Dzwola. Z radością obserwowaliśmy także, jak pani Krawiec jednoczy tamtejszą społeczność i mobilizuje do artystycznej aktywności. To niezwykle otwarta, życzliwa, zorganizowana i solidna osoba. W oczekiwaniu na kolejne wspólne nagrania, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za dotychczasową współpracę. Do podziękowań przyłącza się dyrektor TVP3 Lublin pan Ryszard Montusiewicz.
dr Anna Duda-Gocel
I. Krawiec
Solistka Alina Myszak z Kocudzy
Alina Myszak (67 lat) z domu Korczak z Kocudzy- Córka śpiewaczki Janiny Korczak. Jest laureatką bardzo wielu nagród za
śpiew solowy, jako tancerka i aktorka w zespołach obrzędowych.
W latach 1993-2003 prowadziła zespół śpiewaczy "Kocudzanki",
który także realizował widowiska obrzędowe, a od 2003 ściśle
współpracuje z zespołem obrzędowym "Janowiacy". Z obydwoma
zespołami wielokrotnie występowała i zdobywała nagrody na
Ogólnopolskim Sejmiku Taetrów Wiejskich w Tarnogrodzie odgrywając czołowe role w widowiskach:
„Kurple”, "Rózgowiny", "Kusokach",
"Ze świecokiem", „U garncarza Jadamka”.
Zdobywała również nagrody, jako tancerka, w parze z Bronisławem Rawskim za unikatowe wykonanie polki trzęsionej i "garnituru
kocudzkiego". W 2011 roku powstał zespół
śpiewaczy przy Klubie Seniora w Kocudzy pod
nazwą „Sami Swoi” pracując do 2015r., natomiast z nowym rokiem 2016 zespół zmienił nazwę na „Kocudzanki”. Zdobywczyni I nagród z
OFKiŚL w Kazimierzu (2004, 2008), III miejsce (2012). Za zasługi dla kultury ludowej
otrzymała z zespołem "Kocudzanki" ogólnopolską nagrodę im. O. Kolberga w 2000 r. W 2010
roku obchodziła jubileusz 20 lecia pracy artystycznej, otrzymała nagrodę w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
dóbr kultury z Urzędu Marszałkowskiego w
Lublinie.
Prowadziła naukę śpiewu kocudzkiego w
ramach spotkań "Ałotuło" w Zaburzu (2004).
Zajmuje się także plastyką obrzędową: palmy,
kwiaty i bukiety z bibuły. Kazimierzowskiej
publiczności zaśpiewa: 1. Powij wietrze, 2. Koleda życząca.
Są animatorkami ruchu kulturalnego ucząc i
przekazując dawne tradycje swoim wnukom. Zbierają zdjęcia i przedmioty gospodarskie z myślą o
utworzeniu izby regionalnej. Cieszą się z każdego
zaproszenia na różnego rodzaju przeglądy i festiwale, mogąc zaprezentować swoje pieśni z lat swoich
babć i mam i tym samym przekazać następnym pokoleniom jego bogactwo i różnorodność. W swoim
repertuarze mają pieśni obrzędowe, religijne, miłosne, wielkopostne oraz kolędy i pastorałki.
I. Krawiec
Zespół „Roztoczanki” z Branwi
Zespół został reaktywowany w styczniu 2013 r. z Koła
Gospodyń Wiejskich, które w latach osiemdziesiątych
działało bardzo prężnie wyróżniając się swoją energią
i aktywnością społeczną uświetniając swoim śpiewem
różne uroczystości parafialne, gminne. W obecnym
składzie są Panie, które kochają śpiew i są chętne do
nauki nowych wyszukanych z kufra i ze swojej pamięci,
ćwicząc pod okiem swojego opiekuna Ireny Krawiec.
Duszą w zespole jest Maria Boś –
osoba, która ma dużą charyzmę – prowadzi
skrupulatnie wszystkie notatki związane z
zespołem i przewodzi nim. Zespół tworzy 6
kobiet, które dzięki odtwarzaniu dawnych
pieśni zachowują dziedzictwo kulturowe
swojej wsi. Na Jubileuszowym festiwalu
zaśpiewają: 1.Godzinki nocne,2. Łu mojej
mamy, 3. Przyśpiewki oczepinowe. Skład
zespołu: Maria Boś (75), Leokadia Liwak
(60), Teodora Kapica (63), Janina Oleszko
(82), Maria Liwak (71), Danuta Bańka (55).
I. Krawiec
Superstacja z Warszawy
Doskonale sprawdzają się też w przygotowaniu regionalnych potraw, promując je na
różnego rodzaju spotkaniach organizowanych
w swoim powiecie.
"Koko Euro spoko" po latach - Ekipa Superstacji odwiedziła po latach Jarzębinę i
pytała, co ciekawego wydarzyło się w zespole czy również tym razem śpiewające
panie zamierzają zagrzewać do walki naszą reprezentację na Euro 2016.
Superstacja - Koko Euro spoko"
po latach – z dnia 10.06.2016 r.
I. Krawiec
TV3 Lublin u Jarzębiny
„Historie szczęśliwe” – to cykliczny program
realizowany przez TV3 Lublin. W czerwcowym odcinku bohaterkami reportażu był zespół Jarzębina z Kocudzy działający i krzewiący kulturę ludową swojego
regionu nieprzerwanie już od 26 lat.
Natomiast Stanisław Głaz –skrzypek z Dzwoli
opowiadał o swojej muzyce i miłości do niej. Scenariusz i reżyseria Anna Duda-Gocel.
Widzów odsyłam na stronę TV3 LublinSzczęśliwe historie z dnia 31.06 i 7.06.2016 r.
I. Krawiec
Bądź bezpieczny na drodze
20 kwietnia uczniowie wzięli udział
w konkursie wiedzy nt. bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Konkurs przeprowadzono na 2 poziomach: klasy I – III i klasy IV – VI. Zwycięzcy
z klas IV – VI wzięli udział w eliminacjach gminnych konkursu „ Jestem Bezpieczny”. Radek G.
z klasy IV zajął III miejsce.
Cudze chwalicie,
swego nie znacie, …
Wiosna to czas wycieczek. W br. szk. nasi
uczniowie poznawali swój region.
14 kwietnia dzieci z OP i klas I – III udały
się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim pod hasłem Przebudzenie wiosny. W salach edukacyjnych uczniowie oglądali wystawę przyrodniczą, w lesie
poznawali warstwy lasu, szukali pierwszych
symptomów wiosny, w rezerwacie w Szklarni
obserwowali konie biłgorajskie, obejrzeli również
wystawę taboru leśnej kolei wąskotorowej.
Książka moim przyjacielem
Pod tym hasłem na przełomie kwietnia i maja odbyło się w naszej szkole wiele działań i imprez.
Przyświecał im szczytny cel - zachęcić dzieci do
czytania książek, gdyż w obecnej dobie fascynacji
telewizją i komputerem, poziom czytelnictwa drastycznie spada. A przecież magicznego wpływu
czytania na rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny dziecka nie da się przecenić.
By obrazowo uświadomić to uczniom
w szkole pojawiły się gazetki o książce, wychowawcy przeprowadzili pogadanki, ankiety nt. zainteresowań czytelniczych, uczniowie wyszukiwali i interpretowali sentencje o książkach, wspólnie głośno
czytali utwory Brzechwy, Tuwima i innych pisarzy
i poetów. Odbyły się inscenizacje znanych wierszy
i baśni, np. Rzepka, Świnki, Czerwony Kapturek
w wykonaniu uczniów klas starszych, co sprawiło
wiele radości najmłodszym.
Wszyscy uczniowie przeprowadzili wywiady
z rodzicami i nauczycielami nt. Ulubione książki
mojego dzieciństwa, a wyniki zaprezentowano na
gazetce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy plastyczno – czytelnicze: dla klas I – III nt.:
Ilustracja do ulubionej książki; dla klas IV – VI:
Okładka ulubionej książki. Uczestnicy otrzymali
cenne nagrody książkowe i rzeczowe.
Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w klasowych konkursach recytatorskich utworów ks. Jana
Twardowskiego; zwycięzcy reprezentowali naszą
szkołę w konkursie międzyszkolnym w ZS
w Krzemieniu, gdzie nasza uczennica Izabela W.
z kl. IV zajęła I miejsce.
5 maja 2016 r. odbyła się prelekcja dla rodziców i nauczycieli nt. Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży przygotowana przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, filia w Janowie Lubelskim. Wygłosiły ją Pani Anna Żuraw Łopata
i Pani Agnieszka Leśnik Lewandowska. W efekcie prelekcja uświadomiła rodzicom i nauczycielom, że czytanie jest umiejętnością niezbędną we
współczesnym świecie, odgrywa znaczącą rolę we
wszystkich fazach rozwoju człowieka, a osoby,
które opanują tę umiejętność, lepiej radzą sobie
w życiu.
Mamy nadzieję, że te działania i atmosfera, jaka
im towarzyszyła, zaowocują rozbudzeniem zainteresowania książką.
Dzień sportu szkolnego
30 maja zorganizowano dla wszystkich
uczniów dzień sportu szkolnego. Główna konkurencja to biegi przeprowadzone na 3 poziomach:
OP- kl. I, kl. II – III, kl. IV – VI.; oddzielnie dla
chłopców i dziewcząt. Zaciekła rywalizacja
wspomagana była głośnym dopingiem kibiców.
Zwycięzcom wręczono nagrody 1 czerwca.
Szkoła naszym drugim domem
W maju i w czerwcu obchodzimy szczególne dla dzieci święta: Dzień Matki, Dzień
Dziecka, Dzień Ojca. Rodzina jest najważniejsza,
dlatego staramy się uczcić je wyjątkowo uroczyście. 25 maja dzieci z OP i uczniowie kl. I wraz
z wychowawcami przygotowali dla swoich mam
miłą niespodziankę. Były wiersze, piosenki, tańce,
prezenty i gorące życzenia oraz słodki poczęstunek. Uściskom i czułościom nie było końca.
1 czerwca odbyła się ogólnoszkolna uroczystość „ Dzień Rodziny”. Przybyli na nią wszyscy uczniowie oraz ich najbliżsi: rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Atrakcji było wiele. Rozpoczęto programem artystycznym w wykonaniu
wszystkich uczniów, następnie były życzenia
i upominki dla najbliższych.
Pogoda dopisała, dlatego dalszą część imprezy przeniesiono na boisko szkolne, gdzie przeprowadzono rywalizacje sportowe z udziałem
wszystkich uczniów oraz ich rodzin. Zabawy
i radości było w bród, bo prezentowane konkurencje wymagały wysiłku i zręczności, a były to
m.in.: biegi w workach, toczenie piłki kijem hokejowym, bieg z piłeczką na łyżce, rzut piłeczki do
celu, bieg z woreczkiem na głowie, przeciąganie
liny.
Po wysiłku fizycznym zasłużony posiłek
– kiełbaski pieczone na ognisku i domowe ciasto.
Przegrani również otrzymali nagrody pocieszenia. W efekcie wszyscy byli zadowoleni i zapowiedzieli swoją obecność w przyszłym roku.
Tekst: A. Papierz; Foto E. Mróz
25 maja 2016 w naszej szkole po raz kolejny
odbył sie Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej
"Around the Music". Na scenie zaprezentowali się
uczniowie ze szkół gimnazjalnych w Batorzu, Kocudzy, Krzemieniu Pierwszym, Janowie Lubelskim, Modliborzycach, Potoczku, Potoku Wielkim,
Wierzchowiskach Drugich oraz Dzwoli.
Jury w składzie:
 Aneta Wąsek-Powrózek
 Lidia Tryka
 Monika Tyra
dokonało wnikliwej oceny występów wszystkich
wykonawców i wyłoniło laureatów:
Miejsce I - Publiczne Gimnazjum w Kocudzy (Julia
Jachim – śpiew, Kamila Dubiel, Ewelina Dyjach,
Natalia Osiewicz)
Miejsce II - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Janowie Lubelskim (Aleksandra Małek, Julia
Kierepka)
Miejsce III - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Potoczku ( Amelia Taracha, Weronika Czajka)
Wyróżnienie: Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli (Gabriela Kozina
– śpiew, Dominika Buczan, Justyna Małek, Patrycja
Papierz, Damian Bielecki, Bartłomiej Buryta, Radosław Małek).
M. Misa
Kadetki Spartakusa
srebrnymi medalistkami
Tego się nikt nie spodziewał! Podczas Drużynowych Mistrzostw Województwa Kadetów zorganizowanych w Kocudzy Justyna Małęk i Natalia
Buczyńska sprawiły największą niespodziankę w
sezonie 2015/2016. Kadetki UKS Spartakus Dzwola
odnosząc cztery kolejne zwycięstwa dotarły do finału gdzie po zaciętej walce uległy głównym faworytkom zawodniczkom UKS Fali Piotrawin
zaledwie 2:3.
Justyna w finale Mistrzostw Polski
Zwyciężyli na Podkarpaciu
Wielki sukces odnieśli zawodnicy UKS
Spartakus Dzwola w Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa LZS w Tenisie Stołowym, które odbyły się w hali sportowej ZS w Kocudzy. W punktacji klubowej Spartakus zdobył zdecydowanie I miejsce pokonując ponad 16 klubów. Młodzież gimnazjalna zajęła I miejsce a ich młodsi koledzy i koleżanki II miejsce w końcowej punktacji szkół. Justyna Małek - Spartakus Dzwola zdobywając II miejsce uzyskała prawo startu w Mistrzostwach Polski
LZS w kategorii kadetek Wśród kadetów IV miejsce
zdobył Damian Bielecki, Gumienik Patryk i Bartłomiej Buryta zajęli miejsca 5-6. Ponadto brązowe
medale zdobyły Kamila Jargiło i Sylwia Długosz.
Po raz 4 z rzędu młodzież ZS w Dzwoli
uczestniczyła w Międzywojewódzkim Masowym
Cyklu Tenisa Stołowego w Rudniku n/Sanem. W
zawodach uczestniczyły szkoły podstawowe i
gimnazjalne. I pierwsze miejsce i okazały puchar
zdobyła młodzież gimnazjalna z Dzwoli w łącznej punktacji. Indywidualnie dziewczęta z PG
Dzowla zdobyły 6 pierwszych miejsc. Zwyciężyła Justyna Malek przed Barbarą i Katarzyną Koczułap, IV miejsce zdobyła Natalia Buczyńska a
następne Patrycja Papierz i Szewc Paulina. Wśród
chłopców zwyciężył Damian Bielecki przed Patrykiem Gumienikiem i Radosławem Małkiem. W
kategorii szkół podstawowych szkoła z Dzwoli
zdobyła II miejsce. Indywidualnie Marek Gumienik zajął I miejsce – jako jedyny nie przegrał żadnej gry, Angelika Papierz i Jakub Zięba zdobyli II
miejsce. – To są bardzo udane wyjazdy. Młodzież ma szansę zmierzenia swych sił z uczniami
z sąsiedniego województwa. Przypomina również, że Dzwola należała w przeszłości do woj.
tarnobrzeskiego. Mają szanse zdobycia wielu
cennych nagród rzeczowych. Cieszę się bardzo,
że zawsze wraca zadowolona i pełna wrażeń a
dodatkowo z wartościowymi nagrodami– powiedział dyr. ZS w Dzwoli mgr inż. Stanisław Rawski.
UKS Spartakus Dzwola najlepszym
Klubem 2015/2016
Lubelski Okręgowy Związek Tenisa w Lublinie dokonał podsumowania całego sezonu
2015/2016. Miło nam donieść, ze w miniowym sezonie w rozgrywkach indywidualnych wzięło udział
54 klubu z całego województwa lubelskie. W tym
gronie młodzież UKS Spartakus Dzwola okazała się
najlepsza w klasyfikacji generalnej zdobywając
łącznie 16896 pkt. pokonując takie kluby jak: AZS
UMCS Lublin – 12156 pkt., MKS Lewart Lubartow
– 11649 czy SMS Włodawa 10984 pkt.
Również LOZTS dokonał klasyfikacji klubowej za okres kadencji 1013-2016 / najbliższe wybory Związku odbędą się 2 lipca 2016 w Rykach/.
Tutaj również zwyciężył UKS Spartakus Dzwola
z wynikiem 60630 pkt. przed KTS Optimą Lublin
– 57476 i PKS Arką Ryki – 49140 pkt.
Dokładna analiza sezonu indywidualnego i drużynowego ukaże się w następnym wydaniu gazety.
Medaliści Wojewódzkich Igrzysk
Z udziałem ponad 46 szkół podstawowych w Kocudzy odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowy. W kategorii chłopców rocznik 2005 i młodsi drużyna SP
Dzwola w składzie Marek Gumienik i Jakub Zięba
zdobyła III miejsce w zawodach. -Marek Gumienik
miał wyjątkowy sezon - mówi dyr. ZS w Dzwoli
mgr inż Stanisław Rawski.- poza wspomnianym
brązowym medalu zdobył również dalsze dwa brązowe medale w Mistrzostwach Województwa Żaków – indywidualnie i grze deblowej z zawodnikiem
KS Sygnał Lublin Arturem Słomką a w naszym powiecie nie przegrał żadnej gry przez cały rok szkolny 2015/2016.
Sportowe wycieczki
W miesiącu kwietniu i maju młodzież ZS
w Dzwoli uczestniczyła w dwóch wycieczkach
światowe imprezy sportowe organizowane w
naszym kraju. W Katowicach hali sportowej
”Spodek” mieli możliwość obejrzenia dwóch
meczów w hokeju na lodzie w Ramach Mistrzostw Świata Dywizji I możliwość. Wcześniej
z wielka przyjemnością zobaczyła mecz Austria
– Włochy,
a później kibicowała reprezentacji Polski w zwycięskim meczu ze Słowenią. Drugi wyjazd to
Kraków i przepiękna „Arena Kraków” mogąca
pomieścić 16 tys. kibiców..Nasza młodzież kibicowała reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn w ramach Memoriału Huberta Wagnera.
Polska zwyciężyła 3:1 Belgię a nasi wierni kibice oglądali mecz w odległości zaledwie 10 metrów od trenera Antigi. Drugim meczem oglądanym spokojnie było spotkanie Bułgarii i Serbii.
W każdym wyjeździe uczestniczyło 45 osób w
tym 37 uczniów pozostali to rodzice i nauczyciele. Część kosztów wycieczki ponosili rodzice.
Wszyscy mieli możliwość dodatkowo zwiedzania Katowic i Krakowa.
-Są to bardzo kształcące wycieczki. To,
co zobaczyli, zapamiętają do końca życia. Bardzo niewiele szkół w naszym województwie może się pochwalić tym, że jej uczniowie tak wiele
zobaczyli. Mimo powrotu z wycieczki ok. 3,00
godz. w nocy większość pojawiła się z rana na
swoich lekcjach. Serdecznie dziękuję nauczycielom i rodzicom za zorganizowanie tych wycieczek – powiedział dyr. ZS w Dzwoli mgr inż.
Stanisław Rawski.
Władysław Matwiej
31 maja – Dzień Rodziny
w naszej szkole
W Zespole Szkół w Kocudzy, jak co
roku, dzieci z oddziałów przedszkolnych i
klas I – III przez wiele dni przygotowywały się do bardzo ważnego dla nich wydarzenia – Dnia Rodziny. Uczniowie wraz z
wychowawczyniami p. Elżbietą Pakuła, p.
Krystyną Góra, p. Justyną Stolarz, p. Martą
Rutkowską, p. Bożeną Dubiel, p. Anną Daniłowicz i p. Genowefą Mazur, wykonali
zaproszenia oraz laurki dla mamy i taty.
Święto Rodziny obchodziliśmy 31 maja,
podczas którego uczniowie zaprezentowali
uroczystą akademię. Dzieci recytowały
wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły oraz
przedstawiły krótkie i zabawne scenki w
krzywym zwierciadle z życia rodziny. Następnie, na zakończenie uroczystości mali
artyści odśpiewali swoim rodzicom „Sto
lat” i wręczyli im własnoręcznie przygotowane upominki. Nie zabrakło również
słodkiego poczęstunku dla rodziców.
Wszystkim rodzicom jeszcze raz życzymy
wszystkiego najlepszego.
Justyna Stolarz
Święto Patrona Szkoły - akademia
Dnia 19 maja 2016r. obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Patrona Szkoły, Dzień Świętego Jana Pawła II. W tym roku uroczystości odbyły się pod hasłem
,,Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości”, a zaszczyt
przygotowania tak doniosłej uroczystości przypadł w
udziale uczniom klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Genowefy Mazur, którzy recytując wiersze
i śpiewając piosenki uczcili naszego Patrona.
Oddając hołd największemu z Polaków, dzieci przypomniały historię życia Jana Pawła II bogatą w piękne,
wzruszające i tragiczne wydarzenia, które sprawiły, że
dziś jest On Świętym i zarazem wielkim autorytetem. To
on uczył nas, że „tylko święci mogą odnowić ludzkość”.
Swoimi czynami i nauką oraz całym życiem pokazywał,
jak kroczyć ścieżką świętości. Jego nauka przepełniona
wielką miłością i troską o człowieka pozostanie na zawsze
w naszych sercach, a wartości, o których mówił nasz papież nosić będziemy w sercu i przekazywać innym.
Uroczysty dzień rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Kocudzy, którą uświetnił chór szkolny,
przygotowując oprawę muzyczną. Swoją obecnością zaszczycili nas: wójt gminy Dzwola, Pan Stanisław Rożek,
kanonik ks. Stanisław Kowal, proboszcz ks. Kanonik Jan
Kardaś, przedstawiciele Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Dzwoli, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani
nauczyciele naszej szkoły, rodzice oraz nauczyciele ze
szkoły z Dzwoli i Krzemienia. Co roku obchodom Dnia
Papieskiego towarzyszą konkursy, które odkrywają i rozwijają talenty artystyczne młodzieży i dzieci, co można
było dostrzec w dekoracji przygotowanej przez uczniów
i nauczycieli pod kierunkiem Pani Grażyny Papierz.
W tej edycji Święta Patrona Szkoły odbyły się konkursy:
plastyczny i muzyczny. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom tychże konkursów.
Urszula Kaproń, Genowefa Mazur
Święto Patrona Szkoły
1 czerwca obchodziliśmy Dzień Patrona
Szkoły. „Szczęście, którego zawsze pragniemy,
to kochać i być kochanym” - pod takim hasłem
uczniowie klas IIa , IIb i III pod kierunkiem
wychowawczyń M. Siemczyk, M. Wiśniewskiej
i T. Rząd przy wsparciu księdza S. Gieronia
przedstawili montaż słowno - muzyczny. Piękne
recytacje przeplatane piosenkami i tańca-mi
wzbudziły w słuchaczach niezapomniane chwile
refleksji i zadumy. Podczas uroczystej akademii
miało miejsce rozstrzygnięcie międzyszkolnych
konkursów zorganizowanych w związku z obchodami Dnia Patrona naszej szkoły . Wszystkie konkursy odbywały się pod hasłem NASZ
PATRON z tegorocznym tematem „Twórczość
ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”.
M. Kras
Wyjazd do Warszawy
2 czerwca delegacja uczniów naszej
szkoły udała się do Warszawy na coroczne Spotkanie Szkół im. ks. Jana Twardowskiego. Centralnym wydarzeniem zjazdu była uroczysta
Msza Święta Po Mszy Św. uczniowie udali się
do grobu ks. Jana Twardowskiego w Panteonie
Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie i zapalili tam znicz. Kolejnym
punktem pobytu w stolicy był spacer po Krakowskim Przedmieściu, Starym Mieście oraz
zwiedzaniu wraz z przewodnikiem Zamku Królewskiego. W wycieczce uczestniczyli: Aleksandra Flis, Julia Michalczyk, Karolina Krajewska,
Natalia Woźnica, Katarzyna Kamińska, Agata
Flis, Sylwia Dubiel, Gabriela Góra, Karolina
Sukces dziewcząt
ze szkoły podstawowej
Wiosna 2016 pod względem sportowym przebiegała
pod dyktando dwóch dyscyplin sportowych. Było to
piłka nożna oraz lekkoatletyka. Największym sukcesem mogą pochwalić się uczennice ze szkoły podstawowej, które zostały mistrzyniami powiatu janowskiego w mini piłce nożnej.
Drużyna uczennic szkoły podstawowej: Natalia Baran VI, Monika Fiedorek VI, Aleksandra Flis VI,
Agnieszka Gajór VI, Karolina Krajewska VI, Katarzyna Mazur VI, Julia Michalczyk VI, Magdalena Mróz VI, Karolina Spryszak VI, Natalia
Abram V, Katarzyna Rożek V, Zuzanna Tomecka
V, Karolina Tomecka V.
Pierwszy etap zawodów w mini piłce nożnej odbył
się jesienią, wówczas nasze dziewczyny wygrały
eliminacje powiatowe i spokojnie w okresie zimowym mogły się przygotowywać do finału powiatowego. Finał odbył się na Orliku w Zdziłowicach.
Spotkały się w nim trzy najlepsze drużyny
w tym roku szkolnym w kategorii podstawówek.
Momoty, Zdziłowice oraz Krzemień. Zespół
z Krzemienia wygrał oba mecze 4:1 z Momotami
oraz 1:0 ze Zdziłowicami co dało zdobycie mistrzostwa powiatu janowskiego. Kilka dni później dziewczyny reprezentowały powiat janowski, gminą
Dzwola oraz naszą szkołę w zawodach rejonowych.
Na tym szczeblu zajęły trzecie miejsce, co jest bardzo dużym osiągnięciem. Gratulujemy!
M. Kras
Góra, Agnieszka Piecyk, Ewelina Tyra, Lidia Zapora,
Gabriela Pawlos, Bartłomiej Koszałka, Wojciech Tylus, Hubert Myszak. Była to nagroda dla uczniów z
klas VI i I – III gimnazjum za bardzo dobre wyniki w
nauce i zachowaniu.
Opiekę sprawowały panie: Małgorzata
Kędrak oraz Izabela Albiniak.
M. Kras
szkolnego, gdzie dzięki uprzejmości Dyrektora
Szkoły zostawiliśmy rowery. W trakcie odpoczynku, korzystając z pięknej, majowej pogody, wspólnie czytaliśmy fragmenty książek Henryka Sienkiewicza, m.in. „Latarnika” i „Janko Muzykanta”.
Dnia 21 maja 2016 roku odbył się IV Rajd
Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Uczestniczyło w nim 90 osób. O godz. 9.30 grupy uczestników wraz z opiekunami wyruszyły z Filii Bibliotecznej z Kocudzy i Filii Bibliotecznej
z Krzemienia w kierunku Dzwoli, gdzie przy siłowni zewnętrznej czekali już uczestnicy rajdu
Następnie udaliśmy się w kierunku starego cmenz Gminnej Biblioteki Publicznej oddział w Dzwotarza, po drodze zatrzymaliśmy się przy krzyżu
li.
zwanym „Karawaka” z 1902 r. W tym miejscu czekał na uczestników rajdu Pan Bronisław Liwak kierownik męskiego zespołu śpiewaczego „Branwiacy” , który zapoznał nas z historią krzyża. Następnie, kontynuując wędrówkę w kierunku cmentarza,
Pan Bronisław opowiadał nam historię tego miejsca.
Po krótkim odpoczynku i zapoznaniu się
z regulaminem dla uczestników rajdu o godz.
10.30 wyruszyliśmy w kierunku Branewki.
Po powrocie na boisko czekał na uczestników
posiłek przygotowany na grillu – pieczone kiełbaski, szaszłyki i karkówka.
Tam udaliśmy się pieszo do Figury św. Marcina
z 1653 roku.
Pan Dyrektor Zbigniew Buryta przedstawił
krótką historię tej figury, po czym wyruszyliśmy w kierunku Branwi na teren boiska
Za udział w rozgrywkach sportowych i meczu piłki
nożnej rozdane zostały symboliczne gadżety. Na
zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie
wszystkich uczestników rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz” i posprzątaliśmy teren imprezy.
Składamy gorące podziękowanie dla organizatorów, opiekunów poszczególnych grup, uczestników
rajdu i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do sprawnego
i bezpiecznego przeprowadzenia rajdu rowerowego
Kiedy wszyscy posilili się i odpoczęli, od- „Odjazdowy Bibliotekarz”.
były się zawody sportowe i mecz piłki nożnej,
Tekst: M. Denis; Foto: Archiwum GBPiOK
nadzorowany przez Pana Józefa Osiewicza – nauczyciela w-fu w ZS w Kocudzy.
Ciąg dalszy artykułu „Gwałtowna ulewa” ze strony 4.
Płynąca woda przyniosła kawałki drzew,
gałęzie oraz duże ilości ziemi powodując zamulenie odcinka drogi gminnej 109040L (BranewCegielnia). Konieczna była pomoc koparki
i samochodu wywrotki do zebrania i odwiezienia
nawiezionej ziemi oraz oczyszczenia rowów
i przepustów wjazdowych do posesji.
Z pomocą mieszkańcom przyszła miejscowa jednostka OSP,która zmywała wodą
oczyszczany odcinek drogi. Strażacy zwrócili uwagę na konieczność remontu przepustu pod drogą gminną, pozostawiając przepust w obecnym stanie narażamy się na
niebezpieczeństwo zalania gospodarstw
przy wystąpieniu nagłych opadów deszczu.
Radny Józef Rycerz
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW
ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH
/FRAKCJA SUCHA W 2016 ROKU
Zabudowa jednorodzinna frakcja
Sucha i mieszana
Lp.
Miejscowości
Data
Branew Ordynacka,
05.07.2016
Branew Szlachecka,
1
03.08.2016
Branewka,
05.09.2016
Branewka - Kolonia,
Dzwola,
06.07.2016
2
Konstantów,
04.08.2016
06.09.2016
Kocudza Górna,
11.07.2016
Kocudza Pierwsza,
3
08.08.2016
Kocudza Druga,
08.09.2016
04.07.2016
Krzemień Drugi,
4
02.08.2016
Flisy,
02.09.2016
Władysławów,
07.07.2016
Zdzisławice,
5
05.08.2016
Kapronie,
07.09.2016
Kocudza Trzecia,
01.07.2016
Zofianka Dolna,
6
01.08.2016
Krzemień Pierwszy,
01.09.2016
Zbiórka wielkogabarytów, odpadów elektrycznych, elektro08.07.2016
nicznych, odpadów
budowlanych, rozbiórkowych.
Uwaga:
Prosimy o oznaczenie pojemnika na zmieszane
odpady numerem posesji. W dniu wywozu pojemniki oraz worki z frakcją suchą należy wystawić
przed posesję do godziny 7:00. Brak wystawienia
pojemników i worków skutkuje „brakiem odbioru
zadeklarowanych odpadów”.
Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury,
adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola
Zespół redakcyjny:
M. Denis, J. Dycha, M. Pachuta, Z. Buryta.
Skład i korekta: Grzegorz Kaproń.
Nakład: 1 500 egz.
Druk: Comernet Sp. z o.o.
Ogłoszenie: A4 - 150 zł, A5 - 75 zł. Ceny brutto.
Osoby zainteresowane publikacją artykułów
w Źródle prosimy o wysyłanie ich na adres:
[email protected]
tel. 881 799 703
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
artykułów publikowanych w „Źródle”. Zastrzegamy sobie prawo skracania
i adiustacji tekstów.
SPOKO ORKIESTRA
działająca przy
Gminnej Bibliotece Publicznej
i Ośrodku Kultury
zaprasza
dzieci i młodzież
zamieszkałych na terenie gminy Dzwola
na naukę gry na instrumentach dętych.
Zapewniamy:
 instrument
 bezpłatne lekcje
 dobrą zabawę
Zajęcia odbywają się
w każdy czwartek od godz. 1700

Podobne dokumenty

Tutaj - Powiat Janowski

Tutaj - Powiat Janowski wygospodarował pół miliona złotych (po wprowadzeniu planu naprawczego) to w IV kwartale 2017 r. można byłoby zacząć spłacać te długi. Wówczas drugie pół miliona zł dołożyłby powiat. Zatem, milion z...

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać wersję PDF kliknij

Aby pobrać wersję PDF kliknij instruktora rekreacji ruchowej. Po postawieniu diagnozy, pacjent może zostać skierowany na leczenie do poradni kardiologicznej, dietetycznej, diabetologicznej lub do szpitala - niestety, leczenie o...

Bardziej szczegółowo