Schnapp - Wydawnictwo Szkolne PWN

Transkrypt

Schnapp - Wydawnictwo Szkolne PWN
Schnapp
Rodzaj ćwiczenia: gra karciana
Zakres leksykalno-gramatyczny: komputer, zdania warunkowe
Cel: Uczniowie:
n r ozpoznają związki semantyczne i syntaktyczne między sekwencjami na
kartach do gry,
nć
wiczą wymowę czytając na głos treści z pasujących do siebie kart,
nć
wiczą ortografię zapisując wyniki pracy,
nu
trwalają słownictwo z zakresu komputer,
np
rzygotowują się do ustnej matury na poziomie podstawowym: ćwiczą
strukturę zdania przydatną przy udzielaniu informacji i/lub podczas
negocjacji,
n r ozwijają swą autonomię.
Poziom: klasa 3 PG – poziom podstawowy
Liczba uczestników: ilość zestawów kart x 3
Czas: 15–20 min
Pomoce dydaktyczne: zestaw kart do gry, kartki o treści WENN i DANN,
arkusz papieru do zapisywania zdań x ilość grup
Autor: Halina Wachowska
Przebieg:
Nauczyciel tworzy trzyosobowe grupy i daje każdej jeden zestaw kart w kopercie oraz
kartki, jedną o treści WANN, drugą DANN. Gdy po raz pierwszy stosuje ”Schnapp”, może
poprosić uczniów, by sami pocięli arkusze A4 z kartami. Wyjaśnia następnie zasady gry.
Informuje ponadto, że w każdej grupie znajduje się dwóch graczy i jeden „sekretarz”.
Dla ułatwienia może zaprezentować przebieg gry z jednym z uczniów komentując na
bieżąco wykonywane czynności.
n S
ekretarz tasuje karty, dzieli je na dwie równe części i przydziela je graczom (mają
ich po 36). Gracze kładą swe karty na stół napisem do dołu. Pierwszy gracz bierze
pierwszą kartę i kładzie ją napisem do góry na jedno z dwóch pól WENN lub DANN,
drugi gracz robi to samo i tak dalej.
n G
dy jeden z graczy zauważy, że odkryte karty leżące na polach WENN i DANN pasują
do siebie pod względem treści i zasad gramatyki, woła „Schnapp” i czyta zdanie na
głos. Kto zawołał jako pierwszy, otrzymuje wszystkie karty, które znalazły się do tej
pory na obu polach. Celem gry jest przejęcie wszystkich kart.
© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN
Schnapp
n „Sekretarz” zapisuje wszystkie zdania Wenn…, dann… na arkuszu papieru.
n P
o około 10-15 minutach „sekretarze” zawieszają arkusze ze zdaniami na tablicy
i odczytują je w plenum.
n G
rupa, która przedstawiła największą liczbę poprawnych zdań, zostaje zwycięzcą.
Przykładowe rozwiązania:
1. Wenn Markus eine E-Mail schicken will, muss er die Mailbox öffnen.
2. Wenn Agnus das Programm öffnen will, muss er das Ikon klicken.
3. Wenn Maria chatten möchte, muss sie sich auf der Seite des Forums anmelden.
4. Wenn Lukas Viren lokalisieren will, muss er das Antivirusprogramm installieren.
5. Wenn Sandra das Projekt in der Klasse vorzeigen will, muss sie die Texte aus dem Internet ausdrucken.
6. Wenn Peter die Informationen finden will, muss er im Internet surfen.
7. Wenn Anna ein Projekt machen will, muss sie die Informationen im Computer speichern.
8. Wenn Benni im Chat chatten will, muss er seinen Nicknamen angeben.
9. Wenn Judith die Informationen im Web finden will, muss sie das Stichwort in die Suchmaschine angeben.
10. Wenn Florian die Daten vom Netz speichern will, muss er sie kopieren.
11. Wenn Sven die Viren löschen will, muss er das Antivirusprogramm installieren.
12. Wenn Hanna eine E-Mail schicken will, muss sie den Computer starten.
13. Wenn wir eine E-Mail schicken wollen, müssen wir die Mailbox öffnen.
14. Wenn wir das Programm öffnen wollen, müssen wir das Ikon klicken.
15. Wenn wir chatten möchten, müssen wir uns auf der Seite des Forums anmelden.
16. Wenn wir Viren lokalisieren wollen, müssen wir das Antivirusprogramm installieren.
17. Wenn wir das Projekt in der Klasse vorzeigen wollen, müssen wir die Texte aus dem Internet ausdrucken.
18. Wenn wir die Informationen finden wollen, müssen wir im Internet surfen.
19. Wenn wir ein Projekt machen wollen, müssen wir die Informationen im Computer speichern.
20. Wenn wir im Chat chatten wollen, müssen wir unsere Nicknamen angeben.
21. Wenn wir die Informationen im Web finden wollen, müssen wir das Stichwort in die Suchmaschine angeben.
22. Wenn wir die Daten vom Netz speichern wollen, müssen wir sie kopieren.
23. Wenn wir die Viren löschen wollen, müssen wir das Antivirusprogramm installieren.
24. Wenn wir eine E-Mail schicken wollen, müssen wir den Computer starten.
25. Wenn du eine E-Mail schicken willst, musst du die Mailbox öffnen.
26. Wenn du das Programm öffnen willst, musst du das Ikon klicken.
27. Wenn du chatten möchtest, musst du dich auf der Seite des Forums anmelden.
28. Wenn du Viren lokalisieren willst, musst du das Antivirusprogramm installieren.
29. Wenn du das Projekt in der Klasse vorzeigen willst, musst du die Texte aus dem Internet ausdrucken.
30. Wenn du die Informationen finden willst, musst du im Internet surfen.
31. Wenn du ein Projekt machen willst, musst du die Informationen im Computer speichern.
© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN
Schnapp
WENN
AGNUS DAS
PROGRAMM
ÖFFNEN
WILL,
MUSS SIE
SICH AUF
DER SEITE
DES FORUMS
ANMELDEN.
MUSS ER
DAS IKON
KLICKEN.
WENN MARIA
CHATTEN
MÖCHTE,
WENN
LUKAS VIREN
LOKALISIEREN
WILL,
MUSS ER DAS
ANTIVIRUS­
PROGRAMM
INSTALLIEREN.
WENN
SANDRA DAS
PROJEKT IN
DER KLASSE
VORZEIGEN
WILL,
MUSS
SIE DIE
TEXTE AUS
DEM
INTERNET
AUSDRUCKEN.
WENN
PETER DIE
INFORMA­
TIONEN
FINDEN
WILL,
MUSS ER IM
INTERNET
SURFEN.
WENN ANNA
EIN PROJEKT
MACHEN
WILL,
MUSS SIE DIE
INFORMATIONEN IM
COMPUTER
SPEICHERN.
MUSS ER
SEINEN
NICKNAMEN
ANGEBEN.
WENN
JUDITH DIE
INFORMA­
TIONEN
IM WEB
FINDEN
WILL,
MUSS
SIE DAS
STICHWORT
IN DIE SUCHMASCHINE
ANGEBEN.
WENN
FLORIAN
DIE DATEN
VOM NETZ
SPEICHERN
WILL,
WENN BENNI
IM CHAT
CHATTEN
WILL,
MUSS ER SIE
KOPIEREN.
WENN SVEN
DIE VIREN
LÖSCHEN
WILL,
MUSS ER DAS
ANTIVIRUS­
PROGRAMM
INSTALLIEREN.
WENN
HANNA
EINE E-MAIL
SCHICKEN
WILL,
MUSS
SIE DEN
COMPUTER
STARTEN.
WENN WIR
EINE E-MAIL
SCHICKEN
WOLLEN,
MÜSSEN WIR
DIE MAILBOX
ÖFFNEN.
materiały do kopiowania © Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN
Schnapp
WENN
WIR DAS
PROGRAMM
ÖFFNEN
WOLLEN,
MÜSSEN WIR
UNS AUF
DER SEITE
DES FORUMS
ANMELDEN.
WENN
WIR VIREN
LOKALISIEREN
WOLLEN,
MÜSSEN WIR
DAS ANTIVIRUSPROGRAMM
INSTALLIEREN.
MÜSSEN WIR
DAS IKON
KLICKEN.
WENN WIR
CHATTEN
MÖCHTEN,
MÜSSEN WIR
DIE TEXTE
AUS DEM
INTERNET
AUSDRUCKEN.
WENN
WIR DIE
INFORMA­
TIONEN
FINDEN
WOLLEN,
MÜSSEN
WIR IM
INTERNET
SURFEN.
WENN WIR
EIN PROJEKT
MACHEN
WOLLEN,
MÜSSEN
WIR DIE
INFORMA­
TIONEN
IM
COMPUTER
SPEICHERN.
WENN WIR
IM CHAT
CHATTEN
WOLLEN,
MÜSSEN
WIR UNSERE
NICKNAMEN
ANGEBEN.
WENN
WIR DIE
INFORMA­
TIONEN
IM WEB
FINDEN
WOLLEN,
MÜSSEN
WIR DAS
STICHWORT
IN DIE SUCHMASCHINE
ANGEBEN.
WENN WIR
DIE DATEN
VOM NETZ
SPEICHERN
WOLLEN,
MÜSSEN
WIR SIE
KOPIEREN.
WENN WIR
DIE VIREN
LÖSCHEN
WOLLEN,
MÜSSEN WIR
DAS ANTIVIRUSPROGRAMM
INSTALLIEREN.
WENN WIR
EINE E-MAIL
SCHICKEN
WOLLEN,
MÜSSEN
WIR DEN
COMPUTER
STARTEN.
WENN DU
EINE E-MAIL
SCHICKEN
WILLST,
MUSST DU
DIE MAILBOX
ÖFFNEN.
WENN
WIR DAS
PROJEKT IN
DER KLASSE
VORZEIGEN
WOLLEN,
materiały do kopiowania © Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN