de klaracja właśc iwości u żytk owych

Transkrypt

de klaracja właśc iwości u żytk owych
Wydano zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 (CPR) Załącznik III
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
FB008-CPR-14-02-2013
1. Nazwa produktu:
2. Identyfikator produktu:
3. Przeznaczenie:
4. Producent:
5.
6.
7.
8.
9.
Autoryzowany przedstawiciel:
AVCP:
Jednostka notyfikowana (hEN):
Jednostka notyfikowana (ETA):
Deklarowane właściwości użytkowe:
Stopgap 700 Superflex
Numer partii oraz/lub data produkcji na opakowaniu
Wyrównywana zaprawa cementowa modyfikowana polimerem,
do podłóg wewnątrz budynków
F Ball and Co Ltd
Churnetside Business Park
Station Road
Cheddleton
Leek
Staffordshire
ST13 7RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1538 361 633
Fax: +44 (0) 1538 361 622
Email: [email protected]
Nie dotyczy
System 4, Reakcja na ogień: System 4
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Właściwości
użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Klasa E
Decyzja Komisji 2010/85/UE
CT
EN 13813:2002
Przepuszczalność wody
NPD
EN 13813:2002
Przepuszczalność pary wodnej
NPD
EN 13813:2002
≥ C30
≥ F10
EN 13813:2002
NPD
EN 13813:2002
Odporność termiczna
NPD
EN 13813:2002
Odporność chemiczna
NPD
EN 13813:2002
Zasadnicze charakterystyki
Reakcja na ogień
Wydzielanie substancji korozyjnych
Odporność mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na zginanie
Izolacja dźwiękowa
Dźwiękochłonność
10. Deklaracja:
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z
właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną
odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):
Leek, 24 Czerwca 2013
Stuart Whiteley
Kierownik Działu Rozwoju – Technologia Produkcji Cementu
Issue No. 1
Registered Office Churnetside Business Park Station Road Cheddleton Leek Staffordshire ST13 7RS UK
Registered No. 282893 London
www.f-ball.co.uk