Proszę wypełnić formularz oferty w wersji elektronicznej, następnie

Transkrypt

Proszę wypełnić formularz oferty w wersji elektronicznej, następnie
Załącznik nr 1
FORULARZ OFERTY
do zapytanie ofertowego z 11 kwietnia 2014 roku
na autora - członka grupy autorów podręczników dotyczących współpracy na terenie szkół i przedszkoli oraz działania samorządu uczniowskiego i rad
rodziców
w projekcie pn. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, POKL 3.1.2
Profil autora: doświadczenie w animowaniu środowisk rodzicielskich na rzecz edukacji
79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)
Proszę wypełnić formularz oferty w wersji elektronicznej, następnie go wydrukować, podpisać i przesłać skan
podpisanego formularza na adres e-mail: [email protected]
FORMULARZ OFERTY
Imię i nazwisko autora:
Nazwa i adres firmy (jeśli dotyczy):
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
1
DOŚWIADCZENIE
a
Doświadczenie w kierowaniu organizacją działającą na rzecz rodziców w szkołach (weryfikacja: CV )
b
Doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych (konferencji, warsztatów, szkoleń) dotyczących udziału rodziców w edukacji (weryfikacja: CV) - w razie potrzeby dodać wiersze
TYTUŁ KONFERENCJI / WARSZTATU / SZKOLENIA itp..
ZAMAWIAJĄCY (jeśli dotyczy)
TAK
KRÓTKI OPIS PROJEKTU (jeśli tytuł
jednoznacznie nie wskazuje na wydażenie
dotyczących udziału rodziców w edukacji
□
NIE
□
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPRCIEM
1
2
3
4
5
Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
c
Autorstwo tekstów na temat udziału rodziców w życiu szkoły - w razie potrzeby dodać wiersze
Uwaga! Oferent jest zobowiązany potwierdzić wykonanie usług poprzez dołączenie skanów stron redakcyjnych/artykułów przynajmniej 2 publikacji lub 5 artykułów
ZAMAWIAJĄCY (pełna nazwa)
ROK PUBLIKACJI
TYTUŁ PUBLIKACJI / ARTYKUŁU (jeśli tytuł jednoznacznie nie wskazuje na tematykę
skierowaną do nauczycieli proszę krótko opisać jakich zagadnień dotyczył/a)
Skan strony redakcyjnej publikacji/skan
artykułu
1
TAK nr…
NIE
2
TAK nr…
NIE
3
TAK nr…
NIE
4
TAK nr…
NIE
□
□
□
□
5
TAK nr…
NIE
□
d
2
Udział w pracach, obradach Europejskiego Forum Rodziców (weryfikacja cv)
CENA za wykonanie usługi brutto (uwzględniając wszystkie
niezbędne elementy do rzetelnego wykonania usługi)
TAK
……………...……………………… zł brutto
□
NIE
□
słownie: ………………..……………………….
Uwagi/Inne (wyjaśnienia do informacji zawartych
w formularzu)
Informuję, że jestem świadomy, iż złożona oferta dotyczy projektu współfinansowanego z UE w ramach EFS i mogą pojawić się
opóźnienia w płatnościach wynagrodzeń niezależne od Zamawiającego.
TAK, akceptuję
□
Oświadczamy, że:
- w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej wszystkie obowiązkowe składki na
ZUS, w tym płacone przez Zleceniodawce
- zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia potrzebne do przygotowania oferty
- w przypadku wygrania zapytania ofertowego uważamy się za związanych ofertą do momentu podpisania umowy, w przypadku dalszej pozycji na liście rankingowej oferta
wiąże jeszcze przez 2 tygodnie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą
- w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
- przed wysłaniem oferty sprawdziliśmy na stronie źródłowej, tj. www.frdl.mazowsze.pl czy treść zamówienia nie uległa zmianie
…………………………………………………………..
Miejscowość i data
…………………………………………………………..
Czytelny podpis
Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego