REGULAMIN KONKURSU - 15 Targi Inter Cars

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU - 15 Targi Inter Cars
REGULAMIN KONKURSU
„MAŁY CZŁOWIEK - WIELKI TALENT”
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin konkursu „Mały człowiek - wielki talent” (dalej „Konkurs”) określa prawa i
obowiązki uczestników Konkursu.
1.2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płowieckiej 57, 04-501 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000385181, posiadającą NIP: 7010261527, REGON: 142619637,
kapitał zakładowy 488.491.000,00 zł, (dalej „Organizator”).
1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 612). Konkurs ma charakter konkursu
zamkniętego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o przyrzeczeniu publicznym,
tj. art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.,
poz. 121 ze zm.).
1.4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs organizowany jest w związku z 15. Targami części zamiennych, narzędzi i
wyposażenia warsztatów w ramach 25-lecia spółki Inter Cars S.A. („Targi”).
2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2.2. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”) mogą być wyłącznie dzieci
w wieku od 3 do 15 lat, których co najmniej jeden z opiekunów prawnych posiada
zaproszenie na Targi. Zgłoszenia Uczestnika do Konkursu dokonuje jego opiekun prawny
(„Zgłaszający”).
2.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wysłać zgłoszenie konkursowe na adres
Organizatora: [email protected] (dalej „Zgłoszenie”), w tytule wiadomości wpisując:
„Mały człowiek – wielki talent”, które będzie zawierało:
a)
b)
skan prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu;
prezentację audiowizualną talentu Uczestnika, o której mowa w pkt 3.2. poniżej,
zarejestrowaną w
formacie
mp4, o
rozdzielczości 1920x1080
pikseli, nieprzekraczającą 500 Kbps („Materiał Konkursowy”). Instrukcja
prawidłowego przygotowania Materiału Konkursowego stanowi Załącznik nr 2 do
Regulaminu.
2.4. Zgłoszenia należy wysyłać od dnia 13 sierpnia 2015 roku do dnia 4 września 2015 roku,
do godziny 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie lub Zgłoszenia niekompletne, przez
co rozumie się Zgłoszenia niezawierające wszystkich obligatoryjnych elementów, o których
mowa w pkt 2.3. powyżej lub naruszające zasady wynikające z niniejszego Regulaminu,
nie będą rozpatrywane.
2.5. Akceptacja Regulaminu oraz wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem
oświadczenia o przysługiwaniu Uczestnikowi lub opiekunowi prawnemu Uczestnika pełni
praw autorskich osobistych i majątkowych do Materiału Konkursowego.
2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora oraz osób
wyznaczonych przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem
Konkursu, osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie Konkursu, innych osób
świadczących pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o charakterze
cywilnoprawnym, a także członków najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez
członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3.
ZASADY KONKURSU
3.1. Jeden Uczestnik może dokonać zgłoszenia wyłącznie jednego Materiału Konkursowego.
3.2. Materiał Konkursowy powinien zawierać audiowizualną prezentację wyjątkowych
umiejętności, zdolności, talentu Uczestnika, związanych, w szczególności z pasją lub
zainteresowaniami Uczestnika. Materiał Konkursowy może zawierać np. pokaz
szczególnych zdolności muzycznych, plastycznych, tanecznych, sportowych,
zręcznościowych, gimnastycznych, komediowych, kabaretowych, satyrycznych
Uczestnika. Materiał Konkursowy nie może zagrażać ani nie może naruszać niczyich praw,
dóbr, dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad
uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem.
3.3. Konkurs prowadzony jest w formule etapowej:
a) I etap trwa od dnia 13 sierpnia 2015 roku do dnia 4 września 2015 roku i obejmuje
przyjmowanie Zgłoszeń oraz ich ocenę przez Komisję Konkursową;
b) II etap odbędzie się podczas Targów dnia 20 września 2015 roku i obejmie występ
Finalistów, wybór laureatów Konkursu oraz wręczenie nagród („Finał”).
3.4. Na podstawie analizy i oceny Materiałów Konkursowych nadesłanych przez Uczestników,
powołana przez Organizatora komisja ds. przeprowadzenia konkursu („Komisja
Konkursowa”) dokona wyboru finalistów („Finaliści”), którzy wezmą udział w Finale.
3.5. Kryterium oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych stanowi oryginalność talentu
Uczestnika, pomysłowość i jakość wykonania Materiału Konkursowego.
3.6. Komisja Konkursowa podejmie rozstrzygnięcie I etapu Konkursu do dnia 13 września
2015 roku. Uczestnik zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu, bądź
niezakwalifikowaniu Uczestnika do Finału za pośrednictwem wiadomości przesłanej przez
Organizatora na adres email Uczestnika, z którego przesłane zostało Zgłoszenie
i/lub
telefonicznie,
a
także
za
pośrednictwem
strony
internetowej
http://targi.intercars.com.pl/szczegoly/18,3,niedziela-20092015-dzien-targowy,
na
której zostaną opublikowane imiona i nazwiska Uczestników.
3.7. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału dokonają prezentacji swojego talentu na żywo
podczas Targów. Finalista, który nie będzie obecny podczas Finału, nie będzie brany pod
uwagę przez Komisję Finałową i nie będzie uprawniony do odbioru nagrody.
3.8. Komisja konkursowa złożona z gości specjalnych Targów („Komisja Finałowa”), po
obejrzeniu prezentacji Finalistów, przyzna następujące nagrody:
a) nagrodę główną Konkursu oraz tytuł laureata I miejsca Konkursu („Nagroda
Główna”);
b) nagrodę II miejsca oraz tytuł laureata II miejsca Konkursu („Nagroda II Miejsca”);
c) nagrodę III miejsca oraz tytuł laureata III miejsca Konkursu („Nagroda III
Miejsca”).
3.9. Komisja Finałowa przyzna jedną Nagrodę Główną, jedną Nagrodę II Miejsca, jedną
Nagrodę III Miejsca. Komisja Finałowa może przyznać nagrodę ex aequo.
3.10. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Komisji Finałowej są ostateczne, Uczestnikom nie
przysługuje od nich odwołanie.
4.
NAGRODY
4.1. Nagrodą Główną w Konkursie jest całodniowy bilet wstępu laureata wraz z dwiema
osobami towarzyszącymi, w tym co najmniej jednym opiekunem prawnym laureata, do
Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze „Energylandia”, obejmujący również dwa noclegi
w Hotelu LYSOŃ PARK HOTEL (lub w innym hotelu o zbliżonym standardzie i podobnej
odległości od parku rozrywki, jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora w terminie
wybranym przez laureata Nagrody Głównej, zapewnienie noclegów w Hotelu LYSOŃ
PARK HOTEL nie będzie możliwe, np. z powodu braku miejsc lub innych szczególnych
okoliczności), do zrealizowania w biurze podróży IC Travel prowadzonym przez
Organizatora w terminie 31 sierpnia 2016 roku.
4.2. Organizator przewiduje możliwość odpłatnego nabywania dodatkowych biletów wstępu do
Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze „Energylandia” oraz noclegów w Hotelu LYSOŃ
PARK HOTEL (lub innym hotelu, w sytuacji, o której mowa w pkt 4.1. powyżej) przez
inne osoby w biurze podróży IC Travel prowadzonym przez Organizatora, aż do
wyczerpania zapasów.
4.3. Nagrodą II Miejsca oraz Nagrodą III Miejsca są Kupony Premiowe Pass SODEXO o
wartości 500,00 złotych netto.
4.4. Przy dokonywaniu wyboru terminu realizacji biletu wstępu do Rodzinnego Parku Rozrywki
w Zatorze „Energylandia” Uczestnik powinien mieć na uwadze fakt, że planowane jest
czasowe zamknięcie Parku od dnia 31 października 2015 r. W związku z tym Uczestnik
powinien zaplanować pobyt w czasie przypadającym przed dniem zamknięcia Parku lub
po jego ponownym otwarciu w 2016 roku i dokonać wcześniejszego potwierdzenia
wybranego terminu pobytu w porozumieniu z Parkiem (kontakt telefoniczny z Parkiem:
+48 (33) 486 15 00, +48 724 222 000 lub za pośrednictwem strony internetowej
http://energylandia.pl/kontakt).
4.5. Pozostali Finaliści otrzymają nagrody pocieszenia.
4.6. Nagrody zostaną wręczone Finalistom bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu Komisji
Finałowej.
4.7. Jeżeli z mocy prawa Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, do
nagrody wymienionej w punkcie 4.1. przyznaje się dodatkową nagrodę pieniężną
stanowiącą 11,11% wartości danej nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacona
Uczestnikowi.
4.8. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na jej ekwiwalent
pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
4.9. W przypadku niemożliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika
lub jego opiekuna prawnego, w szczególności niezgłoszenia się po odbiór nagrody,
nagroda przepada na rzecz Organizatora.
5.
REKLAMACJA
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być
składane przez opiekunów prawnych Uczestników wyłącznie w formie mailowej, na adres
poczty elektronicznej Organizatora [email protected], przez czas trwania konkursu
oraz przez okres 7 dni po jego zakończeniu.
5.2. Reklamacja, oprócz wskazania jej przyczyny, powinna zawierać dopisek: Reklamacja –
„Mały człowiek – wielki talent” oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji.
5.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
5.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo lub w
formie pisemnej listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
6.
DANE OSOBOWE
6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest
Organizator („Administrator”).
6.2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Uczestników i ich opiekunów prawnych, w
tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w
tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przy
zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
6.3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
6.4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników i ich opiekunów prawnych dobrowolnie, a
osoby te mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w
Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), którego działania w
sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
http://targi.intercars.com.pl/szczegoly/18,3,niedziela-20092015-dzientargowy.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu,
pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników
w toku Konkursu.
7.4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych
osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7.5.
Osobą kontaktową ze strony Organizatora
[email protected], tel. 669-900-319.
jest:
Magda
Kulawiak,
e-mail:
Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„MAŁY CZŁOWIEK – WIELKI TALENT”
Imię i nazwisko Uczestnika __________________________________________________,
wiek Uczestnika ______________________,
Ja, niżej podpisana/y _______________________________________________________,
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)
oświadczam, że jestem opiekunem prawnym *syna/córki/wychowanka/wychowanki
_______________________________________________________________ („Dziecko”),
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
a) i oświadczam, że: wyrażam zgodę na udział Dziecka w Konkursie „Mały człowiek – wielki
talent” („Konkurs”), organizowanym przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Płowieckiej 57, 04-501 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385181, posiadającą NIP: 7010261527,
REGON: 142619637, kapitał zakładowy 488.491.000,00 zł („Organizator”);
b) wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Dziecka w
związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i
informacjach Konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych umieszczonych w niniejszym zgłoszeniu, w zakresie
prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a
dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/am poinformowany o prawie wglądu
do moich danych oraz możliwości ich poprawiania.
c) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku Dziecka podczas finału Konkursu poprzez
publiczne odtworzenie Materiału Konkursowego, a w przypadku, gdy załączony przez
Uczestnika Materiał Konkursowy zawiera wizerunek osób trzecich, oświadczam, że
uzyskałam/em zgodę tej osoby lub osób na wykorzystanie ich wizerunku, chyba że
wizerunki w/w osób stanowią element, szczegół jakiejś całości, takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza, zgodnie z treścią art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.);
d) udzielam Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i
terytorialnie licencji obejmującej prawo do udzielenia sublicencji w zakresie: prawa
odtwarzania Materiału Konkursowego, jego utrwalania, zwielokrotniania, wyświetlania,
udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, w tym publikowania na stronie www,
łączenia z innymi materiałami, skracania i modyfikowania.
Posiadam zaproszenie na 15. Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów
organizowane przez spółkę Inter Cars S.A., które otrzymałem: ________________________
__________________________________________________________________________ .
(dane podmiotu od którego Zgłaszający otrzymał zaproszenie, nr klienta IC lub jeżeli )
Do niniejszego Formularza załączam prezentację audiowizualną talentu Dziecka.
____________________________________________________
*niepotrzebne skreślić
miejscowość, data oraz czytelny podpis opiekuna prawnego Dziecka, telefon kontaktowy
Załącznik nr 2
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU KONKURSOWEGO
1. Po wejściu na stronę internetową: http://www.squared5.com należy pobrać darmowy
kompresor o nazwie MPEG Streamclip, wybierając właściwą wersję: Mac lub Windows.
2. Po zainstalowaniu kompresora za jego pomocą należy otworzyć zarejestrowany materiał z
nagraniem audiowizualnym, wybrać opcję PLIK - EKSPORTUJ DO MP4 (patrz obraz poniżej)
i wprowadzić następujące ustawienia:
•
Limit Data Rate – należy wpisać: 5000 Kbps;
•
Rozdzielczość filmu – należy wybrać 1920x1080;
•
Frame Rate – należy wpisać: 25;
•
należy zaznaczyć ponadto opcje „Frame Blending” oraz „Deinterlace Video”.
3. Po zakończeniu wybierania ustawień zgodnie z pkt 2 powyżej, należy wybrać „Make MP4”
oraz wskazać lokalizację i nazwę pliku finalnego np. w tytule wpisując imię i nazwisko
Uczestnika.