5. Analiza sezonowości 116

Transkrypt

5. Analiza sezonowości 116
Spis treści
Wstęp
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Rynek — jego istota, elementy
i
uwarunkowania
Istota rynku
Elementy rynku
Poziomy i struktury rynku
Popyt jako element rynku
Podaż jako element rynku
Cena jako element rynku
Segmenty rynku
9
11
11
14
17
22
25
26
28
Informacyjne podstawy analizy rynku . . . . 30
Cele gromadzenia informacji
Źródła informacji
Metody gromadzenia informacji
Zasady budowy baz danych
Przetwarzanie danych i prezentacja wyników
Mierniki statystyczne
Wartości średnie i miary zmienności
Wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu
Wskaźniki struktury i natężenia
30
34
43
47
50
53
53
58
61
5
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
Analiza zjawisk rynkowych w c z a s i e
Składniki procesów rozwojowych
Metody wyodrębniania tendencji rozwojowych (trendów)
Postaci funkcji trendu
Funkcja liniowa
Funkcje krzywoliniowe
Trend (funkcja) segmentowy
Ocena dopasowania trendu do wartości empirycznych . . .
Prognozowanie
Prognozowanie przy wykorzystaniu metody średnich
ruchomych
4.5.2. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu
4.5.3. Możliwości zastosowania metody ekstrapolacji trendu
do prognozowania zjawisk rynkowych
5.
Analiza
sezonowości
6.
Analiza związków przyczynowo-skutkowych
68
68
71
82
82
83
98
100
103
104
107
116
116
5.1. Istota wahań sezonowych
118
5.2. Metody wyodrębniania wahań sezonowych
119
5.3. Prognozowanie z uwzględnieniem wahań sezonowych . . . 130
5.4. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
do analizy i prognozowania rozwoju zjawisk rynkowych
w czasie
136
5.4.1. Wyznaczanie funkcji trendu
136
5.4.2. Analiza wahań sezonowych
143
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Istota związków przyczynowo-skutkowych
Związki korelacyjne i analiza regresji
Modele przyczynowo-skutkowe
Prognozowanie zjawisk rynkowych na podstawie modeli
przyczynowo-skutkowych
6.4.1. Prognozowanie na podstawie metod ilościowych
6.4.2. Prognozowanie na podstawie metod jakościowych
6.5. Analiza czynnikowa
6
145
145
146
153
160
160
162
165
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
Istota elastyczności
Elastyczność dochodowa popytu
Elastyczność cenowa popytu
Nietypowe zależności między ceną a popytem
Elastyczność mieszana popytu
Elastyczność popytu a możliwości predykcji
Elastyczność popytu
167
8.
Analiza rynku w przestrzeni
198
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
Przestrzenne aspekty zjawisk rynkowych
Prawo grawitacji detalu Reilly'ego
Metody taksonomiczne
Współczynniki zróżnicowania i koncentracji
Współczynnik rozmieszczenia Florence'a
Współczynnik koncentracji Lorenza
Metoda standaryzacji cech (punktowa) i metoda rang . . . .
Metoda standaryzacji cech (punktowa)
Metoda rang
9.
Metody analizy udziałów rynkowych
i grup strategicznych
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.3.
9.4.
167
170
179
190
193
195
198
201
203
212
212
214
218
218
223
226
Analiza pojemności rynku
226
Analiza chłonności rynku
233
Analiza braków towarowych i popytu niezaspokojonego 233
Analiza popytu kształtującego się
237
Analiza udziałów rynkowych
239
Mapa grup strategicznych i analiza grupy strategicznej . . . 247
10. Metody analizy dystrybucji
oraz intensywności reklamy
259
Zakończenie
276
Bibliografia
278
10.1. Numeryczne i ważone wskaźniki dystrybucji
10.2. Wskaźniki rotacji produktów
10.3. Metody badań intensywności reklamy
259
267
269