Zaproszenie do udziału w konkursie ofert Narodowy Fundusz

Transkrypt

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert Narodowy Fundusz
Zaproszenie do udziału w konkursie ofert
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17.
1. Przedmiot zamówienia- informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenie bufetu w łączniku budynku biurowego
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1A.
2. Opis architektoniczny nieruchomości
Łącznik zlokalizowany jest pomiędzy budynkami wysokimi i został wzniesiony jako
obiekt
dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony
wykonany
w
konstrukcji
stalowej
szkieletowej z nietypowych dwuteowników stalowych, osłoniętych tynkiem cementowowapiennym na siatce stalowej. Elementy stropów nad parterem i dachu wykonano jako
prefabrykowane płyty gęstożebrowe wypełnione gazobetonem oparte na ryglach szkieletu
stalowego. Na ryglach tych wsparto także elementy klatki schodowej. Pokrycie dachu
stanowi papa asfaltowa na lepiku ułożona na warstwie zaprawy cementowej. W trakcie
adaptacji budynku i łącznika w związku ze zmianą funkcji obiektu wykonano przebudowę
stropu nad parterem łącznika na strop pełny żelbetowy o maksymalnej rozpiętości 6,25
m.
3. Opis stanu istniejącego i występujące problemy
Instalacja
elektryczna,
zasilająca
pomieszczenia
bufetu,
została
zaprojektowana
i wykonana w oparciu o projekt technologiczny z 1999 r., który zakładał, że posiłki będą
przygotowywane na zewnątrz, a następnie po dowiezieniu do bufetu, będą podgrzewane
i sprzedawane klientom. Przez szereg lat, w ten właśnie sposób bufet funkcjonował, nie
powodując problemów technicznych.
Problemy z zasilaniem zaczęły się, gdy posiłki zaczęły być przygotowywane na miejscu.
Ma to ścisły związek, z pojawieniem się dodatkowych urządzeń elektrycznych (piec,
chłodziarki, bar sałatkowy, zamrażarki, klimatyzacja, bemary, ekspresy do kawy,
dodatkowe oświetlenie, itd.), które znacznie obciążyło instalację elektryczną. Problemy
objawiają się w sposób typowy dla przeciążonej instalacji elektrycznej, powodując ciągłe
przepalanie zabezpieczeń elektrycznych.
4. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, na przebudowę
instalacji elektrycznej na odcinku od podrozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w budynku przy
ul. Konstruktorskiej 1A do pomieszczenia bufetu oraz w samym pomieszczeniu w celu likwidacji
problemu przeciążenia sieci.
Oprócz projektu wykonawczego, w ramach zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do
wykonania kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dla
poszczególnych grup robót.
Zarówno dokumentacja projektowa, kosztorys jak i STWiORB +SST, muszą być
wykonane
zgodnie
z
Art.
29
i
30
Ustawy
Prawo
zamówień
publicznych
oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z dnia 16 września 2004 r.)
Zamawiający
wymaga
wykonania
przedmiotu
zamówienia
w
wersji
papierowej,
w 3 egzemplarzach i elektronicznej zapisanej na nośniku CD, z możliwością edycji (część
opisowa „*.doc lub docx”, rysunki „*.dwg” i „*.pdf”, kosztorys „*.ath” lub”*.kst”)
5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego z opisem.
Foto.1 Podrozdzielnia nn, z której zasilone są odbiory bufetu.
Zabezpieczenie główne instalacji
zasilającej bufet 3x 63A.
Fotografia 2: Zabezpieczenie 63A instalacji zasilającej pomieszczenia bufetu
Fotografia 3: Tablica rozdzielcza w pomieszczeniu bufetu.
Fotografia : Układ pomiarowy w pomieszczeniu bufetu.
6. Gwarancja
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji jakości na
wykonaną dokumentację, tj. obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady
realizacji zamówienia wykonanego na podstawie tej dokumentacji.
7. Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni licząc od daty zawarcia umowy.
8. Termin, miejsce i sposób składania ofert
8.1 Oferty można składać do 12.09.2013 r do godz. 14.00.
8.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej w budynku przy
ul. Konstruktorskiej
3A w Warszawie, w pokoju nr 009/3A lub w wersji
elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
9. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu przetargowego 14 000,00 Euro
i nie podlega przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA:
Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizytacji i inspekcji miejsca
stanowiącego przedmiot opracowania w celu zapoznania się z uwarunkowaniami
technicznymi.