x ZALACZNIK Nr 6 do SIWZ OSWIADCZENIE na auto

Transkrypt

x ZALACZNIK Nr 6 do SIWZ OSWIADCZENIE na auto
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Zakład Produkcji Doświadczalnej „CEBEA” w Bochni
32 – 700 BOCHNIA, ul. Z. Krasińskiego 29
tel. +48-14-612-24-64; +48-14-612-30-45 fax. +48-14-612-27-39
znak sprawy : 06/ZP/PK.ZPD-CEBEA/2015
Załącznik Nr 6 do SIWZ
……………………………………………..
pieczątka firmowa
OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
adres ………………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
( oznaczenie sprawy 06/ZP/PK.ZPD-CEBEA/2015 )
na
dostawę
OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
dla
OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 – 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29
oświadczamy, że:
w dyspozycji posiadamy auto-cysterny przystosowane do przewozu
oleju opałowego spełniającego wymagania techniczne określone dla
tego typu środków transportu kołowego.
……………………………………… dnia …………………2015r.
( miejscowość )
..............................................................
podpis, pieczęć imienna osoby
upoważnionej do reprezentowania firmy