(tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późniejszymi zmianami)Warszawa

Transkrypt

(tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późniejszymi zmianami)Warszawa
nazwa Wykonawcy ......................................................................
REGON ...................................
NIP ..................................... PESEL (dot. osób fizycznych) ………………………….
kod, miejscowość .......-......., ................................
powiat, województwo ......................., .........................
ulica, nr domu, nr lokalu ..................................................., ..................., ............
internet: http:// ................................................
e-mail: [email protected]
telefon
...........................................
fax
............................................
OFERTA
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie
Niniejszym oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia :
„ dostawa wyposażenia kuchni i restauracji „ dla części nr: …………………………….
na zasadach określonych w zaproszeniu do składania ofert.
za cenę netto: .....................................................................................................................zł
podatek VAT stawka …….. %: ........................................................................................ zł
Razem brutto: ................................................................................................................... zł
słownie złotych:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wymagany termin realizacji: do 27 grudnia 2016 r.
3. Sposób zapłaty – płatność przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot niniejszego zamówienia
zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert i nie wnosimy zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że:
- sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia bez przedpłat
i
zaliczek na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu,
- posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia,
- posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od
upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte w projekcie umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że poinformowano mnie, iż złożenie oferty nie musi prowadzić do zawarcia
umowy.
9. Ofertę niniejszą składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Formularz cenowy .
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
Zamówień Publicznych. – Załącznik nr 3
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
4. ……………………………………………………………………………………
5. ..................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................
1
7...................................................................................................................................
8...................................................................................................................................
Miejsce i data ................................
............................................................................
pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych
* niepotrzebne skreślić
2