Bazylika katedralna pw. Wnieb. NMP

Transkrypt

Bazylika katedralna pw. Wnieb. NMP
Bazylika katedralna pw. Wnieb. NMP
13/12/2015
Sosnowiec
ul. Ko#cielna 1 - Sosnowiec - Poland
Ko#ció# zbudowany w latach 1893-1901 wg projektu architekta Karola Koz#owskiego. W 1899
r. zosta# po#wi#cony i ustanowiono w nim parafi#. W 1906 r. zako#czy#a si# budowa plebanii,
która dzi# jest domem biskupim.#wi#tynia jest trójnawow# bazylik#, rozdzielon# 12 kolumnami,
z transeptem, o wystroju neoroma#skim. O pi#knie ko#cio#a decyduje przede wszystkim jego
polichromia pokrywaj#ca #ciany i sklepienie, sk#adaj#ca si# z 14 scen o tre#ci historycznoreligijnej oraz wizerunków 62 #wi#tych, wykonana w latach 1904-1906. Jej autorami s# W#odzimierz
Tetmajer (przyrodni brat poety Kazimierza Przerwy-Tetmajera, autor polichromii w znanych polskich
ko#cio#ach, m.in. w katedrze na Wawelu , ko#ciele w Wieliczce, Kalwarii Zebrzydowskiej i Kaliszu)
i Henryk Uziemb#o. Z malarstwem wspó#graj# witra#e przedstawiaj#ce #wi#tych.
-1-