Lublin, dnia 4 października 2010 r

Transkrypt

Lublin, dnia 4 października 2010 r
Lublin, dnia 13 października 2011 r.
WL – 2370/54/11
INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ
Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, sprzętu komputerowego
i oprogramowania na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie, (nr sprawy WL-2370/54/11)
W dniu 12 października 2011 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania
dotyczące treści SIWZ:
Wykonawca 1
Zapytanie:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga dostarczenia
oprogramowania DameWarte NTUtilities. To oprogramowanie jest licencjonowane
na określoną ilość użytkowników. W związku z tym ilu użytkowników ma obsługiwać
oprogramowanie DameWarte NTUtilities?
Odpowiedź Zamawiającego:
Chodzi o produkt Dameware NT Utilities i licencję na minimum dwóch użytkowników
(administratorów).
Wykonawca 2
Zapytanie 1
W opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt. 7 SIWZ Zamawiający wymaga
oprogramowania „DreamWarte NTUtilities”. Zakładając, że nastąpiła omyłka pisarska
i Zamawiający ma na myśli oprogramowanie DreamWare NT Utilities, prosimy
o informację, ilu administratorów będzie korzystało z tego oprogramowania oprogramowanie jest licencjonowane na ilość użytkowników z niego korzystających.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że chodzi o produkt Dameware NT Utilities i licencję
na minimum dwóch użytkowników (administratorów).
Zapytanie 2
W opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III w tabeli „Specyfikacja serwerów”
w wierszu drugim Zamawiający wymaga dostarczenia produktu „3 szt. 8GB DDR3-1333
(49Y4747)”. Zakładając omyłkę pisarską w symbolu produktu, prosimy o potwierdzenie,
że Zamawiający wymaga dostarczenia produktu „3 szt. 8GB DDR3-1333 (49Y3747)”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że chodzi o 3 szt. 8GB DDR3-1333 (49Y3747) – do rozbudowy
serwera wskazanego w tabeli.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Lubelski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. inż. Zbigniew Czępiński
Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP